Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Împărţirea ţării de la apus de Iordan

141Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în ţara Canaanului, pe care li le-au

14:1
Num. 34:17,18
împărţit între ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Împărţirea s-a făcut prin sorţi
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminţii și jumătate. 3Căci
14:3
Cap. 13:8,32,33.
Moise dăduse o moștenire celor două seminţii și jumătate de cealaltă parte a Iordanului, dar leviţilor nu le dăduse moștenire printre ei. 4Fiii lui
14:4
Gen. 48:51 Cron. 5:1,2
Iosif alcătuiau două seminţii: Manase și Efraim; și leviţilor nu li s-a dat parte în ţară, afară de cetăţile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele și averile lor. 5Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile
14:5
Num. 35:2
pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărţit ţara.

Caleb câștigă Hebronul

6Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul

14:6
Num. 32:12
, i-a zis: „Știi ce
14:6
Num. 14:24,30Deut. 1:36,38
a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea
14:6
Num. 13:26
. 7Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis
14:7
Num. 13:6
14:6
Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. 8Fraţii mei
14:8
Num. 13:31,32Deut. 1:28
care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat
14:8
Num. 14:24Deut. 1:36
în totul calea Domnului Dumnezeului meu. 9Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: ‘Ţara
14:9
Num. 14:23,24Deut. 1:36
în care
14:9
Num. 13:22
a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.’ 10Acum iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, cum
14:10
Num. 14:30
a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani. 11Și astăzi
14:11
Deut. 34:7
, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg
14:11
Deut. 31:2
în fruntea voastră. 12Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi
14:12
Num. 13:28,33
și că sunt cetăţi mari și întărite. Domnul va fi, poate
14:12
Ps. 18:32,34
60:12Rom. 8:31
, cu mine și-i voi izgoni
14:12
Cap. 15:14.
, cum a spus Domnul.” 13Iosua a binecuvântat
14:13
Cap. 22:6.
pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a
14:13
Cap. 10:37;
dat ca moștenire Hebronul. 14Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul
14:14
Cap. 21:12.
, pentru că urmase
14:14
Vers. 8,9.
în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Hebronul se chema
14:15
Gen. 23:2
mai înainte Chiriat-Arba – Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Și ţara
14:15
Cap. 11:23.
s-a odihnit de război.

15

Ţinutul seminţiei lui Iuda

151Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul

15:1
Num. 34:3
Edomului până la pustia
15:1
Num. 33:36
Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3Ieșea spre miazăzi de suișul
15:3
Num. 34:4
Acrabim, trecea prin Ţin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; 4trecea apoi prin Aţmon
15:4
Num. 34:5
, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.

Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6Suia spre Bet-Hogla

15:6
Cap. 18:19.
, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan
15:6
Cap. 18:17.
, fiul lui Ruben; 7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor
15:7
Cap. 7:26.
, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la
15:7
2 Sam. 17:171 Împ. 1:9
En-Roguel. 8Suia de acolo prin valea Ben-Hinom
15:8
Cap. 18:16.
, înspre miazăzi de Iebus
15:8
Cap. 18:28.
, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus și la capătul văii refaimiţilor
15:8
Cap. 18:16.
la miazănoapte. 9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor
15:9
Cap. 18:15.
Neftoah, ieșea la cetăţile muntelui Efron și trecea prin Baala
15:9
1 Cron. 13:6
, sau Chiriat-Iearim
15:9
Jud. 18:12
. 10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna
15:10
Gen. 38:18Jud. 14:1
. 11Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului
15:11
Cap. 19:43.
, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. 12Hotarul de apus era Marea cea Mare
15:12
Vers. 47.
și ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Caleb ia Hebronul și Debirul

13Lui Caleb

15:13
Cap. 14:13.
, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba
15:13
Cap. 14:15.
era tatăl lui Anac. 14Caleb a izgonit de acolo pe cei
15:14
Jud. 1:10,20
trei fii ai lui Anac: Șeșai
15:14
Num. 13:22
, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. 15De acolo
15:15
Cap. 10:38.
s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16Caleb
15:16
Jud. 1:12
a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17Otniel
15:17
Jud. 1:13
3:9
, fiul lui
15:17
Num. 32:12
Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18După
15:18
Jud. 1:14
ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât
15:18
Gen. 24:641 Sam. 25:23
de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar
15:19
Gen. 33:11
, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetăţile din ţinutul Iuda

21Cetăţile așezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 22China, Dimona, Adada, 23Chedeș, Haţor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 26Amam, Șema, Molada, 27Haţar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, 28Haţar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, 29Baala, Iim, Aţem, 30Eltolad, Chesil, Horma, 31Ţiclag

15:31
1 Sam. 27:6
, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetăţile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. 33În câmpie: Eștaol
15:33
Num. 13:23
, Ţorea, Așna, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăţi și satele lor. 37Ţenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38Dilean, Miţpe, Iocteel
15:38
2 Împ. 14:7
, 39Lachis, Boţcat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitliș, 41Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăţi și satele lor. 42Libna, Eter, Așan, 43Iiftah, Așna, Neţib, 44Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăţi și satele lor. 45Ecron, cetăţile și satele lui; 46de la Ecron și la apus, toate cetăţile de lângă Asdod și satele lor, 47Asdod, cetăţile și satele lui; Gaza, cetăţile și satele ei, până la pârâul Egiptului
15:47
Vers. 4.
și la Marea
15:47
Num. 34:6
cea Mare, care slujește ca hotar. 48În munte: Șamir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50Anab, Eștemo, Anim, 51Gosen
15:51
Cap. 10:41;
, Holon și Ghilo; unsprezece cetăţi și satele lor. 52Arab, Duma, Eșean, 53Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54Humta, Chiriat-Arba
15:54
Vers. 13. Cap. 14:15.
, care este Hebronul, și Ţior; nouă cetăţi și satele lor. 55Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57Cain, Ghibea și Timna; zece cetăţi și satele lor. 58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăţi și satele lor. 60Chiriat-Baal
15:60
Cap. 18:14.
, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăţi și satele lor. 61În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăţi și satele lor. 63Fiii lui Iuda
15:63
Jud. 1:8,212 Sam. 5:6
n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; și iebusiţii
15:63
Jud. 1:21
au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.

16

Ţinutul seminţiei lui Efraim

161Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. 2Mergea mai departe de la Betel la Luz

16:2
Cap. 18:13.
și trecea spre hotarul archiţilor prin Atarot. 3Apoi se cobora la apus spre hotarul iafletiţilor până la hotarul Bet-Horonului
16:3
Cap. 18:13.
de jos și până la Ghezer
16:3
1 Cron. 7:281 Împ. 9:15
, ieșind la mare. 4Acolo și-au primit moștenirea fiii
16:4
Cap. 17:14.
lui Iosif: Manase și Efraim. 5Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era la răsărit Atarot-Adar
16:5
Cap. 18:13.
până la Bet-Horonul
16:5
2 Cron. 8:5
de sus. 6Ieșea spre mare la Micmetat
16:6
Cap. 17:7.
, în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo și trecea înspre răsărit prin Ianoah. 7Din Ianoah cobora la Atarot
16:7
1 Cron. 7:28
și la Naarata, atingea Ierihonul și mergea până la Iordan. 8Din Tapuah mergea spre apus, până la pârâul Cana
16:8
Cap. 17:9.
, și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor. 9Fiii lui Efraim aveau și cetăţi
16:9
Cap. 17:9.
deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. 10Ei n-au izgonit
16:10
Jud. 1:291 Împ. 9:16
pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.