Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Trimiterea celor doisprezece

91Isus

9:1
Mat. 10:1Marcu 3:13
6:7
a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toţi dracii și să vindece bolile. 2Apoi, i-a
9:2
Mat. 10:7,8Marcu 6:12
trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. 3„Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a
9:3
Mat. 10:9Marcu 6:8
zis El; „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. 4În
9:4
Mat. 10:11Marcu 6:10
orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela. 5Și
9:5
Mat. 10:14
dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiţi din cetatea aceea și să scuturaţi
9:5
Fapte 13:51
praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.” 6Ei
9:6
Marcu 6:12
au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri.

Irod nu știe ce să creadă despre Isus

7Cârmuitorul

9:7
Mat. 14:1Marcu 6:14
Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Isus și stătea în cumpănă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morţi; 8alţii ziceau că s-a arătat Ilie; și alţii ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. 9Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?” Și
9:9
Cap. 23:8.
căuta să-L vadă.

Înmulţirea pâinilor

10Apostolii, când

9:10
Marcu 6:30
s-au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El
9:10
Mat. 14:13
i-a luat cu Sine și S-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. 11Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare. 12Fiindcă
9:12
Mat. 14:15Marcu 6:35Ioan 6:1,5
ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au apropiat și I-au zis: „Dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele și cătunele de primprejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.” 13Isus le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce!” Dar ei au răspuns: „N-avem decât cinci pâini și doi pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.” 14Și erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să șadă jos în cete de câte cincizeci.” 15Așa au și făcut: i-au pus pe toţi să șadă jos. 16Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi, le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. 17Au mâncat toţi și s-au săturat și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimiturile rămase.

Mărturisirea lui Petru

18Într-o

9:18
Mat. 16:13Marcu 8:27
zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 19Ei I-au răspuns: „Unii zic că ești Ioan
9:19
Mat. 14:2
Botezătorul; alţii zic că ești Ilie; alţii zic că a înviat un proroc din cei din vechime.” 20„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru
9:20
Mat. 16:16Ioan 6:69
. 21Isus
9:21
Mat. 16:20
le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. 22Apoi, a adăugat că Fiul
9:22
Mat. 16:21
17:22
omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze.

Cum să urmăm pe Isus

23Apoi

9:23
Mat. 10:38
16:24Marcu 8:34
a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze. 24Fiindcă oricine va voi să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. 25Și
9:25
Mat. 16:20Marcu 8:36
ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? 26Căci
9:26
Mat. 20:33Marcu 8:382 Tim. 2:12
de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și a sfinţilor îngeri. 27Adevărat
9:27
Mat. 16:28Marcu 9:1
vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Schimbarea la faţă

28Cam

9:28
Mat. 17:1Marcu 9:2
la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage. 29Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţișarea feţei, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. 30Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise și Ilie, 31care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 32Petru și tovarășii lui erau
9:32
Dan. 8:18
10:9
îngreuiaţi de somn, dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. 33În clipa când se despărţeau bărbaţii aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune. 34Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. 35Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta
9:35
Mat. 3:17
este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi
9:35
Fapte 3:22
.” 36Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii
9:36
Mat. 17:9
au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.

Vindecarea unui îndrăcit

37A

9:37
Mat. 17:14Marcu 9:14,17
doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. 38Și un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. 39Îl apucă un duh și, deodată, răcnește; și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropșit de tot. 40Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată și n-au putut.” 41„O, neam necredincios și pornit la rău”, a răspuns Isus, „până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.” 42Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. 43Și toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu.

Isus vestește moartea și învierea Sa

Pe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: 44„Voi ascultaţi

9:44
Mat. 17:22
bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!” 45Dar
9:45
Marcu 9:32
ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, și se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.

Cine este cel mai mare?

46Apoi

9:46
Mat. 18:1Marcu 9:34
, le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. 47Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă El 48și le-a zis: „Oricine
9:48
Mat. 10:40
18:5Marcu 9:37Ioan 12:44
13:20
primește pe acest copilaș în Numele Meu pe Mine Mă primește și oricine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă
9:48
Mat. 23:11,12
cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare.” 49Ioan a luat cuvântul și a zis
9:49
Marcu 9:38Num. 11:28
: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi.” 50„Nu-l opriţi”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine
9:50
Mat. 12:30
nu este împotriva voastră este pentru voi.”

„Foc din cer”

51Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer

9:51
Marcu 16:19Fapte 1:2
, Isus Și-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim. 52A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. 53Dar
9:53
Ioan 4:4,9
ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 54Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie
9:54
2 Împ. 1:10,12
?” 55Isus S-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: „Nu știţi de ce duh sunteţi însufleţiţi! 56Căci Fiul
9:56
Ioan 3:17
12:47
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Și au plecat într-alt sat.

Cum să urmăm pe Isus

57Pe

9:57
Mat. 8:10
când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” 59Altuia
9:59
Mat. 8:21
i-a zis: „Vino după Mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.” 60Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-și îngroape morţii, și tu du-te de vestește Împărăţia lui Dumnezeu.” 61Un altul a zis: „Doamne, Te
9:61
1 Împ. 19:20
voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.” 62Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”

10

Trimiterea celor șaptezeci de ucenici

101După aceea, Domnul a mai rânduit alţi șaptezeci de ucenici și i-a trimis

10:1
Mat. 10:1Marcu 6:7
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile și în toate locurile pe unde avea să treacă El. 2Și le-a zis: „Mare este secerișul
10:2
Mat. 9:37,38Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar
10:2
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. 3Duceţi-vă; iată
10:3
Mat. 10:16
, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4
10:4
Mat. 10:9,10Marcu 6:8
nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte și să nu întrebaţi pe nimeni
10:4
2 Împ. 4:29
de sănătate pe drum. 5În
10:5
Mat. 10:12
orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ 6Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. 7
10:7
Mat. 10:11
rămâneţi în casa aceea și să mâncaţi
10:7
1 Cor. 10:27
și să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul
10:7
Mat. 10:101 Cor. 9:41 Tim. 5:18
de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă. 8În oricare cetate veţi intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9
10:9
Cap. 9:2.
vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a
10:9
Mat. 3:2
4:17
10:7
apropiat de voi.’ 10Dar, în oricare cetate veţi intra și nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei și să ziceţi: 11‘Scuturăm împotriva voastră chiar și
10:11
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuși să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’ 12Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:12
Mat. 10:15Marcu 6:11
ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. 13Vai
10:13
Mat. 11:21
de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci
10:13
Ezec. 3:6
, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. 14De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 15Și
10:15
Mat. 11:23
tu, Capernaume, vei fi înălţat
10:15
Gen. 11:4Deut. 1:28Is. 14:13Ier. 51:53
oare până la cer? Vei fi coborât până
10:15
Ezec. 26:20
32:18
în Locuinţa morţilor. 16Cine
10:16
Mat. 10:40Marcu 9:37Ioan 13:20
vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și
10:16
1 Tes. 4:8
cine vă nesocotește pe voi pe Mine Mă nesocotește, iar
10:16
Ioan 5:23
cine Mă nesocotește pe Mine nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Întoarcerea celor șaptezeci

17Cei șaptezeci s-au

10:17
Vers. 1.
întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.” 18Isus le-a zis: „Am
10:18
Ioan 12:31
16:11Apoc. 9:1
12:8,9
văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. 19Iată că v-am
10:19
Marcu 16Fapte 28:5
dat putere să călcaţi peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma. 20Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele
10:20
Exod 32:32Ps. 69:28Is. 4:3Dan. 12:1Filip. 4:3Evr. 12:23Apoc. 13:8
20:12
21:27
voastre sunt scrise în ceruri.” 21În
10:21
Mat. 11:25
ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu.” 22„Toate
10:22
Mat. 28:18Ioan 3:35
5:27
17:2
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; și
10:22
Ioan 1:18
6:44,46
nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” 23Apoi, S-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: „Ferice
10:23
Mat. 13:16
de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi! 24Căci vă spun că
10:24
1 Pet. 1:10
mulţi proroci și împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, și n-au văzut, să audă ce auziţi voi, și n-au auzit.”

Pilda samariteanului

25Un învăţător

10:25
Mat. 19:16
22:35
al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 26Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 27El a răspuns: „Să
10:27
Deut. 6:5
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și
10:27
Lev. 19:18
pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 28„Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa și vei
10:28
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Rom. 10:5
avea viaţa veșnică.” 29Dar el, care voia să
10:29
Cap. 16:15.
se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?” 30Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a
10:31
Ps. 38:11
trecut înainte pe alături. 32Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33Dar un samaritean
10:33
Ioan 4:9
, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. 35A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ 36Care dintre aceștia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37„Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.

Marta și Maria

38Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Și o femeie, numită Marta

10:38
Ioan 11:1
12:2,3
, L-a primit în casa ei. 39Ea avea o soră numită Maria, care
10:39
1 Cor. 7:32
s-a așezat jos
10:39
Cap. 3:35.
, la picioarele Domnului, și asculta cuvintele Lui. 40Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.” 41Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânţi tu, 42dar un
10:42
Ps. 27:4
singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

11

Tatăl nostru

111Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat și Ioan pe ucenicii lui.”

2El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi:

‘Tatăl

11:2
Mat. 6:9
nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

3Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi 4și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.’”

Stăruinţa în rugăciune

5Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopţii și-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini, 6căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte’ 7și, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini’, – 8vă spun: chiar

11:8
Cap. 18:1.
dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. 9De aceea și
11:9
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Ioan 15:7Iac. 1:61 Ioan 3:22
Eu vă spun: Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide. 10Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide. 11Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i
11:11
Mat. 7:9
cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? 12Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? 13Deci, dacă voi, care sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Vindecarea unui îndrăcit mut

14Isus

11:14
Mat. 9:32
12:22
a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. 15Dar unii ziceau: „El
11:15
Mat. 9:34
12:24
scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.” 16Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau
11:16
Mat. 12:38
16:1
un semn din cer. 17Isus
11:17
Mat. 12:25Marcu 3:24
le-a
11:17
Ioan 2:25
cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. 18Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul? 19Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri. 20Dar, dacă Eu scot dracii cu
11:20
Exod 8:19
degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi. 21Când
11:21
Mat. 12:29Marcu 3:27
omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. 22Dar
11:22
Is. 53:12Col. 2:15
, dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. 23Cine
11:23
Mat. 12:30
nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.

Duhul necurat ieșit din om

24Duhul necurat, când

11:24
Mat. 12:43
iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’ 25Și când vine, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă
11:26
Ioan 5:14Evr. 6:4
10:262 Pet. 2:20
a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul

27Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: „Ferice

11:27
Cap. 1:28,48.
de pântecele care Te-a purtat și de ţâţele pe care le-ai supt!” 28Și El a răspuns: „Ferice
11:28
Mat. 7:21Iac. 1:25
mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!”

Minunea cu Iona

29Pe când

11:29
Mat. 12:38,39
noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 30Căci după cum Iona
11:30
Iona 1:17
2:10
a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. 31Împărăteasa
11:31
1 Împ. 10:1
de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam și-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 32Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta și-l vor osândi, pentru că ei
11:32
Iona 3:5
s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

Lumina

33Nimeni

11:33
Mat. 5:15Marcu 4:21
n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. 34Ochiul este lumina
11:34
Mat. 6:22
trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. 35Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”

Mustrarea cărturarilor și fariseilor

37Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. 38Fariseul

11:38
Marcu 7:3
a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. 39Dar
11:39
Mat. 23:25
Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul
11:39
Tit 1:15
vostru este plin de jefuire și de răutate. 40Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? 41Daţi
11:41
Is. 58:7Dan. 4:27
mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate. 42Dar
11:42
Mat. 23:23
vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și daţi uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, și pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! 43Vai
11:43
Mat. 23:6Marcu 12:38,39
de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe! 44Vai
11:44
Mat. 23:27
de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
11:44
Ps. 5:9
voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.” 45Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul și I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi.” 46„Vai și de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că
11:46
Mat. 23:4
voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele. 47Vai
11:47
Mat. 23:29
de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voștri. 48Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele. 49De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite
11:49
Mat. 23:34
proroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, 50ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51de la
11:51
Gen. 4:8
sângele lui Abel până la sângele
11:51
2 Cron. 24:20,21
lui Zaharia, ucis între altar și Templu’; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta! 52Vai
11:52
Mat. 23:13
de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoștinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.” 53După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L pună la strâmtoare și să-L facă să vorbească despre multe lucruri; 54I-au întins astfel laţuri, ca
11:54
Marcu 12:13
să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.