Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 13—24

(Mica 4:4.)

Ţara care mai rămâne de cucerit

131Iosua era

13:1
Cap. 14:10;
bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și ţara care-ţi mai rămâne de supus este foarte mare. 2Iată
13:2
Jud. 3:1
ţara care mai rămâne: toate
13:2
Ioel 3:4
ţinuturile filistenilor și tot ţinutul gheșuriţilor
13:2
Vers. 13.
, 3de la Șihor
13:3
Ier. 2:18
, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci
13:3
Jud. 3:31 Sam. 6:4,16Ţef. 2:5
domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de
13:3
Deut. 2:23
aviţi; 4începând de la miazăzi, toată ţara canaaniţilor și Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec
13:4
Cap. 19:30.
, până la hotarul amoriţilor
13:4
Jud. 1:34
; 5ţara ghibliţilor
13:5
1 Împ. 5:18Ps. 83:7Ezec. 27:9
și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la
13:5
Cap. 12:7.
Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; 6toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim
13:6
Cap. 11:8.
, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni
13:6
Cap. 23:13.
dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moștenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit, 7și împarte
13:7
Cap. 14:1,2.
acum ţara aceasta ca moștenire între cele nouă seminţii și între jumătate din seminţia lui Manase.”

Împărţirea ţării de la răsăritul Iordanului

8Rubeniţii și gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a

13:8
Num. 32:33Deut. 3:12,13
dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: 9de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba
13:9
Vers. 16.
, până la Dibon; 10toate
13:10
Num. 21:24,25
cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; 11Galaadul
13:11
Cap. 12:5.
, ţinutul gheșuriţilor și al maacatiţilor, tot Muntele Hermonului și tot Basanul, până la Salca; 12toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei și care era singura rămășiţă a
13:12
Deut. 3:11Num. 21:24,35
refaimiţilor. Moise a bătut pe acești împăraţi și i-a izgonit. 13Dar copiii lui Israel n-au izgonit
13:13
Vers. 11.
pe gheșuriţi și pe maacatiţi, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14Seminţia lui Levi
13:14
Num. 18:20,23,24
a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum
13:14
Vers. 33.
îi spusese El. 15Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. 16Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer
13:16
Cap. 12:2.
, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea
13:16
Num. 21:28
care este în mijlocul văii, toată câmpia
13:16
Num. 21:30
de lângă Medeba, 17Hesbonul și toate cetăţile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iahaţ
13:18
Num. 21:33
, Chedemot, Mefaat, 19Chiriataim
13:19
Num. 32:37
, Sibma
13:19
Num. 32:38
, Ţeret-Hașahar, pe muntele văii, 20Bet-Peor, poalele muntelui
13:20
Deut. 3:17
Pisga, Bet-Ieșimot, 21toate
13:21
Deut. 3:10
cetăţile câmpiei și toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse
13:21
Num. 21:24
pe el și pe domnitorii
13:21
Num. 31:8
Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în ţară. 22Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam
13:22
Num. 22:5
31:8
, fiul lui Beor. 23Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 24Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. 25Ţinutul lor
13:25
Num. 32:35
a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din
13:25
Num. 21:26,28,29Deut. 2:19Jud. 11:13
ţara copiilor lui Amon până la Aroer, faţă în faţă cu Raba
13:25
2 Sam. 11:1
12:26
, 26de la Hesbon până la Ramat-Miţpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului 27și, în vale, Bet-Haram
13:27
Num. 32:36
, Bet-Nimra, Sucot
13:27
Gen. 33:171 Împ. 7:46
și Ţafon, rămășiţă din împărăţia lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret
13:27
Num. 34:11
, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. 28Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile și satele lor. 29Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele
13:30
Num. 32:411 Cron. 2:23
lui Iair în Basan, șaizeci de cetăţi. 31Jumătate din Galaad, Aștarot
13:31
Cap. 12:4.
și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan, au căzut fiilor
13:31
Num. 32:39,40
lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt părţile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit. 33Moise n-a dat nicio moștenire seminţiei
13:33
Vers. 14. Cap. 18:7.
lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum
13:33
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2
îi spusese El.

14

Împărţirea ţării de la apus de Iordan

141Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în ţara Canaanului, pe care li le-au

14:1
Num. 34:17,18
împărţit între ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Împărţirea s-a făcut prin sorţi
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminţii și jumătate. 3Căci
14:3
Cap. 13:8,32,33.
Moise dăduse o moștenire celor două seminţii și jumătate de cealaltă parte a Iordanului, dar leviţilor nu le dăduse moștenire printre ei. 4Fiii lui
14:4
Gen. 48:51 Cron. 5:1,2
Iosif alcătuiau două seminţii: Manase și Efraim; și leviţilor nu li s-a dat parte în ţară, afară de cetăţile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele și averile lor. 5Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile
14:5
Num. 35:2
pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărţit ţara.

Caleb câștigă Hebronul

6Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul

14:6
Num. 32:12
, i-a zis: „Știi ce
14:6
Num. 14:24,30Deut. 1:36,38
a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea
14:6
Num. 13:26
. 7Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis
14:7
Num. 13:6
14:6
Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. 8Fraţii mei
14:8
Num. 13:31,32Deut. 1:28
care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat
14:8
Num. 14:24Deut. 1:36
în totul calea Domnului Dumnezeului meu. 9Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: ‘Ţara
14:9
Num. 14:23,24Deut. 1:36
în care
14:9
Num. 13:22
a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.’ 10Acum iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, cum
14:10
Num. 14:30
a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani. 11Și astăzi
14:11
Deut. 34:7
, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg
14:11
Deut. 31:2
în fruntea voastră. 12Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi
14:12
Num. 13:28,33
și că sunt cetăţi mari și întărite. Domnul va fi, poate
14:12
Ps. 18:32,34
60:12Rom. 8:31
, cu mine și-i voi izgoni
14:12
Cap. 15:14.
, cum a spus Domnul.” 13Iosua a binecuvântat
14:13
Cap. 22:6.
pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a
14:13
Cap. 10:37;
dat ca moștenire Hebronul. 14Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul
14:14
Cap. 21:12.
, pentru că urmase
14:14
Vers. 8,9.
în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Hebronul se chema
14:15
Gen. 23:2
mai înainte Chiriat-Arba – Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Și ţara
14:15
Cap. 11:23.
s-a odihnit de război.

15

Ţinutul seminţiei lui Iuda

151Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul

15:1
Num. 34:3
Edomului până la pustia
15:1
Num. 33:36
Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3Ieșea spre miazăzi de suișul
15:3
Num. 34:4
Acrabim, trecea prin Ţin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; 4trecea apoi prin Aţmon
15:4
Num. 34:5
, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.

Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6Suia spre Bet-Hogla

15:6
Cap. 18:19.
, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan
15:6
Cap. 18:17.
, fiul lui Ruben; 7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor
15:7
Cap. 7:26.
, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la
15:7
2 Sam. 17:171 Împ. 1:9
En-Roguel. 8Suia de acolo prin valea Ben-Hinom
15:8
Cap. 18:16.
, înspre miazăzi de Iebus
15:8
Cap. 18:28.
, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus și la capătul văii refaimiţilor
15:8
Cap. 18:16.
la miazănoapte. 9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor
15:9
Cap. 18:15.
Neftoah, ieșea la cetăţile muntelui Efron și trecea prin Baala
15:9
1 Cron. 13:6
, sau Chiriat-Iearim
15:9
Jud. 18:12
. 10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna
15:10
Gen. 38:18Jud. 14:1
. 11Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului
15:11
Cap. 19:43.
, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. 12Hotarul de apus era Marea cea Mare
15:12
Vers. 47.
și ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Caleb ia Hebronul și Debirul

13Lui Caleb

15:13
Cap. 14:13.
, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba
15:13
Cap. 14:15.
era tatăl lui Anac. 14Caleb a izgonit de acolo pe cei
15:14
Jud. 1:10,20
trei fii ai lui Anac: Șeșai
15:14
Num. 13:22
, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. 15De acolo
15:15
Cap. 10:38.
s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16Caleb
15:16
Jud. 1:12
a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17Otniel
15:17
Jud. 1:13
3:9
, fiul lui
15:17
Num. 32:12
Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18După
15:18
Jud. 1:14
ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât
15:18
Gen. 24:641 Sam. 25:23
de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar
15:19
Gen. 33:11
, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetăţile din ţinutul Iuda

21Cetăţile așezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 22China, Dimona, Adada, 23Chedeș, Haţor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 26Amam, Șema, Molada, 27Haţar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, 28Haţar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, 29Baala, Iim, Aţem, 30Eltolad, Chesil, Horma, 31Ţiclag

15:31
1 Sam. 27:6
, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetăţile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. 33În câmpie: Eștaol
15:33
Num. 13:23
, Ţorea, Așna, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăţi și satele lor. 37Ţenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38Dilean, Miţpe, Iocteel
15:38
2 Împ. 14:7
, 39Lachis, Boţcat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitliș, 41Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăţi și satele lor. 42Libna, Eter, Așan, 43Iiftah, Așna, Neţib, 44Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăţi și satele lor. 45Ecron, cetăţile și satele lui; 46de la Ecron și la apus, toate cetăţile de lângă Asdod și satele lor, 47Asdod, cetăţile și satele lui; Gaza, cetăţile și satele ei, până la pârâul Egiptului
15:47
Vers. 4.
și la Marea
15:47
Num. 34:6
cea Mare, care slujește ca hotar. 48În munte: Șamir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50Anab, Eștemo, Anim, 51Gosen
15:51
Cap. 10:41;
, Holon și Ghilo; unsprezece cetăţi și satele lor. 52Arab, Duma, Eșean, 53Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54Humta, Chiriat-Arba
15:54
Vers. 13. Cap. 14:15.
, care este Hebronul, și Ţior; nouă cetăţi și satele lor. 55Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57Cain, Ghibea și Timna; zece cetăţi și satele lor. 58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăţi și satele lor. 60Chiriat-Baal
15:60
Cap. 18:14.
, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăţi și satele lor. 61În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăţi și satele lor. 63Fiii lui Iuda
15:63
Jud. 1:8,212 Sam. 5:6
n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; și iebusiţii
15:63
Jud. 1:21
au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.