Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Pilda judecătorului nedrept

181Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage

18:1
Cap. 11:5;
21:36Rom. 12:12Efes. 6:18Col. 4:21 Tes. 5:17
necurmat și să nu se lase. 2El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. 3În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu.’ 4Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, și-a zis: ‘Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, 5totuși, pentru că
18:5
Cap. 11:8.

văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’” 6Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept? 7Și Dumnezeu
18:7
Apoc. 6:10
nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește faţă de ei? 8Vă spun că
18:8
Evr. 10:372 Pet. 3:8,9
le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

Pilda vameșului și a fariseului

9A mai spus și pilda aceasta pentru unii care

18:9
Cap. 10:29;
16:15
se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniţi și dispreţuiau pe ceilalţi. 10„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu și altul, vameș. 11Fariseul stătea
18:11
Ps. 135:2
în picioare și a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule
18:11
Is. 1:15
58:2Apoc. 3:17
, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameșul acesta. 12Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’ 13Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’ 14Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci
18:14
Iov 22:29Mat. 23:12Iac. 4:61 Pet. 5:5,6
oricine se înalţă va fi smerit și oricine se smerește va fi înălţat.”

Copilașii

15I-au

18:15
Mat. 19:13Marcu 10:13
adus și niște copilași, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau. 16Isus a chemat la Sine pe copilași și a zis: „Lăsaţi copilașii să vină la Mine și nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a
18:16
1 Cor. 14:201 Pet. 2:2
unora ca ei. 17Adevărat
18:17
Marcu 10:15
vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea.”

Tânărul bogat

18Un

18:18
Mat. 19:16Marcu 10:17
fruntaș a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 19„Pentru ce Mă numești bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20Știi poruncile: ‘Să
18:20
Exod 20:12,16Deut. 5:16,20Rom. 13:9
nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești
18:20
Efes. 6:2Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta.’” 21„Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipsește un lucru: vinde
18:22
Mat. 6:19,20
19:211 Tim. 6:19
tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” 23Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. 24Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: „Cât
18:24
Prov. 11:28Mat. 19:23Marcu 10:23
de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 25Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” 27Isus a răspuns: „Ce
18:27
Ier. 32:17
este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 28Atunci
18:28
Mat. 19:27Zah. 8:6Mat. 19:26
, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni
18:29
Deut. 33:9
care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu 30și să
18:30
Iov 42:10
nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veșnică.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

31Isus

18:31
Mat. 16:21
17:22
20:17Marcu 10:32
a luat cu Sine pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim și tot
18:31
Ps. 22Is. 53
ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. 32Căci va
18:32
Mat. 27:2Ioan 18:28Fapte 3:13
fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa 33și, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” 34Ei
18:34
Marcu 9:329:45Ioan 10:6
12:16
n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus.

Vindecarea unui orb la Ierihon

35Pe

18:35
Mat. 20:29Marcu 10:46
când Se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. 36Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. 37I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.” 38Și el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 39Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el ţipa și mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40Isus S-a oprit și a poruncit să-l aducă la El și, după ce s-a apropiat, l-a întrebat: 41„Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” 42Și Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa
18:42
Cap. 17:19.

ta te-a mântuit.” 43Numaidecât, orbul și-a căpătat vederea și a mers
18:43
Cap. 5:26.
Fapte 4:21
11:18
după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.