Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Măsurarea și împărţirea pământului rămas

181Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo

18:1
Cap. 19:51;
și au așezat
18:1
Jud. 18:311 Sam. 1:3,24
4:3,4
acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor. 2Mai rămâneau șapte seminţii ale copiilor lui Israel care nu-și primiseră încă partea de moștenire. 3Iosua a zis copiilor lui Israel: „Până când
18:3
Jud. 18:9
vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voștri? 4Alegeţi trei bărbaţi de fiecare seminţie și-i voi porni. Să se scoale, să străbată ţara, să facă un plan în vederea împărţelii și să se întoarcă la mine. 5S-o împartă în șapte; Iuda să rămână
18:5
Cap. 15:1.
în hotarele lui la miazăzi și casa lui
18:5
Cap. 16:1,4.
Iosif să rămână în hotarele ei la miazănoapte. 6Voi dar să faceţi un plan al ţării împărţite în șapte și să mi-l aduceţi aici. Voi arunca sorţul
18:6
Cap. 14:2;
pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Dar leviţii
18:7
Cap. 13:33.
să nu aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoţia Domnului, și Gad
18:7
Cap. 13:8.
, Ruben și jumătate din seminţia lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.” 8Când s-au sculat bărbaţii și au pornit să facă planul ţării, Iosua le-a dat porunca aceasta: „Duceţi-vă, străbateţi ţara, faceţi-mi un plan și întoarceţi-vă la mine, apoi eu voi arunca pentru voi sorţul înaintea Domnului, la Silo.” 9Bărbaţii aceștia au plecat, au străbătut ţara și au făcut planul după cetăţi, într-o carte, împărţind-o în șapte, și s-au întors la Iosua, în tabără la Silo. 10Iosua a aruncat înaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo și a împărţit ţara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.

Partea lui Beniamin

11Sorţul a căzut pe seminţia fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorţi își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif. 12Înspre miazănoapte, hotarul

18:12
Cap. 16:1.
lor pornea de la Iordan. Suia pe la miazănoapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus și ieșea în pustia Bet-Aven. 13De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel
18:13
Gen. 28:19Jud. 1:23
, și se cobora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul
18:13
Cap. 16:3.
de jos. 14Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în faţa Bet-Horonului; mergea spre miazăzi și ieșea la Chiriat-Baal
18:14
Cap. 15:9.
, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus. 15Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul
18:15
Cap. 15:9.
apelor Neftoahului. 16Se cobora pe la capătul muntelui care este în faţa văii
18:16
Cap. 15:8.
Ben-Hinom, în valea refaimiţilor, la miazănoapte. Se cobora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a iebusiţilor, până la En-Roguel
18:16
Cap. 15:7.
. 17Se îndrepta spre miazănoapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în faţa suișului Adumim, și se cobora pe la piatra lui Bohan
18:17
Cap. 15:6.
, fiul lui Ruben. 18Trecea pe partea de miazănoapte în faţa
18:18
Cap. 15:6.
Arabei, se cobora pe la Araba, 19mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla și ieșea la sânul de miazănoapte al Mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Înspre răsărit, hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur. 21Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ, 22Bet-Araba, Ţemaraim, Betel, 23Avim, Para, Ofra, 24Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăţi și satele lor. 25Gabaon, Rama, Beerot, 26Miţpe, Chefira, Moţa, 27Rechem, Iirpeel, Tareala, 28Ţela, Elef, Iebus
18:28
Cap. 15:8.
, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; paisprezece cetăţi și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.

19

Partea lui Simeon

191A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor

19:1
Vers. 9.
era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. 2Ei au avut
19:2
1 Cron. 4:28
în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, 3Haţar-Șual, Bala, Aţem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 6Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăţi și satele lor; 7Ain, Rimon, Eter și Așan; patru cetăţi și satele lor 8și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și, de aceea
19:9
Vers. 1.
, fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11Hotarul moștenirii

19:11
Gen. 49:13
lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului
19:11
Cap. 12:22.
. 12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. 13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. 14Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El. 15Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi și satele lor. 16Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Isahar

17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19Hafaraim, Șion, Anaharat, 20Rabit, Chișion, Abeţ, 21Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Paţeţ; 22atingea Taborul, Șahaţima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăţi și satele lor. 23Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Așer

24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor. 25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, 26Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat, 27apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel și se întindea spre Cabul, la stânga, 28și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul

19:28
Cap. 11:8.
cel mare. 29Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ţinutul Aczib
19:29
Gen. 38:5Jud. 1:31Mica 1:14
. 30Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăţi și satele lor. 31Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Neftali

32A șasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. 34Se întorcea

19:34
Deut. 33:23
spre apus la Aznot-Tabor și, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Așer înspre apus și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Haţor, 37Chedeș, Edrei, En-Haţor, 38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăţi și satele lor. 39Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Dan

40A șaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41Hotarul moștenirii lor era Ţorea, Eștaol, Ir-Șemeș, 42Șaalabin

19:42
Jud. 1:35
, Aialon, Iitla, 43Elon, Timnata, Ecron, 44Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47Ţinutul
19:47
Jud. 18:1
fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuţișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan
19:47
Jud. 18:29
, după numele tatălui lor Dan. 48Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Iosua

49După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah

19:50
Cap. 24:30.
, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuinţa acolo. 51Acestea
19:51
Num. 34:17
sunt moștenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo
19:51
Cap. 18:1,10.
, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.

20

Cele șase cetăţi de scăpare

201Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Hotărâţi-vă

20:2
Exod 21:13Num. 35:6,11,14Deut. 19:2,9
, cum v-am poruncit prin Moise, cetăţi de scăpare, 3unde să poată fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. 4Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăţi, să se oprească la intrarea porţii cetăţii
20:4
Rut 4:1,2
și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetăţii aceleia; ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuinţă, ca să locuiască împreună cu ei. 5Dacă
20:5
Num. 35:12
răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 6El să rămână în cetatea aceasta până
20:6
Num. 35:12,25
se va înfăţișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise.’” 7Ei au pus deoparte Chedeșul
20:7
Cap. 21:32.
în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul
20:7
Cap. 21:21.
în muntele lui Efraim și Chiriat-Arba
20:7
Cap. 14:15;
, sau Hebronul, în muntele
20:7
Luca 1:39
lui Iuda. 8Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul
20:8
Deut. 4:431 Cron. 6:78
, în pustie, în câmpie, în seminţia lui Ruben, Ramotul
20:8
Cap. 21:38.
în Galaad, în seminţia lui Gad, și Golanul
20:8
Cap. 21:27.
în Basan, în seminţia lui Manase. 9Acestea
20:9
Num. 35:15
au fost cetăţile hotărâte pentru toţi copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte
20:9
Vers. 6.
de a se înfăţișa înaintea adunării.