Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele

1:1
Luca 6:6Fapte 1:13
lui Iacov, către cei
1:1
Rom. 1:7
chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl și păstraţi
1:1
Ioan 17:11,12,151 Pet. 1:5
pentru Isus Hristos: 2îndurarea, pacea
1:2
1 Pet. 1:22 Pet. 1:2
și dragostea să vă fie înmulţite. 3Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea
1:3
Tit 1:4
noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca
1:3
Filip. 1:271 Tim. 1:18
6:122 Tim. 1:13
4:7
să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. 4Căci
1:4
Gal. 2:42 Pet. 2:1
s-au strecurat printre voi unii oameni scriși
1:4
Rom. 9:21,221 Pet. 2:8
de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă
1:4
2 Pet. 2:10
în desfrânare harul
1:4
Tit 2:11Evr. 12:15
Dumnezeului nostru și tăgăduiesc
1:4
Tit 1:162 Pet. 2:11 Ioan 2:22
pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 5Vreau să vă aduc aminte, măcar că știţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul
1:5
1 Cor. 10:9
, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a
1:5
Num. 14:29,37
26:64Ps. 106:26Evr. 3:17,19
nimicit pe cei ce
1:5
Ioan 8:44
n-au crezut. 6El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanţuri veșnice, în întuneric, pe
1:6
2 Pet. 2:4
îngerii care nu și-au
1:6
Apoc. 20:10
păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuinţa. 7Tot așa, Sodoma
1:7
Gen. 19:24Deut. 29:232 Pet. 2:6
și Gomora și cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 8Totuși
1:8
2 Pet. 2:10
oamenii aceștia, târâţi de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc
1:8
Exod 22:28
dregătoriile. 9Arhanghelul Mihail
1:9
Dan. 10:13
12:1Apoc. 12:7
, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit
1:9
2 Pet. 2:11
să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre
1:9
Zah. 3:2
!” 10Aceștia
1:10
2 Pet. 2:12
, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui
1:11
Gen. 4:51 Ioan 3:12
Cain! S-au aruncat
1:11
Num. 22:7,202 Pet. 2:15
în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câștig! Au pierit într-o răscoală ca
1:11
Num. 16:1
a lui Core! 12Sunt
1:12
2 Pet. 2:13
niște stânci ascunse la mesele
1:12
1 Cor. 11:21
voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori
1:12
Prov. 25:142 Pet. 2:17
fără apă, mânaţi
1:12
Efes. 4:14
încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi
1:12
Mat. 15:13
; 13niște valuri
1:13
Is. 57:20
înfuriate ale mării, care își spumegă
1:13
Filip. 3:19
rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora
1:13
2 Pet. 2:17
le este păstrată negura întunericului pentru vecie. 14Și pentru ei a prorocit Enoh, al
1:14
Gen. 5:18
șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit
1:14
Deut. 33:2Dan. 7:10Zah. 14:5Mat. 25:312 Tes. 1:7Apoc. 1:7
Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, 15ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele
1:15
1 Sam. 2:3Ps. 31:18
94:4Mal. 3:13
nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiţi.” 16Ei sunt niște cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura
1:16
2 Pet. 2:18
le este plină de vorbe trufașe și slăvesc
1:16
Prov. 28:21Iac. 2:1,9
pe oameni pentru câștig. 17Dar
1:17
2 Pet. 3:2
voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos: 18cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor
1:18
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1
4:32 Pet. 2:1
3:3
fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19Ei sunt aceia care
1:19
Prov. 18:1Ezec. 14:7Osea 4:14
9:10Evr. 10:25
dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii
1:19
1 Cor. 2:14Iac. 3:15
, care n-au Duhul. 20Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă
1:20
Col. 2:71 Tim. 1:4
sufletește pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă
1:20
Rom. 8:26Efes. 6:18
prin Duhul Sfânt, 21ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptaţi
1:21
Tit 2:132 Pet. 3:12
îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veșnică. 22Mustraţi pe cei ce se despart de voi; 23căutaţi să mântuiţi
1:23
Rom. 11:141 Tim. 4:16
pe unii, smulgându-i
1:23
Amos 4:11Zah. 3:21 Cor. 3:15
din foc; de alţii iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa
1:23
Zah. 3:4,5Apoc. 3:4
mânjită de carne. 24Iar
1:24
Rom. 16:25Efes. 3:20
Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să
1:24
Col. 1:22
vă înfăţișaţi fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 25singurului
1:25
Rom. 16:271 Tim. 1:17
2:3
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere și stăpânire, mai înainte de toţi vecii, și acum, și în veci. Amin.