Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Marea luptă de la Gabaon

101Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua

10:1
Cap. 6:21.
pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetăţii Ai
10:1
Cap. 8:22,26,28.
și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii
10:1
Cap. 9:15.
Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. 2Atunci i-a fost foarte mare
10:2
Exod 15:14-16Deut. 11:25
frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetăţile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toţi bărbaţii ei erau viteji. 3Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului: 4„Suiţi-vă la mine și ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10:4
Vers. 1. Cap. 9:15.
cu Iosua și cu copiii lui Israel.” 5Cei cinci împăraţi ai amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului, s-au adunat
10:5
Cap. 9:2.
astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. 6Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra
10:6
Cap. 5:10;
din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.” 7Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toţi oamenii de război
10:7
Cap. 8:1.
cu el și toţi cei viteji. 8Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme
10:8
Cap. 11:6.
de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul
10:8
Cap. 1:5.
din ei nu va putea să stea împotriva ta.” 9Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal. 10Domnul i-a pus
10:10
Jud. 4:151 Sam. 7:10,12Ps. 18:14Is. 28:21
în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon
10:10
Cap. 16:3,5.
și i-a bătut până la Azeca
10:10
Cap. 15:35.
și până la Macheda. 11Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bet-Horon, Domnul
10:11
Ps. 18:13,14
77:17Is. 30:30Apoc. 16:21
a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.

Soarele și luna se opresc

12Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel și a zis în faţa lui Israel:

„Oprește-te, soare

10:12
Is. 28:21Hab. 3:11
, asupra Gabaonului

Și tu, lună, asupra văii

10:12
Jud. 12:12
Aialonului!”

13Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul,

Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui.

Lucrul acesta nu

10:13
2 Sam. 1:18
este scris oare în Cartea Dreptului?

Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N-a mai

10:14
Is. 38:8
fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul
10:14
Deut. 1:30
lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10:15
Vers. 43.
și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără, la Ghilgal.

Uciderea celor cinci împăraţi

16Cei cinci împăraţi au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. 17S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: „Cei cinci împăraţi se află ascunși într-o peșteră la Macheda.” 18Iosua a zis: „Prăvăliţi niște pietre mari la intrarea peșterii și puneţi niște oameni să-i păzească. 19Și voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmașii voștri și bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre.” 20După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetăţile întărite 21și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit

10:21
Exod 11:7
cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. 22Iosua a zis atunci: „Deschideţi intrarea peșterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci împăraţi și aduceţi-i la mine.” 23Ei au făcut așa și au adus la el pe cei cinci împăraţi, pe care-i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului. 24După ce au adus pe acești împăraţi înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel și a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă și puneţi-vă picioarele
10:24
Ps. 107:40
110:5
149:8,9Is. 26:5,6Mal. 4:3
pe grumajii împăraţilor acestora.” Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. 25Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi
10:25
Deut. 31:6,8
și nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă, căci așa
10:25
Deut. 3:21
7:19
va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veţi lupta.” 26După aceea, Iosua i-a lovit și i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci și au rămas spânzuraţi
10:26
Cap. 8:29.
de copaci până seara. 27Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare
10:27
Deut. 21:23
din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea și a trecut-o prin ascuţișul sabiei; a nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toţi cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și împăratului din Macheda i-a făcut cum

10:28
Cap. 6:21.
făcuse împăratului Ierihonului. 29Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna și a dat luptă împotriva Libnei. 30Domnul a dat-o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei și a început lupta împotriva ei. 32Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna. 33Atunci, Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape. 34Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; a tăbărât înaintea ei și a început lupta. 35A luat-o în aceeași zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachisul. 36Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron
10:36
Cap. 14:13;
și a început lupta împotriva lui. 37L-a luat și l-a trecut prin ascuţișul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el și pe toţi cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toţi cei ce se aflau în el. 38Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului
10:38
Cap. 15:15.
și a început lupta împotriva lui. 39L-a luat pe el, pe împăratul lui și toate cetăţile care ţineau de el; le-a trecut prin ascuţișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei. 40Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia și costișele și a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise
10:40
Deut. 20:16,17
Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza
10:41
Gen. 10:19
, a bătut toată
10:41
Cap. 11:16.
ţara Gosen până la Gabaon. 42Iosua a luat în același timp pe toţi împăraţii aceia și ţara lor, căci Domnul
10:42
Vers. 14.
Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.

11

Marea bătălie la apele Merom

111Iabin, împăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis

11:1
Cap. 10:3.
soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului
11:1
Cap. 19:15.
, la împăratul Acșafului, 2la împăraţii care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret
11:2
Num. 34:11
, în vale și pe înălţimile Dorului
11:2
Cap. 17:11.
la apus, 3canaaniţilor de la răsărit și de la apus, amoriţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor în munte și heviţilor
11:3
Jud. 3:3
la poalele Hermonului
11:3
Cap. 13:11.
, în ţara
11:3
Gen. 31:49
Miţpa. 4Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul
11:4
Gen. 22:17
32:12Jud. 7:121 Sam. 13:5
care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr. 5Toţi împăraţii aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. 6Domnul a zis lui Iosua: „Nu te
11:6
Cap. 10:8.
teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israel. Cailor
11:6
2 Sam. 8:4
să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc.” 7Iosua cu toţi oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. 8Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim
11:8
Cap. 13:6.
și până în valea Miţpa la răsărit; i-au bătut fără să lase să scape vreunul. 9Iosua le-a făcut cum
11:9
Vers. 6.
îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.

Cuceriri făcute la miazănoapte și în cealaltă parte a ţării

10La întoarcere și în același timp, Iosua a luat Haţorul și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărăţii. 11Au trecut prin ascuţișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă și au pus foc Haţorului. 12Iosua a luat, de asemenea, toate cetăţile împăraţilor acelora, și pe toţi împăraţii lor i-a trecut prin ascuţișul sabiei și i-a nimicit cu desăvârșire, cum

11:12
Num. 33:52Deut. 7:2
20:16,17
poruncise Moise, robul Domnului. 13Dar Israel n-a ars niciuna din cetăţile așezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost arsă de Iosua. 14Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora și vitele, dar au trecut prin ascuţișul sabiei pe toţi oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă. 15Iosua
11:15
Exod 34:11,12
a împlinit poruncile date de Domnul robului Său
11:15
Deut. 7:2
Moise și de Moise lui
11:15
Cap. 1:7.
Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. 16Astfel, Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele
11:16
Cap. 12:8.
, toată partea de miazăzi, toată
11:16
Cap. 10:41.
ţara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui, 17de la muntele cel
11:17
Cap. 12:7.
pleșuv care se înalţă spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi împăraţii
11:17
Deut. 7:24
lor, i-a bătut și i-a omorât. 18Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împăraţi a ţinut multă vreme. 19N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviţi
11:19
Cap. 9:3,7.
, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă. 20Căci Domnul
11:20
Deut. 2:30Jud. 14:41 Sam. 2:251 Împ. 12:15Rom. 9:18
a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum
11:20
Deut. 20:16,17
poruncise lui Moise Domnul. 21În același timp, Iosua a pornit și a nimicit pe anachimi
11:21
Num. 13:22,33Deut. 1:28
, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârșire, împreună cu cetăţile lor. 22N-au rămas deloc anachimi în ţara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat
11:22
1 Sam. 17:4
și la Asdod
11:22
Cap. 15:46.
. 23Iosua a pus stăpânire deci pe toată ţara, potrivit
11:23
Num. 34:2
cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui
11:23
Num. 26:53
, după seminţiile lor. Apoi ţara
11:23
Cap. 14:15;
s-a odihnit de război.

12

Împăraţii biruiţi

121Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon

12:1
Num. 21:24
până la
12:1
Deut. 3:8,9
Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2Pe Sihon
12:2
Num. 21:24Deut. 2:33,36
3:6,16
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3de la
12:3
Deut. 3:17
câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre
12:3
Cap. 13:20.
Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele
12:3
Deut. 3:17
4:49
muntelui Pisga. 4Pe Og
12:4
Num. 21:35Deut. 3:4,10
, împăratul Basanului, singura rămășiţă
12:4
Deut. 3:11
a refaimiţilor, care locuiau
12:4
Deut. 1:4
la Aștarot și la Edrei. 5Stăpânirea lui se întindea peste Muntele
12:5
Deut. 3:8
Hermonului, peste Salca
12:5
Deut. 3:10
, peste tot Basanul, până
12:5
Deut. 3:14
la hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise
12:6
Num. 21:24,33
, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise
12:6
Num. 32:29,33Deut. 3:11,12
, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia lui Manase.

Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan

7Iată împăraţii pe care

12:7
Cap. 11:17.
i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalţă spre Seir
12:7
Gen. 14:6
32:3Deut. 2:1,4
. Iosua a
12:7
Cap. 11:23.
dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8în munte
12:8
Cap. 10:40;
, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: ţara hetiţilor
12:8
Exod 3:8
23:23
, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor. 9Împăratul
12:9
Cap. 6:2.
Ierihonului, unu; împăratul
12:9
Cap. 8:29.
din Ai, lângă Betel, unu; 10împăratul
12:10
Cap. 10:23.
Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului
12:12
Cap. 10:33.
, unu; 13împăratul Debirului
12:13
Cap. 10:38.
, unu; împăratul Ghederului, unu; 14împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15împăratul Libnei
12:15
Cap. 10:29.
, unu; împăratul Adulamului, unu; 16împăratul din Macheda
12:16
Cap. 10:28.
, unu; împăratul Betelului
12:16
Cap. 8:17.
, unu; 17împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului
12:17
1 Împ. 4:10
, unu; 18împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19împăratul Madonului, unu; împăratul Haţorului
12:19
Cap. 11:10.
, unu; 20împăratul Șimron-Meronului
12:20
Cap. 11:1;
, unu; împăratul Acșafului, unu; 21împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22împăratul din Chedeș
12:22
Cap. 19:37.
, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului
12:23
Cap. 11:2.
, unu; împăratul Goiimului
12:23
Gen. 14:1,2Is. 9:1
, lângă Ghilgal, unu; 24împăratul din Tirţa, unu. Peste tot treizeci și unu de împăraţi.