Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Pilda ispravnicului necredincios

161Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipește averea. 2El l-a chemat și i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’ 3Ispravnicul și-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerșesc, mi-e rușine. 4Știu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’ 5A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi: ‘Cât ești dator stăpânului meu?’ 6‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și șezi degrabă de scrie cincizeci.’ 7Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât ești dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Și i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul și scrie optzeci.’ 8Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţește. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii

16:8
Ioan 12:36Efes. 5:81 Tes. 5:5
luminii. 9Și Eu vă zic: Faceţi-vă
16:9
Dan. 4:27Mat. 6:19
19:211 Tim. 6:17-19
prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veșnice. 10Cine
16:10
Mat. 25:21
este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 11Deci, dacă n-aţi fost credincioși în bogăţiile16:11 Grecește: Mamona. nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12Și dacă n-aţi fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 13Nicio
16:13
Mat. 6:24
slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

Mustrări făcute fariseilor

14Fariseii, care

16:14
Mat. 23:14
erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de El. 15Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi
16:15
Cap. 10:29.

neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu
16:15
Ps. 7:9
vă cunoaște inimile; pentru că ce
16:15
1 Sam. 16:7
este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. 16Legea
16:16
Mat. 4:17
11:12,13
și prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduiește: și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17Este
16:17
Ps. 102:26,27Is. 40:8
51:6Mat. 5:181 Pet. 1:25
mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 18Oricine
16:18
Mat. 5:32
19:9Marcu 10:111 Cor. 7:10,11
își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă preacurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurvește.”

Pilda bogatului nemilostiv

19„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și in subţire și în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie și strălucire. 20La ușa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. 21Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până și câinii veneau și-i lingeau bubele. 22Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. 23Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui 24și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine și trimite pe Lazăr să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească

16:24
Zah. 14:12
limba, căci grozav sunt
16:24
Is. 66:24Marcu 9:44
chinuit în văpaia aceasta.’ 25‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi
16:25
Iov 21:13
aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. 26Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 27Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, 28căci am cinci fraţi, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.’ 29Avraam a răspuns: ‘Au
16:29
Is. 8:20
34:16Ioan 5:39,45Fapte 15:21
17:11
pe Moise și pe proroci; să asculte de ei.’ 30‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ 31Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar
16:31
Ioan 12:10,11
dacă ar învia cineva din morţi.’”