Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Sfat împotriva lui Isus

221Praznicul Azimilor, numit Paștele, se

22:1
Mat. 26:2Marcu 14:1
apropia. 2Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau
22:2
Ps. 2:2Ioan 11:47Fapte 4:27
un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. 3Dar
22:3
Mat. 26:14Marcu 14:10Ioan 13:2,27
Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. 5Ei s-au bucurat și au căzut
22:5
Zah. 11:12
la învoială să-i dea bani. 6După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului.

Prăznuirea Paștelor

7Ziua

22:7
Mat. 26:17Marcu 14:12
Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. 8Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paștele, ca să mâncăm.” 9„Unde voiești să pregătim?” L-au întrebat ei. 10El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra 11și spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ 12Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiţi Paștele.” 13Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele. 14Când
22:14
Mat. 26:20Marcu 14:17
a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până
22:16
Cap. 14:15.
la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” 17Și a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu și a zis: „Luaţi paharul acesta și împărţiţi-l între voi, 18pentru că vă spun
22:18
Mat. 26:29Marcu 14:25
că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” 19Apoi
22:19
Mat. 26:26Marcu 14:22
a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta
22:19
1 Cor. 11:24
spre pomenirea Mea.” 20Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest
22:20
1 Cor. 10:16
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Descoperirea vânzătorului

21„Dar

22:21
Ps. 41:9Mat. 26:21,23Marcu 14:18Ioan 13:21,26
iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta. 22Negreșit
22:22
Mat. 26:24
, Fiul omului Se duce după cum
22:22
Fapte 2:23
4:28
este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!” 23Și
22:23
Mat. 26:22Ioan 13:22,35
au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.

Care este cel mai mare?

24Între apostoli s-a

22:24
Marcu 9:34
iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. 25Isus le-a
22:25
Mat. 20:25Marcu 10:42
zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele și, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. 26Voi
22:26
Mat. 20:261 Pet. 5:3
să nu fiţi așa. Ci
22:26
Cap. 9:48.
cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. 27Căci
22:27
Cap. 12:37.
care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu
22:27
Mat. 20:28Ioan 13:13,14Filip. 2:7
totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. 28Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările
22:28
Evr. 4:15
Mele. 29De aceea vă
22:29
Mat. 24:472 Cor. 1:72 Tim. 2:12
pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, 30ca
22:30
Mat. 8:11Apoc. 19:9
să mâncaţi și să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea și să
22:30
Ps. 49:14Mat. 19:281 Cor. 6:2Apoc. 3:21
ședeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

Înștiinţarea lui Petru

31Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana

22:31
1 Pet. 5:8
v-a cerut să vă cearnă
22:31
Amos 9:9
ca grâul. 32Dar Eu
22:32
Ioan 17:9,11,15
M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta și, după ce te
22:32
Ps. 51:13Ioan 21:15-17
vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe fraţii tăi.” 33„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă și la moarte.” 34Și
22:34
Mat. 26:34Marcu 14:30Ioan 13:38
Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.” 35Apoi
22:35
Mat. 10:910:4
, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei. 36Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. 37Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El
22:37
Is. 53:12Marcu 15:28
a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.” 38„Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”

Ghetsimani

39După ce

22:39
Mat. 26:36Marcu 14:32Ioan 18:1
a ieșit afară, S-a
22:39
Cap. 21:37.
dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. 40Când
22:40
Mat. 6:13
26:41Marcu 14:38
a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 41Apoi
22:41
Mat. 26:39Marcu 14:35
S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, 42zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu
22:42
Ioan 5:30
6:38
voia Mea, ci a Ta.” 43Atunci I s-a arătat un înger
22:43
Mat. 4:11
din cer, ca să-L întărească. 44A
22:44
Ioan 12:27Evr. 5:7
ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. 45După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare 46și le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă
22:46
Vers. 40.
, ca să nu cădeţi în ispită.”

Prinderea lui Isus

47Pe când grăia El încă, iată

22:47
Mat. 26:47Marcu 14:43Ioan 18:3
că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. 48Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” 49Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” 50Și unul
22:50
Mat. 26:51Marcu 14:47Ioan 18:10
din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. 51Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. 52Isus
22:52
Mat. 26:55Marcu 14:48
a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? 53În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar
22:53
Ioan 12:27
acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”

Tăgăduirea lui Petru

54După ce

22:54
Mat. 26:57
au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea
22:54
Mat. 26:58Ioan 18:15
după El de departe. 55Au
22:55
Mat. 26:69Marcu 14:66Ioan 18:17,18
aprins un foc în mijlocul curţii și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. 56O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.” 57Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.” 58Peste
22:58
Mat. 26:71Marcu 14:69Ioan 18:25
puţin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.” 59Cam
22:59
Mat. 26:73Marcu 14:70Ioan 18:26
după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.” 60Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. 61Domnul S-a întors și S-a uitat ţintă la Petru. Și
22:61
Mat. 26:75Marcu 14:72
Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte
22:61
Mat. 26:34,75Ioan 13:38
ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 62Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Isus înaintea Sinedriului. Osândirea

63Oamenii

22:63
Mat. 26:67,68Marcu 14:65
care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau. 64L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?” 65Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. 66Când
22:66
Mat. 27:1
s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă și cărturarii s-au
22:66
Fapte 4:26
22:5
adunat împreună și au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: 67„Dacă
22:67
Mat. 26:63Marcu 14:61
ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede 68și dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. 69De acum
22:69
Mat. 26:64Marcu 14:62Evr. 1:3
8:1
încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” 70Toţi au zis: „Ești Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi
22:70
Mat. 26:64Marcu 14:62
; da, sunt.” 71Atunci
22:71
Mat. 26:65Marcu 14:63
ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.”

23

Isus înaintea lui Pilat

231S-au sculat

23:1
Mat. 27:2Marcu 15:1Ioan 18:28
toţi și au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 2Și au început să-L pârască și să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând
23:2
Fapte 17:7
neamul nostru la răscoală, oprind
23:2
Mat. 17:27
22:21Marcu 12:17
a plăti bir Cezarului și zicând că
23:2
Ioan 19:12
El este Hristosul, Împăratul.” 3Pilat
23:3
Mat. 27:111 Tim. 6:13
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” 4Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă și noroadelor: „Eu nu găsesc nicio
23:4
1 Pet. 2:22
vină în Omul acesta.” 5Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: „Întărâtă norodul și învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

Isus înaintea lui Irod

6Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean. 7Și când a aflat că este de sub stăpânirea

23:7
Cap. 3:1.
lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. 8Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea
23:8
Cap. 9:9.
să-L vadă din pricina celor auzite
23:8
Mat. 14:1Marcu 6:14
despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. 9I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. 10Preoţii cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și-L pârau cu înfierbântare. 11Irod
23:11
Is. 53:3
, cu ostașii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ și, după ce și-a bătut joc de El și L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea, Irod și Pilat
23:12
Fapte 4:27
s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.

Hotărârea de moarte întărită

13Pilat

23:13
Mat. 27:23Marcu 15:14Ioan 18:38
19:4
a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod 14și le-a zis: „Mi-aţi
23:14
Vers. 1,2.
adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul
23:14
Vers. 4.
înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi. 15Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, și iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. 16Eu deci
23:16
Mat. 27:26Ioan 19:1
, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” 17La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia
23:17
Mat. 27:15Marcu 15:6Ioan 18:39
să le slobozească un întemniţat. 18Ei au
23:18
Fapte 3:14
strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu Omul acesta și slobozește-ne pe Baraba!” 19Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21Dar ei au strigat: „Răstignește-L! Răstignește-L!” 22Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Așa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” 23Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoţilor celor mai de seamă au biruit. 24Pilat
23:24
Mat. 27:26Marcu 15:15Ioan 19:16
a hotărât să li se împlinească cererea. 25Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală și omor și pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu El.

Răstignirea

26Pe

23:26
Mat. 27:32Marcu 15:21Ioan 19:17
când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. 27În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după El. 28Isus S-a întors spre ele și a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. 29Căci
23:29
Mat. 24:19
iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de ţâţele care n-au alăptat!’ 30Atunci
23:30
Is. 2:19Osea 10:8Apoc. 6:16
9:6
vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ și dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ 31Căci
23:31
Prov. 11:31Ier. 25:29Ezec. 20:47
21:3,41 Pet. 4:17
dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” 32Împreună
23:32
Is. 53:12Mat. 27:38
cu El duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. 33Când
23:33
Mat. 27:33Marcu 15:22Ioan 19:17,18
au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stânga. 34Isus zicea: „Tată, iartă-i
23:34
Mat. 5:44Fapte 7:601 Cor. 4:12
, căci nu
23:34
Fapte 3:17
știu ce fac!” Ei și-au împărţit
23:34
Mat. 27:35Marcu 15:24Ioan 19:23
hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Batjocurile

35Norodul

23:35
Ps. 22:17Zah. 12:10
stătea acolo și privea. Fruntașii
23:35
Mat. 27:39Marcu 15:29
își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 37și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuţi!” 38Deasupra
23:38
Mat. 27:37Marcu 15:26Ioan 19:19
Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39Unul
23:39
Mat. 27:44Marcu 15:32
din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuţi și mântuiește-ne și pe noi!” 40Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” 43Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus

44Era

23:44
Mat. 27:45Marcu 15:33
cam pe la ceasul al șaselea. Și s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 45Soarele s-a întunecat și perdeaua
23:45
Mat. 27:51Marcu 15:38
dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 46Isus a strigat cu glas tare: „Tată
23:46
Ps. 31:51 Pet. 2:23
, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Și
23:46
Mat. 27:50Marcu 15:37Ioan 19:30
când a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul. 47Sutașul
23:47
Mat. 27:54Marcu 15:39
, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!” 48Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. 49Toţi
23:49
Ps. 38:11Mat. 27:55Marcu 15:40Ioan 19:25
cunoscuţii lui Isus și femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau.

Îngroparea lui Isus

50Era

23:50
Mat. 27:57Marcu 15:42Ioan 19:38
un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, 51care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și
23:51
Marcu 15:43
aștepta și el Împărăţia lui Dumnezeu. 52Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53L-a
23:53
Mat. 27:59Marcu 15:46
dat jos de pe cruce, L-a înfășurat într-o pânză de in și L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era Ziua
23:54
Mat. 27:62
Pregătirii și începea ziua Sabatului. 55Femeile care
23:55
Cap. 8:2.
veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut
23:55
Marcu 15:47
mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56s-au întors și au
23:56
Marcu 16:1
pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după
23:56
Exod 20:10
Lege.

24

Învierea lui Isus

241În ziua întâi

24:1
Mat. 28:1Marcu 16:1Ioan 20:1
a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă și au adus
24:1
Cap. 23:56.
miresmele pe care le pregătiseră. 2Au
24:2
Mat. 28:2Marcu 16:4
găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3au intrat
24:3
Marcu 16:5
înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. 4Fiindcă nu știau ce să creadă, iată
24:4
Ioan 20:12Fapte 1:10
că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare. 5Îngrozite, femeile și-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă
24:6
Mat. 16:21
17:23Marcu 8:31
9:31
aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.” 8Și ele și-au
24:8
Ioan 2:22
adus aminte de cuvintele lui Isus.

Petru se duce la mormânt

9La

24:9
Mat. 28:8Marcu 16:10
întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalţi. 10Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana
24:10
Cap. 8:3.
, Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau împreună cu ele. 11Cuvintele acestea li
24:11
Marcu 16:11
se păreau apostolilor basme și nu le credeau. 12Dar
24:12
Ioan 20:3,6
Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.

Isus Se arată la doi ucenici

13În aceeași zi, iată, doi

24:13
Marcu 16:12
ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, 14și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus
24:15
Mat. 18:20
S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. 16Dar ochii
24:16
Ioan 20:14
21:4
lor erau împiedicaţi să-L cunoască. 17El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Și ei s-au oprit, uitându-se triști. 18Drept răspuns, unul din ei, numit
24:18
Ioan 19:25
Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” 19„Ce?”, le-a zis El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care
24:19
Mat. 21:11Ioan 3:2
4:19
6:14Fapte 2:22
era un proroc puternic
24:19
Fapte 7:22
în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. 20Cum
24:20
Cap. 23:1.
preoţii cei mai de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? 21Noi trăgeam nădejde că El este Acela
24:21
Cap. 1:68;
care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. 22Ba încă niște
24:22
Mat. 28:8Marcu 16:10Ioan 20:18
femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. 24Unii din cei ce erau cu noi s-au
24:24
Vers. 12.
dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! 26Nu
24:26
Vers. 46.
trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 27Și
24:27
Vers. 45.
a început de la Moise
24:27
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Num. 21:9Deut. 18:15
și de la toţi
24:27
Ps. 16:9,10
22
132:11Is. 7:14
9:6
40:10,11
50:6
53Ier. 23:5
33:14,15Ezec. 34:23
37:25Dan. 9:24Mica 7:20Mal. 3:1
4:2
prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 28Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El
24:28
Gen. 32:26
42:7Marcu 6:48
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29Dar ei
24:29
Gen. 19:3Fapte 16:15
au stăruit de El și au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut.” Și a intrat să rămână cu ei. 30Pe când ședea la masă cu ei, a
24:30
Mat. 14:19
luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” 33S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunaţi la un loc 34și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon
24:34
1 Cor. 15:5
.” 35Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.

Isus Se arată celor unsprezece și celorlalţi

36Pe

24:36
Marcu 16:14Ioan 20:191 Cor. 15:5
când vorbeau ei astfel, Însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 37Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh
24:37
Marcu 6:49
. 38Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39Uitaţi-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă
24:39
Ioan 20:20,27
și vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” 40(Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) 41Fiindcă ei, de
24:41
Gen. 45:26Ioan 21:5
bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. 43El
24:43
Fapte 10:41
le-a luat și a mâncat înaintea lor. 44Apoi, le-a zis: „Iată
24:44
Mat. 16:21
17:22
20:18Marcu 8:31
ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 45Atunci le-a
24:45
Fapte 16:14
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. 46Și le-a zis: „Așa
24:46
Vers. 26.
este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morţi. 47Și să se propovăduiască tuturor neamurilor
24:47
Dan. 9:24Fapte 13:38,461 Ioan 2:12
, în Numele Lui, pocăinţa și iertarea
24:47
Fapte 12:3Ps. 22:27Is. 48:6,22Ier. 31:34Osea 2:23Mica 4:2Mal. 1:11
păcatelor, începând din Ierusalim. 48Voi
24:48
Ioan 15:27Fapte 1:8,22
2:32
3:15
sunteţi martori ai acestor lucruri. 49Și iată
24:49
Is. 44:3Ioel 2:28Ioan 14:16,26
15:26
16:7Fapte 1:4
2:1
că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Înălţarea

50El i-a dus până

24:50
Fapte 1:12
spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. 51Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei și a fost înălţat la cer. 52După ce
24:52
2 Împ. 2:11Marcu 16:19Ioan 20:17Fapte 1:9Efes. 4:8
I s-au închinat, ei
24:52
Mat. 9:17
s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53Și tot timpul stăteau în Templu
24:53
Fapte 2:46
5:42
și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.