Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Pilda cu oaia rătăcită și leul

151Toţi vameșii și păcătoșii se apropiau

15:1
Mat. 9:10
de Isus ca să-L asculte. 2Și fariseii, și cărturarii cârteau și ziceau: „Omul acesta primește pe păcătoși și
15:2
Fapte 11:3Gal. 2:12
mănâncă cu ei.” 3Dar El le-a spus pilda aceasta: 4„Care
15:4
Mat. 18:12
om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea
15:4
1 Pet. 2:10,25
pierdută, până când o găsește? 5După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri 6și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.’ 7Tot așa, vă spun că va fi mai
15:7
Cap. 5:32.
multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă. 8Sau care femeie, dacă are zece lei15:8 Grecește: drahme. de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? 9După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care-l pierdusem.’ 10Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.”

Pilda fiului risipitor

11El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.’ Și tatăl le-a împărţit averea. 13Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o ţară depărtată, unde și-a risipit averea

15:13
Marcu 12:44
, ducând o viaţă destrăbălată. 14După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, și el a început să ducă lipsă. 15Atunci, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. 16Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. 17Și-a venit în fire și a zis: ‘Câţi argaţi ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! 18Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta 19și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.»’ 20Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă
15:20
Fapte 2:39Efes. 2:13,17
departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. 21Fiul i-a zis: ‘Tată, am păcătuit împotriva cerului și
15:21
Ps. 51:4
împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.’ 22Dar tatăl a zis robilor săi: ‘Aduceţi repede haina cea mai bună și îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget și încălţăminte în picioare. 23Aduceţi viţelul cel îngrășat și tăiaţi-l. Să mâncăm și să ne veselim, 24căci
15:24
Vers. 32.
acest fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit.’ Și au început să se veselească. 25Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. 26A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. 27Robul acela i-a răspuns: ‘Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine.’ 28El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. 29Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: ‘Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani și niciodată nu ţi-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei; 30iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrășat.’ 31‘Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. 32Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că
15:32
Vers. 24.
acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.’”

16

Pilda ispravnicului necredincios

161Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipește averea. 2El l-a chemat și i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ 3Ispravnicul și-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerșesc, mi-e rușine. 4Știu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’ 5A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi: ‘Cât ești dator stăpânului meu?’ 6‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și șezi degrabă de scrie cincizeci.’ 7Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât ești dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și scrie optzeci.’ 8Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţește. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii

16:8
Ioan 12:36Efes. 5:81 Tes. 5:5
luminii. 9Și Eu vă zic: Faceţi-vă
16:9
Dan. 4:27Mat. 6:19
19:211 Tim. 6:17-19
prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veșnice. 10Cine
16:10
Mat. 25:21
este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 11Deci, dacă n-aţi fost credincioși în bogăţiile16:11 Grecește: Mamona. nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12Și dacă n-aţi fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13Nicio
16:13
Mat. 6:24
slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

Mustrări făcute fariseilor

14Fariseii, care

16:14
Mat. 23:14
erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de El. 15Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi
16:15
Cap. 10:29.
neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
16:15
Ps. 7:9
vă cunoaște inimile; pentru că ce
16:15
1 Sam. 16:7
este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16Legea
16:16
Mat. 4:17
11:12,13
și prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduiește: și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17Este
16:17
Ps. 102:26,27Is. 40:8
51:6Mat. 5:181 Pet. 1:25
mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 18Oricine
16:18
Mat. 5:32
19:9Marcu 10:111 Cor. 7:10,11
își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă preacurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurvește.”

Pilda bogatului nemilostiv

19„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și in subţire și în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie și strălucire. 20La ușa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. 21Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până și câinii veneau și-i lingeau bubele. 22Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. 23Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui 24și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine și trimite pe Lazăr să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească

16:24
Zah. 14:12
limba, căci grozav sunt
16:24
Is. 66:24Marcu 9:44
chinuit în văpaia aceasta.’ 25‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi
16:25
Iov 21:13
aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. 26Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 27Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, 28căci am cinci fraţi, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.’ 29Avraam a răspuns: ‘Au
16:29
Is. 8:20
34:16Ioan 5:39,45Fapte 15:21
17:11
pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.’ 30‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ 31Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar
16:31
Ioan 12:10,11
dacă ar învia cineva din morţi.’”

17

Prilejurile de păcătuire

171Isus a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mat. 18:6,7Marcu 9:421 Cor. 11:19
cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! 2Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuţi să păcătuiască. 3Luaţi seama la voi înșivă!

Dacă

17:3
Mat. 18:15,21
fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l
17:3
Lev. 19:17Prov. 17:10Iac. 5:19
! Și dacă-i pare rău, iartă-l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.” 5Apostolii au zis Domnului: „Mărește-ne credinţa!” 6Și
17:6
Mat. 17:20
21:21Marcu 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare’, și v-ar asculta.

„Robi netrebnici”

7Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată și șezi la masă’? 8Nu-i va zice mai degrabă: ‘Gătește-mi

17:8
Cap. 12:37.
să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu’? 9Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10Tot așa și voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem niște robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mat. 25:30Rom. 3:12
11:351 Cor. 9:16,17Filim. 11
netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.’”

Cei zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
au stat departe, 13și-au ridicat glasul și au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă
17:14
Lev. 13:2
14:2Mat. 8:4
și arătaţi-vă preoţilor!” Și pe când se duceau, au fost curăţiţi. 15Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. 16S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulţumit. Era samaritean. 17Isus a luat cuvântul și a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? 18Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?” 19Apoi
17:19
Mat. 9:22Marcu 5:34
10:52
i-a zis: „Scoală-te și pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu

20Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. 21Nu

17:21
Vers. 23.
se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”

Venirea Fiului omului

22Și a zis ucenicilor: „Vor

17:22
Mat. 9:15Ioan 17:12
veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, și n-o veţi vedea. 23Vi
17:23
Mat. 24:23Marcu 13:21
se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. 24Căci
17:24
Mat. 24:27
, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Marcu 8:31
9:31
10:33
, mai întâi, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. 26Ce
17:26
Gen. 7Mat. 24:37
s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: 27mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toţi. 28Ce
17:28
Gen. 19
s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toţi. 30Tot așa va fi și în ziua când Se
17:30
2 Tes. 1:7
va arăta Fiul omului. 31În ziua aceea, cine
17:31
Mat. 24:17Marcu 13:15
va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32Aduceţi-vă
17:32
Gen. 19:26
aminte de nevasta lui Lot. 33Oricine
17:33
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Ioan 12:25
va căuta să-și scape viaţa o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. 34Vă spun
17:34
Mat. 24:40,411 Tes. 4:17
că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat; 35două femei vor măcina împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată. 36Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat.” 37Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mat. 24:28
va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”