Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei; Lisania, cârmuitor al Abilenei; 2și în

3:2
Ioan 11:49,51
18:13Fapte 4:6
zilele marilor preoţi Ana și Caiafa –, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3:3
Mat. 3:1Marcu 1:4
Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinţei, pentru
3:3
Cap. 1:77.
iertarea păcatelor, 4după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul
3:4
Is. 40:3Mat. 3:3Marcu 1:3Ioan 1:23
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. 6Și orice
3:6
Ps. 98:2Is. 52:10
făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.’” 7Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui
3:7
Mat. 3:7
de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră și nu vă apucaţi să ziceţi în voi înșivă: ‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 9Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci
3:9
Mat. 7:19
orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.” 10Noroadele îl întrebau și ziceau: „Atunci
3:10
Fapte 2:37
ce trebuie să facem?” 11Drept răspuns, el le zicea: „Cine
3:11
Cap. 11:41.
are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; și cine are de mâncare să facă la fel.” 12Au
3:12
Mat. 21:32
venit și niște vameși să fie botezaţi și i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” 13El le-a răspuns: „Să nu
3:13
Cap. 19:8.
cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.” 14Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici
3:14
Exod 23:1Lev. 19:11
să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.” 15Fiindcă norodul era în așteptare și toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, 16Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu
3:16
Mat. 3:11
vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 17Acela are lopata în mână; Își va curăţi aria cu desăvârșire și
3:17
Mica 4:12
Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Închiderea lui Ioan

18Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și-i dădea încă multe alte îndemnuri. 19Dar

3:19
Mat. 14:3Marcu 6:17
cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, 20a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Botezul lui Isus

21După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus

3:21
Mat. 3:13Ioan 1:32
; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, 22și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Isus avea aproape

3:23
Num. 4:3,35,39,43,47Mat. 13:55Ioan 6:42
treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan
3:31
Zah. 12:12
, fiul lui
3:31
2 Sam. 5:141 Cron. 3:5
David, 32fiul
3:32
Rut 4:181 Cron. 2:10
lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul
3:34
Gen. 11:24,26
lui Tara, fiul lui Nahor, 35fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36fiul
3:36
Gen. 11:12
lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul
3:36
Gen. 5:6
11:10
lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul
3:38
Gen. 5:1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Isus

4:1
Mat. 4:1Marcu 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
de Duhul în pustie, 2unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic
4:2
Exod 34:281 Împ. 19:8
în zilele acelea; și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. 3Diavolul I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.” 4Isus i-a răspuns: „Este scris
4:4
Deut. 8:3
: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” 5Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului, 6și I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea și slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată
4:6
Ioan 12:31
14:30Apoc. 13:2,7
și o dau oricui voiesc. 7Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris
4:8
Deut. 6:13
10:20
: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.’” 9Diavolul
4:9
Mat. 4:5
L-a dus apoi în Ierusalim, L-a așezat pe streașina acoperișului Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; 10căci este scris
4:10
Ps. 91:11
: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească’; 11și ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’” 12Isus i-a răspuns: „S-a
4:12
Deut. 6:16
spus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’” 13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până
4:13
Ioan 14:30Evr. 4:15
la o vreme.

Isus în Galileea

14Isus

4:14
Mat. 4:12Ioan 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.
puterea Duhului, S-a întors în Galileea
4:14
Fapte 10:37
și I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15El învăţa pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toţi.

Isus propovăduiește la Nazaret

16A venit în Nazaret

4:16
Mat. 2:23
13:54Marcu 6:1
, unde fusese crescut, și
4:16
Fapte 13:14
17:2
, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească 17și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 18„Duhul
4:18
Is. 61:1
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi 19și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” 20În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. 21Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” 22Și toţi Îl vorbeau de bine, se
4:22
Ps. 45:2Mat. 13:54Marcu 6:2
mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și ziceau: „Oare
4:22
Ioan 6:42
nu este acesta feciorul lui Iosif?” 23Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: ‘Doctore, vindecă-te pe tine însuţi’ și Îmi veţi zice: ‘Fă și aici, în patria
4:23
Mat. 4:13
11:23
Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mat. 13:54Marcu 6:1
.’” 24„Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc
4:24
Mat. 13:57Marcu 6:4Ioan 4:44
nu este primit bine în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe
4:25
1 Împ. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel, 26și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2 Împ. 5:14
mulţi leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.” 28Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. 29Și s-au sculat, L-au scos din cetate și L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie. 30Dar Isus a trecut
4:30
Ioan 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat de acolo.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31S-a

4:31
Mat. 4:3Marcu 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. 32Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că
4:32
Mat. 7:28,29Tit 2:15
vorbea cu putere. 33În
4:33
Marcu 1:23
sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te
4:34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4:34
Ps. 16:10Dan. 9:24
lui Dumnezeu.” 35Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. 36Toţi au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate, și ele ies afară!” 37Și I s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Vindecarea soacrei lui Simon

38După ce

4:38
Mat. 8:14Marcu 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și L-au rugat pentru ea. 39El S-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească.

Vindecarea mai multor bolnavi

40La

4:40
Mat. 8:16Marcu 1:32
asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la El. El Își punea mâinile peste fiecare din ei și-i vindeca. 41Din
4:41
Marcu 1:34
3:11
mulţi ieșeau și draci, care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El
4:41
Marcu 1:25,34
îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. 42Când
4:42
Marcu 1:35
s-a crăpat de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile și au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu și în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Marcu 1:39
propovăduia în sinagogile Galileii.

5

Pescuirea minunată

51Pe când

5:1
Mat. 4:18Marcu 1:16
Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, 2Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. 3S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi, a șezut jos și învăţa pe noroade din corabie. 4Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o
5:4
Ioan 21:6
la adânc și aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” 5Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” 6După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulţime de pești că începeau să li se rupă mrejele. 7Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. 8Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă
5:8
2 Sam. 6:91 Împ. 17:18
de la mine, căci sunt un om păcătos.” 9Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toţi cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. 10Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum
5:10
Mat. 4:19Marcu 1:17
încolo vei fi pescar de oameni.” 11Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat
5:11
Mat. 14:20
19:27Marcu 1:18
totul și au mers după El.

Vindecarea unui lepros

12Isus

5:12
Mat. 8:2Marcu 1:40
era într-una din cetăţi. Și iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 13Isus a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra. 14Apoi
5:14
Mat. 8:4
, i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului și adu, pentru curăţirea ta, ce
5:14
Lev. 14:4,10,21,22
a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.” 15Se răspândea tot mai mult vestea despre El, și oamenii se
5:15
Mat. 4:25Marcu 3:7Ioan 6:2
strângeau cu grămada ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor. 16Iar
5:16
Mat. 14:23Marcu 6:46
El Se ducea în locuri pustii și Se ruga.

Vindecarea unui slăbănog

17Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Niște farisei și învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18Și

5:18
Mat. 9:2Marcu 2:3
iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. 19Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. 20Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” 21Cărturarii și fariseii au
5:21
Mat. 9:3Marcu 2:6,7
început să cârtească și să zică în ei înșiși: „Cine
5:21
Ps. 32:5Is. 43:25
este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” 22Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre? 23Ce este mai lesne: a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 24Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul și du-te acasă.’” 25Și numaidecât, slăbănogul s-a sculat în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. 26Toţi au rămas uimiţi și slăveau pe Dumnezeu; plini de frică ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”

Chemarea lui Levi

27După

5:27
Mat. 9:9Marcu 2:13,14
aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!” 28Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după El. 29Levi I-a făcut
5:29
Mat. 9:10Marcu 2:15
un ospăţ mare la el în casă; și o mulţime de vameși și de alţi oaspeţi ședeau la masă cu ei. 30Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi și beţi împreună cu vameșii și cu păcătoșii?” 31Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 32N-am
5:32
Mat. 9:131 Tim. 1:15
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”

Întrebarea despre post

33Ei I-au zis: „Ucenicii

5:33
Mat. 9:14Marcu 2:18
lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă și beau.” 34El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? 35Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.” 36Le-a spus
5:36
Mat. 9:16,17Marcu 2:21,22
și o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, și burdufurile se prăpădesc; 38ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. 39Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice: ‘Este mai bun cel vechi.’”