Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Trecerea Iordanului

31Iosua, sculându-se dis-de-dimineaţă, a pornit din Sitim

3:1
Cap. 2:1.
cu toţi copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. 2După trei
3:2
Cap. 1:10,11.
zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără 3și au dat poporului următoarea poruncă: „Când
3:3
Num. 10:33
veţi vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoţi
3:3
Deut. 31:9,25
, care sunt din neamul leviţilor, să plecaţi din locul în care sunteţi și să porniţi după el. 4Dar
3:4
Exod 19:12
între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coţi; să nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi, căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.” 5Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă
3:5
Exod 19:10,14,15Lev. 20:7Num. 11:81 Sam. 16:5Ioel 2:16
, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru.” 6Și Iosua a zis preoţilor: „Luaţi
3:6
Num. 4:15
chivotul legământului și treceţi înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. 7Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalţ
3:7
Cap. 4:14.
înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum
3:7
Cap. 1:5.
am fost cu Moise. 8Să dai următoarea poruncă preoţilor
3:8
Vers. 3.
care duc chivotul legământului: ‘Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă
3:8
Vers. 17.
opriţi în Iordan.’” 9Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiaţi-vă și ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru.” 10Iosua a zis: „Prin aceasta veţi cunoaște că Dumnezeul
3:10
Deut. 5:261 Sam. 17:262 Împ. 19:4Osea 1:10Mat. 16:161 Tes. 1:9
cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni
3:10
Exod 33:2Deut. 7:1Ps. 44:2
dinaintea voastră pe canaaniţi, pe hetiţi, pe heviţi, pe fereziţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi și pe iebusiţi: 11Iată, chivotul legământului Domnului
3:11
Vers. 13.
întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. 12Acum, luaţi
3:12
Cap. 4:2.
doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie. 13Și de îndată
3:13
Vers. 15,16.
ce preoţii care duc chivotul Domnului
3:13
Vers. 11.
Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se coboară din sus se vor opri
3:13
Ps. 78:13
114:3
grămadă.” 14Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoţii care duceau chivotul
3:14
Fapte 7:45
legământului au pornit înaintea poporului. 15Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele
3:15
Vers. 13.
în marginea apei – căci
3:15
1 Cron. 12:15Ier. 12:5
49:19
Iordanul se varsă peste toate malurile lui în
3:15
Cap. 4:18;
tot timpul secerișului –, 16apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan
3:16
1 Împ. 4:12
7:46
, iar cele ce se coborau spre
3:16
Deut. 3:17
marea câmpiei, care este Marea
3:16
Gen. 14:3Num. 34:3
Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului. 17Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul
3:17
Exod 14:29
trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.

4

Pietre de aducere aminte

41După ce a isprăvit tot poporul de trecut

4:1
Deut. 27:2
Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: 2„Ia
4:2
Cap. 3:12.
doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie. 3Dă-le porunca următoare: ‘Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit
4:3
Cap. 3:13.
preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi și să le puneţi în locul
4:3
Vers. 19,20.
unde veţi petrece noaptea aceasta.’” 4Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbaţi pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie, 5și le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, 6pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când
4:6
Vers. 21.
vor întreba copiii voștri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’, 7să le spuneţi: ‘Apele Iordanului
4:7
Cap. 3:13,16.
s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte
4:7
Exod 12:14Num. 16:40
pentru copiii lui Israel.” 8Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. 9Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. 10Preoţii care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă. 11După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoţii au trecut înaintea poporului. 12Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au trecut
4:12
Num. 32:20,27,28
înarmaţi înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. 13Aproape patruzeci de mii de bărbaţi pregătiţi de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. 14În ziua aceea, Domnul a înălţat
4:14
Cap. 3:7.
pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el, cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieţii lui. 15Domnul a zis lui Iosua: 16„Poruncește preoţilor care duc
4:16
Exod 25:16,22
chivotul mărturiei să iasă din Iordan.” 17Și Iosua a poruncit preoţilor: „Ieșiţi din Iordan.” 18Când au ieșit preoţii care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat
4:18
Cap. 3:15.
ca mai înainte peste toate malurile lui. 19Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și a tăbărât la Ghilgal
4:19
Cap. 5:9.
, la marginea de răsărit a Ierihonului. 20Iosua a ridicat la Ghilgal cele
4:20
Vers. 3.
douăsprezece pietre pe care le luaseră din Iordan. 21El a zis copiilor lui Israel: „Când vor
4:21
Vers. 6.
întreba copiii voștri într-o zi pe părinţii lor: ‘Ce înseamnă pietrele acestea?’ 22să învăţaţi pe copiii voștri și să le spuneţi: ‘Israel
4:22
Cap. 3:17.
a trecut Iordanul acesta pe uscat.’ 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o
4:23
Exod 14:21
înaintea noastră până am trecut, 24pentru ca
4:24
1 Împ. 8:42,432 Împ. 19:19Ps. 106:8
toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este
4:24
Exod 15:161 Cron. 29:12Ps. 89:13
puternică și să vă
4:24
Exod 14:31Deut. 6:2Ps. 89:7Ier. 10:7
temeţi totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”

5

Tăierea împrejur

51Când au auzit

5:1
Exod 15:14,15
toţi împăraţii amoriţilor de la apusul Iordanului și toţi împăraţii canaaniţilor de lângă
5:1
Num. 13:29Ps. 48:6Ezec. 21:7
mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat
5:1
1 Împ. 10:5
inima și au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel. 2În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ţi niște cuţite
5:2
Exod 4:25
de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.” 3Iosua și-a făcut niște cuţite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. 4Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot
5:4
Num. 14:29
26:64,65Deut. 2:16
poporul ieșit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. 5Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci
5:6
Num. 14:33Deut. 1:3
2:7,14Ps. 95:10
de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i
5:6
Num. 14:23Ps. 95:11Evr. 3:11
va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară
5:6
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 7În locul lor a ridicat pe
5:7
Num. 14:31Deut. 1:39
copiii lor; și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiaţi împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. 8După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare
5:8
Gen. 34:25
.

Prăznuirea Paștelor. Mana încetează

9Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat ocara

5:9
Gen. 34:141 Sam. 14:6Lev. 18:3Ezec. 20:7
23:3,8
Egiptului de deasupra voastră.” Și locului aceluia i-au pus numele
5:9
Cap. 4:19.
Ghilgal (Prăvălire) până în ziua de azi. 10Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele în a paisprezecea
5:10
Exod 12:6Num. 9:5
zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. 11A doua zi de Paște au mâncat din grâul ţării, azimi și boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat. 12Mana
5:12
Exod 16:35
a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela.

Descoperirea dumnezeiască

13Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om

5:13
Gen. 18:2
32:24Exod 23:23Zah. 1:8Fapte 1:10
stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă
5:13
Num. 22:23
din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” 14El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului și acum am venit.” Iosua s-a
5:14
Gen. 17:3
aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat și I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” 15Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi
5:15
Exod 3:5Fapte 7:33
încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și Iosua a făcut așa.