Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Partea lui Simeon

191A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor

19:1
Vers. 9.
era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. 2Ei au avut
19:2
1 Cron. 4:28
în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada, 3Haţar-Șual, Bala, Aţem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 6Bet-Lebaot și Șaruhen; treisprezece cetăţi și satele lor; 7Ain, Rimon, Eter și Așan; patru cetăţi și satele lor 8și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și, de aceea
19:9
Vers. 1.
, fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11Hotarul moștenirii

19:11
Gen. 49:13
lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului
19:11
Cap. 12:22.
. 12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. 13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. 14Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El. 15Cuprindea: Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi și satele lor. 16Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Isahar

17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19Hafaraim, Șion, Anaharat, 20Rabit, Chișion, Abeţ, 21Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Paţeţ; 22atingea Taborul, Șahaţima, Bet-Șemeș și ieșea la Iordan; șaisprezece cetăţi și satele lor. 23Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Așer

24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor. 25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf, 26Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat, 27apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel și se întindea spre Cabul, la stânga, 28și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul

19:28
Cap. 11:8.
cel mare. 29Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului și spre Hosa și ieșea la mare prin ţinutul Aczib
19:29
Gen. 38:5Jud. 1:31Mica 1:14
. 30Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăţi și satele lor. 31Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Așer, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Neftali

32A șasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan. 34Se întorcea

19:34
Deut. 33:23
spre apus la Aznot-Tabor și, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Așer înspre apus și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Haţor, 37Chedeș, Edrei, En-Haţor, 38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș; nouăsprezece cetăţi și satele lor. 39Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Dan

40A șaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41Hotarul moștenirii lor era Ţorea, Eștaol, Ir-Șemeș, 42Șaalabin

19:42
Jud. 1:35
, Aialon, Iitla, 43Elon, Timnata, Ecron, 44Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47Ţinutul
19:47
Jud. 18:1
fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuţișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan
19:47
Jud. 18:29
, după numele tatălui lor Dan. 48Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea și satele lor.

Partea lui Iosua

49După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah

19:50
Cap. 24:30.
, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuinţa acolo. 51Acestea
19:51
Num. 34:17
sunt moștenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo
19:51
Cap. 18:1,10.
, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.

20

Cele șase cetăţi de scăpare

201Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Hotărâţi-vă

20:2
Exod 21:13Num. 35:6,11,14Deut. 19:2,9
, cum v-am poruncit prin Moise, cetăţi de scăpare, 3unde să poată fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. 4Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăţi, să se oprească la intrarea porţii cetăţii
20:4
Rut 4:1,2
și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetăţii aceleia; ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuinţă, ca să locuiască împreună cu ei. 5Dacă
20:5
Num. 35:12
răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 6El să rămână în cetatea aceasta până
20:6
Num. 35:12,25
se va înfăţișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise.’” 7Ei au pus deoparte Chedeșul
20:7
Cap. 21:32.
în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul
20:7
Cap. 21:21.
în muntele lui Efraim și Chiriat-Arba
20:7
Cap. 14:15;
, sau Hebronul, în muntele
20:7
Luca 1:39
lui Iuda. 8Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul
20:8
Deut. 4:431 Cron. 6:78
, în pustie, în câmpie, în seminţia lui Ruben, Ramotul
20:8
Cap. 21:38.
în Galaad, în seminţia lui Gad, și Golanul
20:8
Cap. 21:27.
în Basan, în seminţia lui Manase. 9Acestea
20:9
Num. 35:15
au fost cetăţile hotărâte pentru toţi copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte
20:9
Vers. 6.
de a se înfăţișa înaintea adunării.

21

Cetăţile leviţilor

211Căpeteniile de familie ale leviţilor s-au apropiat de preotul Eleazar

21:1
Cap. 14:1;
, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Le-au vorbit la Silo
21:2
Cap. 18:1.
, în ţara Canaanului, și au zis: „Domnul
21:2
Num. 35:2
a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăţi de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre.” 3Copiii lui Israel au dat atunci leviţilor, din moștenirea lor, cetăţile următoare și împrejurimile lor, după porunca Domnului. 4Au tras la sorţi pentru familiile chehatiţilor; și leviţii, fiii preotului Aaron, au avut
21:4
Vers. 8,19.
prin sorţi treisprezece cetăţi din seminţia lui
21:4
Cap. 24:33.
Iuda, din seminţia lui Simeon și din seminţia lui Beniamin; 5ceilalţi fii
21:5
Vers. 20.
ai lui Chehat au avut prin sorţi zece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan și din jumătate din seminţia lui Manase. 6Fiii
21:6
Vers. 27.
lui Gherșon au avut prin sorţi treisprezece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Așer, din seminţia lui Neftali și din jumătate din seminţia lui Manase în Basan. 7Fiii
21:7
Vers. 34.
lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad și din seminţia lui Zabulon. 8Copiii
21:8
Vers. 3.
lui Israel au dat leviţilor, prin sorţi, aceste cetăţi și împrejurimile lor, cum
21:8
Num. 35:2
poruncise lui Moise Domnul. 9Au dat din seminţia fiilor lui Iuda și din seminţia fiilor lui Simeon următoarele cetăţi numite pe nume 10și care au fost ale fiilor lui Aaron
21:10
Vers. 4.
, dintre familiile chehatiţilor, și ale fiilor lui Levi, căci ei au ieșit cei dintâi la sorţi. 11Le-au dat
21:11
1 Cron. 6:55
Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele
21:11
Cap. 15:13,14.
lui Iuda și locul dimprejur: Arba era tatăl lui
21:11
Cap. 20:7.
Anac. 12Câmpia
21:12
Cap. 14:14.
cetăţii și satele ei au fost date în stăpânire lui Caleb, fiul lui Iefune. 13Au dat deci
21:13
1 Cron. 6:57
fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigași, Hebronul
21:13
Cap. 15:54;
și împrejurimile lui, Libna
21:13
Cap. 15:42.
și împrejurimile ei, 14Iatirul
21:14
Cap. 15:48.
și împrejurimile lui, Eștemoa
21:14
Cap. 15:50.
și împrejurimile ei, 15Holonul
21:15
1 Cron. 6:58
și împrejurimile lui, Debirul
21:15
Cap. 15:49.
și împrejurimile lui, 16Ainul
21:16
1 Cron. 6:59
și împrejurimile lui, Iuta
21:16
Cap. 15:55.
și împrejurimile ei și Bet-Șemeșul
21:16
Cap. 10.
și împrejurimile lui: nouă cetăţi din aceste două seminţii, 17și din seminţia lui Beniamin: Gabaonul
21:17
Cap. 18:25.
și împrejurimile lui, Gheba
21:17
Cap. 18:24.
și împrejurimile ei, 18Anatotul și împrejurimile lui și Almonul
21:18
1 Cron. 6:60
și împrejurimile lui: patru cetăţi. 19Toate cetăţile preoţilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăţi și împrejurimile lor. 20Leviţii
21:20
Vers. 5.
din familiile celorlalţi fii ai lui Chehat au avut prin sorţi cetăţi din seminţia lui Efraim. 21Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigași, Sihemul
21:21
Cap. 20:7.
și împrejurimile lui, în muntele lui Efraim, Ghezerul și împrejurimile lui, 22Chibţaimul și împrejurimile lui și Bet-Horonul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 23din seminţia lui Dan: Elteche și împrejurimile ei, Ghibetonul și împrejurimile lui, 24Aialonul și împrejurimile lui și Gat-Rimonul și împrejurimile lui, patru cetăţi, 25și din jumătate din seminţia lui Manase: Taanacul și împrejurimile lui și Gat-Rimonul și împrejurimile lui, două cetăţi. 26Toate cetăţile erau zece și împrejurimile lor, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat. 27Au dat fiilor
21:27
Vers. 6.
lui Gherșon dintre familiile leviţilor: din cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigași Golan
21:27
Cap. 20:8.
, din Basan, și împrejurimile ei, și Beeștra și împrejurimile ei, două cetăţi; 28din seminţia lui Isahar: Chișionul și împrejurimile lui, Dabratul și împrejurimile lui, 29Iarmutul și împrejurimile lui și En-Ganimul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 30din seminţia lui Așer: Mișealul și împrejurimile lui, Abdonul și împrejurimile lui, 31Helcatul și împrejurimile lui și Rehobul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 32și din seminţia lui Neftali: cetatea de scăpare pentru ucigași Chedeș
21:32
Cap. 20:7.
, din Galileea, și împrejurimile ei, Hamot-Dorul și împrejurimile lui, și Cartanul și împrejurimile lui, trei cetăţi. 33Toate cetăţile gherșoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi și împrejurimile lor. 34Celorlalţi
21:34
Vers. 7.
leviţi, care făceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon: Iocneamul și împrejurimile lui, Carta și împrejurimile ei, 35Dimna și împrejurimile ei și Nahalalul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 36din seminţia lui Ruben: Beţerul
21:36
Cap. 20:8.
și împrejurimile lui, Iahţa și împrejurimile ei, 37Chedemotul și împrejurimile lui și Mefaatul și împrejurimile lui, patru cetăţi 38și din seminţia lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigași Ramot
21:38
Cap. 20:8.
, din Galaad, și împrejurimile lui, Mahanaimul și împrejurimile lui, 39Hesbonul și împrejurimile lui și Iaezerul și împrejurimile lui, de toate patru cetăţi. 40Toate cetăţile care au căzut la sorţi fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale leviţilor, erau douăsprezece cetăţi. 41Toate
21:41
Num. 35:7
cetăţile leviţilor din mijlocul moșiilor copiilor lui Israel erau patruzeci și opt de cetăţi și împrejurimile lor. 42Fiecare din aceste cetăţi își avea împrejurimile ei de jur împrejur; așa erau toate cetăţile acestea.

Făgăduinţa împlinită

43Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara

21:43
Gen. 13:15
15:18
26:3
28:4,13
pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. 44Domnul
21:44
Cap. 11:23;
le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; niciunul
21:44
Deut. 7:24
din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă, și Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor. 45Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas
21:45
Cap. 23:14.
neîmplinită: toate s-au împlinit.