Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Doi fii ai lui Aaron arși

101Fiii lui Aaron Nadab

10:1
Cap. 16:1;
și Abihu și-au luat
10:1
Cap. 16:12.
, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc, și au adus astfel înaintea Domnului foc străin
10:1
Exod 30:9
, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2Atunci a ieșit un foc
10:2
Cap. 9:24.
dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: ‘Voi fi sfinţit de cei ce se apropie
10:3
Exod 19:22
29:43Is. 52:11Ezec. 20:41
42:13
de Mine și voi fi proslăvit
10:3
Is. 49:3Ezec. 28:22Ioan 13:31,32
14:132 Tes. 1:10
în faţa întregului popor.’” Aaron
10:3
Ps. 39:9
a tăcut. 4Și Moise a chemat pe Mișael și Elţafan, fiii lui Uziel
10:4
Exod 6:18,22Num. 3:19,30
, unchiul lui Aaron, și le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoateţi
10:4
Luca 7:12Fapte 5:6,9,10
8:2
pe fraţii voștri din Sfântul Locaș și duceţi-i afară din tabără.” 5Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise. 6Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele
10:6
Exod 33:521:1,10Num. 6:6,7Deut. 33:9Ezec. 24:16,17
și să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi și să Se mânie
10:6
Num. 16:22,46Ios. 7:1
22:18,202 Sam. 24:1
Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. 7Voi să nu ieșiţi din
10:7
Cap. 21:12.
ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriţi, căci untdelemnul
10:7
Exod 28:41
ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.

Părţile cuvenite lui Aaron și fiilor lui

8Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: 9„Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beţi

10:9
Ezec. 44:21Luca 1:151 Tim. 3:3Tit 1:7
vin, nici băutură ameţitoare când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, 10ca să puteţi deosebi
10:10
Cap. 11:47;
ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, 11și să
10:11
Deut. 24:8Neem. 8:2,8,9,13Ier. 18:18Mal. 2:7
puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” 12Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: „Luaţi partea din darul de mâncare
10:12
Exod 29:2Num. 18:9,10
rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncaţi-o fără aluat lângă altar, căci este un lucru
10:12
Cap. 21:22.
preasfânt. 13S-o mâncaţi într-un loc sfânt; acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a
10:13
Cap. 2:3;
fost poruncit. 14Să mâncaţi, de asemenea, într-un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul
10:14
Exod 29:24,26,27Num. 18:11
care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare, căci ele vă sunt date, ca un drept cuvenit ţie și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel. 15Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă
10:15
Cap. 7:29,30,34.
ca jertfă prin ridicare și pieptul care se leagănă într-o parte și alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul.” 16Moise a căutat ţapul
10:16
Cap. 9:3,15.
adus ca jertfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron, și a zis: 17„Pentru
10:17
Cap. 6:26,29.
ce n-aţi mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru preasfânt, și Domnul v-a dat-o ca să purtaţi nelegiuirea adunării și să faceţi ispășire pentru ea înaintea Domnului. 18Iată că sângele
10:18
Cap. 6:30.
jertfei n-a fost dus înăuntrul Sfântului Locaș; trebuia s-o mâncaţi în Sfântul Locaș, cum
10:18
Cap. 6:26.
am poruncit.” 19Aaron a răspuns lui Moise: „Iată
10:19
Cap. 9:8,12.
, ei și-au adus azi jertfa de ispășire și arderea-de-tot înaintea Domnului și, după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jertfa de ispășire, ar fi fost bine
10:19
Ier. 6:20
14:12Osea 9:4Mal. 1:10,13
oare înaintea Domnului?” 20Moise a auzit și a fost mulţumit cu aceste cuvinte.

11

Dobitoacele curate și necurate

111Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Iată

11:2
Deut. 14:4Fapte 10:12,14
dobitoacele pe care le veţi mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. 3Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită și rumegă. 4Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată; s-o priviţi ca necurată. 5Să nu mâncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat. 6Să nu mâncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat. 7Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată și copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat
11:7
Is. 65:4
66:3,17
. 8Să nu mâncaţi din carnea lor și să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte; să le priviţi ca necurate
11:8
Is. 52:11Mat. 15:11,20Marcu 7:2,15,18Fapte 10:14,15
15:29Rom. 14:14,171 Cor. 8:8Col. 2:16,21Evr. 9:10
. 9Iată
11:9
Deut. 14:9
vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) și solzi și care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. 10Dar să priviţi ca o urâciune
11:10
Cap. 7:18.
pe toate cele ce n-au aripi și solzi din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. 11Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, și trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune. 12Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape. 13Iată
11:13
Deut. 14:12
dintre păsări cele pe care le veţi privi ca o urâciune și din care să nu mâncaţi: vulturul, zgripţorul și vulturul de mare; 14șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui; 15corbul și toate soiurile lui; 16struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul și tot ce ţine de neamul lui; 17huhurezul, eretele și cocostârcul; 18lebăda, pelicanul și corbul de mare; 19barza, bâtlanul și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul. 20Să priviţi ca o urâciune orice târâtoare care zboară și umblă pe patru picioare. 21Dar, dintre toate târâtoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. 22Iată pe care să le mâncaţi: lăcusta
11:22
Mat. 3:4Marcu 1:6
, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor. 23Pe toate celelalte târâtoare care zboară și care au patru picioare să le priviţi ca o urâciune. 24Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 25și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele
11:25
Cap. 14:8;
hainele și va fi necurat până seara. 26Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită și nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. 27Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 28și oricine le va purta trupurile moarte își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Să le priviţi ca necurate. 29Iată, din vietăţile care se târăsc pe pământ, cele pe care le veţi privi ca necurate: cârtiţa, șoarecele
11:29
Is. 66:17
și șopârla, după soiurile lor; 30ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul și cameleonul. 31Să le priviţi ca necurate dintre toate târâtoarele. Oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat până seara. 32Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus
11:32
Cap. 15:12.
în apă și va rămâne necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat și veţi sparge
11:33
Cap. 6:28;
vasul. 34Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat și orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. 35Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul și vatra să se dărâme; vor fi necurate și le veţi privi ca necurate. 36Numai izvoarele și fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămâne curate, dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. 37Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânţă care trebuie semănată, ea va rămâne curată. 38Dar, dacă se pusese apă pe sămânţă și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. 39Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat până seara; 40cine
11:40
Cap. 17:15;
va mânca din trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara și cine va purta trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara. 41Pe orice târâtoare care se târăște pe pământ, s-o priviţi ca necurată; să nu se mănânce. 42Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece, să nu mâncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare, ci să le priviţi ca o urâciune. 43Să nu vă faceţi urâcioși
11:43
Cap. 20:25.
prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele. 44Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfinţiţi și fiţi sfinţi
11:44
Exod 19:620:7,261 Tes. 4:71 Pet. 1:15,16
, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ. 45Căci
11:45
Exod 6:7
Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiţi sfinţi
11:45
Vers. 44.
, căci Eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mișcă în ape și toate vietăţile care se târăsc pe pământ, 47ca să
11:47
Cap. 10:10.
faceţi deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă.’”

12

Curăţirea femeilor după naștere

121Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când o femeie

12:2
Cap. 15:19.
va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată
12:2
Luca 2:22
șapte zile; să fie necurată ca
12:2
Cap. 15:19.
în vremea sorocului ei. 3În ziua a opta
12:3
Gen. 17:12Luca 1:59
2:21Ioan 7:22,23
, copilul să fie tăiat împrejur. 4Femeia să mai rămână încă treizeci și trei de zile, ca să se curăţească de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la Sfântul Locaș până nu se vor împlini zilele curăţirii ei. 5Dacă naște o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul, și să rămână șaizeci și șase de zile ca să se curăţească de sângele ei. 6Când se vor împlini
12:6
Luca 2:22
zilele curăţirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la ușa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea-de-tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispășire. 7Preotul să le jertfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și, astfel, ea va fi curăţită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. 8Dacă
12:8
Cap. 5:7.
nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea-de-tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul
12:8
Cap. 4:26.
să facă ispășire pentru ea, și va fi curată.’”