Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Prilejurile de păcătuire

171Isus a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mat. 18:6,7Marcu 9:421 Cor. 11:19
cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! 2Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuţi să păcătuiască. 3Luaţi seama la voi înșivă!

Dacă

17:3
Mat. 18:15,21
fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l
17:3
Lev. 19:17Prov. 17:10Iac. 5:19
! Și dacă-i pare rău, iartă-l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.” 5Apostolii au zis Domnului: „Mărește-ne credinţa!” 6Și
17:6
Mat. 17:20
21:21Marcu 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare’, și v-ar asculta.

„Robi netrebnici”

7Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată și șezi la masă’? 8Nu-i va zice mai degrabă: ‘Gătește-mi

17:8
Cap. 12:37.
să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu’? 9Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10Tot așa și voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem niște robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mat. 25:30Rom. 3:12
11:351 Cor. 9:16,17Filim. 11
netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.’”

Cei zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
au stat departe, 13și-au ridicat glasul și au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă
17:14
Lev. 13:2
14:2Mat. 8:4
și arătaţi-vă preoţilor!” Și pe când se duceau, au fost curăţiţi. 15Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. 16S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulţumit. Era samaritean. 17Isus a luat cuvântul și a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? 18Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?” 19Apoi
17:19
Mat. 9:22Marcu 5:34
10:52
i-a zis: „Scoală-te și pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu

20Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. 21Nu

17:21
Vers. 23.
se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”

Venirea Fiului omului

22Și a zis ucenicilor: „Vor

17:22
Mat. 9:15Ioan 17:12
veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, și n-o veţi vedea. 23Vi
17:23
Mat. 24:23Marcu 13:21
se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. 24Căci
17:24
Mat. 24:27
, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Marcu 8:31
9:31
10:33
, mai întâi, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. 26Ce
17:26
Gen. 7Mat. 24:37
s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: 27mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toţi. 28Ce
17:28
Gen. 19
s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toţi. 30Tot așa va fi și în ziua când Se
17:30
2 Tes. 1:7
va arăta Fiul omului. 31În ziua aceea, cine
17:31
Mat. 24:17Marcu 13:15
va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32Aduceţi-vă
17:32
Gen. 19:26
aminte de nevasta lui Lot. 33Oricine
17:33
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Ioan 12:25
va căuta să-și scape viaţa o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. 34Vă spun
17:34
Mat. 24:40,411 Tes. 4:17
că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat; 35două femei vor măcina împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată. 36Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat.” 37Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mat. 24:28
va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”

18

Pilda judecătorului nedrept

181Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage

18:1
Cap. 11:5;
necurmat și să nu se lase. 2El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. 3În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu.’ 4Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, și-a zis: ‘Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, 5totuși, pentru că
18:5
Cap. 11:8.
văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’” 6Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept? 7Și Dumnezeu
18:7
Apoc. 6:10
nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește faţă de ei? 8Vă spun că
18:8
Evr. 10:372 Pet. 3:8,9
le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

Pilda vameșului și a fariseului

9A mai spus și pilda aceasta pentru unii care

18:9
Cap. 10:29;
se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniţi și dispreţuiau pe ceilalţi. 10„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu și altul, vameș. 11Fariseul stătea
18:11
Ps. 135:2
în picioare și a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule
18:11
Is. 1:15
58:2Apoc. 3:17
, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameșul acesta. 12Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’ 13Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’ 14Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci
18:14
Iov 22:29Mat. 23:12Iac. 4:61 Pet. 5:5,6
oricine se înalţă va fi smerit și oricine se smerește va fi înălţat.”

Copilașii

15I-au

18:15
Mat. 19:13Marcu 10:13
adus și niște copilași, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau. 16Isus a chemat la Sine pe copilași și a zis: „Lăsaţi copilașii să vină la Mine și nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a
18:16
1 Cor. 14:201 Pet. 2:2
unora ca ei. 17Adevărat
18:17
Marcu 10:15
vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea.”

Tânărul bogat

18Un

18:18
Mat. 19:16Marcu 10:17
fruntaș a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 19„Pentru ce Mă numești bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20Știi poruncile: ‘Să
18:20
Exod 20:12,16Deut. 5:16,20Rom. 13:9
nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești
18:20
Efes. 6:2Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta.’” 21„Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipsește un lucru: vinde
18:22
Mat. 6:19,20
19:211 Tim. 6:19
tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” 23Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. 24Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: „Cât
18:24
Prov. 11:28Mat. 19:23Marcu 10:23
de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 25Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” 27Isus a răspuns: „Ce
18:27
Ier. 32:17
este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 28Atunci
18:28
Mat. 19:27Zah. 8:6Mat. 19:26
, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni
18:29
Deut. 33:9
care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu 30și să
18:30
Iov 42:10
nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veșnică.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

31Isus

18:31
Mat. 16:21
17:22
20:17Marcu 10:32
a luat cu Sine pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim și tot
18:31
Ps. 22Is. 53
ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. 32Căci va
18:32
Mat. 27:2Ioan 18:28Fapte 3:13
fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa 33și, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” 34Ei
18:34
Marcu 9:329:45Ioan 10:6
12:16
n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus.

Vindecarea unui orb la Ierihon

35Pe

18:35
Mat. 20:29Marcu 10:46
când Se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. 36Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. 37I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.” 38Și el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el ţipa și mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40Isus S-a oprit și a poruncit să-l aducă la El și, după ce s-a apropiat, l-a întrebat: 41„Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” 42Și Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa
18:42
Cap. 17:19.
ta te-a mântuit.” 43Numaidecât, orbul și-a căpătat vederea și a mers
18:43
Cap. 5:26.
după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.

19

Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. 2Și un om bogat, numit Zacheu, mai-marele vameșilor, 3căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii și i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 6Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie. 7Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau și ziceau: „A

19:7
Mat. 9:11
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit
19:8
Cap. 3:14.
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Exod 22:11 Sam. 12:32 Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este fiul
19:9
Cap. 13:16.
lui Avraam. 10Pentru că
19:10
Mat. 10:6
15:24
18:11
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda polilor

11Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, și ei

19:11
Fapte 1:6
credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. 12Deci
19:12
Mat. 25:14Marcu 13:34
a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată ca să-și ia o împărăţie și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli19:13 Grecește: mine. și le-a zis: ‘Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.’ 14Dar
19:14
Ioan 1:11
cetăţenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: ‘Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.’ 15Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoţ. 16Cel dintâi a venit și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus zece poli.’ 17El i-a zis: ‘Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios
19:17
Mat. 25:21
în puţine lucruri, primește cârmuirea a zece cetăţi.’ 18A venit al doilea și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.’ 19El i-a zis și lui: ‘Primește și tu cârmuirea a cinci cetăţi.’ 20A venit un altul și i-a zis: ‘Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, 21căci
19:21
Mat. 25:24
m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru; iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat.’ 22Stăpânul i-a zis: ‘Rob rău; te voi judeca după
19:22
2 Sam. 1:16Iov 15:6Mat. 12:37
cuvintele tale. Știai
19:22
Mat. 25:26
că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat; 23atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?’ 24Apoi a zis celor ce erau de faţă: ‘Luaţi-i polul și daţi-l celui ce are zece poli.’ 25‘Doamne’, i-au zis ei, ‘el are zece poli.’ 26Iar el le-a zis: ‘Vă spun că
19:26
Mat. 13:12
25:29Marcu 4:25
celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace și tăiaţi-i înaintea mea.’” 28După ce a vorbit astfel, Isus a pornit
19:28
Marcu 10:32
în frunte și Se suia spre Ierusalim.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

29Când

19:29
Mat. 21Marcu 11:1
S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l și aduceţi-Mi-l. 31Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi așa: ‘Pentru că Domnul are trebuinţă de el.’” 32Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.” 35Și au adus măgărușul la Isus. Apoi
19:35
2 Împ. 9:13Mat. 21:7Marcu 11:7Ioan 12:14
, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare, deasupra. 36Pe când
19:36
Mat. 21:8
mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. 37Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau: „Binecuvântat
19:38
Ps. 118:26
este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace
19:38
Cap. 2:14.
în cer și slavă în locurile preaînalte!” 39Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” 40Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mat. 2:11
vor striga.”

Isus plânge pentru cetate

41Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a

19:41
Ioan 11:35
plâns pentru ea 42și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura
19:43
Is. 29:3,4Ier. 6:3,6
cu șanţuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părţile: 44te
19:44
1 Împ. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Mat. 24:2Marcu 13:2
vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că
19:44
Dan. 9:241 Pet. 2:12
n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

45În

19:45
Mat. 21:12Marcu 11:11,15Ioan 2:14,15
urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. 46Și le-a zis: „Este scris
19:46
Is. 56:7
: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi
19:46
Ier. 7:11
aţi făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’.” 47Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Și preoţii cei mai de seamă
19:47
Marcu 11:18Ioan 7:19
8:37
, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.