Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Sfat împotriva lui Isus

221Praznicul Azimilor, numit Paștele, se

22:1
Mat. 26:2Marcu 14:1
apropia. 2Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau
22:2
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:27
un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. 3Dar
22:3
Mat. 26:14Marcu 14:10Ioan 13:2,27
Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. 5Ei s-au bucurat și au căzut
22:5
Zah. 11:12
la învoială să-i dea bani. 6După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului.

Prăznuirea Paștelor

7Ziua

22:7
Mat. 26:17Marcu 14:12
Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. 8Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paștele, ca să mâncăm.” 9„Unde voiești să pregătim?” L-au întrebat ei. 10El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra 11și spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ 12Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiţi Paștele.” 13Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 14Când
22:14
Mat. 26:20Marcu 14:17
a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până
22:16
Cap. 14:15.
Fapte 10:41Apoc. 19:9
la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” 17Și a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu și a zis: „Luaţi paharul acesta și împărţiţi-l între voi, 18pentru că vă spun
22:18
Mat. 26:29Marcu 14:25
că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” 19Apoi
22:19
Mat. 26:26Marcu 14:22
a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta
22:19
1 Cor. 11:24
spre pomenirea Mea.” 20Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest
22:20
1 Cor. 10:16
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Descoperirea vânzătorului

21„Dar

22:21
Ps. 41:9Mat. 26:21,23Marcu 14:18Ioan 13:21,26
iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta. 22Negreșit
22:22
Mat. 26:24
, Fiul omului Se duce după cum
22:22
Fapte 2:23
4:28
este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!” 23Și
22:23
Mat. 26:22Ioan 13:22,35
au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.

Care este cel mai mare?

24Între apostoli s-a

22:24
Marcu 9:34
iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. 25Isus le-a
22:25
Mat. 20:25Marcu 10:42
zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele și, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. 26Voi
22:26
Mat. 20:261 Pet. 5:3
să nu fiţi așa. Ci
22:26
Cap. 9:48.

cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. 27Căci
22:27
Cap. 12:37.

care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu
22:27
Mat. 20:28Ioan 13:13,14Filip. 2:7
totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. 28Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările
22:28
Evr. 4:15
Mele. 29De aceea vă
22:29
Mat. 24:472 Cor. 1:72 Tim. 2:12
pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, 30ca
22:30
Mat. 8:11Apoc. 19:9
să mâncaţi și să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea și să
22:30
Ps. 49:14Mat. 19:281 Cor. 6:2Apoc. 3:21
ședeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

Înștiinţarea lui Petru

31Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana

22:31
1 Pet. 5:8
v-a cerut să vă cearnă
22:31
Amos 9:9
ca grâul. 32Dar Eu
22:32
Ioan 17:9,11,15
M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta și, după ce te
22:32
Ps. 51:13Ioan 21:15-17
vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe fraţii tăi.” 33„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă și la moarte.” 34Și
22:34
Mat. 26:34Marcu 14:30Ioan 13:38
Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.” 35Apoi
22:35
Mat. 10:910:4
, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei. 36Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. 37Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El
22:37
Is. 53:12Marcu 15:28
a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.” 38„Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”

Ghetsimani

39După ce

22:39
Mat. 26:36Marcu 14:32Ioan 18:1
a ieșit afară, S-a
22:39
Cap. 21:37.

dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. 40Când
22:40
Mat. 6:13
26:41Marcu 14:38
a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 41Apoi
22:41
Mat. 26:39Marcu 14:35
S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, 42zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu
22:42
Ioan 5:30
6:38
voia Mea, ci a Ta.” 43Atunci I s-a arătat un înger
22:43
Mat. 4:11
din cer, ca să-L întărească. 44A
22:44
Ioan 12:27Evr. 5:7
ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. 45După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare 46și le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă
22:46
Vers. 40.

, ca să nu cădeţi în ispită.”

Prinderea lui Isus

47Pe când grăia El încă, iată

22:47
Mat. 26:47Marcu 14:43Ioan 18:3
că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. 48Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” 49Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” 50Și unul
22:50
Mat. 26:51Marcu 14:47Ioan 18:10
din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. 51Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. 52Isus
22:52
Mat. 26:55Marcu 14:48
a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? 53În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar
22:53
Ioan 12:27
acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”

Tăgăduirea lui Petru

54După ce

22:54
Mat. 26:57
au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea
22:54
Mat. 26:58Ioan 18:15
după El de departe. 55Au
22:55
Mat. 26:69Marcu 14:66Ioan 18:17,18
aprins un foc în mijlocul curţii și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. 56O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.” 57Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.” 58Peste
22:58
Mat. 26:71Marcu 14:69Ioan 18:25
puţin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.” 59Cam
22:59
Mat. 26:73Marcu 14:70Ioan 18:26
după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.” 60Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. 61Domnul S-a întors și S-a uitat ţintă la Petru. Și
22:61
Mat. 26:75Marcu 14:72
Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte
22:61
Mat. 26:34,75Ioan 13:38
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 62Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Isus înaintea Sinedriului. Osândirea

63Oamenii

22:63
Mat. 26:67,68Marcu 14:65
care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau. 64L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?” 65Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. 66Când
22:66
Mat. 27:1
s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă și cărturarii s-au
22:66
Fapte 4:26
22:5
adunat împreună și au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: 67„Dacă
22:67
Mat. 26:63Marcu 14:61
ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede 68și dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. 69De acum
22:69
Mat. 26:64Marcu 14:62Evr. 1:3
8:1
încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” 70Toţi au zis: „Ești Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi
22:70
Mat. 26:64Marcu 14:62
; da, sunt.” 71Atunci
22:71
Mat. 26:65Marcu 14:63
ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.”