Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. 2Și un om bogat, numit Zacheu, mai-marele vameșilor, 3căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii și i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 6Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie. 7Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau și ziceau: „A

19:7
Mat. 9:11
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit
19:8
Cap. 3:14.

pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Exod 22:11 Sam. 12:32 Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este fiul
19:9
Cap. 13:16.

lui Avraam. 10Pentru că
19:10
Mat. 10:6
15:24
18:11
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda polilor

11Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, și ei

19:11
Fapte 1:6
credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. 12Deci
19:12
Mat. 25:14Marcu 13:34
a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată ca să-și ia o împărăţie și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli19:13 Grecește: mine. și le-a zis: ‘Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.’ 14Dar
19:14
Ioan 1:11
cetăţenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: ‘Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.’ 15Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoţ. 16Cel dintâi a venit și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus zece poli.’ 17El i-a zis: ‘Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios
19:17
Mat. 25:21
în puţine lucruri, primește cârmuirea a zece cetăţi.’ 18A venit al doilea și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.’ 19El i-a zis și lui: ‘Primește și tu cârmuirea a cinci cetăţi.’ 20A venit un altul și i-a zis: ‘Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, 21căci
19:21
Mat. 25:24
m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru; iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat.’ 22Stăpânul i-a zis: ‘Rob rău; te voi judeca după
19:22
2 Sam. 1:16Iov 15:6Mat. 12:37
cuvintele tale. Știai
19:22
Mat. 25:26
că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat; 23atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?’ 24Apoi a zis celor ce erau de faţă: ‘Luaţi-i polul și daţi-l celui ce are zece poli.’ 25‘Doamne’, i-au zis ei, ‘el are zece poli.’ 26Iar el le-a zis: ‘Vă spun că
19:26
Mat. 13:12
25:29Marcu 4:25
celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace și tăiaţi-i înaintea mea.’” 28După ce a vorbit astfel, Isus a pornit
19:28
Marcu 10:32
în frunte și Se suia spre Ierusalim.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

29Când

19:29
Mat. 21Marcu 11:1
S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l și aduceţi-Mi-l. 31Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi așa: ‘Pentru că Domnul are trebuinţă de el.’” 32Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.” 35Și au adus măgărușul la Isus. Apoi
19:35
2 Împ. 9:13Mat. 21:7Marcu 11:7Ioan 12:14
, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare, deasupra. 36Pe când
19:36
Mat. 21:8
mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. 37Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau: „Binecuvântat
19:38
Ps. 118:26
este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace
19:38
Cap. 2:14.
Efes. 2:14
în cer și slavă în locurile preaînalte!” 39Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” 40Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mat. 2:11
vor striga.”

Isus plânge pentru cetate

41Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a

19:41
Ioan 11:35
plâns pentru ea 42și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura
19:43
Is. 29:3,4Ier. 6:3,6
cu șanţuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părţile: 44te
19:44
1 Împ. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Mat. 24:2Marcu 13:2
vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că
19:44
Dan. 9:241 Pet. 2:12
n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

45În

19:45
Mat. 21:12Marcu 11:11,15Ioan 2:14,15
urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. 46Și le-a zis: „Este scris
19:46
Is. 56:7
: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi
19:46
Ier. 7:11
aţi făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’.” 47Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Și preoţii cei mai de seamă
19:47
Marcu 11:18Ioan 7:19
8:37
, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.