Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Luarea cetăţii Ai

81Domnul a zis lui Iosua: „Nu

8:1
Deut. 1:21
7:18
31:8
te teme și nu te înspăimânta! Ia cu tine pe toţi oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetăţii Ai. Iată
8:1
Cap. 6:2.
că îţi dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și ţara lui. 2Să faci cetăţii Ai cum ai făcut
8:2
Cap. 6:21.
Ierihonului și împăratului lui: să păstraţi pentru voi numai
8:2
Deut. 20:14
prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoia cetăţii.” 3Iosua s-a sculat cu toţi oamenii de război ca să se suie împotriva cetăţii Ai. A ales treizeci de mii de bărbaţi viteji, pe care i-a pornit noaptea 4și le-a dat următoarea poruncă: „Ascultaţi! Să
8:4
Jud. 20:29
vă puneţi la pândă înapoia cetăţii; să nu vă depărtaţi mult de cetate și toţi să fiţi gata. 5Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră ca întâiași dată, noi o s-o luăm la fugă
8:5
Jud. 20:32
dinaintea lor. 6Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: ‘Fug dinaintea noastră ca întâiași dată!’ Și vom fugi dinaintea lor. 7Voi să ieșiţi atunci de la pândă și să puneţi mâna pe cetate, și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. 8După ce veţi lua cetatea, să-i puneţi foc, să faceţi cum a zis Domnul: aceasta este porunca
8:8
2 Sam. 13:28
pe care v-o dau.” 9Iosua i-a pornit și s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. 10Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă, a cercetat poporul și a pornit împotriva cetăţii Ai în fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel. 11Toţi
8:11
Vers. 5.
oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate; când au ajuns în faţa cetăţii, au tăbărât la miazănoapte de Ai, de care erau despărţiţi prin vale. 12Iosua a luat aproape cinci mii de oameni și i-a pus la pândă între Betel și Ai, la apus de cetate. 13După ce s-a așezat toată tabăra la miazănoapte de cetate și cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii. 14Când a văzut împăratul cetăţii Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis-de-dimineaţă și au ieșit înaintea lui Israel, ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotărât, înspre câmpie, și nu știa
8:14
Jud. 20:34Ecl. 9:12
că înapoia cetăţii o mână de oameni stăteau la pândă împotriva lui. 15Iosua și tot Israelul s-au prefăcut
8:15
Jud. 20:36
că sunt bătuţi și au fugit pe drumul dinspre pustie. 16Atunci, tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe din cetate. 17N-a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fi ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. 18Domnul a zis lui Iosua: „Întinde spre Ai suliţa pe care o ai în mână, căci am s-o dau în mâna ta!” Și Iosua a întins spre cetate suliţa pe care o avea în mână. 19De îndată ce și-a întins mâna, bărbaţii care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau, au pătruns în cetate, au luat-o și s-au grăbit de i-au pus foc. 20Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetăţii suindu-se spre cer și n-au mai putut să scape în nicio parte. Poporul care fugea spre pustie s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau, 21căci Iosua și tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă și fumul cetăţii suindu-se în sus, s-au întors și au bătut pe oamenii din Ai. 22Ceilalţi, de asemenea, le-au ieșit înainte din cetate și oamenii din Ai au fost înconjuraţi de Israel din toate părţile. Israel i-a bătut fără să lase unul cu viaţă
8:22
Deut. 7:2
, nici vreun fugar; 23pe împăratul din Ai l-au prins viu și l-au adus la Iosua. 24După ce a isprăvit Israel de ucis pe toţi locuitorii din Ai, în câmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toţi au fost trecuţi în totul prin ascuţișul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuţișul sabiei. 25În total au fost douăsprezece mii de inși uciși în ziua aceea, bărbaţi și femei, toţi oameni din Ai. 26Iosua nu și-a tras mâna pe care o ţinea întinsă cu suliţa până ce toţi locuitorii au fost nimiciţi cu desăvârșire. 27Israel
8:27
Num. 31:22,26
a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca
8:27
Vers. 2.
pe care o dăduse lui Iosua Domnul. 28Iosua a ars cetatea Ai și a făcut
8:28
Deut. 13:16
din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături, care se vede până în ziua de azi. 29A spânzurat
8:29
Cap. 10:26.
de un lemn pe împăratul din Ai și l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul
8:29
Deut. 21:23
soarelui, Iosua a poruncit să i se coboare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea porţii cetăţii și au ridicat
8:29
Cap. 7:26;
pe el o mare grămadă de pietre, care este până în ziua de azi.

Altarul de pe muntele Ebal

30Atunci, Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal

8:30
Deut. 27:4,5
, 31cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea
8:31
Exod 20:25Deut. 27:5,6
legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi-de-tot și jertfe
8:31
Exod 20:24
de mulţumire. 32Și acolo Iosua a scris
8:32
Deut. 27:2,8
pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. 33Tot Israelul, bătrânii, mai-marii oștii și judecătorii lui stăteau de amândouă părţile chivotului, înaintea preoţilor, din neamul leviţilor, care
8:33
Deut. 31:9,25
duceau chivotul legământului Domnului; erau de faţă atât străinii
8:33
Deut. 31:12
, cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după
8:33
Deut. 11:29
27:12
porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul Israel. 34Iosua a citit
8:34
Deut. 31:11Neem. 8:3
apoi toate cuvintele legii, binecuvântările
8:34
Deut. 28:2,15,45
29:20,21
30:19
și blestemele, după cum este scris în cartea legii. 35N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în faţa întregii adunări a lui Israel, în faţa femeilor
8:35
Deut. 31:12
, copiilor și străinilor
8:35
Vers. 33.
care mergeau în mijlocul lor.

9

Împăraţii ţării se unesc

91La auzul acestor lucruri, toţi împăraţii care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta

9:1
Num. 34:6
Mării celei Mari, până lângă Liban, hetiţii
9:1
Exod 3:17
23:23
, amoriţii, canaaniţii, fereziţii, heviţii și iebusiţii 2s-au unit
9:2
Ps. 83:3,5
împreună într-o înţelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel.

Viclenia gabaoniţilor

3Locuitorii

9:3
Cap. 10:2.
din Gabaon
9:3
Cap. 6:27.
, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetăţii Ai, 4au întrebuinţat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, 5iar în picioare purtau încălţăminte veche și cârpită și erau îmbrăcaţi cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. 6S-au dus la Iosua, în
9:6
Cap. 5:10.
tabără la Ghilgal, și le-au zis lui și tuturor celor din Israel: „Noi venim dintr-o ţară depărtată, acum deci faceţi legământ cu noi.” 7Bărbaţii lui Israel au răspuns heviţilor
9:7
Cap. 11:19.
acestora: „Poate că voi locuiţi în mijlocul nostru, cum să
9:7
Exod 23:32Deut. 7:2
20:16Jud. 2:2
facem noi legământ cu voi?” 8Ei au zis lui Iosua: „Noi
9:8
Deut. 20:112 Împ. 10:5
suntem robii tăi.” Și Iosua le-a zis: „Cine sunteţi voi și de unde veniţi?” 9Ei i-au răspuns: „Robii tăi vin dintr-o ţară foarte
9:9
Deut. 20:15
depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit
9:9
Exod 15:14
vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt 10și de ce a
9:10
Num. 21:24,33
făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. 11Și bătrânii noștri și toţi locuitorii din ţara noastră ne-au zis: ‘Luaţi cu voi merinde pentru călătorie, duceţi-vă înaintea lor și spuneţi-le: «Noi suntem robii voștri; acum deci faceţi legământ cu noi.»’ 12Iată pâinea noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. 13Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le, s-au rupt; hainele și încălţămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului.” 14Bărbaţii lui Israel au luat din merindele lor și n-au
9:14
Num. 27:21Is. 30:1,2Jud. 1:11 Sam. 22:10
23:10,11
30:82 Sam. 2:1
5:19
întrebat pe Domnul. 15Iosua a făcut pace
9:15
Cap. 11:19.
cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viaţă, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. 16La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. 17Căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetăţile lor; cetăţile lor erau
9:17
Cap. 18:25,26,28.
Gabaon, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim. 18Dar nu i-au bătut, pentru că
9:18
Ps. 15:4Ecl. 5:2
fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că-i vor lăsa cu viaţă. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. 19Toate căpeteniile au zis întregii adunări: „Le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei. 20Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viaţă, ca să n-aducem peste
9:20
2 Sam. 21:1,2,6Ezec. 17:13,15,18,19Zah. 5:3,4Mal. 3:5
noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut.” 21„Să trăiască”, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuinţaţi la tăiat lemne
9:21
Deut. 29:11
și la scos apă pentru toată adunarea, cum
9:21
Vers. 15.
le spuseseră căpeteniile. 22Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: „Pentru ce ne-aţi înșelat zicând: ‘Suntem
9:22
Vers. 6,9.
foarte departe de voi’, când voi
9:22
Cap. 9:16.
locuiţi în mijlocul nostru? 23Acum sunteţi blestemaţi
9:23
Gen. 9:25
și nu veţi înceta să fiţi în robie, să tăiaţi
9:23
Vers. 21,27.
lemne și să scoateţi apă pentru Casa Dumnezeului meu.” 24Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Robii tăi au auzit de poruncile
9:24
Exod 23:32Deut. 7:1,2
date de Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată ţara și să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; și venirea voastră a băgat mare frică
9:24
Exod 15:14
în noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat așa. 25Și acum, iată-ne în mâinile
9:25
Gen. 16:6
tale; fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci.” 26Iosua le-a făcut așa cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât, 27dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne
9:27
Vers. 21,23.
și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac până în ziua
9:27
Deut. 12:5
de azi.

10

Marea luptă de la Gabaon

101Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua

10:1
Cap. 6:21.
pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetăţii Ai
10:1
Cap. 8:22,26,28.
și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii
10:1
Cap. 9:15.
Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. 2Atunci i-a fost foarte mare
10:2
Exod 15:14-16Deut. 11:25
frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetăţile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toţi bărbaţii ei erau viteji. 3Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului: 4„Suiţi-vă la mine și ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10:4
Vers. 1. Cap. 9:15.
cu Iosua și cu copiii lui Israel.” 5Cei cinci împăraţi ai amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului, s-au adunat
10:5
Cap. 9:2.
astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. 6Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra
10:6
Cap. 5:10;
din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.” 7Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toţi oamenii de război
10:7
Cap. 8:1.
cu el și toţi cei viteji. 8Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme
10:8
Cap. 11:6.
de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul
10:8
Cap. 1:5.
din ei nu va putea să stea împotriva ta.” 9Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal. 10Domnul i-a pus
10:10
Jud. 4:151 Sam. 7:10,12Ps. 18:14Is. 28:21
în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon
10:10
Cap. 16:3,5.
și i-a bătut până la Azeca
10:10
Cap. 15:35.
și până la Macheda. 11Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bet-Horon, Domnul
10:11
Ps. 18:13,14
77:17Is. 30:30Apoc. 16:21
a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.

Soarele și luna se opresc

12Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel și a zis în faţa lui Israel:

„Oprește-te, soare

10:12
Is. 28:21Hab. 3:11
, asupra Gabaonului

Și tu, lună, asupra văii

10:12
Jud. 12:12
Aialonului!”

13Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul,

Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui.

Lucrul acesta nu

10:13
2 Sam. 1:18
este scris oare în Cartea Dreptului?

Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N-a mai

10:14
Is. 38:8
fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul
10:14
Deut. 1:30
lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10:15
Vers. 43.
și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără, la Ghilgal.

Uciderea celor cinci împăraţi

16Cei cinci împăraţi au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. 17S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: „Cei cinci împăraţi se află ascunși într-o peșteră la Macheda.” 18Iosua a zis: „Prăvăliţi niște pietre mari la intrarea peșterii și puneţi niște oameni să-i păzească. 19Și voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmașii voștri și bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre.” 20După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetăţile întărite 21și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit

10:21
Exod 11:7
cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. 22Iosua a zis atunci: „Deschideţi intrarea peșterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci împăraţi și aduceţi-i la mine.” 23Ei au făcut așa și au adus la el pe cei cinci împăraţi, pe care-i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului. 24După ce au adus pe acești împăraţi înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel și a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă și puneţi-vă picioarele
10:24
Ps. 107:40
110:5
149:8,9Is. 26:5,6Mal. 4:3
pe grumajii împăraţilor acestora.” Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. 25Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi
10:25
Deut. 31:6,8
și nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă, căci așa
10:25
Deut. 3:21
7:19
va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veţi lupta.” 26După aceea, Iosua i-a lovit și i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci și au rămas spânzuraţi
10:26
Cap. 8:29.
de copaci până seara. 27Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare
10:27
Deut. 21:23
din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea și a trecut-o prin ascuţișul sabiei; a nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toţi cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și împăratului din Macheda i-a făcut cum

10:28
Cap. 6:21.
făcuse împăratului Ierihonului. 29Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna și a dat luptă împotriva Libnei. 30Domnul a dat-o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei și a început lupta împotriva ei. 32Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna. 33Atunci, Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape. 34Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; a tăbărât înaintea ei și a început lupta. 35A luat-o în aceeași zi și a trecut-o prin ascuţișul sabiei, pe ea și pe toţi cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachisul. 36Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron
10:36
Cap. 14:13;
și a început lupta împotriva lui. 37L-a luat și l-a trecut prin ascuţișul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el și pe toţi cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toţi cei ce se aflau în el. 38Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului
10:38
Cap. 15:15.
și a început lupta împotriva lui. 39L-a luat pe el, pe împăratul lui și toate cetăţile care ţineau de el; le-a trecut prin ascuţișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei. 40Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia și costișele și a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise
10:40
Deut. 20:16,17
Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza
10:41
Gen. 10:19
, a bătut toată
10:41
Cap. 11:16.
ţara Gosen până la Gabaon. 42Iosua a luat în același timp pe toţi împăraţii aceia și ţara lor, căci Domnul
10:42
Vers. 14.
Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.