Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Trimiterea celor două seminţii și jumătate acasă

221Atunci, Iosua a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi și jumătate din seminţia lui Manase 2și le-a zis: „Voi aţi păzit tot

22:2
Num. 32:20Deut. 3:18
ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și
22:2
Cap. 1:16,17.
aţi ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. 3N-aţi părăsit pe fraţii voștri de o bună bucată de vreme până în ziua de azi și aţi păzit rânduielile și poruncile Domnului Dumnezeului vostru. 4Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraţilor voștri, cum le spusese, întoarceţi-vă și duceţi-vă la corturile voastre, în ţara dată în stăpânirea voastră, pe
22:4
Num. 32:33Deut. 29:8
care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. 5Aveţi grijă numai
22:5
Deut. 6:6,17
11:22
să păziţi și să împliniţi poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să
22:5
Deut. 10:12
iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El și să-I slujiţi din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.” 6Și Iosua i-a binecuvântat
22:6
Gen. 47:7Exod 39:432 Sam. 6:18Luca 24:50
și le-a dat drumul; și ei au plecat la corturile lor. 7Moise dăduse unei jumătăţi din seminţia lui Manase o moștenire în Basan, și Iosua a dat celeilalte
22:7
Cap. 17:5.
jumătăţi o moștenire lângă fraţii lor, dincoace de Iordan, la apus. 8Când i-a trimis Iosua la corturile lor, i-a binecuvântat și le-a zis: „Voi vă întoarceţi la corturile voastre cu mari bogăţii, cu foarte multe turme și cu o mare mulţime de argint, de aur, de aramă, de fier și de îmbrăcăminte. Împărţiţi
22:8
Num. 31:271 Sam. 30:24
cu fraţii voștri prada luată de la vrăjmașii voștri.” 9Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase s-au întors acasă, lăsând pe copiii lui Israel la Silo, în ţara Canaanului, ca să se ducă în ţara Galaadului
22:9
Num. 32:1
26:29
, care era moșia lor și unde se așezaseră, cum poruncise lui Moise Domnul.

Ei zidesc un alt altar

10Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din ţara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile. 11Copiii lui Israel au auzit

22:11
Deut. 13:12Jud. 20:12
zicându-se: „Iată că fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au zidit un altar în faţa ţării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părţile copiilor lui Israel.” 12Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea
22:12
Jud. 20:1
copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. 13Copiii lui Israel au trimis
22:13
Deut. 13:14Jud. 20:12
la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminţia lui Manase, în ţara Galaadului, pe Fineas
22:13
Exod 6:25Num. 25:7
, fiul preotului Eleazar, 14și zece căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părintească pentru fiecare din seminţiile lui Israel; toţi erau căpetenii
22:14
Num. 1:4
de casă părintească între miile lui Israel. 15Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminţia lui Manase, în ţara Galaadului, și le-au vorbit astfel: 16„Așa vorbește toată adunarea Domnului: ‘Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-aţi săvârșit faţă de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateţi acum de la Domnul, zidindu-vă un altar, ca să vă răzvrătiţi
22:16
Lev. 17:8,9Deut. 12:13,14
azi împotriva Domnului? 17Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor
22:17
Num. 25:3,4Deut. 4:3
, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? 18Și voi vă abateţi astăzi de la Domnul! Dacă vă răzvrătiţi azi împotriva Domnului, mâine El Se va mânia
22:18
Num. 16:22
împotriva întregii adunări a lui Israel. 19Dacă priviţi ca necurată ţara care este moșia voastră, treceţi în ţara care este moșia Domnului, unde este așezată locuinţa
22:19
Cap. 18:1.
Domnului, și așezaţi-vă în mijlocul nostru, dar nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului și nu vă despărţiţi de noi, zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru! 20Acan
22:20
Cap. 7:1,5.
, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu S-a aprins de mânie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui.’”

Apărarea lor

21Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au răspuns astfel căpeteniilor peste miile lui Israel: 22„Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Domnul Dumnezeu

22:22
Deut. 10:17
, Cel Atotputernic, știe
22:22
1 Împ. 8:39Iov 10:7
23:10Ps. 44:21
139:1,2Ier. 12:32 Cor. 11:11,31
și Israel însuși să știe lucrul acesta! Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta! 23Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi-de-tot și daruri de mâncare și ca să aducem pe el jertfe de mulţumire, Domnul să ne ceară
22:23
Deut. 18:191 Sam. 20:16
socoteală de aceasta! 24Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri: ‘Ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? 25Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fii ai lui Ruben și fii ai lui Gad: voi n-aveţi parte de Domnul!’ Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. 26De aceea am zis: Să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi-de-tot și pentru jertfe, 27ci ca o
22:27
Gen. 31:48
mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim
22:27
Deut. 12:5,6,11,12,17,18,26,27
Domnului, înaintea Feţei Lui, prin arderile-de-tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulţumire, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri: ‘Voi n-aveţi parte de Domnul!’ 28Noi am zis: ‘Dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde: «Priviţi chipul altarului Domnului pe care l-au făcut părinţii noștri nu pentru arderi-de-tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi.» 29Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind
22:29
Deut. 12:13,14
un altar pentru arderi-de-tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului Lui!’” 30Când au auzit preotul Fineas și căpeteniile adunării, căpeteniile peste miile lui Israel, care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad și fiii lui Manase au rămas mulţumiţi. 31Și Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Manase: „Cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul
22:31
Lev. 26:11,122 Cron. 15:2
nostru, fiindcă n-aţi săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului și aţi izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului.” 32Fineas, fiul preotului Eleazar, și căpeteniile au părăsit pe fiii lui Ruben și pe fiii lui Gad și s-au întors din ţara Galaadului în ţara Canaanului, la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă. 33Copiii lui Israel au rămas mulţumiţi; au binecuvântat
22:33
1 Cron. 29:20Neem. 8:6Dan. 2:19Luca 2:28
pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie înarmaţi ca să pustiască ţara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. 34Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor), „căci”, au zis ei, „el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu”.

23

Adunarea lui Israel. Sfaturile lui Iosua

231De multă vreme Domnul dăduse

23:1
Cap. 21:44;
odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toţi vrăjmașii care-l înconjurau. Iosua era bătrân
23:1
Cap. 13:1.
, înaintat în vârstă. 2Atunci, Iosua a chemat
23:2
Deut. 31:281 Cron. 28:1
pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Și le-a zis: „Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. 3Aţi văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul
23:3
Exod 14:14
vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. 4Vedeţi, v-am
23:4
Cap. 13:2,6;
dat ca moștenire prin sorţi, după seminţiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. 5Domnul Dumnezeul
23:5
Exod 23:30
33:2
34:11Deut. 11:23
vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră; și voi le veţi stăpâni ţara, cum
23:5
Num. 33:53
a spus Domnul Dumnezeul vostru. 6Puneţi-vă toată puterea
23:6
Cap. 1:7.
ca să păziţi și să împliniţi tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă
23:6
Deut. 5:32
28:14
abateţi nici la dreapta, nici la stânga. 7Să nu
23:7
Exod 23:33Deut. 7:2,3Prov. 4:14Efes. 5:11
vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi
23:7
Exod 23:13Ps. 16:4Ier. 5:7Ţef. 1:5Num. 32:38
numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuinţaţi în jurământ; să nu le slujiţi și să nu vă închinaţi înaintea lor. 8Ci alipiţi-vă
23:8
Deut. 10:20
11:22
13:4
de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta. 9Domnul
23:9
Deut. 11:23
a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni
23:9
Cap. 1:5.
până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. 10Unul
23:10
Lev. 26:8Deut. 32:30Jud. 3:31
15:152 Sam. 23:8
singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum
23:10
Exod 14:14
23:27Deut. 3:22
v-a spus. 11Vegheaţi
23:11
Cap. 22:5.
dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru. 12Dacă vă veţi
23:12
Evr. 10:38,392 Pet. 2:20,21
abate și vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele
23:12
Deut. 7:3
prin căsătorie și dacă veţi intra în legătură cu ele, 13să fiţi încredinţaţi că Domnul
23:13
Jud. 2:3
Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci
23:13
Exod 23:33Num. 33:55Deut. 7:161 Împ. 11:4
ele vă vor fi o cursă și un laţ, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. 14Iată că astăzi eu mă duc
23:14
1 Împ. 2:2Evr. 9:27
pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteţi dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas
23:14
Cap. 21:45.
neîmplinit. 15Și după
23:15
Deut. 28:63
cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini faţă de voi toate cuvintele rele
23:15
Lev. 26:16Deut. 28:15-68
, până vă va nimici de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. 16Dacă veţi călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mânie împotriva voastră și veţi pieri degrabă din ţara cea bună pe care v-a dat-o El.”

24

Cea din urmă adunare

241Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem

24:1
Gen. 35:4
și a chemat
24:1
Cap. 23:2.
pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Ei s-au înfăţișat
24:1
1 Sam. 10:19
înaintea lui Dumnezeu. 2Iosua a zis întregului popor:

„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Părinţii voștri, Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului

24:2
Gen. 11:26,31
(Eufrat) și slujeau
24:2
Gen. 31:53
altor dumnezei. 3Eu am
24:3
Gen. 12:1Fapte 7:2,3
luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată ţara Canaanului; i-am înmulţit sămânţa și i-am
24:3
Gen. 21:2,3Ps. 127:3
dat pe Isaac. 4Lui Isaac i-am dat pe Iacov
24:4
Gen. 25:24-26
și pe Esau
24:4
Gen. 36:8Deut. 2:5
: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov
24:4
Gen. 46:1,6Fapte 7:15
și fiii lui s-au coborât în Egipt. 5Am trimis
24:5
Exod 3:10
pe Moise și pe Aaron și am lovit
24:5
Exod 7—10
12
Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el. 6Am scos
24:6
Exod 12:37,51
pe părinţii voștri din Egipt și aţi ajuns
24:6
Exod 14:2
la mare. Egiptenii
24:6
Exod 14:9
au urmărit pe părinţii voștri până la Marea Roșie, cu care și călăreţi. 7Părinţii voștri au strigat
24:7
Exod 14:10
către Domnul. Și Domnul a pus
24:7
Exod 14:20
întuneric între voi și egipteni, a adus
24:7
Exod 14:27,28
marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii
24:7
Deut. 4:34
29:2
voștri ce am făcut egiptenilor. Și aţi rămas multă vreme
24:7
Cap. 5:6.
în pustie. 8V-am adus în ţara amoriţilor, care locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat
24:8
Num. 21:21,33Deut. 2:32
3:1
împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; aţi pus stăpânire pe ţara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. 9Balac
24:9
Jud. 11:25
, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat
24:9
Num. 22:5Deut. 23:4
pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. 10Dar n-am vrut
24:10
Deut. 23:5
să ascult pe Balaam: el v-a
24:10
Num. 23:11,20
24:10
binecuvântat și v-am izbăvit din mâna lui Balac. 11Aţi trecut
24:11
Cap. 3:14,17;
Iordanul și aţi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat
24:11
Cap. 6:1;
împotriva voastră: amoriţii, fereziţii, canaaniţii, hetiţii, ghirgasiţii, heviţii și iebusiţii. I-am dat în mâinile voastre, 12am trimis
24:12
Exod 23:28Deut. 7:20
înaintea voastră viespe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împăraţi ai amoriţilor: nu cu sabia
24:12
Ps. 44:3,6
, nici cu arcul tău. 13V-am dat o ţară pe care n-o munciserăţi, cetăţi
24:13
Deut. 6:10,11
pe care nu le zidiserăţi, dar pe care le locuiţi, vii și măslini pe care nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca hrană.’

Făgăduinţele poporului

14Acum, temeţi-vă

24:14
Deut. 10:121 Sam. 12:24
de Domnul și slujiţi-I cu scumpătate
24:14
Gen. 17:1
20:5Deut. 18:13Ps. 119:12 Cor. 1:12Efes. 6:24
și credincioșie. Depărtaţi
24:14
Vers. 2,23.
dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voștri dincolo de râu și în
24:14
Ezec. 20:7,8
23:3
Egipt și slujiţi Domnului. 15Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi
24:15
Rut 1:151 Împ. 18:21Ezec. 20:39Ioan 6:67
astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor
24:15
Vers. 14.
cărora le slujeau părinţii voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor
24:15
Exod 23:24,32,33
34:15Deut. 13:7
29:18Jud. 6:10
amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât
24:15
Gen. 18:19
despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” 16Poporul a răspuns și a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. 17Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinţii noștri; El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. 18El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriţii care locuiau ţara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru.” 19Iosua a zis poporului: „Voi nu
24:19
Mat. 6:24
veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu
24:19
Lev. 19:21 Sam. 6:20Ps. 99:5,9Is. 5:16
sfânt, un Dumnezeu
24:19
Exod 20:5
gelos; El nu
24:19
Exod 23:21
vă va ierta fărădelegile și păcatele. 20Când
24:20
1 Cron. 28:92 Cron. 15:2Ezra 8:22Is. 1:28
65:11,12Ier. 17:13
veţi părăsi pe Domnul și veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va
24:20
Cap. 23:15.
întoarce și vă va face rău și vă va nimici, după ce v-a făcut bine.” 21Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Căci vom sluji Domnului.” 22Iosua a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră înșivă că aţi ales
24:22
Ps. 119:173
pe Domnul, ca să-I slujiţi.”

Ei au răspuns: „Suntem martori!” 23„Scoateţi

24:23
Vers. 14.
dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel.” 24Și poporul a zis lui Iosua: „Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui.” 25Iosua a făcut în ziua aceea un legământ
24:25
Exod 15:252 Împ. 11:17
cu poporul și i-a dat legi și porunci la
24:25
Vers. 26.
Sihem. 26Iosua a scris
24:26
Deut. 31:24
aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră
24:26
Jud. 9:6
mare și a ridicat-o
24:26
Gen. 28:18
acolo sub
24:26
Gen. 35:4
stejarul care era în locul închinat Domnului. 27Și Iosua a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martoră
24:27
Gen. 31:48,52Deut. 31:19,21,26
împotriva noastră, căci a auzit
24:27
Deut. 32:1
toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiţi necredincioși Dumnezeului vostru.” 28Apoi Iosua
24:28
Jud. 2:6
a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui.

Moartea lui Iosua

29După aceste

24:29
Jud. 2:8
lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. 30L-au înmormântat în ţinutul care-i căzuse la împărţeală, la Timnat-Serah
24:30
Cap. 19:50.
, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș. 31Israel
24:31
Jud. 2:7
a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau
24:31
Deut. 11:2
31:13
tot ce făcuse Domnul pentru Israel. 32Oasele
24:32
Gen. 50:25Exod 13:19
lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea ţarinii pe care o cumpărase
24:32
Gen. 33:19
Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. 33Eleazar, fiul lui Aaron, a murit și a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, în muntele
24:33
Exod 6:25Jud. 20:28
lui Efraim.