Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Marea bătălie la apele Merom

111Iabin, împăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis

11:1
Cap. 10:3.
soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului
11:1
Cap. 19:15.
, la împăratul Acșafului, 2la împăraţii care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret
11:2
Num. 34:11
, în vale și pe înălţimile Dorului
11:2
Cap. 17:11.
la apus, 3canaaniţilor de la răsărit și de la apus, amoriţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor în munte și heviţilor
11:3
Jud. 3:3
la poalele Hermonului
11:3
Cap. 13:11.
, în ţara
11:3
Gen. 31:49
Miţpa. 4Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul
11:4
Gen. 22:17
32:12Jud. 7:121 Sam. 13:5
care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr. 5Toţi împăraţii aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. 6Domnul a zis lui Iosua: „Nu te
11:6
Cap. 10:8.
teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israel. Cailor
11:6
2 Sam. 8:4
să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc.” 7Iosua cu toţi oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. 8Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim
11:8
Cap. 13:6.
și până în valea Miţpa la răsărit; i-au bătut fără să lase să scape vreunul. 9Iosua le-a făcut cum
11:9
Vers. 6.
îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.

Cuceriri făcute la miazănoapte și în cealaltă parte a ţării

10La întoarcere și în același timp, Iosua a luat Haţorul și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărăţii. 11Au trecut prin ascuţișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă și au pus foc Haţorului. 12Iosua a luat, de asemenea, toate cetăţile împăraţilor acelora, și pe toţi împăraţii lor i-a trecut prin ascuţișul sabiei și i-a nimicit cu desăvârșire, cum

11:12
Num. 33:52Deut. 7:2
20:16,17
poruncise Moise, robul Domnului. 13Dar Israel n-a ars niciuna din cetăţile așezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost arsă de Iosua. 14Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora și vitele, dar au trecut prin ascuţișul sabiei pe toţi oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă. 15Iosua
11:15
Exod 34:11,12
a împlinit poruncile date de Domnul robului Său
11:15
Deut. 7:2
Moise și de Moise lui
11:15
Cap. 1:7.
Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. 16Astfel, Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele
11:16
Cap. 12:8.
, toată partea de miazăzi, toată
11:16
Cap. 10:41.
ţara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui, 17de la muntele cel
11:17
Cap. 12:7.
pleșuv care se înalţă spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi împăraţii
11:17
Deut. 7:24
lor, i-a bătut și i-a omorât. 18Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împăraţi a ţinut multă vreme. 19N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviţi
11:19
Cap. 9:3,7.
, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă. 20Căci Domnul
11:20
Deut. 2:30Jud. 14:41 Sam. 2:251 Împ. 12:15Rom. 9:18
a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum
11:20
Deut. 20:16,17
poruncise lui Moise Domnul. 21În același timp, Iosua a pornit și a nimicit pe anachimi
11:21
Num. 13:22,33Deut. 1:28
, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârșire, împreună cu cetăţile lor. 22N-au rămas deloc anachimi în ţara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat
11:22
1 Sam. 17:4
și la Asdod
11:22
Cap. 15:46.
. 23Iosua a pus stăpânire deci pe toată ţara, potrivit
11:23
Num. 34:2
cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui
11:23
Num. 26:53
, după seminţiile lor. Apoi ţara
11:23
Cap. 14:15;
s-a odihnit de război.

12

Împăraţii biruiţi

121Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon

12:1
Num. 21:24
până la
12:1
Deut. 3:8,9
Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2Pe Sihon
12:2
Num. 21:24Deut. 2:33,36
3:6,16
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3de la
12:3
Deut. 3:17
câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre
12:3
Cap. 13:20.
Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele
12:3
Deut. 3:17
4:49
muntelui Pisga. 4Pe Og
12:4
Num. 21:35Deut. 3:4,10
, împăratul Basanului, singura rămășiţă
12:4
Deut. 3:11
a refaimiţilor, care locuiau
12:4
Deut. 1:4
la Aștarot și la Edrei. 5Stăpânirea lui se întindea peste Muntele
12:5
Deut. 3:8
Hermonului, peste Salca
12:5
Deut. 3:10
, peste tot Basanul, până
12:5
Deut. 3:14
la hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise
12:6
Num. 21:24,33
, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise
12:6
Num. 32:29,33Deut. 3:11,12
, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia lui Manase.

Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan

7Iată împăraţii pe care

12:7
Cap. 11:17.
i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalţă spre Seir
12:7
Gen. 14:6
32:3Deut. 2:1,4
. Iosua a
12:7
Cap. 11:23.
dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8în munte
12:8
Cap. 10:40;
, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: ţara hetiţilor
12:8
Exod 3:8
23:23
, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor. 9Împăratul
12:9
Cap. 6:2.
Ierihonului, unu; împăratul
12:9
Cap. 8:29.
din Ai, lângă Betel, unu; 10împăratul
12:10
Cap. 10:23.
Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului
12:12
Cap. 10:33.
, unu; 13împăratul Debirului
12:13
Cap. 10:38.
, unu; împăratul Ghederului, unu; 14împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15împăratul Libnei
12:15
Cap. 10:29.
, unu; împăratul Adulamului, unu; 16împăratul din Macheda
12:16
Cap. 10:28.
, unu; împăratul Betelului
12:16
Cap. 8:17.
, unu; 17împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului
12:17
1 Împ. 4:10
, unu; 18împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19împăratul Madonului, unu; împăratul Haţorului
12:19
Cap. 11:10.
, unu; 20împăratul Șimron-Meronului
12:20
Cap. 11:1;
, unu; împăratul Acșafului, unu; 21împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22împăratul din Chedeș
12:22
Cap. 19:37.
, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului
12:23
Cap. 11:2.
, unu; împăratul Goiimului
12:23
Gen. 14:1,2Is. 9:1
, lângă Ghilgal, unu; 24împăratul din Tirţa, unu. Peste tot treizeci și unu de împăraţi.

13

ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 13—24

(Mica 4:4.)

Ţara care mai rămâne de cucerit

131Iosua era

13:1
Cap. 14:10;
bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și ţara care-ţi mai rămâne de supus este foarte mare. 2Iată
13:2
Jud. 3:1
ţara care mai rămâne: toate
13:2
Ioel 3:4
ţinuturile filistenilor și tot ţinutul gheșuriţilor
13:2
Vers. 13.
, 3de la Șihor
13:3
Ier. 2:18
, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci
13:3
Jud. 3:31 Sam. 6:4,16Ţef. 2:5
domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de
13:3
Deut. 2:23
aviţi; 4începând de la miazăzi, toată ţara canaaniţilor și Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec
13:4
Cap. 19:30.
, până la hotarul amoriţilor
13:4
Jud. 1:34
; 5ţara ghibliţilor
13:5
1 Împ. 5:18Ps. 83:7Ezec. 27:9
și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la
13:5
Cap. 12:7.
Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; 6toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim
13:6
Cap. 11:8.
, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni
13:6
Cap. 23:13.
dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moștenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit, 7și împarte
13:7
Cap. 14:1,2.
acum ţara aceasta ca moștenire între cele nouă seminţii și între jumătate din seminţia lui Manase.”

Împărţirea ţării de la răsăritul Iordanului

8Rubeniţii și gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a

13:8
Num. 32:33Deut. 3:12,13
dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: 9de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba
13:9
Vers. 16.
, până la Dibon; 10toate
13:10
Num. 21:24,25
cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; 11Galaadul
13:11
Cap. 12:5.
, ţinutul gheșuriţilor și al maacatiţilor, tot Muntele Hermonului și tot Basanul, până la Salca; 12toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei și care era singura rămășiţă a
13:12
Deut. 3:11Num. 21:24,35
refaimiţilor. Moise a bătut pe acești împăraţi și i-a izgonit. 13Dar copiii lui Israel n-au izgonit
13:13
Vers. 11.
pe gheșuriţi și pe maacatiţi, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14Seminţia lui Levi
13:14
Num. 18:20,23,24
a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum
13:14
Vers. 33.
îi spusese El. 15Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. 16Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer
13:16
Cap. 12:2.
, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea
13:16
Num. 21:28
care este în mijlocul văii, toată câmpia
13:16
Num. 21:30
de lângă Medeba, 17Hesbonul și toate cetăţile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iahaţ
13:18
Num. 21:33
, Chedemot, Mefaat, 19Chiriataim
13:19
Num. 32:37
, Sibma
13:19
Num. 32:38
, Ţeret-Hașahar, pe muntele văii, 20Bet-Peor, poalele muntelui
13:20
Deut. 3:17
Pisga, Bet-Ieșimot, 21toate
13:21
Deut. 3:10
cetăţile câmpiei și toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse
13:21
Num. 21:24
pe el și pe domnitorii
13:21
Num. 31:8
Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în ţară. 22Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam
13:22
Num. 22:5
31:8
, fiul lui Beor. 23Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 24Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. 25Ţinutul lor
13:25
Num. 32:35
a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din
13:25
Num. 21:26,28,29Deut. 2:19Jud. 11:13
ţara copiilor lui Amon până la Aroer, faţă în faţă cu Raba
13:25
2 Sam. 11:1
12:26
, 26de la Hesbon până la Ramat-Miţpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului 27și, în vale, Bet-Haram
13:27
Num. 32:36
, Bet-Nimra, Sucot
13:27
Gen. 33:171 Împ. 7:46
și Ţafon, rămășiţă din împărăţia lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret
13:27
Num. 34:11
, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. 28Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 29Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele
13:30
Num. 32:411 Cron. 2:23
lui Iair în Basan, șaizeci de cetăţi. 31Jumătate din Galaad, Aștarot
13:31
Cap. 12:4.
și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan, au căzut fiilor
13:31
Num. 32:39,40
lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt părţile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit. 33Moise n-a dat nicio moștenire seminţiei
13:33
Vers. 14. Cap. 18:7.
lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum
13:33
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2
îi spusese El.