Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor

191Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le:

‘Fiţi

19:2
Cap. 11:44;
sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 3Fiecare
19:3
Exod 20:12
din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească Sabatele
19:3
Exod 20:8
31:13
Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4
19:4
Exod 20:41 Cor. 10:141 Ioan 5:21
nu vă întoarceţi spre idoli
19:4
Exod 34:17Deut. 27:15
și să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Porunci privitoare la jertfa de mulţumire

5Când

19:5
Cap. 7:16.
veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi așa ca să fie primită. 6Jertfa să fie mâncată în ziua când o veţi jertfi sau a doua zi; ce va mai rămâne până a treia zi să se ardă în foc. 7Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât: jertfa nu va fi primită. 8Cine va mânca din ea își va purta vina păcatului său, căci necinstește ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui. 9Când
19:9
Cap. 23:22.
vei secera holdele ţării, să lași nesecerat un colţ din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. 10Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11Să nu
19:11
Exod 20:15
22:1,7,10-12Deut. 5:19
furaţi și să nu minţiţi, nici să nu vă
19:11
Cap. 6:2.
înșelaţi unii pe alţii. 12
19:12
Exod 20:7Deut. 5:11Mat. 5:33Iac. 5:12
nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai
19:12
Cap. 18:21.
necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13Să nu asuprești pe aproapele
19:13
Marcu 10:191 Tes. 4:6
tău și să nu storci nimic de la el prin silă.

Să nu oprești până a doua zi plata

19:13
Deut. 24:14,15Mal. 3:5
celui tocmit cu ziua. 14Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb
19:14
Deut. 27:18Rom. 14:13
nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi
19:14
Vers. 32.
de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15
19:15
Exod 23:2,3Deut. 1:17
16:19
27:19Ps. 82:2Prov. 24:23Iac. 2:9
nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16
19:16
Exod 23:1Ps. 15:3
50:20Prov. 11:13
20:19Ezec. 22:9
nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici
19:16
Exod 23:1,71 Împ. 21:13Mat. 26:60,61
27:4
împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17Să nu
19:17
1 Ioan 2:9,11
3:15
urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri
19:17
Mat. 18:15Luca 17:3Gal. 6:1Efes. 5:111 Tim. 5:202 Tim. 4:2Tit 1:13
2:15
pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. 18Să nu
19:18
2 Sam. 13:22Prov. 20:22Rom. 12:17,19Gal. 5:20Efes. 4:31Iac. 5:91 Pet. 2:1
te răzbuni și să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să
19:18
Mat. 5:43
22:39Rom. 13:9Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul. 19Să păziţi legile Mele.

Să nu împreuni vite de două soiuri deosebite; să nu

19:19
Deut. 22:9,10
semeni în ogorul tău două feluri de seminţe și să nu porţi o haină
19:19
Deut. 22:11
ţesută din două feluri de fire. 20Când un om se va culca cu o femeie roabă, logodită cu un alt bărbat, și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiţi amândoi, dar nu pedepsiţi cu moartea, pentru că ea nu era slobodă. 21El
19:21
Cap. 5:15;
să aducă Domnului pentru vina lui la ușa cortului întâlnirii un berbec ca jertfă pentru vină. 22Preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. 23Când veţi intra în ţară și veţi sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviţi ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi; să nu mâncaţi din ele. 24În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda
19:24
Deut. 12:17,18Prov. 3:9
Lui. 25În al cincilea an, să mâncaţi roadele, ca ele să vi se înmulţească din ce în ce mai mult: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26
19:26
Cap. 17:10.
nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi
19:26
Deut. 18:10,11,141 Sam. 15:232 Împ. 17:17
21:62 Cron. 33:6Mal. 3:5
după vârcolaci, nici după nori. 27Să nu-ţi tai rotund colţurile
19:27
Cap. 21:5.
părului și să nu-ţi razi colţurile bărbii. 28Să nu vă faceţi tăieturi
19:28
Cap. 21:5.
în carne pentru un mort și să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29
19:29
Deut. 23:17
nu-ţi necinstești fata dând-o să fie curvă, pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fărădelegi. 30Să păziţi Sabatele
19:30
Vers. 3. Cap. 26:2.
Mele și să
19:30
Ecl. 5:11
cinstiţi Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 31Să nu vă duceţi la cei ce cheamă
19:31
Exod 22:18Deut. 18:101 Sam. 28:71 Cron. 10:13Is. 8:19Fapte 16:16
duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea
19:32
Prov. 20:291 Tim. 5:1
perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te
19:32
Vers. 14.
temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Dacă un
19:33
Exod 22:21
23:9
străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să nu-l asupriţi. 34Să vă purtaţi cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș
19:34
Exod 12:48,49
din mijlocul vostru; să-l
19:34
Deut. 10:19
iubiţi ca pe voi înșivă, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceţi
19:35
Vers. 15.
nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăţi, nici în măsurile de încăpere. 36Să aveţi cumpene
19:36
Deut. 25:13,15Prov. 11:1
16:11
20:10
drepte, greutăţi drepte, efe19:36 Măsură pentru cereale = aprox. douăzeci de litri. drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului. 37Să păziţi
19:37
Cap. 18:4,5.
toate legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniţi. Eu sunt Domnul.’”

20

Pedepse

201Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune

20:2
Cap. 18.
copiilor lui Israel:

‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă

20:2
Cap. 18:21.
lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. 3Și Eu
20:3
Cap. 17:10.
Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat
20:3
Ezec. 5:11
23:38,39
Locașul Meu cel Sfânt și a necinstit
20:3
Cap. 18:21.
Numele Meu cel sfânt. 4Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi și nu-l
20:4
Deut. 17:2,3,5
omoară, 5Îmi
20:5
Cap. 17:10.
voi întoarce Eu Faţa împotriva
20:5
Exod 20:5
omului aceluia și împotriva familiei lui și-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc
20:5
Cap. 17:7.
ca el cu Moloh. 6Dacă
20:6
Cap. 19:31.
cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi și la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului lui. 7Voi
20:7
Cap. 11:44;
să vă sfinţiţi și să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Să păziţi
20:8
Cap. 19:37.
legile Mele și să le împliniţi. Eu
20:8
Exod 31:13Ezec. 37:28
sunt Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă
20:9
Exod 21:17Deut. 27:16Prov. 20:20Mat. 15:4
un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele
20:9
Vers. 11-13,16,27.
lui să cadă asupra lui. 10Dacă
20:10
Cap. 18:20.
un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea. 11Dacă un
20:11
Cap. 18:8.
om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor. 12Dacă
20:12
Cap. 18:15.
un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o
20:12
Cap. 18:23.
amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor. 13Dacă
20:13
Cap. 18:22.
un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. 14Dacă
20:14
Cap. 18:17.
un om ia de neveste pe fată și pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el și pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru. 15Dacă
20:15
Cap. 18:23.
un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea, și vita s-o omorâţi. 16Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi și pe femeie, și pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor. 17Dacă
20:17
Cap. 18:9.
un om ia pe soră-sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei și ea i-o vede pe a lui, este o mișelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. 18Dacă
20:18
Cap. 15:24;
un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor și-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea și ea își descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor. 19Să nu
20:19
Cap. 18:12,13.
descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi
20:19
Cap. 18:6.
pe ruda ta de aproape: amândoi aceștia își vor lua pedeapsa păcatului. 20Dacă
20:20
Cap. 18:14.
un om se culcă cu mătușă-sa, a descoperit goliciunea unchiului său; își vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii. 21Dacă
20:21
Cap. 18:16.
un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii. 22Să păziţi toate
20:22
Cap. 18:26;
legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă așez să nu vă verse din gura ei. 23Să nu trăiţi
20:23
Cap. 18:3,24,30.
după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și Mi-este scârbă
20:23
Cap. 18:27.
de ele. 24V-am
20:24
Exod 3:17
6:8
spus: «Voi le veţi stăpâni ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte și miere.» Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care
20:24
Vers. 26.
v-am pus deoparte dintre popoare. 25
20:25
Cap. 11:47.
faceţi deosebire între dobitoacele curate și necurate, între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcaţi
20:25
Cap. 11:43.
prin dobitoace, prin păsări, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi ca necurate. 26Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu
20:26
Vers. 7. Cap. 19:2.
sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am
20:26
Vers. 24.
pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. 27Dar, dacă un om
20:27
Exod 22:18Deut. 18:10,111 Sam. 28:7,8
sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele
20:27
Vers. 9.
lor să cadă asupra lor.’”

21

Porunci privitoare la preoţi

211Domnul a zis lui Moise: „Vorbește preoţilor, fiilor lui Aaron, și spune-le:

‘Un preot

21:1
Ezec. 44:25
să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; 2afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui 3și de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată; afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. 4Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. 5Preoţii
21:5
Cap. 19:27,28.
să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colţurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească
21:6
Cap. 18:21;
Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinţi. 7Să nu-și ia de nevastă o curvă
21:7
Ezec. 44:22
sau o spurcată, nici o femeie lăsată
21:7
Deut. 24:1,2
de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor. 8Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu
21:8
Cap. 20:7,8.
sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă fata
21:9
Gen. 38:24
unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.

Marele preot

10Preotul

21:10
Exod 29:29,3016:32Num. 35:25
care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere și care
21:10
Exod 28:2
a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinţite, să nu-și descopere
21:10
Cap. 10:6.
capul și să nu-și sfâșie veșmintele. 11Să nu se ducă la niciun
21:11
Num. 19:14
mort; să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. 12Să nu iasă
21:12
Cap. 10:7.
din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o
21:12
Exod 28:36
cunună pe el. Eu sunt Domnul. 13Femeia
21:13
Vers. 7.
pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. 14Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. 15Să nu-și necinstească sămânţa în poporul lui, căci Eu
21:15
Vers. 8.
sunt Domnul, care-l sfinţesc.’”

Însușirile preotului

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Vorbește lui Aaron și spune-i:

‘Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie

21:17
Cap. 10:3.
ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 18Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular
21:18
Cap. 22:23.
mai lung; 19niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă; 20niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă în ochi, care are râie, pecingine sau
21:20
Deut. 23:1
boșit. 21Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă
21:21
Vers. 6.
Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 22Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte
21:22
Cap. 2:3,10;
, fie lucruri sfinte
21:22
Cap. 22:10-12.
, va putea să mănânce. 23Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească
21:23
Vers. 12.
locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’” 24Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.