Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Învierea lui Isus

241În ziua întâi

24:1
Mat. 28:1Marcu 16:1Ioan 20:1
a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă și au adus
24:1
Cap. 23:56.

miresmele pe care le pregătiseră. 2Au
24:2
Mat. 28:2Marcu 16:4
găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3au intrat
24:3
Marcu 16:5
înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. 4Fiindcă nu știau ce să creadă, iată
24:4
Ioan 20:12Fapte 1:10
că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare. 5Îngrozite, femeile și-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă
24:6
Mat. 16:21
17:23Marcu 8:31
9:31
aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.” 8Și ele și-au
24:8
Ioan 2:22
adus aminte de cuvintele lui Isus.

Petru se duce la mormânt

9La

24:9
Mat. 28:8Marcu 16:10
întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalţi. 10Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana
24:10
Cap. 8:3.

, Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau împreună cu ele. 11Cuvintele acestea li
24:11
Marcu 16:11
se păreau apostolilor basme și nu le credeau. 12Dar
24:12
Ioan 20:3,6
Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.

Isus Se arată la doi ucenici

13În aceeași zi, iată, doi

24:13
Marcu 16:12
ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, 14și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus
24:15
Mat. 18:20
S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. 16Dar ochii
24:16
Ioan 20:14
21:4
lor erau împiedicaţi să-L cunoască. 17El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Și ei s-au oprit, uitându-se triști. 18Drept răspuns, unul din ei, numit
24:18
Ioan 19:25
Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” 19„Ce?”, le-a zis El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care
24:19
Mat. 21:11Ioan 3:2
4:19
6:14Fapte 2:22
era un proroc puternic
24:19
Fapte 7:22
în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. 20Cum
24:20
Cap. 23:1.
Fapte 13:27,28
preoţii cei mai de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? 21Noi trăgeam nădejde că El este Acela
24:21
Cap. 1:68;
2:38Fapte 1:6
care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. 22Ba încă niște
24:22
Mat. 28:8Marcu 16:10Ioan 20:18
femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. 24Unii din cei ce erau cu noi s-au
24:24
Vers. 12.

dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! 26Nu
24:26
Vers. 46.
Fapte 17:31 Pet. 1:11
trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 27Și
24:27
Vers. 45.

a început de la Moise
24:27
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Num. 21:9Deut. 18:15
și de la toţi
24:27
Ps. 16:9,10
22
132:11Is. 7:14
9:6
40:10,11
50:6
53Ier. 23:5
33:14,15Ezec. 34:23
37:25Dan. 9:24Mica 7:20Mal. 3:1
4:2
prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 28Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El
24:28
Gen. 32:26
42:7Marcu 6:48
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29Dar ei
24:29
Gen. 19:3Fapte 16:15
au stăruit de El și au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut.” Și a intrat să rămână cu ei. 30Pe când ședea la masă cu ei, a
24:30
Mat. 14:19
luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” 33S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunaţi la un loc 34și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon
24:34
1 Cor. 15:5
.” 35Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.

Isus Se arată celor unsprezece și celorlalţi

36Pe

24:36
Marcu 16:14Ioan 20:191 Cor. 15:5
când vorbeau ei astfel, Însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 37Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh
24:37
Marcu 6:49
. 38Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39Uitaţi-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă
24:39
Ioan 20:20,27
și vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” 40(Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) 41Fiindcă ei, de
24:41
Gen. 45:26Ioan 21:5
bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. 43El
24:43
Fapte 10:41
le-a luat și a mâncat înaintea lor. 44Apoi, le-a zis: „Iată
24:44
Mat. 16:21
17:22
20:18Marcu 8:31
ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 45Atunci le-a
24:45
Fapte 16:14
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. 46Și le-a zis: „Așa
24:46
Vers. 26.
Ps. 22Is. 50:6
53:2Fapte 17:3
este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morţi. 47Și să se propovăduiască tuturor neamurilor
24:47
Dan. 9:24Fapte 13:38,461 Ioan 2:12
, în Numele Lui, pocăinţa și iertarea
24:47
Fapte 12:3Ps. 22:27Is. 48:6,22Ier. 31:34Osea 2:23Mica 4:2Mal. 1:11
păcatelor, începând din Ierusalim. 48Voi
24:48
Ioan 15:27Fapte 1:8,22
2:32
3:15
sunteţi martori ai acestor lucruri. 49Și iată
24:49
Is. 44:3Ioel 2:28Ioan 14:16,26
15:26
16:7Fapte 1:4
2:1
că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Înălţarea

50El i-a dus până

24:50
Fapte 1:12
spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. 51Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei și a fost înălţat la cer. 52După ce
24:52
2 Împ. 2:11Marcu 16:19Ioan 20:17Fapte 1:9Efes. 4:8
I s-au închinat, ei
24:52
Mat. 9:17
s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53Și tot timpul stăteau în Templu
24:53
Fapte 2:46
5:42
și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.