Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Zacheu

191Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. 2Și un om bogat, numit Zacheu, mai-marele vameșilor, 3căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. 5Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii și i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 6Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie. 7Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau și ziceau: „A

19:7
Mat. 9:11
intrat să găzduiască la un om păcătos!” 8Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit
19:8
Cap. 3:14.
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
19:8
Exod 22:11 Sam. 12:32 Sam. 12:6
împătrit.” 9Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și
19:9
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:7
el este fiul
19:9
Cap. 13:16.
lui Avraam. 10Pentru că
19:10
Mat. 10:6
15:24
18:11
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

Pilda polilor

11Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, și ei

19:11
Fapte 1:6
credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. 12Deci
19:12
Mat. 25:14Marcu 13:34
a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată ca să-și ia o împărăţie și apoi să se întoarcă. 13A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli19:13 Grecește: mine. și le-a zis: ‘Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.’ 14Dar
19:14
Ioan 1:11
cetăţenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: ‘Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.’ 15Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoţ. 16Cel dintâi a venit și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus zece poli.’ 17El i-a zis: ‘Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios
19:17
Mat. 25:21
în puţine lucruri, primește cârmuirea a zece cetăţi.’ 18A venit al doilea și i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.’ 19El i-a zis și lui: ‘Primește și tu cârmuirea a cinci cetăţi.’ 20A venit un altul și i-a zis: ‘Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, 21căci
19:21
Mat. 25:24
m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru; iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat.’ 22Stăpânul i-a zis: ‘Rob rău; te voi judeca după
19:22
2 Sam. 1:16Iov 15:6Mat. 12:37
cuvintele tale. Știai
19:22
Mat. 25:26
că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat; 23atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?’ 24Apoi a zis celor ce erau de faţă: ‘Luaţi-i polul și daţi-l celui ce are zece poli.’ 25‘Doamne’, i-au zis ei, ‘el are zece poli.’ 26Iar el le-a zis: ‘Vă spun că
19:26
Mat. 13:12
25:29Marcu 4:25
celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. 27Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace și tăiaţi-i înaintea mea.’” 28După ce a vorbit astfel, Isus a pornit
19:28
Marcu 10:32
în frunte și Se suia spre Ierusalim.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

29Când

19:29
Mat. 21Marcu 11:1
S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l și aduceţi-Mi-l. 31Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi așa: ‘Pentru că Domnul are trebuinţă de el.’” 32Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. 33Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgărușul?” 34Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.” 35Și au adus măgărușul la Isus. Apoi
19:35
2 Împ. 9:13Mat. 21:7Marcu 11:7Ioan 12:14
, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare, deasupra. 36Pe când
19:36
Mat. 21:8
mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. 37Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. 38Ei ziceau: „Binecuvântat
19:38
Ps. 118:26
este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace
19:38
Cap. 2:14.
în cer și slavă în locurile preaînalte!” 39Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” 40Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele
19:40
Mat. 2:11
vor striga.”

Isus plânge pentru cetate

41Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a

19:41
Ioan 11:35
plâns pentru ea 42și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura
19:43
Is. 29:3,4Ier. 6:3,6
cu șanţuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părţile: 44te
19:44
1 Împ. 9:7,8Mica 3:12
vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu
19:44
Mat. 24:2Marcu 13:2
vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că
19:44
Dan. 9:241 Pet. 2:12
n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Izgonirea vânzătorilor din Templu

45În

19:45
Mat. 21:12Marcu 11:11,15Ioan 2:14,15
urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. 46Și le-a zis: „Este scris
19:46
Is. 56:7
: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi
19:46
Ier. 7:11
aţi făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’.” 47Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Și preoţii cei mai de seamă
19:47
Marcu 11:18Ioan 7:19
8:37
, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare, 48dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.

20

Puterea lui Isus

201Într-una

20:1
Mat. 21:23
din acele zile, când învăţa Isus norodul în Templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă și cărturarii, cu bătrânii, 2și I-au zis: „Spune-ne, cu
20:2
Fapte 4:7
7:27
ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?” 3Drept răspuns, El le-a zis: „Am să vă pun și Eu o întrebare. Spuneţi-Mi: 4Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?” 5Dar ei cugetau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Atunci, de ce nu l-aţi crezut?’ 6Și dacă răspundem: ‘De la oameni’, tot norodul ne va ucide cu pietre; căci
20:6
Mat. 14:5
21:26
este încredinţat că Ioan era un proroc.” 7Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. 8Și Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”

Pilda vierilor

9Apoi a început să spună norodului pilda aceasta: „Un

20:9
Mat. 21:33Marcu 12:1
om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă ţară pentru o vreme îndelungată. 10La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 11A mai trimis un alt rob; ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 12A mai trimis un al treilea rob; ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. 13Stăpânul viei a zis: ‘Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preaiubit; poate că îl vor primi cu cinste.’ 14Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: ‘Iată moștenitorul. Veniţi să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră.’ 15Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? 16Va veni, va pierde pe vierii aceia, și via o va da altora.” Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: „Nicidecum!” 17Dar Isus i-a privit drept în faţă și a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra
20:17
Ps. 118:22Mat. 21:42
pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului’? 18Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și
20:18
Dan. 2:34,35Mat. 21:44
, pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 19Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe El chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor.

Birul Cezarului

20Au

20:20
Mat. 22:15
început să pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniţi, ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. 21Iscoditorii aceștia L-au întrebat: „Învăţătorule
20:21
Mat. 22:16Marcu 12:14
, știm că vorbești și înveţi pe oameni drept și că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. 22Se cuvine să plătim bir Cezarului sau nu?” 23Isus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? 24Arătaţi-Mi un ban20:24 Grecește: dinar.. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale Cezarului”, au răspuns ei. 25Atunci, El le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” 26Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut.

Despre înviere

27Unii

20:27
Mat. 22:23Marcu 12:18
din saduchei, care
20:27
Fapte 23:6,8
zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Isus: 28„Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise
20:28
Deut. 25:5
: ‘Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său.’ 29Au fost dar șapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat și a murit fără copii. 30Pe nevasta lui, a luat-o al doilea; și a murit și el fără copii. 31A luat-o și al treilea, și tot așa toţi șapte; și au murit fără să lase copii. 32La urma tuturor, a murit și femeia. 33Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toţi șapte au avut-o de nevastă.” 34Isus le-a răspuns: „Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, 35dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morţi nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. 36Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi
20:36
1 Cor. 15:42,49,521 Ioan 3:2
ca îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind
20:36
Rom. 8:23
fii ai învierii. 37Dar că morţii înviază, a
20:37
Exod 3:6
arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre ‘Rug’, când numește pe Domnul: ‘Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’. 38Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi
20:38
Rom. 6:10,11
sunt vii.” 39Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: „Învăţătorule, bine ai zis.” 40Și nu mai îndrăzneau să-I mai pună nicio întrebare.

Al cui fiu este Hristosul?

41Isus le-a zis: „Cum

20:41
Mat. 22:42Marcu 12:35
se zice că Hristosul este fiul lui David? 42Căci însuși David zice în cartea Psalmilor: ‘Domnul a zis
20:42
Ps. 110:1Fapte 2:34
Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea 43până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ 44Deci David Îl numește Domn; atunci cum este El fiul lui?”

Cărturarii mustraţi de Isus

45Atunci

20:45
Mat. 23:1Marcu 12:38
a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: 46„Păziţi-vă
20:46
Mat. 23:5
de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le
20:46
Cap. 11:43.
facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi și după locurile dintâi la ospeţe 47și
20:47
Mat. 23:14
casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.”

21

Văduva săracă

211Isus Și-a ridicat ochii și a

21:1
Marcu 12:41
văzut pe niște bogaţi care își aruncau darurile în vistierie. 2A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi. 3Și a zis: „Adevărat vă spun că
21:3
2 Cor. 8:12
această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, 4căci toţi aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”

Nimicirea Ierusalimului și venirea Fiului omului

5Pe când vorbeau unii

21:5
Mat. 24:1Marcu 13:1
despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6„Vor veni zile când nu va
21:6
Cap. 19:44.
rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 7„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” 8Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă
21:8
Mat. 24:4Marcu 13:5Efes. 5:62 Tes. 2:3
să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ și ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei. 9Când veţi auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată.” 10„Apoi
21:10
Mat. 24:7
, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii. 11Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. 12Dar
21:12
Marcu 13:9Apoc. 2:10
înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în
21:12
Fapte 4:3
5:18
12:4
16:24
temniţe, vă vor târî
21:12
Fapte 25:23
înaintea împăraţilor și înaintea dregătorilor din
21:12
1 Pet. 2:13
pricina Numelui Meu. 13Aceste lucruri vi
21:13
Filip. 1:282 Tes. 1:5
se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. 14Ţineţi bine minte
21:14
Mat. 10:19Marcu 13:11
, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde, 15căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă
21:15
Fapte 6:10
toţi potrivnicii voștri. 16Veţi
21:16
Mica 7:6Marcu 13:12
fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi
21:16
Fapte 7:59
12:2
dintre voi. 17Veţi
21:17
Mat. 10:22
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. 18Dar
21:18
Mat. 10:30
niciun păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.

Îndemn la veghere

20Când

21:20
Mat. 24:15Marcu 13:14
veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știţi că atunci pustiirea lui este aproape. 21Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. 22Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să
21:22
Dan. 9:26,27Zah. 11:1
se împlinească tot ce este scris. 23Vai
21:23
Mat. 24:19
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară și mânie, împotriva norodului acestuia. 24Vor cădea sub ascuţișul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până
21:24
Dan. 9:27
12:7Rom. 11:25
se vor împlini vremurile neamurilor. 25Vor
21:25
Mat. 24:29Marcu 13:242 Pet. 3:10,12
fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor; 26oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci
21:26
Mat. 24:29
puterile cerurilor vor fi clătinate. 27Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind
21:27
Mat. 24:30Apoc. 1:7
14:14
pe un nor cu putere și slavă mare. 28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se
21:28
Rom. 8:19,23
apropie.” 29Și
21:29
Mat. 24:32Marcu 13:28
le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul și toţi copacii. 30Când înfrunzesc și-i vedeţi, voi singuri cunoașteţi că de acum vara este aproape. 31Tot așa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 32Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. 33Cerul
21:33
Mat. 24:35
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 34Luaţi seama
21:34
Rom. 13:131 Tes. 5:61 Pet. 4:7
la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35Căci ziua aceea va veni ca
21:35
1 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 36Vegheaţi dar în tot timpul
21:36
Mat. 24:42
25:13Marcu 13:33
și rugaţi-vă
21:36
Cap. 18:1.
, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi
21:36
Ps. 1:5Efes. 6:13
în picioare înaintea Fiului omului.” 37Ziua, Isus învăţa
21:37
Ioan 8:1,2
pe norod în Templu, iar
21:37
Cap. 22:39.
noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. 38Și tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.