Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Tăierea împrejur

51Când au auzit

5:1
Exod 15:14,15
toţi împăraţii amoriţilor de la apusul Iordanului și toţi împăraţii canaaniţilor de lângă
5:1
Num. 13:29Ps. 48:6Ezec. 21:7
mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat
5:1
1 Împ. 10:5
inima și au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel. 2În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ţi niște cuţite
5:2
Exod 4:25
de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.” 3Iosua și-a făcut niște cuţite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. 4Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot
5:4
Num. 14:29
26:64,65Deut. 2:16
poporul ieșit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. 5Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci
5:6
Num. 14:33Deut. 1:3
2:7,14Ps. 95:10
de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i
5:6
Num. 14:23Ps. 95:11Evr. 3:11
va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară
5:6
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 7În locul lor a ridicat pe
5:7
Num. 14:31Deut. 1:39
copiii lor; și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiaţi împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. 8După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare
5:8
Gen. 34:25
.

Prăznuirea Paștelor. Mana încetează

9Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat ocara

5:9
Gen. 34:141 Sam. 14:6Lev. 18:3Ezec. 20:7
23:3,8
Egiptului de deasupra voastră.” Și locului aceluia i-au pus numele
5:9
Cap. 4:19.
Ghilgal (Prăvălire) până în ziua de azi. 10Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele în a paisprezecea
5:10
Exod 12:6Num. 9:5
zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. 11A doua zi de Paște au mâncat din grâul ţării, azimi și boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat. 12Mana
5:12
Exod 16:35
a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela.

Descoperirea dumnezeiască

13Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om

5:13
Gen. 18:2
32:24Exod 23:23Zah. 1:8Fapte 1:10
stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă
5:13
Num. 22:23
din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” 14El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului și acum am venit.” Iosua s-a
5:14
Gen. 17:3
aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat și I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” 15Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi
5:15
Exod 3:5Fapte 7:33
încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și Iosua a făcut așa.

6

Luarea Ierihonului. Nelegiuirea și pedepsirea lui Acan

61Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. 2Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau

6:2
Cap. 2:9,24;
în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul
6:2
Deut. 7:24
lui, pe vitejii lui ostași. 3Înconjuraţi cetatea voi, toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii o dată. Așa să faci șase zile. 4Șapte preoţi să poarte înaintea chivotului șapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjuraţi cetatea de șapte ori, și preoţii
6:4
Num. 10:8
să sune din trâmbiţe. 5Când vor suna lung din cornul de berbec și când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci, zidul cetăţii se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte.” 6Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoţi și le-a zis: „Luaţi chivotul legământului și șapte preoţi să poarte cele șapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.” 7Și a zis poporului: „Porniţi, înconjuraţi cetatea și bărbaţii înarmaţi să treacă înaintea chivotului Domnului.” 8După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoţi care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbiţe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbiţe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. 9Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea preoţilor, care sunau din trâmbiţe, și coada
6:9
Num. 10:25
oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe. 10Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigaţi, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: ‘Strigaţi!’ Atunci să strigaţi.” 11Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol o dată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. 12Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap și preoţii
6:12
Deut. 31:25
au luat chivotul Domnului. 13Cei șapte preoţi care purtau cele șapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbiţe. Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea lor, și coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe. 14Au înconjurat cetatea o dată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de șase zile. 15În ziua a șaptea, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. 16A șaptea oară, pe când preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea în mână! 17Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav și pe toţi cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns
6:17
Cap. 2:4.
pe solii pe care-i trimiseserăm noi. 18Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire
6:18
Deut. 7:26
13:17
; căci, dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veţi
6:18
Cap. 7:25.
nenoroci. 19Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului.” 20Poporul a scos strigăte și preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare, și zidul
6:20
Vers. 5.
s-a prăbușit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate 21și au nimicit-o
6:21
Deut. 7:2
cu desăvârșire, trecând prin ascuţișul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. 22Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „Intraţi în casa curvei și scoateţi din ea pe femeia aceea și pe toţi ai ei, cum
6:22
Cap. 2:14.
i-aţi jurat.” 23Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl
6:23
Cap. 2:13.
ei, pe mama ei, pe fraţii ei și pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. 24Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul
6:24
Vers. 19.
, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în vistieria Casei Domnului. 25Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toţi ai ei; ea a locuit
6:25
Mat. 1:5
în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului

26Atunci a jurat Iosua și a zis: „Blestemat

6:26
1 Împ. 16:34
să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preţul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu preţul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porţile!” 27Domnul
6:27
Cap. 1:5.
a fost cu Iosua și i s-a dus vestea
6:27
Cap. 9:1,3.
în toată ţara.

7

Nelegiuirea lui Acan

71Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan

7:1
Cap. 22:20.
, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. 2Iosua a trimis din Ierihon niște bărbaţi la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel. Și le-a zis: „Suiţi-vă și iscodiţi ţara.” Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. 3S-au întors la Iosua și i-au spus: „Degeaba mai faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să baţi cetatea Ai; nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puţini la număr.” 4Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la
7:4
Lev. 26:17Deut. 28:25
fugă dinaintea oamenilor din Ai. 5Oamenii din Ai le-au omorât aproape treizeci și șase de oameni; i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale
7:5
Cap. 2:9,11.
ca apa.

Mâhnirea și rugăciunea lui Iosua

6Iosua și-a sfâșiat

7:6
Gen. 37:29,34
hainele și s-a aruncat cu faţa la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au
7:6
1 Sam. 4:122 Sam. 1:2
13:19Neem. 9:1Iov 2:12
presărat capul cu ţărână. 7Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule
7:7
Exod 5:222 Împ. 3:10
, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului! 8Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? 9Canaaniţii și toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura și ne vor șterge
7:9
Ps. 83:4
numele de pe pământ. Și ce vei face Tu
7:9
Exod 32:12Num. 14:13
Numelui Tău celui mare?”

Descoperirea și pedepsirea lui Acan

10Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? 11Israel

7:11
Vers. 1.
a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile
7:11
Cap. 6:17,18.
date spre nimicire, le-au furat și au minţit
7:11
Fapte 5:1,2
și le-au ascuns printre lucrurile lor. 12De aceea
7:12
Num. 14:45Jud. 2:14
copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmașilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmașilor lor, căci sunt daţi
7:12
Deut. 7:26
spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. 13Scoală-te, sfinţește
7:13
Exod 19:10
poporul. Spune-le: ‘Sfinţiţi-vă
7:13
Cap. 3:5.
pentru mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmașilor tăi până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. 14Să vă apropiaţi mâine dimineaţă după seminţiile voastre; și seminţia pe care o va arăta Domnul
7:14
Prov. 16:33
prin sorţi se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe bărbaţi. 15Cine
7:15
1 Sam. 14:38,39
va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat
7:15
Vers. 11.
legământul Domnului și a făcut o
7:15
Gen. 34:7Jud. 20:6
mișelie în Israel.»’” 16Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă și a apropiat pe Israel, după seminţiile lui, și a fost arătată prin sorţi seminţia lui Iuda. 17A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorţi familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorţi casa lui Zabdi. 18A apropiat casa lui Zabdi pe bărbaţi și a fost arătat prin sorţi Acan
7:18
1 Sam. 14:42
, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda. 19Iosua a zis lui Acan: „Fiule
7:19
1 Sam. 6:5Ier. 13:16Ioan 9:24
, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește
7:19
Num. 5:6,72 Cron. 30:22Ps. 51:3Dan. 9:4
și spune-mi
7:19
1 Sam. 14:43
ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.” 20Acan a răspuns lui Iosua și a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut. 21Am văzut în pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint și o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit și le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele.” 22Iosua a trimis niște oameni, care au alergat în cort, și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. 23Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. 24Iosua și tot Israelul, împreună cu el, au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în valea Acor
7:24
Vers. 26. Cap. 15:7.
. 25Iosua a zis: „Pentru ce ne-ai
7:25
Cap. 6:18.
nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Și tot Israelul
7:25
Deut. 17:5
i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre 26și au ridicat
7:26
Cap. 8:29.
peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul
7:26
Deut. 13:172 Sam. 21:14
S-a întors din iuţimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor
7:26
Vers. 24.
(Tulburare).