Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Ţinutul căzut jumătăţii lui Manase

171O parte a căzut prin sorţi seminţiei lui Manase, căci el era

17:1
Gen. 41:51
46:20
48:18
întâiul născut al lui Iosif. Machir
17:1
Gen. 50:23Num. 26:29
32:39,401 Cron. 7:14
, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galaadul
17:1
Deut. 3:15
și Basanul, pentru că era un bărbat de război. 2Au dat prin sorţi o parte celorlalţi
17:2
Num. 26:29-32
fii ai lui Manase, după familiile lor: fiilor lui Abiezer
17:2
1 Cron. 7:18
, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel
17:2
Num. 26:31
, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer
17:2
Num. 26:32
, fiilor lui Șemida; aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Ţelofhad
17:3
Num. 26:33
27:1
36:2
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa. 4Ele s-au înfăţișat înaintea preotului Eleazar
17:4
Cap. 14:1.
, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea mai-marilor și au zis: „Domnul
17:4
Num. 27:6,7
a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între fraţii noștri.” Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între fraţii tatălui lor. 5Au căzut zece părţi lui Manase, afară de ţara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului. 6Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și ţara Galaadului a fost pentru ceilalţi fii ai lui Manase. 7Hotarul lui Manase se întindea de la Așer până la Micmetat
17:7
Cap. 16:6.
, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. 8Ţara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul
17:8
Cap. 16:8.
de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. 9Hotarul se cobora până
17:9
Cap. 16:8.
la pârâul Cana, la miazăzi de pârâu. Cetăţile
17:9
Cap. 16:9.
acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăţilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazănoapte a pârâului și ieșea la mare. 10Ţinutul de la miazăzi era al lui Efraim, cel de la miazănoapte al lui Manase și marea le slujea ca hotar; la miazănoapte se întâlneau cu Așer și la răsărit cu Isahar. 11Manase
17:11
1 Cron. 7:29
stăpânea în Isahar și în Așer: Bet-Șean
17:11
1 Sam. 31:101 Împ. 4:12
cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui și locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălţimi. 12Fiii
17:12
Jud. 1:27,28
lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăţi, și canaaniţii au izbutit astfel să rămână în ţara aceasta. 13Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaaniţi la un
17:13
Cap. 16:10.
bir, dar nu i-au izgonit. 14Fiii
17:14
Cap. 16:4.
lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai
17:14
Gen. 48:22
un sorţ și numai o parte, când noi suntem un
17:14
Gen. 48:19Num. 26:34,37
popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum?” 15Iosua le-a zis: „Dacă sunteţi un popor mare la număr, suiţi-vă în pădure și tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor și a refaimiţilor, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.” 16Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu ne va ajunge, și toţi canaaniţii care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Șean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Izreel
17:16
Cap. 19:18.
au care
17:16
Jud. 1:19
4:3
de fier.” 17Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: „Voi sunteţi un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veţi avea un singur sorţ. 18Ci veţi avea muntele, căci veţi tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veţi izgoni pe canaaniţi, cu toate
17:18
Deut. 20:1
carele lor de fier și cu toată tăria lor.”

18

Măsurarea și împărţirea pământului rămas

181Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo

18:1
Cap. 19:51;
și au așezat
18:1
Jud. 18:311 Sam. 1:3,24
4:3,4
acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor. 2Mai rămâneau șapte seminţii ale copiilor lui Israel care nu-și primiseră încă partea de moștenire. 3Iosua a zis copiilor lui Israel: „Până când
18:3
Jud. 18:9
vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voștri? 4Alegeţi trei bărbaţi de fiecare seminţie și-i voi porni. Să se scoale, să străbată ţara, să facă un plan în vederea împărţelii și să se întoarcă la mine. 5S-o împartă în șapte; Iuda să rămână
18:5
Cap. 15:1.
în hotarele lui la miazăzi și casa lui
18:5
Cap. 16:1,4.
Iosif să rămână în hotarele ei la miazănoapte. 6Voi dar să faceţi un plan al ţării împărţite în șapte și să mi-l aduceţi aici. Voi arunca sorţul
18:6
Cap. 14:2;
pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Dar leviţii
18:7
Cap. 13:33.
să nu aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoţia Domnului, și Gad
18:7
Cap. 13:8.
, Ruben și jumătate din seminţia lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.” 8Când s-au sculat bărbaţii și au pornit să facă planul ţării, Iosua le-a dat porunca aceasta: „Duceţi-vă, străbateţi ţara, faceţi-mi un plan și întoarceţi-vă la mine, apoi eu voi arunca pentru voi sorţul înaintea Domnului, la Silo.” 9Bărbaţii aceștia au plecat, au străbătut ţara și au făcut planul după cetăţi, într-o carte, împărţind-o în șapte, și s-au întors la Iosua, în tabără la Silo. 10Iosua a aruncat înaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo și a împărţit ţara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.

Partea lui Beniamin

11Sorţul a căzut pe seminţia fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorţi își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif. 12Înspre miazănoapte, hotarul

18:12
Cap. 16:1.
lor pornea de la Iordan. Suia pe la miazănoapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus și ieșea în pustia Bet-Aven. 13De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel
18:13
Gen. 28:19Jud. 1:23
, și se cobora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul
18:13
Cap. 16:3.
de jos. 14Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în faţa Bet-Horonului; mergea spre miazăzi și ieșea la Chiriat-Baal
18:14
Cap. 15:9.
, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus. 15Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul
18:15
Cap. 15:9.
apelor Neftoahului. 16Se cobora pe la capătul muntelui care este în faţa văii
18:16
Cap. 15:8.
Ben-Hinom, în valea refaimiţilor, la miazănoapte. Se cobora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a iebusiţilor, până la En-Roguel
18:16
Cap. 15:7.
. 17Se îndrepta spre miazănoapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în faţa suișului Adumim, și se cobora pe la piatra lui Bohan
18:17
Cap. 15:6.
, fiul lui Ruben. 18Trecea pe partea de miazănoapte în faţa
18:18
Cap. 15:6.
Arabei, se cobora pe la Araba, 19mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla și ieșea la sânul de miazănoapte al Mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Înspre răsărit, hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur. 21Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ, 22Bet-Araba, Ţemaraim, Betel, 23Avim, Para, Ofra, 24Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăţi și satele lor. 25Gabaon, Rama, Beerot, 26Miţpe, Chefira, Moţa, 27Rechem, Iirpeel, Tareala, 28Ţela, Elef, Iebus
18:28
Cap. 15:8.
, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; paisprezece cetăţi și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.

19

Partea lui Simeon

191A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor

19:1
Vers. 9.
era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. 2Ei au avut
19:2
1 Cron. 4:28
în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, 3Haţar-Șual, Bala, Aţem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 6Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăţi și satele lor; 7Ain, Rimon, Eter și Așan; patru cetăţi și satele lor 8și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și, de aceea
19:9
Vers. 1.
, fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11Hotarul moștenirii

19:11
Gen. 49:13
lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului
19:11
Cap. 12:22.
. 12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. 13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. 14Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El. 15Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi și satele lor. 16Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Isahar

17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19Hafaraim, Șion, Anaharat, 20Rabit, Chișion, Abeţ, 21Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Paţeţ; 22atingea Taborul, Șahaţima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăţi și satele lor. 23Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Așer

24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor. 25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, 26Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat, 27apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel și se întindea spre Cabul, la stânga, 28și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul

19:28
Cap. 11:8.
cel mare. 29Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ţinutul Aczib
19:29
Gen. 38:5Jud. 1:31Mica 1:14
. 30Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăţi și satele lor. 31Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Neftali

32A șasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. 34Se întorcea

19:34
Deut. 33:23
spre apus la Aznot-Tabor și, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Așer înspre apus și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Haţor, 37Chedeș, Edrei, En-Haţor, 38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăţi și satele lor. 39Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Dan

40A șaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41Hotarul moștenirii lor era Ţorea, Eștaol, Ir-Șemeș, 42Șaalabin

19:42
Jud. 1:35
, Aialon, Iitla, 43Elon, Timnata, Ecron, 44Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47Ţinutul
19:47
Jud. 18:1
fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuţișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan
19:47
Jud. 18:29
, după numele tatălui lor Dan. 48Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Iosua

49După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah

19:50
Cap. 24:30.
, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuinţa acolo. 51Acestea
19:51
Num. 34:17
sunt moștenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo
19:51
Cap. 18:1,10.
, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.