Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Isus înaintea lui Pilat

231S-au sculat

23:1
Mat. 27:2Marcu 15:1Ioan 18:28
toţi și au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 2Și au început să-L pârască și să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând
23:2
Fapte 17:7
neamul nostru la răscoală, oprind
23:2
Mat. 17:27
22:21Marcu 12:17
a plăti bir Cezarului și zicând că
23:2
Ioan 19:12
El este Hristosul, Împăratul.” 3Pilat
23:3
Mat. 27:111 Tim. 6:13
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” 4Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă și noroadelor: „Eu nu găsesc nicio
23:4
1 Pet. 2:22
vină în Omul acesta.” 5Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: „Întărâtă norodul și învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

Isus înaintea lui Irod

6Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean. 7Și când a aflat că este de sub stăpânirea

23:7
Cap. 3:1.

lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. 8Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea
23:8
Cap. 9:9.

să-L vadă din pricina celor auzite
23:8
Mat. 14:1Marcu 6:14
despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. 9I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. 10Preoţii cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și-L pârau cu înfierbântare. 11Irod
23:11
Is. 53:3
, cu ostașii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ și, după ce și-a bătut joc de El și L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea, Irod și Pilat
23:12
Fapte 4:27
s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.

Hotărârea de moarte întărită

13Pilat

23:13
Mat. 27:23Marcu 15:14Ioan 18:38
19:4
a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod 14și le-a zis: „Mi-aţi
23:14
Vers. 1,2.

adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul
23:14
Vers. 4.

înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi. 15Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, și iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. 16Eu deci
23:16
Mat. 27:26Ioan 19:1
, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” 17La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia
23:17
Mat. 27:15Marcu 15:6Ioan 18:39
să le slobozească un întemniţat. 18Ei au
23:18
Fapte 3:14
strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu Omul acesta și slobozește-ne pe Baraba!” 19Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21Dar ei au strigat: „Răstignește-L! Răstignește-L!” 22Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Așa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” 23Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoţilor celor mai de seamă au biruit. 24Pilat
23:24
Mat. 27:26Marcu 15:15Ioan 19:16
a hotărât să li se împlinească cererea. 25Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală și omor și pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu El.

Răstignirea

26Pe

23:26
Mat. 27:32Marcu 15:21Ioan 19:17
când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. 27În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după El. 28Isus S-a întors spre ele și a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. 29Căci
23:29
Mat. 24:19
iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de ţâţele care n-au alăptat!’ 30Atunci
23:30
Is. 2:19Osea 10:8Apoc. 6:16
9:6
vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ și dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ 31Căci
23:31
Prov. 11:31Ier. 25:29Ezec. 20:47
21:3,41 Pet. 4:17
dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” 32Împreună
23:32
Is. 53:12Mat. 27:38
cu El duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. 33Când
23:33
Mat. 27:33Marcu 15:22Ioan 19:17,18
au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stânga. 34Isus zicea: „Tată, iartă-i
23:34
Mat. 5:44Fapte 7:601 Cor. 4:12
, căci nu
23:34
Fapte 3:17
știu ce fac!” Ei și-au împărţit
23:34
Mat. 27:35Marcu 15:24Ioan 19:23
hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Batjocurile

35Norodul

23:35
Ps. 22:17Zah. 12:10
stătea acolo și privea. Fruntașii
23:35
Mat. 27:39Marcu 15:29
își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 37și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuţi!” 38Deasupra
23:38
Mat. 27:37Marcu 15:26Ioan 19:19
Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39Unul
23:39
Mat. 27:44Marcu 15:32
din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuţi și mântuiește-ne și pe noi!” 40Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” 43Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus

44Era

23:44
Mat. 27:45Marcu 15:33
cam pe la ceasul al șaselea. Și s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 45Soarele s-a întunecat și perdeaua
23:45
Mat. 27:51Marcu 15:38
dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 46Isus a strigat cu glas tare: „Tată
23:46
Ps. 31:51 Pet. 2:23
, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Și
23:46
Mat. 27:50Marcu 15:37Ioan 19:30
când a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul. 47Sutașul
23:47
Mat. 27:54Marcu 15:39
, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!” 48Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. 49Toţi
23:49
Ps. 38:11Mat. 27:55Marcu 15:40Ioan 19:25
cunoscuţii lui Isus și femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau.

Îngroparea lui Isus

50Era

23:50
Mat. 27:57Marcu 15:42Ioan 19:38
un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, 51care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și
23:51
Marcu 15:43
aștepta și el Împărăţia lui Dumnezeu. 52Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53L-a
23:53
Mat. 27:59Marcu 15:46
dat jos de pe cruce, L-a înfășurat într-o pânză de in și L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era Ziua
23:54
Mat. 27:62
Pregătirii și începea ziua Sabatului. 55Femeile care
23:55
Cap. 8:2.

veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut
23:55
Marcu 15:47
mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56s-au întors și au
23:56
Marcu 16:1
pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după
23:56
Exod 20:10
Lege.