Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Împăraţii biruiţi

121Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon

12:1
Num. 21:24
până la
12:1
Deut. 3:8,9
Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2Pe Sihon
12:2
Num. 21:24Deut. 2:33,36
3:6,16
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3de la
12:3
Deut. 3:17
câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre
12:3
Cap. 13:20.
Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele
12:3
Deut. 3:17
4:49
muntelui Pisga. 4Pe Og
12:4
Num. 21:35Deut. 3:4,10
, împăratul Basanului, singura rămășiţă
12:4
Deut. 3:11
a refaimiţilor, care locuiau
12:4
Deut. 1:4
la Aștarot și la Edrei. 5Stăpânirea lui se întindea peste Muntele
12:5
Deut. 3:8
Hermonului, peste Salca
12:5
Deut. 3:10
, peste tot Basanul, până
12:5
Deut. 3:14
la hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise
12:6
Num. 21:24,33
, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise
12:6
Num. 32:29,33Deut. 3:11,12
, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia lui Manase.

Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan

7Iată împăraţii pe care

12:7
Cap. 11:17.
i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalţă spre Seir
12:7
Gen. 14:6
32:3Deut. 2:1,4
. Iosua a
12:7
Cap. 11:23.
dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8în munte
12:8
Cap. 10:40;
, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: ţara hetiţilor
12:8
Exod 3:8
23:23
, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor. 9Împăratul
12:9
Cap. 6:2.
Ierihonului, unu; împăratul
12:9
Cap. 8:29.
din Ai, lângă Betel, unu; 10împăratul
12:10
Cap. 10:23.
Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului
12:12
Cap. 10:33.
, unu; 13împăratul Debirului
12:13
Cap. 10:38.
, unu; împăratul Ghederului, unu; 14împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15împăratul Libnei
12:15
Cap. 10:29.
, unu; împăratul Adulamului, unu; 16împăratul din Macheda
12:16
Cap. 10:28.
, unu; împăratul Betelului
12:16
Cap. 8:17.
, unu; 17împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului
12:17
1 Împ. 4:10
, unu; 18împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19împăratul Madonului, unu; împăratul Haţorului
12:19
Cap. 11:10.
, unu; 20împăratul Șimron-Meronului
12:20
Cap. 11:1;
, unu; împăratul Acșafului, unu; 21împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22împăratul din Chedeș
12:22
Cap. 19:37.
, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului
12:23
Cap. 11:2.
, unu; împăratul Goiimului
12:23
Gen. 14:1,2Is. 9:1
, lângă Ghilgal, unu; 24împăratul din Tirţa, unu. Peste tot treizeci și unu de împăraţi.

13

ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 13—24

(Mica 4:4.)

Ţara care mai rămâne de cucerit

131Iosua era

13:1
Cap. 14:10;
bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și ţara care-ţi mai rămâne de supus este foarte mare. 2Iată
13:2
Jud. 3:1
ţara care mai rămâne: toate
13:2
Ioel 3:4
ţinuturile filistenilor și tot ţinutul gheșuriţilor
13:2
Vers. 13.
, 3de la Șihor
13:3
Ier. 2:18
, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci
13:3
Jud. 3:31 Sam. 6:4,16Ţef. 2:5
domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de
13:3
Deut. 2:23
aviţi; 4începând de la miazăzi, toată ţara canaaniţilor și Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec
13:4
Cap. 19:30.
, până la hotarul amoriţilor
13:4
Jud. 1:34
; 5ţara ghibliţilor
13:5
1 Împ. 5:18Ps. 83:7Ezec. 27:9
și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la
13:5
Cap. 12:7.
Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; 6toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim
13:6
Cap. 11:8.
, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni
13:6
Cap. 23:13.
dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moștenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit, 7și împarte
13:7
Cap. 14:1,2.
acum ţara aceasta ca moștenire între cele nouă seminţii și între jumătate din seminţia lui Manase.”

Împărţirea ţării de la răsăritul Iordanului

8Rubeniţii și gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a

13:8
Num. 32:33Deut. 3:12,13
dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: 9de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba
13:9
Vers. 16.
, până la Dibon; 10toate
13:10
Num. 21:24,25
cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; 11Galaadul
13:11
Cap. 12:5.
, ţinutul gheșuriţilor și al maacatiţilor, tot Muntele Hermonului și tot Basanul, până la Salca; 12toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei și care era singura rămășiţă a
13:12
Deut. 3:11Num. 21:24,35
refaimiţilor. Moise a bătut pe acești împăraţi și i-a izgonit. 13Dar copiii lui Israel n-au izgonit
13:13
Vers. 11.
pe gheșuriţi și pe maacatiţi, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14Seminţia lui Levi
13:14
Num. 18:20,23,24
a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum
13:14
Vers. 33.
îi spusese El. 15Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. 16Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer
13:16
Cap. 12:2.
, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea
13:16
Num. 21:28
care este în mijlocul văii, toată câmpia
13:16
Num. 21:30
de lângă Medeba, 17Hesbonul și toate cetăţile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iahaţ
13:18
Num. 21:33
, Chedemot, Mefaat, 19Chiriataim
13:19
Num. 32:37
, Sibma
13:19
Num. 32:38
, Ţeret-Hașahar, pe muntele văii, 20Bet-Peor, poalele muntelui
13:20
Deut. 3:17
Pisga, Bet-Ieșimot, 21toate
13:21
Deut. 3:10
cetăţile câmpiei și toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse
13:21
Num. 21:24
pe el și pe domnitorii
13:21
Num. 31:8
Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în ţară. 22Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam
13:22
Num. 22:5
31:8
, fiul lui Beor. 23Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 24Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. 25Ţinutul lor
13:25
Num. 32:35
a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din
13:25
Num. 21:26,28,29Deut. 2:19Jud. 11:13
ţara copiilor lui Amon până la Aroer, faţă în faţă cu Raba
13:25
2 Sam. 11:1
12:26
, 26de la Hesbon până la Ramat-Miţpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului 27și, în vale, Bet-Haram
13:27
Num. 32:36
, Bet-Nimra, Sucot
13:27
Gen. 33:171 Împ. 7:46
și Ţafon, rămășiţă din împărăţia lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret
13:27
Num. 34:11
, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. 28Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 29Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele
13:30
Num. 32:411 Cron. 2:23
lui Iair în Basan, șaizeci de cetăţi. 31Jumătate din Galaad, Aștarot
13:31
Cap. 12:4.
și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan, au căzut fiilor
13:31
Num. 32:39,40
lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt părţile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit. 33Moise n-a dat nicio moștenire seminţiei
13:33
Vers. 14. Cap. 18:7.
lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum
13:33
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2
îi spusese El.

14

Împărţirea ţării de la apus de Iordan

141Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în ţara Canaanului, pe care li le-au

14:1
Num. 34:17,18
împărţit între ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Împărţirea s-a făcut prin sorţi
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminţii și jumătate. 3Căci
14:3
Cap. 13:8,32,33.
Moise dăduse o moștenire celor două seminţii și jumătate de cealaltă parte a Iordanului, dar leviţilor nu le dăduse moștenire printre ei. 4Fiii lui
14:4
Gen. 48:51 Cron. 5:1,2
Iosif alcătuiau două seminţii: Manase și Efraim; și leviţilor nu li s-a dat parte în ţară, afară de cetăţile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele și averile lor. 5Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile
14:5
Num. 35:2
pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărţit ţara.

Caleb câștigă Hebronul

6Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul

14:6
Num. 32:12
, i-a zis: „Știi ce
14:6
Num. 14:24,30Deut. 1:36,38
a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea
14:6
Num. 13:26
. 7Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis
14:7
Num. 13:6
14:6
Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. 8Fraţii mei
14:8
Num. 13:31,32Deut. 1:28
care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat
14:8
Num. 14:24Deut. 1:36
în totul calea Domnului Dumnezeului meu. 9Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: ‘Ţara
14:9
Num. 14:23,24Deut. 1:36
în care
14:9
Num. 13:22
a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.’ 10Acum iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, cum
14:10
Num. 14:30
a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani. 11Și astăzi
14:11
Deut. 34:7
, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg
14:11
Deut. 31:2
în fruntea voastră. 12Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi
14:12
Num. 13:28,33
și că sunt cetăţi mari și întărite. Domnul va fi, poate
14:12
Ps. 18:32,34
60:12Rom. 8:31
, cu mine și-i voi izgoni
14:12
Cap. 15:14.
, cum a spus Domnul.” 13Iosua a binecuvântat
14:13
Cap. 22:6.
pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a
14:13
Cap. 10:37;
dat ca moștenire Hebronul. 14Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul
14:14
Cap. 21:12.
, pentru că urmase
14:14
Vers. 8,9.
în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Hebronul se chema
14:15
Gen. 23:2
mai înainte Chiriat-Arba – Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Și ţara
14:15
Cap. 11:23.
s-a odihnit de război.