Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 13—24

(Mica 4:4.)

Ţara care mai rămâne de cucerit

131Iosua era

13:1
Cap. 14:10;
23:1
bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și ţara care-ţi mai rămâne de supus este foarte mare. 2Iată
13:2
Jud. 3:1
ţara care mai rămâne: toate
13:2
Ioel 3:4
ţinuturile filistenilor și tot ţinutul gheșuriţilor
13:2
Vers. 13.
2 Sam. 3:3
13:37,38
, 3de la Șihor
13:3
Ier. 2:18
, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci
13:3
Jud. 3:31 Sam. 6:4,16Ţef. 2:5
domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de
13:3
Deut. 2:23
aviţi; 4începând de la miazăzi, toată ţara canaaniţilor și Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec
13:4
Cap. 19:30.

, până la hotarul amoriţilor
13:4
Jud. 1:34
; 5ţara ghibliţilor
13:5
1 Împ. 5:18Ps. 83:7Ezec. 27:9
și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la
13:5
Cap. 12:7.

Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; 6toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim
13:6
Cap. 11:8.

, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni
13:6
Cap. 23:13.
Jud. 2:21,23
dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moștenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit, 7și împarte
13:7
Cap. 14:1,2.

acum ţara aceasta ca moștenire între cele nouă seminţii și între jumătate din seminţia lui Manase.”

Împărţirea ţării de la răsăritul Iordanului

8Rubeniţii și gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a

13:8
Num. 32:33Deut. 3:12,13
dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: 9de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba
13:9
Vers. 16.
Num. 21:30
, până la Dibon; 10toate
13:10
Num. 21:24,25
cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; 11Galaadul
13:11
Cap. 12:5.

, ţinutul gheșuriţilor și al maacatiţilor, tot Muntele Hermonului și tot Basanul, până la Salca; 12toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei și care era singura rămășiţă a
13:12
Deut. 3:11Num. 21:24,35
refaimiţilor. Moise a bătut pe acești împăraţi și i-a izgonit. 13Dar copiii lui Israel n-au izgonit
13:13
Vers. 11.

pe gheșuriţi și pe maacatiţi, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14Seminţia lui Levi
13:14
Num. 18:20,23,24
a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum
13:14
Vers. 33.

îi spusese El. 15Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. 16Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer
13:16
Cap. 12:2.

, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea
13:16
Num. 21:28
care este în mijlocul văii, toată câmpia
13:16
Num. 21:30
de lângă Medeba, 17Hesbonul și toate cetăţile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iahaţ
13:18
Num. 21:33
, Chedemot, Mefaat, 19Chiriataim
13:19
Num. 32:37
, Sibma
13:19
Num. 32:38
, Ţeret-Hașahar, pe muntele văii, 20Bet-Peor, poalele muntelui
13:20
Deut. 3:17
Pisga, Bet-Ieșimot, 21toate
13:21
Deut. 3:10
cetăţile câmpiei și toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse
13:21
Num. 21:24
pe el și pe domnitorii
13:21
Num. 31:8
Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în ţară. 22Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam
13:22
Num. 22:5
31:8
, fiul lui Beor. 23Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 24Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. 25Ţinutul lor
13:25
Num. 32:35
a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din
13:25
Num. 21:26,28,29Deut. 2:19Jud. 11:13
ţara copiilor lui Amon până la Aroer, faţă în faţă cu Raba
13:25
2 Sam. 11:1
12:26
, 26de la Hesbon până la Ramat-Miţpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului 27și, în vale, Bet-Haram
13:27
Num. 32:36
, Bet-Nimra, Sucot
13:27
Gen. 33:171 Împ. 7:46
și Ţafon, rămășiţă din împărăţia lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret
13:27
Num. 34:11
, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. 28Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 29Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele
13:30
Num. 32:411 Cron. 2:23
lui Iair în Basan, șaizeci de cetăţi. 31Jumătate din Galaad, Aștarot
13:31
Cap. 12:4.

și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan, au căzut fiilor
13:31
Num. 32:39,40
lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt părţile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit. 33Moise n-a dat nicio moștenire seminţiei
13:33
Vers. 14. Cap. 18:7.

lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum
13:33
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2
îi spusese El.