Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Cuvânt-înainte

11Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, 2după cum

1:2
Evr. 2:31 Pet. 5:12 Pet. 1:161 Ioan 1:1
ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la
1:2
Marcu 1:1Ioan 15:27
început și au ajuns slujitori ai Cuvântului, 3am găsit
1:3
Fapte 15:19,25,281 Cor. 7:40
și eu cu cale, preaalesule
1:3
Fapte 11:4
Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ţi le scriu în șir
1:3
Fapte 1:1
unele după altele, 4ca
1:4
Ioan 20:31
să poţi cunoaște astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.

Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul

5În

1:5
Mat. 2:1
zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din
1:5
1 Cron. 24:10,19Neem. 12:4,17
ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, și se chema Elisabeta. 6Amândoi erau neprihăniţi
1:6
Fapte 7:1
17:11 Împ. 9:42 Împ. 20:3Iov 1:1Fapte 23:1
24:16Filip. 3:6
înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. 7N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, 9după obiceiul preoţiei, a ieșit la
1:9
1 Cron. 24:192 Cron. 8:14
31:2
sorţi să intre să tămâieze
1:9
Exod 30:7,81 Sam. 2:281 Cron. 23:132 Cron. 29:11
în Templul Domnului. 10În
1:10
Lev. 16:17Apoc. 8:3,4
ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară. 11Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului
1:11
Exod 30:1
pentru tămâiere. 12Zaharia s-a
1:12
Jud. 6:22
13:22Dan. 10:8Fapte 10:4Apoc. 1:17
înspăimântat, când l-a văzut, și l-a apucat frica. 13Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naște un fiu, căruia îi vei
1:13
Vers. 60,63.

pune numele Ioan. 14El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulţi
1:14
Vers. 58.

se vor bucura de nașterea lui. 15Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu
1:15
Num. 6:3Jud. 13:4
va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă
1:15
Ier. 1:5Gal. 1:15
din pântecele maicii sale. 16El
1:16
Mal. 4:5,6
va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. 17Va
1:17
Mal. 4:5Mat. 11:14Marcu 9:12
merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” 18Zaharia a zis îngerului: „Din
1:18
Gen. 17:17
ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, și nevastă-mea este înaintată în vârstă.” 19Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril
1:19
Dan. 8:16
9:21-23Mat. 18:10Evr. 1:14
, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, și să-ţi aduc această veste bună. 20Iată că vei
1:20
Ezec. 3:26
24:27
fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor.” 21Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu. 22Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească; și au înţeles că avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut. 23După ce i s-au împlinit zilele
1:23
2 Împ. 11:51 Cron. 9:25
de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. 24Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. „Căci”, zicea ea, 25„iată ce mi-a făcut Domnul, când Și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi
1:25
Gen. 30:23Is. 4:1
54:1,4
ia ocara dintre oameni.”

Vestirea nașterii lui Isus Hristos

26În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27la o fecioară logodită

1:27
Mat. 1:18
cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 28Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune
1:28
Dan. 9:23
10:19
ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul
1:28
Jud. 6:12
este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” 29Tulburată
1:29
Vers. 12.

foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 30Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31Și
1:31
Is. 7:14Mat. 1:21
iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune
1:31
Cap. 2:21.

numele Isus. 32El va fi mare și
1:32
Marcu 5:7
va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și
1:32
2 Sam. 7:11,12Ps. 132:11Is. 9:6,7
16:5Ier. 23:5Apoc. 3:7
Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33Va
1:33
Dan. 2:44
7:14,27Obad. 21Mica 4:7Ioan 12:34Evr. 1:8
împărăţi peste casa lui Iacov în veci, și Împărăţia Lui nu va avea sfârșit.” 34Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” 35Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt
1:35
Mat. 1:20
Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul
1:35
Mat. 14:33
26:63,64Marcu 1:1Ioan 1:34
20:31Fapte 8:37Rom. 1:4
lui Dumnezeu. 36Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâneţe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 37Căci
1:37
Gen. 18:14Ier. 32:17Zah. 8:6Mat. 19:26Marcu 10:27Rom. 4:21
niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” 38Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea.

Cântarea Mariei

39Maria s-a sculat chiar în

1:39
Ios. 21:9-11
zilele acelea și a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. 40A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. 41Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. 42Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată
1:42
Jud. 5:24
ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? 44Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. 45Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.” 46Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește
1:46
1 Sam. 2:1Ps. 34:2,3
35:9Hab. 3:18
pe Domnul 47și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48pentru că a privit
1:48
1 Sam. 1:11Ps. 138:6
spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi
1:48
Mal. 3:12
vor zice fericită, 49pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine
1:49
Ps. 71:19
126:2,3
. Numele Lui este sfânt
1:49
Ps. 111:9
, 50și îndurarea
1:50
Gen. 17:7Exod 20:6Ps. 103:17,18
Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 51El a arătat putere
1:51
Ps. 98:1
118:15Is. 40:10
51:9
52:10
cu braţul Lui; a risipit
1:51
Ps. 33:101 Pet. 5:5
gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. 52A răsturnat
1:52
1 Sam. 2:6Iov 5:11Ps. 113:6
pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălţat pe cei smeriţi. 53Pe
1:53
1 Sam. 2:5Ps. 34:10
cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, și pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. 54A venit în ajutorul robului Său Israel, căci Și-a adus aminte
1:54
Ps. 98:3Ier. 31:3,20
de îndurarea Sa – 55cum
1:55
Gen. 17:19Ps. 132:11Rom. 11:28Gal. 3:16
făgăduise părinţilor noștri – faţă de Avraam și sămânţa lui în veac.” 56Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.

Nașterea lui Ioan Botezătorul

57Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu. 58Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea și se

1:58
Vers. 14.

bucurau împreună cu ea. 59În
1:59
Gen. 17:12Lev. 12:3
ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 60Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: „Nu
1:60
Vers. 13.

. Ci are să se cheme Ioan.” 61Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.” 62Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. 63Zaharia a cerut o tăbliţă de scris și a scris, zicând: „Numele lui este Ioan
1:63
Vers. 13.

.” Și toţi s-au minunat. 64În clipa aceea
1:64
Vers. 20.

, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. 65Pe toţi vecinii i-a apucat frica, și în tot ţinutul acela muntos
1:65
Vers. 39.

al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. 66Toţi cei ce le auzeau le păstrau
1:66
Cap. 2:19,51.

în inima lor și ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Și mâna
1:66
Gen. 39:2Ps. 80:17
89:21Fapte 11:21
Domnului era într-adevăr cu el.

Cântarea lui Zaharia

67Zaharia, tatăl lui, s-a

1:67
Ioel 2:28
umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: 68„Binecuvântat
1:68
1 Împ. 1:48Ps. 41:13
72:18
106:48
este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că
1:68
Exod 3:16
4:31Ps. 111:9
a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său. 69Și
1:69
Ps. 132:17
ne-a ridicat o mântuire puternică1:69 Grecește: un corn de mântuire. în casa robului Său David, 70cum
1:70
Ier. 23:5,6
30:10Dan. 9:24Fapte 3:21Rom. 1:2
vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime; 71mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc! 72Astfel
1:72
Lev. 26:42Ps. 98:3
105:8,9
106:45Ezec. 16:60
Își arată El îndurarea faţă de părinţii noștri și Își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, 73potrivit jurământului
1:73
Gen. 12:3
17:4
22:16,17Evr. 6:13,17
prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, 74că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I slujim
1:74
Rom. 6:18,22Evr. 9:14
fără frică, 75trăind înaintea Lui în
1:75
Ier. 32:39,40Efes. 4:242 Tes. 2:132 Tim. 1:9Tit 2:121 Pet. 1:152 Pet. 1:4
sfinţenie și neprihănire, în toate zilele vieţii noastre. 76Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci
1:76
Is. 40:3Mal. 3:1
4:5Mat. 11:10
vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui 77și să dai poporului Său cunoștinţa mântuirii, care stă în
1:77
Marcu 1:4
iertarea păcatelor lui; 78datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, 79ca să
1:79
Is. 9:2
42:7
49:9Mat. 4:16Fapte 26:18
lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morţii și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” 80Iar pruncul
1:80
Cap. 2:40.

creștea și se întărea în duh. Și a
1:80
Mat. 3:1
11:7
stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.