Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Văduva săracă

211Isus Și-a ridicat ochii și a

21:1
Marcu 12:41
văzut pe niște bogaţi care își aruncau darurile în vistierie. 2A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi. 3Și a zis: „Adevărat vă spun că
21:3
2 Cor. 8:12
această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, 4căci toţi aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”

Nimicirea Ierusalimului și venirea Fiului omului

5Pe când vorbeau unii

21:5
Mat. 24:1Marcu 13:1
despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6„Vor veni zile când nu va
21:6
Cap. 19:44.
rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 7„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” 8Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă
21:8
Mat. 24:4Marcu 13:5Efes. 5:62 Tes. 2:3
să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ și ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei. 9Când veţi auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată.” 10„Apoi
21:10
Mat. 24:7
, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii. 11Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. 12Dar
21:12
Marcu 13:9Apoc. 2:10
înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în
21:12
Fapte 4:3
5:18
12:4
16:24
temniţe, vă vor târî
21:12
Fapte 25:23
înaintea împăraţilor și înaintea dregătorilor din
21:12
1 Pet. 2:13
pricina Numelui Meu. 13Aceste lucruri vi
21:13
Filip. 1:282 Tes. 1:5
se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. 14Ţineţi bine minte
21:14
Mat. 10:19Marcu 13:11
, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde, 15căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă
21:15
Fapte 6:10
toţi potrivnicii voștri. 16Veţi
21:16
Mica 7:6Marcu 13:12
fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi
21:16
Fapte 7:59
12:2
dintre voi. 17Veţi
21:17
Mat. 10:22
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. 18Dar
21:18
Mat. 10:30
niciun păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.

Îndemn la veghere

20Când

21:20
Mat. 24:15Marcu 13:14
veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știţi că atunci pustiirea lui este aproape. 21Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. 22Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să
21:22
Dan. 9:26,27Zah. 11:1
se împlinească tot ce este scris. 23Vai
21:23
Mat. 24:19
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară și mânie, împotriva norodului acestuia. 24Vor cădea sub ascuţișul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până
21:24
Dan. 9:27
12:7Rom. 11:25
se vor împlini vremurile neamurilor. 25Vor
21:25
Mat. 24:29Marcu 13:242 Pet. 3:10,12
fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor; 26oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci
21:26
Mat. 24:29
puterile cerurilor vor fi clătinate. 27Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind
21:27
Mat. 24:30Apoc. 1:7
14:14
pe un nor cu putere și slavă mare. 28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se
21:28
Rom. 8:19,23
apropie.” 29Și
21:29
Mat. 24:32Marcu 13:28
le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul și toţi copacii. 30Când înfrunzesc și-i vedeţi, voi singuri cunoașteţi că de acum vara este aproape. 31Tot așa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 32Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. 33Cerul
21:33
Mat. 24:35
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 34Luaţi seama
21:34
Rom. 13:131 Tes. 5:61 Pet. 4:7
la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35Căci ziua aceea va veni ca
21:35
1 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 36Vegheaţi dar în tot timpul
21:36
Mat. 24:42
25:13Marcu 13:33
și rugaţi-vă
21:36
Cap. 18:1.
, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi
21:36
Ps. 1:5Efes. 6:13
în picioare înaintea Fiului omului.” 37Ziua, Isus învăţa
21:37
Ioan 8:1,2
pe norod în Templu, iar
21:37
Cap. 22:39.
noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. 38Și tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.

22

Sfat împotriva lui Isus

221Praznicul Azimilor, numit Paștele, se

22:1
Mat. 26:2Marcu 14:1
apropia. 2Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau
22:2
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:27
un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. 3Dar
22:3
Mat. 26:14Marcu 14:10Ioan 13:2,27
Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. 5Ei s-au bucurat și au căzut
22:5
Zah. 11:12
la învoială să-i dea bani. 6După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului.

Prăznuirea Paștelor

7Ziua

22:7
Mat. 26:17Marcu 14:12
Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. 8Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paștele, ca să mâncăm.” 9„Unde voiești să pregătim?” L-au întrebat ei. 10El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra 11și spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ 12Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiţi Paștele.” 13Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 14Când
22:14
Mat. 26:20Marcu 14:17
a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până
22:16
Cap. 14:15.
la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” 17Și a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu și a zis: „Luaţi paharul acesta și împărţiţi-l între voi, 18pentru că vă spun
22:18
Mat. 26:29Marcu 14:25
că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” 19Apoi
22:19
Mat. 26:26Marcu 14:22
a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta
22:19
1 Cor. 11:24
spre pomenirea Mea.” 20Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest
22:20
1 Cor. 10:16
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Descoperirea vânzătorului

21„Dar

22:21
Ps. 41:9Mat. 26:21,23Marcu 14:18Ioan 13:21,26
iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta. 22Negreșit
22:22
Mat. 26:24
, Fiul omului Se duce după cum
22:22
Fapte 2:23
4:28
este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!” 23Și
22:23
Mat. 26:22Ioan 13:22,35
au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.

Care este cel mai mare?

24Între apostoli s-a

22:24
Marcu 9:34
iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. 25Isus le-a
22:25
Mat. 20:25Marcu 10:42
zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele și, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. 26Voi
22:26
Mat. 20:261 Pet. 5:3
să nu fiţi așa. Ci
22:26
Cap. 9:48.
cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. 27Căci
22:27
Cap. 12:37.
care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu
22:27
Mat. 20:28Ioan 13:13,14Filip. 2:7
totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. 28Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările
22:28
Evr. 4:15
Mele. 29De aceea vă
22:29
Mat. 24:472 Cor. 1:72 Tim. 2:12
pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, 30ca
22:30
Mat. 8:11Apoc. 19:9
să mâncaţi și să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea și să
22:30
Ps. 49:14Mat. 19:281 Cor. 6:2Apoc. 3:21
ședeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

Înștiinţarea lui Petru

31Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana

22:31
1 Pet. 5:8
v-a cerut să vă cearnă
22:31
Amos 9:9
ca grâul. 32Dar Eu
22:32
Ioan 17:9,11,15
M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta și, după ce te
22:32
Ps. 51:13Ioan 21:15-17
vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe fraţii tăi.” 33„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă și la moarte.” 34Și
22:34
Mat. 26:34Marcu 14:30Ioan 13:38
Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.” 35Apoi
22:35
Mat. 10:910:4
, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei. 36Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. 37Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El
22:37
Is. 53:12Marcu 15:28
a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.” 38„Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”

Ghetsimani

39După ce

22:39
Mat. 26:36Marcu 14:32Ioan 18:1
a ieșit afară, S-a
22:39
Cap. 21:37.
dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. 40Când
22:40
Mat. 6:13
26:41Marcu 14:38
a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 41Apoi
22:41
Mat. 26:39Marcu 14:35
S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, 42zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu
22:42
Ioan 5:30
6:38
voia Mea, ci a Ta.” 43Atunci I s-a arătat un înger
22:43
Mat. 4:11
din cer, ca să-L întărească. 44A
22:44
Ioan 12:27Evr. 5:7
ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. 45După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare 46și le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă
22:46
Vers. 40.
, ca să nu cădeţi în ispită.”

Prinderea lui Isus

47Pe când grăia El încă, iată

22:47
Mat. 26:47Marcu 14:43Ioan 18:3
că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. 48Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” 49Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” 50Și unul
22:50
Mat. 26:51Marcu 14:47Ioan 18:10
din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. 51Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. 52Isus
22:52
Mat. 26:55Marcu 14:48
a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? 53În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar
22:53
Ioan 12:27
acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”

Tăgăduirea lui Petru

54După ce

22:54
Mat. 26:57
au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea
22:54
Mat. 26:58Ioan 18:15
după El de departe. 55Au
22:55
Mat. 26:69Marcu 14:66Ioan 18:17,18
aprins un foc în mijlocul curţii și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. 56O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.” 57Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.” 58Peste
22:58
Mat. 26:71Marcu 14:69Ioan 18:25
puţin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.” 59Cam
22:59
Mat. 26:73Marcu 14:70Ioan 18:26
după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.” 60Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. 61Domnul S-a întors și S-a uitat ţintă la Petru. Și
22:61
Mat. 26:75Marcu 14:72
Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte
22:61
Mat. 26:34,75Ioan 13:38
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 62Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Isus înaintea Sinedriului. Osândirea

63Oamenii

22:63
Mat. 26:67,68Marcu 14:65
care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau. 64L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?” 65Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. 66Când
22:66
Mat. 27:1
s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă și cărturarii s-au
22:66
Fapte 4:26
22:5
adunat împreună și au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: 67„Dacă
22:67
Mat. 26:63Marcu 14:61
ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede 68și dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. 69De acum
22:69
Mat. 26:64Marcu 14:62Evr. 1:3
8:1
încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” 70Toţi au zis: „Ești Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi
22:70
Mat. 26:64Marcu 14:62
; da, sunt.” 71Atunci
22:71
Mat. 26:65Marcu 14:63
ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.”

23

Isus înaintea lui Pilat

231S-au sculat

23:1
Mat. 27:2Marcu 15:1Ioan 18:28
toţi și au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 2Și au început să-L pârască și să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând
23:2
Fapte 17:7
neamul nostru la răscoală, oprind
23:2
Mat. 17:27
22:21Marcu 12:17
a plăti bir Cezarului și zicând că
23:2
Ioan 19:12
El este Hristosul, Împăratul.” 3Pilat
23:3
Mat. 27:111 Tim. 6:13
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” 4Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă și noroadelor: „Eu nu găsesc nicio
23:4
1 Pet. 2:22
vină în Omul acesta.” 5Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: „Întărâtă norodul și învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

Isus înaintea lui Irod

6Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean. 7Și când a aflat că este de sub stăpânirea

23:7
Cap. 3:1.
lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. 8Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea
23:8
Cap. 9:9.
să-L vadă din pricina celor auzite
23:8
Mat. 14:1Marcu 6:14
despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. 9I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. 10Preoţii cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și-L pârau cu înfierbântare. 11Irod
23:11
Is. 53:3
, cu ostașii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ și, după ce și-a bătut joc de El și L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea, Irod și Pilat
23:12
Fapte 4:27
s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.

Hotărârea de moarte întărită

13Pilat

23:13
Mat. 27:23Marcu 15:14Ioan 18:38
19:4
a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod 14și le-a zis: „Mi-aţi
23:14
Vers. 1,2.
adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul
23:14
Vers. 4.
înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi. 15Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, și iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. 16Eu deci
23:16
Mat. 27:26Ioan 19:1
, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” 17La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia
23:17
Mat. 27:15Marcu 15:6Ioan 18:39
să le slobozească un întemniţat. 18Ei au
23:18
Fapte 3:14
strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu Omul acesta și slobozește-ne pe Baraba!” 19Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21Dar ei au strigat: „Răstignește-L! Răstignește-L!” 22Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Așa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” 23Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoţilor celor mai de seamă au biruit. 24Pilat
23:24
Mat. 27:26Marcu 15:15Ioan 19:16
a hotărât să li se împlinească cererea. 25Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală și omor și pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu El.

Răstignirea

26Pe

23:26
Mat. 27:32Marcu 15:21Ioan 19:17
când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. 27În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după El. 28Isus S-a întors spre ele și a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. 29Căci
23:29
Mat. 24:19
iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de ţâţele care n-au alăptat!’ 30Atunci
23:30
Is. 2:19Osea 10:8Apoc. 6:16
9:6
vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ și dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ 31Căci
23:31
Prov. 11:31Ier. 25:29Ezec. 20:47
21:3,41 Pet. 4:17
dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” 32Împreună
23:32
Is. 53:12Mat. 27:38
cu El duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. 33Când
23:33
Mat. 27:33Marcu 15:22Ioan 19:17,18
au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stânga. 34Isus zicea: „Tată, iartă-i
23:34
Mat. 5:44Fapte 7:601 Cor. 4:12
, căci nu
23:34
Fapte 3:17
știu ce fac!” Ei și-au împărţit
23:34
Mat. 27:35Marcu 15:24Ioan 19:23
hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Batjocurile

35Norodul

23:35
Ps. 22:17Zah. 12:10
stătea acolo și privea. Fruntașii
23:35
Mat. 27:39Marcu 15:29
își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 37și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuţi!” 38Deasupra
23:38
Mat. 27:37Marcu 15:26Ioan 19:19
Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39Unul
23:39
Mat. 27:44Marcu 15:32
din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuţi și mântuiește-ne și pe noi!” 40Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” 43Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus

44Era

23:44
Mat. 27:45Marcu 15:33
cam pe la ceasul al șaselea. Și s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 45Soarele s-a întunecat și perdeaua
23:45
Mat. 27:51Marcu 15:38
dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 46Isus a strigat cu glas tare: „Tată
23:46
Ps. 31:51 Pet. 2:23
, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Și
23:46
Mat. 27:50Marcu 15:37Ioan 19:30
când a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul. 47Sutașul
23:47
Mat. 27:54Marcu 15:39
, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!” 48Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. 49Toţi
23:49
Ps. 38:11Mat. 27:55Marcu 15:40Ioan 19:25
cunoscuţii lui Isus și femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau.

Îngroparea lui Isus

50Era

23:50
Mat. 27:57Marcu 15:42Ioan 19:38
un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, 51care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și
23:51
Marcu 15:43
aștepta și el Împărăţia lui Dumnezeu. 52Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53L-a
23:53
Mat. 27:59Marcu 15:46
dat jos de pe cruce, L-a înfășurat într-o pânză de in și L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era Ziua
23:54
Mat. 27:62
Pregătirii și începea ziua Sabatului. 55Femeile care
23:55
Cap. 8:2.
veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut
23:55
Marcu 15:47
mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56s-au întors și au
23:56
Marcu 16:1
pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după
23:56
Exod 20:10
Lege.