Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trimiterea celor șaptezeci de ucenici

101După aceea, Domnul a mai rânduit alţi șaptezeci de ucenici și i-a trimis

10:1
Mat. 10:1Marcu 6:7
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile și în toate locurile pe unde avea să treacă El. 2Și le-a zis: „Mare este secerișul
10:2
Mat. 9:37,38Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar
10:2
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. 3Duceţi-vă; iată
10:3
Mat. 10:16
, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4
10:4
Mat. 10:9,10Marcu 6:8
nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte și să nu întrebaţi pe nimeni
10:4
2 Împ. 4:29
de sănătate pe drum. 5În
10:5
Mat. 10:12
orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ 6Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. 7
10:7
Mat. 10:11
rămâneţi în casa aceea și să mâncaţi
10:7
1 Cor. 10:27
și să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul
10:7
Mat. 10:101 Cor. 9:41 Tim. 5:18
de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă. 8În oricare cetate veţi intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9
10:9
Cap. 9:2.

vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a
10:9
Mat. 3:2
4:17
10:7
apropiat de voi.’ 10Dar, în oricare cetate veţi intra și nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei și să ziceţi: 11‘Scuturăm împotriva voastră chiar și
10:11
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuși să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’ 12Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:12
Mat. 10:15Marcu 6:11
ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. 13Vai
10:13
Mat. 11:21
de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci
10:13
Ezec. 3:6
, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. 14De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 15Și
10:15
Mat. 11:23
tu, Capernaume, vei fi înălţat
10:15
Gen. 11:4Deut. 1:28Is. 14:13Ier. 51:53
oare până la cer? Vei fi coborât până
10:15
Ezec. 26:20
32:18
în Locuinţa morţilor. 16Cine
10:16
Mat. 10:40Marcu 9:37Ioan 13:20
vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și
10:16
1 Tes. 4:8
cine vă nesocotește pe voi pe Mine Mă nesocotește, iar
10:16
Ioan 5:23
cine Mă nesocotește pe Mine nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Întoarcerea celor șaptezeci

17Cei șaptezeci s-au

10:17
Vers. 1.

întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.” 18Isus le-a zis: „Am
10:18
Ioan 12:31
16:11Apoc. 9:1
12:8,9
văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. 19Iată că v-am
10:19
Marcu 16Fapte 28:5
dat putere să călcaţi peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma. 20Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele
10:20
Exod 32:32Ps. 69:28Is. 4:3Dan. 12:1Filip. 4:3Evr. 12:23Apoc. 13:8
20:12
21:27
voastre sunt scrise în ceruri.” 21În
10:21
Mat. 11:25
ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu.” 22„Toate
10:22
Mat. 28:18Ioan 3:35
5:27
17:2
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; și
10:22
Ioan 1:18
6:44,46
nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” 23Apoi, S-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: „Ferice
10:23
Mat. 13:16
de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi! 24Căci vă spun că
10:24
1 Pet. 1:10
mulţi proroci și împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, și n-au văzut, să audă ce auziţi voi, și n-au auzit.”

Pilda samariteanului

25Un învăţător

10:25
Mat. 19:16
22:35
al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 26Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 27El a răspuns: „Să
10:27
Deut. 6:5
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și
10:27
Lev. 19:18
pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 28„Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa și vei
10:28
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Rom. 10:5
avea viaţa veșnică.” 29Dar el, care voia să
10:29
Cap. 16:15.

se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?” 30Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a
10:31
Ps. 38:11
trecut înainte pe alături. 32Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33Dar un samaritean
10:33
Ioan 4:9
, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. 35A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ 36Care dintre aceștia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37„Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.

Marta și Maria

38Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Și o femeie, numită Marta

10:38
Ioan 11:1
12:2,3
, L-a primit în casa ei. 39Ea avea o soră numită Maria, care
10:39
1 Cor. 7:32
s-a așezat jos
10:39
Cap. 3:35.
Fapte 22:3
, la picioarele Domnului, și asculta cuvintele Lui. 40Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.” 41Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânţi tu, 42dar un
10:42
Ps. 27:4
singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”