Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Ţinutul seminţiei lui Iuda

151Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul

15:1
Num. 34:3
Edomului până la pustia
15:1
Num. 33:36
Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3Ieșea spre miazăzi de suișul
15:3
Num. 34:4
Acrabim, trecea prin Ţin și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar și se întorcea la Carcaa; 4trecea apoi prin Aţmon
15:4
Num. 34:5
, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.

Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6Suia spre Bet-Hogla

15:6
Cap. 18:19.
, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba și se ridica până la piatra lui Bohan
15:6
Cap. 18:17.
, fiul lui Ruben; 7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor
15:7
Cap. 7:26.
, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș și mergea până la
15:7
2 Sam. 17:171 Împ. 1:9
En-Roguel. 8Suia de acolo prin valea Ben-Hinom
15:8
Cap. 18:16.
, înspre miazăzi de Iebus
15:8
Cap. 18:28.
, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus și la capătul văii refaimiţilor
15:8
Cap. 18:16.
la miazănoapte. 9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor
15:9
Cap. 18:15.
Neftoah, ieșea la cetăţile muntelui Efron și trecea prin Baala
15:9
1 Cron. 13:6
, sau Chiriat-Iearim
15:9
Jud. 18:12
. 10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Șemeș și trecea prin Timna
15:10
Gen. 38:18Jud. 14:1
. 11Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului
15:11
Cap. 19:43.
, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. 12Hotarul de apus era Marea cea Mare
15:12
Vers. 47.
și ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Caleb ia Hebronul și Debirul

13Lui Caleb

15:13
Cap. 14:13.
, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba
15:13
Cap. 14:15.
era tatăl lui Anac. 14Caleb a izgonit de acolo pe cei
15:14
Jud. 1:10,20
trei fii ai lui Anac: Șeșai
15:14
Num. 13:22
, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. 15De acolo
15:15
Cap. 10:38.
s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16Caleb
15:16
Jud. 1:12
a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17Otniel
15:17
Jud. 1:13
3:9
, fiul lui
15:17
Num. 32:12
Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18După
15:18
Jud. 1:14
ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât
15:18
Gen. 24:641 Sam. 25:23
de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar
15:19
Gen. 33:11
, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetăţile din ţinutul Iuda

21Cetăţile așezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 22China, Dimona, Adada, 23Chedeș, Haţor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 26Amam, Șema, Molada, 27Haţar-Gada, Heșmon, Bet-Palet, 28Haţar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia, 29Baala, Iim, Aţem, 30Eltolad, Chesil, Horma, 31Ţiclag

15:31
1 Sam. 27:6
, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon. Toate cetăţile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor. 33În câmpie: Eștaol
15:33
Num. 13:23
, Ţorea, Așna, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36Șaaraim, Aditaim, Ghedera și Ghederotaim; patruzeci de cetăţi și satele lor. 37Ţenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38Dilean, Miţpe, Iocteel
15:38
2 Împ. 14:7
, 39Lachis, Boţcat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitliș, 41Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda; șaisprezece cetăţi și satele lor. 42Libna, Eter, Așan, 43Iiftah, Așna, Neţib, 44Cheila, Aczib și Mareșa; nouă cetăţi și satele lor. 45Ecron, cetăţile și satele lui; 46de la Ecron și la apus, toate cetăţile de lângă Asdod și satele lor, 47Asdod, cetăţile și satele lui; Gaza, cetăţile și satele ei, până la pârâul Egiptului
15:47
Vers. 4.
și la Marea
15:47
Num. 34:6
cea Mare, care slujește ca hotar. 48În munte: Șamir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50Anab, Eștemo, Anim, 51Gosen
15:51
Cap. 10:41;
, Holon și Ghilo; unsprezece cetăţi și satele lor. 52Arab, Duma, Eșean, 53Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54Humta, Chiriat-Arba
15:54
Vers. 13. Cap. 14:15.
, care este Hebronul, și Ţior; nouă cetăţi și satele lor. 55Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57Cain, Ghibea și Timna; zece cetăţi și satele lor. 58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot și Eltecon; șase cetăţi și satele lor. 60Chiriat-Baal
15:60
Cap. 18:14.
, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăţi și satele lor. 61În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62Nibșan, Ir-Hamelah și En-Ghedi; șase cetăţi și satele lor. 63Fiii lui Iuda
15:63
Jud. 1:8,212 Sam. 5:6
n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; și iebusiţii
15:63
Jud. 1:21
au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.

16

Ţinutul seminţiei lui Efraim

161Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. 2Mergea mai departe de la Betel la Luz

16:2
Cap. 18:13.
și trecea spre hotarul archiţilor prin Atarot. 3Apoi se cobora la apus spre hotarul iafletiţilor până la hotarul Bet-Horonului
16:3
Cap. 18:13.
de jos și până la Ghezer
16:3
1 Cron. 7:281 Împ. 9:15
, ieșind la mare. 4Acolo și-au primit moștenirea fiii
16:4
Cap. 17:14.
lui Iosif: Manase și Efraim. 5Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era la răsărit Atarot-Adar
16:5
Cap. 18:13.
până la Bet-Horonul
16:5
2 Cron. 8:5
de sus. 6Ieșea spre mare la Micmetat
16:6
Cap. 17:7.
, în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo și trecea înspre răsărit prin Ianoah. 7Din Ianoah cobora la Atarot
16:7
1 Cron. 7:28
și la Naarata, atingea Ierihonul și mergea până la Iordan. 8Din Tapuah mergea spre apus, până la pârâul Cana
16:8
Cap. 17:9.
, și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor. 9Fiii lui Efraim aveau și cetăţi
16:9
Cap. 17:9.
deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. 10Ei n-au izgonit
16:10
Jud. 1:291 Împ. 9:16
pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.

17

Ţinutul căzut jumătăţii lui Manase

171O parte a căzut prin sorţi seminţiei lui Manase, căci el era

17:1
Gen. 41:51
46:20
48:18
întâiul născut al lui Iosif. Machir
17:1
Gen. 50:23Num. 26:29
32:39,401 Cron. 7:14
, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galaadul
17:1
Deut. 3:15
și Basanul, pentru că era un bărbat de război. 2Au dat prin sorţi o parte celorlalţi
17:2
Num. 26:29-32
fii ai lui Manase, după familiile lor: fiilor lui Abiezer
17:2
1 Cron. 7:18
, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel
17:2
Num. 26:31
, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer
17:2
Num. 26:32
, fiilor lui Șemida; aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Ţelofhad
17:3
Num. 26:33
27:1
36:2
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa. 4Ele s-au înfăţișat înaintea preotului Eleazar
17:4
Cap. 14:1.
, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea mai-marilor și au zis: „Domnul
17:4
Num. 27:6,7
a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între fraţii noștri.” Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între fraţii tatălui lor. 5Au căzut zece părţi lui Manase, afară de ţara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului. 6Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și ţara Galaadului a fost pentru ceilalţi fii ai lui Manase. 7Hotarul lui Manase se întindea de la Așer până la Micmetat
17:7
Cap. 16:6.
, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. 8Ţara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul
17:8
Cap. 16:8.
de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. 9Hotarul se cobora până
17:9
Cap. 16:8.
la pârâul Cana, la miazăzi de pârâu. Cetăţile
17:9
Cap. 16:9.
acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăţilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazănoapte a pârâului și ieșea la mare. 10Ţinutul de la miazăzi era al lui Efraim, cel de la miazănoapte al lui Manase și marea le slujea ca hotar; la miazănoapte se întâlneau cu Așer și la răsărit cu Isahar. 11Manase
17:11
1 Cron. 7:29
stăpânea în Isahar și în Așer: Bet-Șean
17:11
1 Sam. 31:101 Împ. 4:12
cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui și locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălţimi. 12Fiii
17:12
Jud. 1:27,28
lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăţi, și canaaniţii au izbutit astfel să rămână în ţara aceasta. 13Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaaniţi la un
17:13
Cap. 16:10.
bir, dar nu i-au izgonit. 14Fiii
17:14
Cap. 16:4.
lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai
17:14
Gen. 48:22
un sorţ și numai o parte, când noi suntem un
17:14
Gen. 48:19Num. 26:34,37
popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum?” 15Iosua le-a zis: „Dacă sunteţi un popor mare la număr, suiţi-vă în pădure și tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor și a refaimiţilor, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.” 16Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu ne va ajunge, și toţi canaaniţii care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Șean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Izreel
17:16
Cap. 19:18.
au care
17:16
Jud. 1:19
4:3
de fier.” 17Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: „Voi sunteţi un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veţi avea un singur sorţ. 18Ci veţi avea muntele, căci veţi tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veţi izgoni pe canaaniţi, cu toate
17:18
Deut. 20:1
carele lor de fier și cu toată tăria lor.”