Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Isus înaintea lui Pilat

231S-au sculat

23:1
Mat. 27:2Marcu 15:1Ioan 18:28
toţi și au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 2Și au început să-L pârască și să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând
23:2
Fapte 17:7
neamul nostru la răscoală, oprind
23:2
Mat. 17:27
22:21Marcu 12:17
a plăti bir Cezarului și zicând că
23:2
Ioan 19:12
El este Hristosul, Împăratul.” 3Pilat
23:3
Mat. 27:111 Tim. 6:13
L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” 4Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă și noroadelor: „Eu nu găsesc nicio
23:4
1 Pet. 2:22
vină în Omul acesta.” 5Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: „Întărâtă norodul și învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

Isus înaintea lui Irod

6Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean. 7Și când a aflat că este de sub stăpânirea

23:7
Cap. 3:1.
lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. 8Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea
23:8
Cap. 9:9.
să-L vadă din pricina celor auzite
23:8
Mat. 14:1Marcu 6:14
despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. 9I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. 10Preoţii cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și-L pârau cu înfierbântare. 11Irod
23:11
Is. 53:3
, cu ostașii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ și, după ce și-a bătut joc de El și L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea, Irod și Pilat
23:12
Fapte 4:27
s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.

Hotărârea de moarte întărită

13Pilat

23:13
Mat. 27:23Marcu 15:14Ioan 18:38
19:4
a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod 14și le-a zis: „Mi-aţi
23:14
Vers. 1,2.
adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul
23:14
Vers. 4.
înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi. 15Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, și iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. 16Eu deci
23:16
Mat. 27:26Ioan 19:1
, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” 17La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia
23:17
Mat. 27:15Marcu 15:6Ioan 18:39
să le slobozească un întemniţat. 18Ei au
23:18
Fapte 3:14
strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu Omul acesta și slobozește-ne pe Baraba!” 19Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21Dar ei au strigat: „Răstignește-L! Răstignește-L!” 22Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Așa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” 23Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoţilor celor mai de seamă au biruit. 24Pilat
23:24
Mat. 27:26Marcu 15:15Ioan 19:16
a hotărât să li se împlinească cererea. 25Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală și omor și pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu El.

Răstignirea

26Pe

23:26
Mat. 27:32Marcu 15:21Ioan 19:17
când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. 27În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după El. 28Isus S-a întors spre ele și a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. 29Căci
23:29
Mat. 24:19
iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de ţâţele care n-au alăptat!’ 30Atunci
23:30
Is. 2:19Osea 10:8Apoc. 6:16
9:6
vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ și dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ 31Căci
23:31
Prov. 11:31Ier. 25:29Ezec. 20:47
21:3,41 Pet. 4:17
dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” 32Împreună
23:32
Is. 53:12Mat. 27:38
cu El duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. 33Când
23:33
Mat. 27:33Marcu 15:22Ioan 19:17,18
au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stânga. 34Isus zicea: „Tată, iartă-i
23:34
Mat. 5:44Fapte 7:601 Cor. 4:12
, căci nu
23:34
Fapte 3:17
știu ce fac!” Ei și-au împărţit
23:34
Mat. 27:35Marcu 15:24Ioan 19:23
hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Batjocurile

35Norodul

23:35
Ps. 22:17Zah. 12:10
stătea acolo și privea. Fruntașii
23:35
Mat. 27:39Marcu 15:29
își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 37și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuţi!” 38Deasupra
23:38
Mat. 27:37Marcu 15:26Ioan 19:19
Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39Unul
23:39
Mat. 27:44Marcu 15:32
din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuţi și mântuiește-ne și pe noi!” 40Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” 43Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus

44Era

23:44
Mat. 27:45Marcu 15:33
cam pe la ceasul al șaselea. Și s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 45Soarele s-a întunecat și perdeaua
23:45
Mat. 27:51Marcu 15:38
dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 46Isus a strigat cu glas tare: „Tată
23:46
Ps. 31:51 Pet. 2:23
, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Și
23:46
Mat. 27:50Marcu 15:37Ioan 19:30
când a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul. 47Sutașul
23:47
Mat. 27:54Marcu 15:39
, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!” 48Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. 49Toţi
23:49
Ps. 38:11Mat. 27:55Marcu 15:40Ioan 19:25
cunoscuţii lui Isus și femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau.

Îngroparea lui Isus

50Era

23:50
Mat. 27:57Marcu 15:42Ioan 19:38
un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, 51care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și
23:51
Marcu 15:43
aștepta și el Împărăţia lui Dumnezeu. 52Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53L-a
23:53
Mat. 27:59Marcu 15:46
dat jos de pe cruce, L-a înfășurat într-o pânză de in și L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era Ziua
23:54
Mat. 27:62
Pregătirii și începea ziua Sabatului. 55Femeile care
23:55
Cap. 8:2.
veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut
23:55
Marcu 15:47
mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56s-au întors și au
23:56
Marcu 16:1
pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după
23:56
Exod 20:10
Lege.

24

Învierea lui Isus

241În ziua întâi

24:1
Mat. 28:1Marcu 16:1Ioan 20:1
a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă și au adus
24:1
Cap. 23:56.
miresmele pe care le pregătiseră. 2Au
24:2
Mat. 28:2Marcu 16:4
găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3au intrat
24:3
Marcu 16:5
înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. 4Fiindcă nu știau ce să creadă, iată
24:4
Ioan 20:12Fapte 1:10
că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare. 5Îngrozite, femeile și-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă
24:6
Mat. 16:21
17:23Marcu 8:31
9:31
aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze.” 8Și ele și-au
24:8
Ioan 2:22
adus aminte de cuvintele lui Isus.

Petru se duce la mormânt

9La

24:9
Mat. 28:8Marcu 16:10
întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalţi. 10Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana
24:10
Cap. 8:3.
, Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau împreună cu ele. 11Cuvintele acestea li
24:11
Marcu 16:11
se păreau apostolilor basme și nu le credeau. 12Dar
24:12
Ioan 20:3,6
Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.

Isus Se arată la doi ucenici

13În aceeași zi, iată, doi

24:13
Marcu 16:12
ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, 14și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus
24:15
Mat. 18:20
S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. 16Dar ochii
24:16
Ioan 20:14
21:4
lor erau împiedicaţi să-L cunoască. 17El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Și ei s-au oprit, uitându-se triști. 18Drept răspuns, unul din ei, numit
24:18
Ioan 19:25
Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” 19„Ce?”, le-a zis El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care
24:19
Mat. 21:11Ioan 3:2
4:19
6:14Fapte 2:22
era un proroc puternic
24:19
Fapte 7:22
în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. 20Cum
24:20
Cap. 23:1.
preoţii cei mai de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? 21Noi trăgeam nădejde că El este Acela
24:21
Cap. 1:68;
care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. 22Ba încă niște
24:22
Mat. 28:8Marcu 16:10Ioan 20:18
femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. 24Unii din cei ce erau cu noi s-au
24:24
Vers. 12.
dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! 26Nu
24:26
Vers. 46.
trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” 27Și
24:27
Vers. 45.
a început de la Moise
24:27
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Num. 21:9Deut. 18:15
și de la toţi
24:27
Ps. 16:9,10
22
132:11Is. 7:14
9:6
40:10,11
50:6
53Ier. 23:5
33:14,15Ezec. 34:23
37:25Dan. 9:24Mica 7:20Mal. 3:1
4:2
prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 28Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El
24:28
Gen. 32:26
42:7Marcu 6:48
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29Dar ei
24:29
Gen. 19:3Fapte 16:15
au stăruit de El și au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut.” Și a intrat să rămână cu ei. 30Pe când ședea la masă cu ei, a
24:30
Mat. 14:19
luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” 33S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunaţi la un loc 34și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon
24:34
1 Cor. 15:5
.” 35Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.

Isus Se arată celor unsprezece și celorlalţi

36Pe

24:36
Marcu 16:14Ioan 20:191 Cor. 15:5
când vorbeau ei astfel, Însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 37Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh
24:37
Marcu 6:49
. 38Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39Uitaţi-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă
24:39
Ioan 20:20,27
și vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” 40(Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) 41Fiindcă ei, de
24:41
Gen. 45:26Ioan 21:5
bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. 43El
24:43
Fapte 10:41
le-a luat și a mâncat înaintea lor. 44Apoi, le-a zis: „Iată
24:44
Mat. 16:21
17:22
20:18Marcu 8:31
ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” 45Atunci le-a
24:45
Fapte 16:14
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. 46Și le-a zis: „Așa
24:46
Vers. 26.
este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morţi. 47Și să se propovăduiască tuturor neamurilor
24:47
Dan. 9:24Fapte 13:38,461 Ioan 2:12
, în Numele Lui, pocăinţa și iertarea
24:47
Fapte 12:3Ps. 22:27Is. 48:6,22Ier. 31:34Osea 2:23Mica 4:2Mal. 1:11
păcatelor, începând din Ierusalim. 48Voi
24:48
Ioan 15:27Fapte 1:8,22
2:32
3:15
sunteţi martori ai acestor lucruri. 49Și iată
24:49
Is. 44:3Ioel 2:28Ioan 14:16,26
15:26
16:7Fapte 1:4
2:1
că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Înălţarea

50El i-a dus până

24:50
Fapte 1:12
spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. 51Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei și a fost înălţat la cer. 52După ce
24:52
2 Împ. 2:11Marcu 16:19Ioan 20:17Fapte 1:9Efes. 4:8
I s-au închinat, ei
24:52
Mat. 9:17
s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53Și tot timpul stăteau în Templu
24:53
Fapte 2:46
5:42
și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.