Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Vindecarea unui bolnav de dropică

141Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape. 2Și înaintea Lui era un om bolnav de dropică. 3Isus a luat cuvântul și a zis învăţătorilor Legii și fariseilor: „Oare

14:3
Mat. 12:10
este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?” 4Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. 5Pe urmă, le-a zis: „Cine
14:5
Exod 23:5Deut. 22:4
dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?” 6Și n-au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe.

Despre smerenia la ospeţe

7Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Și le-a zis: 8„Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, 9și cel ce te-a poftit și pe tine, și pe el să vină să-ţi zică: ‘Dă locul tău omului acestuia.’ Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. 10Ci

14:10
Prov. 25:6,7
, când ești poftit, du-te și așază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ţi zică: ‘Prietene, mută-te mai sus.’ Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. 11Căci
14:11
Iov 22:29Ps. 18:27Prov. 29:23Mat. 23:12Iac. 4:61 Pet. 5:5
oricine se înalţă va fi smerit și cine se smerește va fi înălţat.”

Despre binefacere

12A zis și celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. 13Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci

14:13
Neem. 8:10,12
, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. 14Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

Pilda celor poftiţi la cină

15Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice

14:15
Apoc. 19:9
de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!” 16Și
14:16
Mat. 22:2
Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulţi. 17La ceasul cinei, a
14:17
Prov. 9:2,5
trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’ 18Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’ 19Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’ 20Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.’ 21Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele și uliţele cetăţii și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.’ 22La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc.’ 23Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. 24Căci vă spun că niciunul
14:24
Mat. 21:43
22:8Fapte 13:46
din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’”

Cum să fie ucenicul lui Isus

25Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors și le-a zis: 26„Dacă

14:26
Deut. 13:6
33:9Mat. 10:37
vine cineva la Mine și
14:26
Rom. 9:13
nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba
14:26
Apoc. 12:11
chiar însăși viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27Și oricine
14:27
Mat. 16:24Marcu 8:342 Tim. 3:12
nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu. 28Căci cine
14:28
Prov. 24:27
dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? 29Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el 30și să zică: ‘Omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi.’ 31Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? 32Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. 33Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu. 34Sarea este bună
14:34
Mat. 5:13Marcu 9:50
, dar, dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? 35Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”

15

Pilda cu oaia rătăcită și leul

151Toţi vameșii și păcătoșii se apropiau

15:1
Mat. 9:10
de Isus ca să-L asculte. 2Și fariseii, și cărturarii cârteau și ziceau: „Omul acesta primește pe păcătoși și
15:2
Fapte 11:3Gal. 2:12
mănâncă cu ei.” 3Dar El le-a spus pilda aceasta: 4„Care
15:4
Mat. 18:12
om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea
15:4
1 Pet. 2:10,25
pierdută, până când o găsește? 5După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri 6și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.’ 7Tot așa, vă spun că va fi mai
15:7
Cap. 5:32.
multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă. 8Sau care femeie, dacă are zece lei15:8 Grecește: drahme. de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? 9După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care-l pierdusem.’ 10Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.”

Pilda fiului risipitor

11El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.’ Și tatăl le-a împărţit averea. 13Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o ţară depărtată, unde și-a risipit averea

15:13
Marcu 12:44
, ducând o viaţă destrăbălată. 14După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, și el a început să ducă lipsă. 15Atunci, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. 16Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. 17Și-a venit în fire și a zis: ‘Câţi argaţi ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! 18Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta 19și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.»’ 20Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă
15:20
Fapte 2:39Efes. 2:13,17
departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. 21Fiul i-a zis: ‘Tată, am păcătuit împotriva cerului și
15:21
Ps. 51:4
împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.’ 22Dar tatăl a zis robilor săi: ‘Aduceţi repede haina cea mai bună și îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget și încălţăminte în picioare. 23Aduceţi viţelul cel îngrășat și tăiaţi-l. Să mâncăm și să ne veselim, 24căci
15:24
Vers. 32.
acest fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit.’ Și au început să se veselească. 25Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. 26A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. 27Robul acela i-a răspuns: ‘Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine.’ 28El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. 29Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: ‘Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani și niciodată nu ţi-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei; 30iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrășat.’ 31‘Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. 32Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că
15:32
Vers. 24.
acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.’”

16

Pilda ispravnicului necredincios

161Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipește averea. 2El l-a chemat și i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ 3Ispravnicul și-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerșesc, mi-e rușine. 4Știu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’ 5A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi: ‘Cât ești dator stăpânului meu?’ 6‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și șezi degrabă de scrie cincizeci.’ 7Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât ești dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și scrie optzeci.’ 8Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţește. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii

16:8
Ioan 12:36Efes. 5:81 Tes. 5:5
luminii. 9Și Eu vă zic: Faceţi-vă
16:9
Dan. 4:27Mat. 6:19
19:211 Tim. 6:17-19
prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veșnice. 10Cine
16:10
Mat. 25:21
este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 11Deci, dacă n-aţi fost credincioși în bogăţiile16:11 Grecește: Mamona. nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12Și dacă n-aţi fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13Nicio
16:13
Mat. 6:24
slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

Mustrări făcute fariseilor

14Fariseii, care

16:14
Mat. 23:14
erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de El. 15Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi
16:15
Cap. 10:29.
neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
16:15
Ps. 7:9
vă cunoaște inimile; pentru că ce
16:15
1 Sam. 16:7
este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16Legea
16:16
Mat. 4:17
11:12,13
și prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduiește: și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17Este
16:17
Ps. 102:26,27Is. 40:8
51:6Mat. 5:181 Pet. 1:25
mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 18Oricine
16:18
Mat. 5:32
19:9Marcu 10:111 Cor. 7:10,11
își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă preacurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurvește.”

Pilda bogatului nemilostiv

19„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și in subţire și în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie și strălucire. 20La ușa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. 21Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până și câinii veneau și-i lingeau bubele. 22Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. 23Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui 24și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine și trimite pe Lazăr să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească

16:24
Zah. 14:12
limba, căci grozav sunt
16:24
Is. 66:24Marcu 9:44
chinuit în văpaia aceasta.’ 25‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi
16:25
Iov 21:13
aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. 26Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 27Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, 28căci am cinci fraţi, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.’ 29Avraam a răspuns: ‘Au
16:29
Is. 8:20
34:16Ioan 5:39,45Fapte 15:21
17:11
pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.’ 30‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ 31Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar
16:31
Ioan 12:10,11
dacă ar învia cineva din morţi.’”