Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei; Lisania, cârmuitor al Abilenei; 2și în

3:2
Ioan 11:49,51
18:13Fapte 4:6
zilele marilor preoţi Ana și Caiafa –, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3:3
Mat. 3:1Marcu 1:4
Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinţei, pentru
3:3
Cap. 1:77.

iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul
3:4
Is. 40:3Mat. 3:3Marcu 1:3Ioan 1:23
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. 6Și orice
3:6
Ps. 98:2Is. 52:10
făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.’” 7Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui
3:7
Mat. 3:7
de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră și nu vă apucaţi să ziceţi în voi înșivă: ‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 9Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci
3:9
Mat. 7:19
orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.” 10Noroadele îl întrebau și ziceau: „Atunci
3:10
Fapte 2:37
ce trebuie să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Cap. 11:41.
2 Cor. 8:14Iac. 2:15,161 Ioan 3:17
4:20
are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; și cine are de mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Mat. 21:32
venit și niște vameși să fie botezaţi și i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” 13El le-a răspuns: „Să nu
3:13
Cap. 19:8.

cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.” 14Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici
3:14
Exod 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.” 15Fiindcă norodul era în așteptare și toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, 16Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu
3:16
Mat. 3:11
vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 17Acela are lopata în mână; Își va curăţi aria cu desăvârșire și
3:17
Mica 4:12
Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Închiderea lui Ioan

18Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și-i dădea încă multe alte îndemnuri. 19Dar

3:19
Mat. 14:3Marcu 6:17
cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Botezul lui Isus

21După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus

3:21
Mat. 3:13Ioan 1:32
; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Isus avea aproape

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mat. 13:55Ioan 6:42
treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2 Sam. 5:141 Cron. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181 Cron. 2:10
lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara, fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.