Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Marea luptă de la Gabaon

101Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua

10:1
Cap. 6:21.

pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetăţii Ai
10:1
Cap. 8:22,26,28.

și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii
10:1
Cap. 9:15.

Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. 2Atunci i-a fost foarte mare
10:2
Exod 15:14-16Deut. 11:25
frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetăţile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toţi bărbaţii ei erau viteji. 3Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului: 4„Suiţi-vă la mine și ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10:4
Vers. 1. Cap. 9:15.

cu Iosua și cu copiii lui Israel.” 5Cei cinci împăraţi ai amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului, s-au adunat
10:5
Cap. 9:2.

astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. 6Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra
10:6
Cap. 5:10;
9:6
din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.” 7Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toţi oamenii de război
10:7
Cap. 8:1.

cu el și toţi cei viteji. 8Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme
10:8
Cap. 11:6.
Jud. 4:14
de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul
10:8
Cap. 1:5.

din ei nu va putea să stea împotriva ta.” 9Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal. 10Domnul i-a pus
10:10
Jud. 4:151 Sam. 7:10,12Ps. 18:14Is. 28:21
în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon
10:10
Cap. 16:3,5.

și i-a bătut până la Azeca
10:10
Cap. 15:35.

și până la Macheda. 11Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bet-Horon, Domnul
10:11
Ps. 18:13,14
77:17Is. 30:30Apoc. 16:21
a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.

Soarele și luna se opresc

12Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel și a zis în faţa lui Israel:

„Oprește-te, soare

10:12
Is. 28:21Hab. 3:11
, asupra Gabaonului

Și tu, lună, asupra văii

10:12
Jud. 12:12
Aialonului!”

13Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul,

Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui.

Lucrul acesta nu

10:13
2 Sam. 1:18
este scris oare în Cartea Dreptului?

Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N-a mai

10:14
Is. 38:8
fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul
10:14
Deut. 1:30
lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10:15
Vers. 43.

și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără, la Ghilgal.

Uciderea celor cinci împăraţi

16Cei cinci împăraţi au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. 17S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: „Cei cinci împăraţi se află ascunși într-o peșteră la Macheda.” 18Iosua a zis: „Prăvăliţi niște pietre mari la intrarea peșterii și puneţi niște oameni să-i păzească. 19Și voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmașii voștri și bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre.” 20După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetăţile întărite 21și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit

10:21
Exod 11:7
cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. 22Iosua a zis atunci: „Deschideţi intrarea peșterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci împăraţi și aduceţi-i la mine.” 23Ei au făcut așa și au adus la el pe cei cinci împăraţi, pe care-i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului. 24După ce au adus pe acești împăraţi înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel și a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă și puneţi-vă picioarele
10:24
Ps. 107:40
110:5
149:8,9Is. 26:5,6Mal. 4:3
pe grumajii împăraţilor acestora.” Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. 25Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi
10:25
Deut. 31:6,8
și nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă, căci așa
10:25
Deut. 3:21
7:19
va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veţi lupta.” 26După aceea, Iosua i-a lovit și i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci și au rămas spânzuraţi
10:26
Cap. 8:29.

de copaci până seara. 27Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare
10:27
Deut. 21:23
din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea și a trecut-o prin ascuţișul sabiei; a nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toţi cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și împăratului din Macheda i-a făcut cum

10:28
Cap. 6:21.

făcuse împăratului Ierihonului. 29Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna și a dat luptă împotriva Libnei. 30Domnul a dat-o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei și a început lupta împotriva ei. 32Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna. 33Atunci, Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape. 34Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; a tăbărât înaintea ei și a început lupta. 35A luat-o în aceeași zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachisul. 36Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron
10:36
Cap. 14:13;
15:13Jud. 1:10
și a început lupta împotriva lui. 37L-a luat și l-a trecut prin ascuţișul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el și pe toţi cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toţi cei ce se aflau în el. 38Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului
10:38
Cap. 15:15.
Jud. 1:11
și a început lupta împotriva lui. 39L-a luat pe el, pe împăratul lui și toate cetăţile care ţineau de el; le-a trecut prin ascuţișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei. 40Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia și costișele și a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise
10:40
Deut. 20:16,17
Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza
10:41
Gen. 10:19
, a bătut toată
10:41
Cap. 11:16.

ţara Gosen până la Gabaon. 42Iosua a luat în același timp pe toţi împăraţii aceia și ţara lor, căci Domnul
10:42
Vers. 14.

Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.