Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Nașterea lui Isus Hristos

21În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 2Înscrierea aceasta

2:2
Fapte 5:37
s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. 3Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 4Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea
2:4
1 Sam. 16:1,4Ioan 7:42
lui David, numită Betleem, pentru că
2:4
Mat. 1:16
era din casa și din seminţia lui David, 5să se înscrie împreună cu Maria, logodnica
2:5
Mat. 1:18
lui, care era însărcinată. 6Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 7Și a
2:7
Mat. 1:25
născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Păstorii din Betleem

8În ţinutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9Și iată că un înger al Domnului s-a înfăţișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei

2:9
Cap. 1:12.
s-au înfricoșat foarte tare. 10Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru
2:10
Gen. 12:3Mat. 28:19Marcu 1:15Col. 1:23
tot norodul: 11astăzi
2:11
Is. 9:6
, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor
2:11
Mat. 1:21
, care
2:11
Mat. 1:16
16:16Fapte 2:36
10:36Filip. 2:11
este Hristos, Domnul. 12Iată semnul după care-L veţi cunoaște: veţi găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 13Și
2:13
Gen. 28:12
32:1,2Ps. 103:20,21
148:2Dan. 7:10Evr. 1:14Apoc. 5:11
deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14„Slavă
2:14
Cap. 19:38.
lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace
2:14
Is. 57:19Rom. 5:1Efes. 2:17Col. 1:20
pe pământ între oamenii plăcuţi
2:14
Ioan 3:16Efes. 2:4,72 Tes. 2:131 Ioan 4:9,10
Lui.” 15După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 16S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și Pruncul culcat în iesle. 17După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19Maria
2:19
Gen. 37:11
păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 20Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.

Isus adus în Templu

21Când

2:21
Gen. 17:12Lev. 12:3
a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele ISUS
2:21
Mat. 1:21,25
, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. 22Și, când s-au împlinit zilele
2:22
Lev. 12:2-4,6
pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţișeze înaintea Domnului, 23după cum este scris în Legea Domnului: „Orice
2:23
Exod 13:2
22:29
34:19Num. 3:13
8:17
18:15
întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”, 24și ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum
2:24
Lev. 12:2,6,8
este poruncit în Legea Domnului.

Cântarea lui Simeon

25Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta

2:25
Is. 40:1Marcu 15:43
mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. 26Duhul Sfânt îl înștiinţase că nu va muri înainte ca să vadă
2:26
Ps. 89:48Evr. 11:5
pe Hristosul Domnului. 27El a venit în Templu mânat de
2:27
Mat. 4:1
Duhul. Și, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 28Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 29„Acum
2:29
Gen. 46:30Filip. 1:23
, slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 30Căci au văzut
2:30
Is. 52:10
ochii mei mântuirea Ta, 31pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, 32lumina
2:32
Is. 9:2
42:6
49:6
60:1-3Mat. 4:16Fapte 13:47
28:28
care să lumineze neamurile și slava poporului Tău Israel.” 33Tatăl și mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 34Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea
2:34
Is. 8:14Osea 14:9Mat. 21:44Rom. 9:32,331 Cor. 1:23,242 Cor. 2:161 Pet. 2:7,8
și ridicarea multora în Israel și să fie un semn
2:34
Fapte 28:22
care va stârni împotrivire. 35Chiar
2:35
Ps. 42:10Ioan 19:25
sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.” 36Mai era acolo și o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. 37Rămasă văduvă și fiind în vârstă de optzeci și patru de ani, Ana nu se depărta de Templu și zi
2:37
Fapte 26:71 Tim. 5:5
și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. 38A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau
2:38
Marcu 15:43
mântuirea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret

39După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40Iar

2:40
Cap. 1:80. Vers. 52.
Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înţelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.

Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în

2:41
Exod 23:15,17
34:23Deut. 16:1,16
fiecare an, la Praznicul Paștelor. 42Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. 43Apoi, după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. 44Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuţii lor. 45Dar nu L-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. 47Toţi care-L auzeau rămâneau uimiţi
2:47
Mat. 7:28Marcu 1:22Ioan 7:15,46
de priceperea și răspunsurile Lui. 48Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; și mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am căutat cu îngrijorare.” 49El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu știaţi că trebuie să fiu în
2:49
Ioan 2:16
casa Tatălui Meu?” 50Dar ei
2:50
Cap. 9:45;
n-au înţeles spusele Lui. 51Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra
2:51
Dan. 7:28
toate cuvintele acestea în inima ei. 52Și Isus creștea
2:52
1 Sam. 2:26
în înţelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei; Lisania, cârmuitor al Abilenei; 2și în

3:2
Ioan 11:49,51
18:13Fapte 4:6
zilele marilor preoţi Ana și Caiafa –, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3:3
Mat. 3:1Marcu 1:4
Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinţei, pentru
3:3
Cap. 1:77.
iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul
3:4
Is. 40:3Mat. 3:3Marcu 1:3Ioan 1:23
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. 6Și orice
3:6
Ps. 98:2Is. 52:10
făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.’” 7Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui
3:7
Mat. 3:7
de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră și nu vă apucaţi să ziceţi în voi înșivă: ‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 9Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci
3:9
Mat. 7:19
orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.” 10Noroadele îl întrebau și ziceau: „Atunci
3:10
Fapte 2:37
ce trebuie să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Cap. 11:41.
are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; și cine are de mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Mat. 21:32
venit și niște vameși să fie botezaţi și i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” 13El le-a răspuns: „Să nu
3:13
Cap. 19:8.
cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.” 14Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici
3:14
Exod 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.” 15Fiindcă norodul era în așteptare și toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, 16Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu
3:16
Mat. 3:11
vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 17Acela are lopata în mână; Își va curăţi aria cu desăvârșire și
3:17
Mica 4:12
Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Închiderea lui Ioan

18Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și-i dădea încă multe alte îndemnuri. 19Dar

3:19
Mat. 14:3Marcu 6:17
cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Botezul lui Isus

21După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus

3:21
Mat. 3:13Ioan 1:32
; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Isus avea aproape

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mat. 13:55Ioan 6:42
treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2 Sam. 5:141 Cron. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181 Cron. 2:10
lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara, fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Isus

4:1
Mat. 4:1Marcu 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
de Duhul în pustie, 2unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic
4:2
Exod 34:281 Împ. 19:8
în zilele acelea; și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. 3Diavolul I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.” 4Isus i-a răspuns: „Este scris
4:4
Deut. 8:3
: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” 5Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului, 6și I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea și slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată
4:6
Ioan 12:31
14:30Apoc. 13:2,7
și o dau oricui voiesc. 7Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris
4:8
Deut. 6:13
10:20
: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.’” 9Diavolul
4:9
Mat. 4:5
L-a dus apoi în Ierusalim, L-a așezat pe streașina acoperișului Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; 10căci este scris
4:10
Ps. 91:11
: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească’; 11și ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’” 12Isus i-a răspuns: „S-a
4:12
Deut. 6:16
spus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’” 13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până
4:13
Ioan 14:30Evr. 4:15
la o vreme.

Isus în Galileea

14Isus

4:14
Mat. 4:12Ioan 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.
puterea Duhului, S-a întors în Galileea
4:14
Fapte 10:37
și I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15El învăţa pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toţi.

Isus propovăduiește la Nazaret

16A venit în Nazaret

4:16
Mat. 2:23
13:54Marcu 6:1
, unde fusese crescut, și
4:16
Fapte 13:14
17:2
, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească 17și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 18„Duhul
4:18
Is. 61:1
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi 19și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” 20În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. 21Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” 22Și toţi Îl vorbeau de bine, se
4:22
Ps. 45:2Mat. 13:54Marcu 6:2
mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și ziceau: „Oare
4:22
Ioan 6:42
nu este acesta feciorul lui Iosif?” 23Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: ‘Doctore, vindecă-te pe tine însuţi’ și Îmi veţi zice: ‘Fă și aici, în patria
4:23
Mat. 4:13
11:23
Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mat. 13:54Marcu 6:1
.’” 24„Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc
4:24
Mat. 13:57Marcu 6:4Ioan 4:44
nu este primit bine în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe
4:25
1 Împ. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel, 26și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2 Împ. 5:14
mulţi leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.” 28Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. 29Și s-au sculat, L-au scos din cetate și L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie. 30Dar Isus a trecut
4:30
Ioan 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat de acolo.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31S-a

4:31
Mat. 4:3Marcu 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. 32Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că
4:32
Mat. 7:28,29Tit 2:15
vorbea cu putere. 33În
4:33
Marcu 1:23
sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te
4:34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4:34
Ps. 16:10Dan. 9:24
lui Dumnezeu.” 35Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. 36Toţi au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate, și ele ies afară!” 37Și I s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Vindecarea soacrei lui Simon

38După ce

4:38
Mat. 8:14Marcu 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și L-au rugat pentru ea. 39El S-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească.

Vindecarea mai multor bolnavi

40La

4:40
Mat. 8:16Marcu 1:32
asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la El. El Își punea mâinile peste fiecare din ei și-i vindeca. 41Din
4:41
Marcu 1:34
3:11
mulţi ieșeau și draci, care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El
4:41
Marcu 1:25,34
îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. 42Când
4:42
Marcu 1:35
s-a crăpat de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile și au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu și în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Marcu 1:39
propovăduia în sinagogile Galileii.