Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Cea din urmă adunare

241Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem

24:1
Gen. 35:4
și a chemat
24:1
Cap. 23:2.

pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Ei s-au înfăţișat
24:1
1 Sam. 10:19
înaintea lui Dumnezeu. 2Iosua a zis întregului popor:

„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Părinţii voștri, Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului

24:2
Gen. 11:26,31
(Eufrat) și slujeau
24:2
Gen. 31:53
altor dumnezei. 3Eu am
24:3
Gen. 12:1Fapte 7:2,3
luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată ţara Canaanului; i-am înmulţit sămânţa și i-am
24:3
Gen. 21:2,3Ps. 127:3
dat pe Isaac. 4Lui Isaac i-am dat pe Iacov
24:4
Gen. 25:24-26
și pe Esau
24:4
Gen. 36:8Deut. 2:5
: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov
24:4
Gen. 46:1,6Fapte 7:15
și fiii lui s-au coborât în Egipt. 5Am trimis
24:5
Exod 3:10
pe Moise și pe Aaron și am lovit
24:5
Exod 7—10
12
Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el. 6Am scos
24:6
Exod 12:37,51
pe părinţii voștri din Egipt și aţi ajuns
24:6
Exod 14:2
la mare. Egiptenii
24:6
Exod 14:9
au urmărit pe părinţii voștri până la Marea Roșie, cu care și călăreţi. 7Părinţii voștri au strigat
24:7
Exod 14:10
către Domnul. Și Domnul a pus
24:7
Exod 14:20
întuneric între voi și egipteni, a adus
24:7
Exod 14:27,28
marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii
24:7
Deut. 4:34
29:2
voștri ce am făcut egiptenilor. Și aţi rămas multă vreme
24:7
Cap. 5:6.

în pustie. 8V-am adus în ţara amoriţilor, care locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat
24:8
Num. 21:21,33Deut. 2:32
3:1
împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; aţi pus stăpânire pe ţara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. 9Balac
24:9
Jud. 11:25
, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat
24:9
Num. 22:5Deut. 23:4
pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. 10Dar n-am vrut
24:10
Deut. 23:5
să ascult pe Balaam: el v-a
24:10
Num. 23:11,20
24:10
binecuvântat și v-am izbăvit din mâna lui Balac. 11Aţi trecut
24:11
Cap. 3:14,17;
4:10-12
Iordanul și aţi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat
24:11
Cap. 6:1;
10:1
11:1
împotriva voastră: amoriţii, fereziţii, canaaniţii, hetiţii, ghirgasiţii, heviţii și iebusiţii. I-am dat în mâinile voastre, 12am trimis
24:12
Exod 23:28Deut. 7:20
înaintea voastră viespe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împăraţi ai amoriţilor: nu cu sabia
24:12
Ps. 44:3,6
, nici cu arcul tău. 13V-am dat o ţară pe care n-o munciserăţi, cetăţi
24:13
Deut. 6:10,11
pe care nu le zidiserăţi, dar pe care le locuiţi, vii și măslini pe care nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca hrană.’

Făgăduinţele poporului

14Acum, temeţi-vă

24:14
Deut. 10:121 Sam. 12:24
de Domnul și slujiţi-I cu scumpătate
24:14
Gen. 17:1
20:5Deut. 18:13Ps. 119:12 Cor. 1:12Efes. 6:24
și credincioșie. Depărtaţi
24:14
Vers. 2,23.
Lev. 17:7Ezec. 20:18
dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voștri dincolo de râu și în
24:14
Ezec. 20:7,8
23:3
Egipt și slujiţi Domnului. 15Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi
24:15
Rut 1:151 Împ. 18:21Ezec. 20:39Ioan 6:67
astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor
24:15
Vers. 14.

cărora le slujeau părinţii voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor
24:15
Exod 23:24,32,33
34:15Deut. 13:7
29:18Jud. 6:10
amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât
24:15
Gen. 18:19
despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” 16Poporul a răspuns și a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. 17Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinţii noștri; El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. 18El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriţii care locuiau ţara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru.” 19Iosua a zis poporului: „Voi nu
24:19
Mat. 6:24
veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu
24:19
Lev. 19:21 Sam. 6:20Ps. 99:5,9Is. 5:16
sfânt, un Dumnezeu
24:19
Exod 20:5
gelos; El nu
24:19
Exod 23:21
vă va ierta fărădelegile și păcatele. 20Când
24:20
1 Cron. 28:92 Cron. 15:2Ezra 8:22Is. 1:28
65:11,12Ier. 17:13
veţi părăsi pe Domnul și veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va
24:20
Cap. 23:15.
Is. 63:10Fapte 7:42
întoarce și vă va face rău și vă va nimici, după ce v-a făcut bine.” 21Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Căci vom sluji Domnului.” 22Iosua a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră înșivă că aţi ales
24:22
Ps. 119:173
pe Domnul, ca să-I slujiţi.”

Ei au răspuns: „Suntem martori!” 23„Scoateţi

24:23
Vers. 14.
Gen. 35:2Jud. 10:161 Sam. 7:3
dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel.” 24Și poporul a zis lui Iosua: „Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui.” 25Iosua a făcut în ziua aceea un legământ
24:25
Exod 15:252 Împ. 11:17
cu poporul și i-a dat legi și porunci la
24:25
Vers. 26.

Sihem. 26Iosua a scris
24:26
Deut. 31:24
aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră
24:26
Jud. 9:6
mare și a ridicat-o
24:26
Gen. 28:18
acolo sub
24:26
Gen. 35:4
stejarul care era în locul închinat Domnului. 27Și Iosua a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martoră
24:27
Gen. 31:48,52Deut. 31:19,21,26
împotriva noastră, căci a auzit
24:27
Deut. 32:1
toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiţi necredincioși Dumnezeului vostru.” 28Apoi Iosua
24:28
Jud. 2:6
a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui.

Moartea lui Iosua

29După aceste

24:29
Jud. 2:8
lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. 30L-au înmormântat în ţinutul care-i căzuse la împărţeală, la Timnat-Serah
24:30
Cap. 19:50.
Jud. 2:9
, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș. 31Israel
24:31
Jud. 2:7
a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau
24:31
Deut. 11:2
31:13
tot ce făcuse Domnul pentru Israel. 32Oasele
24:32
Gen. 50:25Exod 13:19
lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea ţarinii pe care o cumpărase
24:32
Gen. 33:19
Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. 33Eleazar, fiul lui Aaron, a murit și a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, în muntele
24:33
Exod 6:25Jud. 20:28
lui Efraim.