Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Cuvânt-înainte

11Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, 2după cum

1:2
Evr. 2:31 Pet. 5:12 Pet. 1:161 Ioan 1:1
ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la
1:2
Marcu 1:1Ioan 15:27
început și au ajuns slujitori ai Cuvântului, 3am găsit
1:3
Fapte 15:19,25,281 Cor. 7:40
și eu cu cale, preaalesule
1:3
Fapte 11:4
Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ţi le scriu în șir
1:3
Fapte 1:1
unele după altele, 4ca
1:4
Ioan 20:31
să poţi cunoaște astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.

Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul

5În

1:5
Mat. 2:1
zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din
1:5
1 Cron. 24:10,19Neem. 12:4,17
ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, și se chema Elisabeta. 6Amândoi erau neprihăniţi
1:6
Fapte 7:1
17:11 Împ. 9:42 Împ. 20:3Iov 1:1Fapte 23:1
24:16Filip. 3:6
înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. 7N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, 9după obiceiul preoţiei, a ieșit la
1:9
1 Cron. 24:192 Cron. 8:14
31:2
sorţi să intre să tămâieze
1:9
Exod 30:7,81 Sam. 2:281 Cron. 23:132 Cron. 29:11
în Templul Domnului. 10În
1:10
Lev. 16:17Apoc. 8:3,4
ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară. 11Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului
1:11
Exod 30:1
pentru tămâiere. 12Zaharia s-a
1:12
Jud. 6:22
13:22Dan. 10:8Fapte 10:4Apoc. 1:17
înspăimântat, când l-a văzut, și l-a apucat frica. 13Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naște un fiu, căruia îi vei
1:13
Vers. 60,63.
pune numele Ioan. 14El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulţi
1:14
Vers. 58.
se vor bucura de nașterea lui. 15Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu
1:15
Num. 6:3Jud. 13:4
va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă
1:15
Ier. 1:5Gal. 1:15
din pântecele maicii sale. 16El
1:16
Mal. 4:5,6
va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. 17Va
1:17
Mal. 4:5Mat. 11:14Marcu 9:12
merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” 18Zaharia a zis îngerului: „Din
1:18
Gen. 17:17
ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, și nevastă-mea este înaintată în vârstă.” 19Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril
1:19
Dan. 8:16
9:21-23Mat. 18:10Evr. 1:14
, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, și să-ţi aduc această veste bună. 20Iată că vei
1:20
Ezec. 3:26
24:27
fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor.” 21Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu. 22Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească; și au înţeles că avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut. 23După ce i s-au împlinit zilele
1:23
2 Împ. 11:51 Cron. 9:25
de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. 24Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. „Căci”, zicea ea, 25„iată ce mi-a făcut Domnul, când Și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi
1:25
Gen. 30:23Is. 4:1
54:1,4
ia ocara dintre oameni.”

Vestirea nașterii lui Isus Hristos

26În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27la o fecioară logodită

1:27
Mat. 1:18
cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 28Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune
1:28
Dan. 9:23
10:19
ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul
1:28
Jud. 6:12
este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” 29Tulburată
1:29
Vers. 12.
foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 30Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31Și
1:31
Is. 7:14Mat. 1:21
iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune
1:31
Cap. 2:21.
numele Isus. 32El va fi mare și
1:32
Marcu 5:7
va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și
1:32
2 Sam. 7:11,12Ps. 132:11Is. 9:6,7
16:5Ier. 23:5Apoc. 3:7
Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33Va
1:33
Dan. 2:44
7:14,27Obad. 21Mica 4:7Ioan 12:34Evr. 1:8
împărăţi peste casa lui Iacov în veci, și Împărăţia Lui nu va avea sfârșit.” 34Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” 35Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt
1:35
Mat. 1:20
Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul
1:35
Mat. 14:33
26:63,64Marcu 1:1Ioan 1:34
20:31Fapte 8:37Rom. 1:4
lui Dumnezeu. 36Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâneţe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 37Căci
1:37
Gen. 18:14Ier. 32:17Zah. 8:6Mat. 19:26Marcu 10:27Rom. 4:21
niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” 38Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea.

Cântarea Mariei

39Maria s-a sculat chiar în

1:39
Ios. 21:9-11
zilele acelea și a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. 40A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. 41Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. 42Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată
1:42
Jud. 5:24
ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? 44Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. 45Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.” 46Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește
1:46
1 Sam. 2:1Ps. 34:2,3
35:9Hab. 3:18
pe Domnul 47și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48pentru că a privit
1:48
1 Sam. 1:11Ps. 138:6
spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi
1:48
Mal. 3:12
vor zice fericită, 49pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine
1:49
Ps. 71:19
126:2,3
. Numele Lui este sfânt
1:49
Ps. 111:9
, 50și îndurarea
1:50
Gen. 17:7Exod 20:6Ps. 103:17,18
Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 51El a arătat putere
1:51
Ps. 98:1
118:15Is. 40:10
51:9
52:10
cu braţul Lui; a risipit
1:51
Ps. 33:101 Pet. 5:5
gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. 52A răsturnat
1:52
1 Sam. 2:6Iov 5:11Ps. 113:6
pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălţat pe cei smeriţi. 53Pe
1:53
1 Sam. 2:5Ps. 34:10
cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, și pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. 54A venit în ajutorul robului Său Israel, căci Și-a adus aminte
1:54
Ps. 98:3Ier. 31:3,20
de îndurarea Sa – 55cum
1:55
Gen. 17:19Ps. 132:11Rom. 11:28Gal. 3:16
făgăduise părinţilor noștri – faţă de Avraam și sămânţa lui în veac.” 56Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.

Nașterea lui Ioan Botezătorul

57Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu. 58Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea și se

1:58
Vers. 14.
bucurau împreună cu ea. 59În
1:59
Gen. 17:12Lev. 12:3
ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 60Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: „Nu
1:60
Vers. 13.
. Ci are să se cheme Ioan.” 61Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.” 62Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. 63Zaharia a cerut o tăbliţă de scris și a scris, zicând: „Numele lui este Ioan
1:63
Vers. 13.
.” Și toţi s-au minunat. 64În clipa aceea
1:64
Vers. 20.
, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. 65Pe toţi vecinii i-a apucat frica, și în tot ţinutul acela muntos
1:65
Vers. 39.
al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. 66Toţi cei ce le auzeau le păstrau
1:66
Cap. 2:19,51.
în inima lor și ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Și mâna
1:66
Gen. 39:2Ps. 80:17
89:21Fapte 11:21
Domnului era într-adevăr cu el.

Cântarea lui Zaharia

67Zaharia, tatăl lui, s-a

1:67
Ioel 2:28
umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: 68„Binecuvântat
1:68
1 Împ. 1:48Ps. 41:13
72:18
106:48
este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că
1:68
Exod 3:16
4:31Ps. 111:9
a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său. 69Și
1:69
Ps. 132:17
ne-a ridicat o mântuire puternică1:69 Grecește: un corn de mântuire. în casa robului Său David, 70cum
1:70
Ier. 23:5,6
30:10Dan. 9:24Fapte 3:21Rom. 1:2
vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime; 71mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc! 72Astfel
1:72
Lev. 26:42Ps. 98:3
105:8,9
106:45Ezec. 16:60
Își arată El îndurarea faţă de părinţii noștri și Își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, 73potrivit jurământului
1:73
Gen. 12:3
17:4
22:16,17Evr. 6:13,17
prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, 74că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I slujim
1:74
Rom. 6:18,22Evr. 9:14
fără frică, 75trăind înaintea Lui în
1:75
Ier. 32:39,40Efes. 4:242 Tes. 2:132 Tim. 1:9Tit 2:121 Pet. 1:152 Pet. 1:4
sfinţenie și neprihănire, în toate zilele vieţii noastre. 76Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci
1:76
Is. 40:3Mal. 3:1
4:5Mat. 11:10
vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui 77și să dai poporului Său cunoștinţa mântuirii, care stă în
1:77
Marcu 1:4
iertarea păcatelor lui; 78datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, 79ca să
1:79
Is. 9:2
42:7
49:9Mat. 4:16Fapte 26:18
lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morţii și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” 80Iar pruncul
1:80
Cap. 2:40.
creștea și se întărea în duh. Și a
1:80
Mat. 3:1
11:7
stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.

2

Nașterea lui Isus Hristos

21În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 2Înscrierea aceasta

2:2
Fapte 5:37
s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. 3Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 4Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea
2:4
1 Sam. 16:1,4Ioan 7:42
lui David, numită Betleem, pentru că
2:4
Mat. 1:16
era din casa și din seminţia lui David, 5să se înscrie împreună cu Maria, logodnica
2:5
Mat. 1:18
lui, care era însărcinată. 6Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 7Și a
2:7
Mat. 1:25
născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Păstorii din Betleem

8În ţinutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9Și iată că un înger al Domnului s-a înfăţișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei

2:9
Cap. 1:12.
s-au înfricoșat foarte tare. 10Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru
2:10
Gen. 12:3Mat. 28:19Marcu 1:15Col. 1:23
tot norodul: 11astăzi
2:11
Is. 9:6
, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor
2:11
Mat. 1:21
, care
2:11
Mat. 1:16
16:16Fapte 2:36
10:36Filip. 2:11
este Hristos, Domnul. 12Iată semnul după care-L veţi cunoaște: veţi găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 13Și
2:13
Gen. 28:12
32:1,2Ps. 103:20,21
148:2Dan. 7:10Evr. 1:14Apoc. 5:11
deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14„Slavă
2:14
Cap. 19:38.
lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace
2:14
Is. 57:19Rom. 5:1Efes. 2:17Col. 1:20
pe pământ între oamenii plăcuţi
2:14
Ioan 3:16Efes. 2:4,72 Tes. 2:131 Ioan 4:9,10
Lui.” 15După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 16S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și Pruncul culcat în iesle. 17După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19Maria
2:19
Gen. 37:11
păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 20Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.

Isus adus în Templu

21Când

2:21
Gen. 17:12Lev. 12:3
a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele ISUS
2:21
Mat. 1:21,25
, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. 22Și, când s-au împlinit zilele
2:22
Lev. 12:2-4,6
pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţișeze înaintea Domnului, 23după cum este scris în Legea Domnului: „Orice
2:23
Exod 13:2
22:29
34:19Num. 3:13
8:17
18:15
întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”, 24și ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum
2:24
Lev. 12:2,6,8
este poruncit în Legea Domnului.

Cântarea lui Simeon

25Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta

2:25
Is. 40:1Marcu 15:43
mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. 26Duhul Sfânt îl înștiinţase că nu va muri înainte ca să vadă
2:26
Ps. 89:48Evr. 11:5
pe Hristosul Domnului. 27El a venit în Templu mânat de
2:27
Mat. 4:1
Duhul. Și, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 28Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 29„Acum
2:29
Gen. 46:30Filip. 1:23
, slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 30Căci au văzut
2:30
Is. 52:10
ochii mei mântuirea Ta, 31pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, 32lumina
2:32
Is. 9:2
42:6
49:6
60:1-3Mat. 4:16Fapte 13:47
28:28
care să lumineze neamurile și slava poporului Tău Israel.” 33Tatăl și mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 34Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea
2:34
Is. 8:14Osea 14:9Mat. 21:44Rom. 9:32,331 Cor. 1:23,242 Cor. 2:161 Pet. 2:7,8
și ridicarea multora în Israel și să fie un semn
2:34
Fapte 28:22
care va stârni împotrivire. 35Chiar
2:35
Ps. 42:10Ioan 19:25
sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.” 36Mai era acolo și o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. 37Rămasă văduvă și fiind în vârstă de optzeci și patru de ani, Ana nu se depărta de Templu și zi
2:37
Fapte 26:71 Tim. 5:5
și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. 38A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau
2:38
Marcu 15:43
mântuirea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret

39După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40Iar

2:40
Cap. 1:80. Vers. 52.
Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înţelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.

Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în

2:41
Exod 23:15,17
34:23Deut. 16:1,16
fiecare an, la Praznicul Paștelor. 42Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. 43Apoi, după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. 44Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuţii lor. 45Dar nu L-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. 47Toţi care-L auzeau rămâneau uimiţi
2:47
Mat. 7:28Marcu 1:22Ioan 7:15,46
de priceperea și răspunsurile Lui. 48Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; și mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am căutat cu îngrijorare.” 49El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu știaţi că trebuie să fiu în
2:49
Ioan 2:16
casa Tatălui Meu?” 50Dar ei
2:50
Cap. 9:45;
n-au înţeles spusele Lui. 51Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra
2:51
Dan. 7:28
toate cuvintele acestea în inima ei. 52Și Isus creștea
2:52
1 Sam. 2:26
în înţelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.