Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trimiterea celor șaptezeci de ucenici

101După aceea, Domnul a mai rânduit alţi șaptezeci de ucenici și i-a trimis

10:1
Mat. 10:1Marcu 6:7
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile și în toate locurile pe unde avea să treacă El. 2Și le-a zis: „Mare este secerișul
10:2
Mat. 9:37,38Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar
10:2
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. 3Duceţi-vă; iată
10:3
Mat. 10:16
, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. 4
10:4
Mat. 10:9,10Marcu 6:8
nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte și să nu întrebaţi pe nimeni
10:4
2 Împ. 4:29
de sănătate pe drum. 5În
10:5
Mat. 10:12
orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ 6Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. 7
10:7
Mat. 10:11
rămâneţi în casa aceea și să mâncaţi
10:7
1 Cor. 10:27
și să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul
10:7
Mat. 10:101 Cor. 9:41 Tim. 5:18
de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă. 8În oricare cetate veţi intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9
10:9
Cap. 9:2.
vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a
10:9
Mat. 3:2
4:17
10:7
apropiat de voi.’ 10Dar, în oricare cetate veţi intra și nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei și să ziceţi: 11‘Scuturăm împotriva voastră chiar și
10:11
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuși să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’ 12Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:12
Mat. 10:15Marcu 6:11
ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. 13Vai
10:13
Mat. 11:21
de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci
10:13
Ezec. 3:6
, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. 14De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 15Și
10:15
Mat. 11:23
tu, Capernaume, vei fi înălţat
10:15
Gen. 11:4Deut. 1:28Is. 14:13Ier. 51:53
oare până la cer? Vei fi coborât până
10:15
Ezec. 26:20
32:18
în Locuinţa morţilor. 16Cine
10:16
Mat. 10:40Marcu 9:37Ioan 13:20
vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și
10:16
1 Tes. 4:8
cine vă nesocotește pe voi pe Mine Mă nesocotește, iar
10:16
Ioan 5:23
cine Mă nesocotește pe Mine nesocotește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Întoarcerea celor șaptezeci

17Cei șaptezeci s-au

10:17
Vers. 1.
întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.” 18Isus le-a zis: „Am
10:18
Ioan 12:31
16:11Apoc. 9:1
12:8,9
văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. 19Iată că v-am
10:19
Marcu 16Fapte 28:5
dat putere să călcaţi peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma. 20Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele
10:20
Exod 32:32Ps. 69:28Is. 4:3Dan. 12:1Filip. 4:3Evr. 12:23Apoc. 13:8
20:12
21:27
voastre sunt scrise în ceruri.” 21În
10:21
Mat. 11:25
ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu.” 22„Toate
10:22
Mat. 28:18Ioan 3:35
5:27
17:2
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; și
10:22
Ioan 1:18
6:44,46
nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” 23Apoi, S-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: „Ferice
10:23
Mat. 13:16
de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi! 24Căci vă spun că
10:24
1 Pet. 1:10
mulţi proroci și împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, și n-au văzut, să audă ce auziţi voi, și n-au auzit.”

Pilda samariteanului

25Un învăţător

10:25
Mat. 19:16
22:35
al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 26Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 27El a răspuns: „Să
10:27
Deut. 6:5
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și
10:27
Lev. 19:18
pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 28„Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa și vei
10:28
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Rom. 10:5
avea viaţa veșnică.” 29Dar el, care voia să
10:29
Cap. 16:15.
se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?” 30Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a
10:31
Ps. 38:11
trecut înainte pe alături. 32Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33Dar un samaritean
10:33
Ioan 4:9
, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. 35A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ 36Care dintre aceștia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37„Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.

Marta și Maria

38Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Și o femeie, numită Marta

10:38
Ioan 11:1
12:2,3
, L-a primit în casa ei. 39Ea avea o soră numită Maria, care
10:39
1 Cor. 7:32
s-a așezat jos
10:39
Cap. 3:35.
, la picioarele Domnului, și asculta cuvintele Lui. 40Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.” 41Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânţi tu, 42dar un
10:42
Ps. 27:4
singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

11

Tatăl nostru

111Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat și Ioan pe ucenicii lui.”

2El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi:

‘Tatăl

11:2
Mat. 6:9
nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

3Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi 4și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.’”

Stăruinţa în rugăciune

5Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopţii și-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini, 6căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte’ 7și, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini’, – 8vă spun: chiar

11:8
Cap. 18:1.
dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. 9De aceea și
11:9
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Ioan 15:7Iac. 1:61 Ioan 3:22
Eu vă spun: Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide. 10Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide. 11Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i
11:11
Mat. 7:9
cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? 12Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? 13Deci, dacă voi, care sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Vindecarea unui îndrăcit mut

14Isus

11:14
Mat. 9:32
12:22
a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. 15Dar unii ziceau: „El
11:15
Mat. 9:34
12:24
scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.” 16Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau
11:16
Mat. 12:38
16:1
un semn din cer. 17Isus
11:17
Mat. 12:25Marcu 3:24
le-a
11:17
Ioan 2:25
cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. 18Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul? 19Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri. 20Dar, dacă Eu scot dracii cu
11:20
Exod 8:19
degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi. 21Când
11:21
Mat. 12:29Marcu 3:27
omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. 22Dar
11:22
Is. 53:12Col. 2:15
, dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. 23Cine
11:23
Mat. 12:30
nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.

Duhul necurat ieșit din om

24Duhul necurat, când

11:24
Mat. 12:43
iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’ 25Și când vine, o găsește măturată și împodobită. 26Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă
11:26
Ioan 5:14Evr. 6:4
10:262 Pet. 2:20
a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul

27Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: „Ferice

11:27
Cap. 1:28,48.
de pântecele care Te-a purtat și de ţâţele pe care le-ai supt!” 28Și El a răspuns: „Ferice
11:28
Mat. 7:21Iac. 1:25
mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!”

Minunea cu Iona

29Pe când

11:29
Mat. 12:38,39
noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 30Căci după cum Iona
11:30
Iona 1:17
2:10
a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. 31Împărăteasa
11:31
1 Împ. 10:1
de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam și-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 32Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta și-l vor osândi, pentru că ei
11:32
Iona 3:5
s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

Lumina

33Nimeni

11:33
Mat. 5:15Marcu 4:21
n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. 34Ochiul este lumina
11:34
Mat. 6:22
trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. 35Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”

Mustrarea cărturarilor și fariseilor

37Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. 38Fariseul

11:38
Marcu 7:3
a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. 39Dar
11:39
Mat. 23:25
Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul
11:39
Tit 1:15
vostru este plin de jefuire și de răutate. 40Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? 41Daţi
11:41
Is. 58:7Dan. 4:27
mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate. 42Dar
11:42
Mat. 23:23
vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și daţi uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, și pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! 43Vai
11:43
Mat. 23:6Marcu 12:38,39
de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe! 44Vai
11:44
Mat. 23:27
de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
11:44
Ps. 5:9
voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.” 45Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul și I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi.” 46„Vai și de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că
11:46
Mat. 23:4
voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele. 47Vai
11:47
Mat. 23:29
de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voștri. 48Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele. 49De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite
11:49
Mat. 23:34
proroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, 50ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51de la
11:51
Gen. 4:8
sângele lui Abel până la sângele
11:51
2 Cron. 24:20,21
lui Zaharia, ucis între altar și Templu’; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta! 52Vai
11:52
Mat. 23:13
de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoștinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.” 53După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L pună la strâmtoare și să-L facă să vorbească despre multe lucruri; 54I-au întins astfel laţuri, ca
11:54
Marcu 12:13
să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.

12

Despre făţărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

121În vremea aceea

12:1
Mat. 16:6Marcu 8:15
, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă
12:1
Mat. 16:12
de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. 2Nu
12:2
Mat. 10:26Marcu 4:22
este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. 4
12:4
Is. 51:7,8,12,13Ier. 1:8Mat. 10:28
spun vouă, prietenii
12:4
Ioan 15:14,15
Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. 5Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. 6Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Și chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 8Eu
12:8
Mat. 10:32Marcu 8:382 Tim. 2:121 Ioan 2:23
vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, 9dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Și
12:10
Mat. 12:31,32Marcu 3:281 Ioan 5:16
oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. 11Când
12:11
Mat. 10:19Marcu 13:11
vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, 12căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina

13Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră.” 14„Omule

12:14
Ioan 18:36
, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 15Apoi le-a zis: „Vedeţi
12:15
1 Tim. 6:7
și păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belșugul avuţiei lui.” 16Și le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17Și el se gândea în sine și zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. 18Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătăţile mele 19și voi zice sufletului meu: «Suflete
12:19
Ecl. 11:91 Cor. 15:32Iac. 5:5
, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!»’ 20Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va
12:20
Iov 20:22
27:8Ps. 52:7Iac. 4:14
cere înapoi sufletul, și
12:20
Ps. 39:6Ier. 17:11
lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ 21Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și
12:21
Mat. 6:201 Tim. 6:18,19Iac. 2:5
nu se îmbogăţește faţă de Dumnezeu.”

Îngrijorările

22Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu

12:22
Mat. 6:25
vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 23Viaţa este mai mult decât hrana, și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu
12:24
Iov 38:41Ps. 147:9
îi hrănește. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! 25Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui? 26Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte? 27Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioșilor? 29Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea și nu vă frământaţi mintea. 30Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveţi trebuinţă de ele. 31Căutaţi
12:31
Mat. 6:33
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32Nu te teme, turmă mică, pentru că
12:32
Mat. 11:25,26
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33Vindeţi
12:33
Mat. 19:21Fapte 2:45
4:34
ce aveţi și daţi milostenie. Faceţi-vă
12:33
Mat. 6:201 Tim. 6:19
rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul și unde nu roade molia. 34Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră.

Îndemn la veghere

35Mijlocul

12:35
Efes. 6:141 Pet. 1:13
să vă fie încins și făcliile
12:35
Mat. 25:1
, aprinse. 36Și să fiţi ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. 37Ferice
12:37
Mat. 24:46
de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind! 39
12:39
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
știţi bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. 40Și
12:40
Mat. 24:44
25:13Marcu 13:331 Tes. 5:62 Pet. 3:12
voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

Ispravnicul credincios

41„Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” 42Și Domnul a zis: „Cine

12:42
Mat. 24:25
25:211 Cor. 4:2
este ispravnicul credincios și înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 44Adevărat
12:44
Mat. 24:47
vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. 45Dar
12:45
Mat. 24:48
, dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și-l va tăia în bucăţi; și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredinţat lor. 47Robul
12:47
Num. 15:30Deut. 25:2Ioan 9:41
15:22Fapte 17:30Iac. 4:17
acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48Dar
12:48
Lev. 5:171 Tim. 1:13
cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Foc pe pământ

49Eu am venit să arunc un foc

12:49
Vers. 51.
pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum! 50Am un botez cu
12:50
Mat. 20:22Marcu 10:38
care trebuie să fiu botezat, și cât de mult doresc să se îndeplinească! 51Credeţi
12:51
Mat. 10:34
că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci
12:51
Mica 7:6Ioan 7:43
9:16
10:19
mai degrabă dezbinare. 52Căci
12:52
Mat. 10:35
, de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi și doi, împotriva a trei. 53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei și fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii și nora, împotriva soacrei.”

Semnele vremurilor

54El a mai zis noroadelor: „Când

12:54
Mat. 16:2
vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: ‘Vine ploaia.’ Și așa se întâmplă. 55Și când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: ‘Are să fie zăduf.’ Și așa se întâmplă. 56Făţarnicilor, faţa pământului și a cerului știţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi? 57Și pentru ce nu judecaţi și voi singuri ce este drept? 58Când
12:58
Prov. 25:8Mat. 5:25
te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum
12:58
Ps. 32:6Is. 55:6
caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și temnicerul să te arunce în temniţă. 59Îţi spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuţ.”