Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Partea lui Simeon

191A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor

19:1
Vers. 9.

era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. 2Ei au avut
19:2
1 Cron. 4:28
în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, 3Haţar-Șual, Bala, Aţem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 6Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăţi și satele lor; 7Ain, Rimon, Eter și Așan; patru cetăţi și satele lor 8și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și, de aceea
19:9
Vers. 1.

, fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11Hotarul moștenirii

19:11
Gen. 49:13
lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului
19:11
Cap. 12:22.

. 12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. 13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. 14Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El. 15Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi și satele lor. 16Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Isahar

17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19Hafaraim, Șion, Anaharat, 20Rabit, Chișion, Abeţ, 21Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Paţeţ; 22atingea Taborul, Șahaţima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăţi și satele lor. 23Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Așer

24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor. 25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, 26Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat, 27apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel și se întindea spre Cabul, la stânga, 28și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul

19:28
Cap. 11:8.
Jud. 1:31
cel mare. 29Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ţinutul Aczib
19:29
Gen. 38:5Jud. 1:31Mica 1:14
. 30Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăţi și satele lor. 31Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Neftali

32A șasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. 34Se întorcea

19:34
Deut. 33:23
spre apus la Aznot-Tabor și, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Așer înspre apus și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Haţor, 37Chedeș, Edrei, En-Haţor, 38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăţi și satele lor. 39Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Dan

40A șaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41Hotarul moștenirii lor era Ţorea, Eștaol, Ir-Șemeș, 42Șaalabin

19:42
Jud. 1:35
, Aialon, Iitla, 43Elon, Timnata, Ecron, 44Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47Ţinutul
19:47
Jud. 18:1
fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuţișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan
19:47
Jud. 18:29
, după numele tatălui lor Dan. 48Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Iosua

49După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah

19:50
Cap. 24:30.

, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuinţa acolo. 51Acestea
19:51
Num. 34:17
sunt moștenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo
19:51
Cap. 18:1,10.

, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.