Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Pescuirea minunată

51Pe când

5:1
Mat. 4:18Marcu 1:16
Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, 2Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. 3S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi, a șezut jos și învăţa pe noroade din corabie. 4Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o
5:4
Ioan 21:6
la adânc și aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” 5Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” 6După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulţime de pești că începeau să li se rupă mrejele. 7Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. 8Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă
5:8
2 Sam. 6:91 Împ. 17:18
de la mine, căci sunt un om păcătos.” 9Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toţi cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. 10Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum
5:10
Mat. 4:19Marcu 1:17
încolo vei fi pescar de oameni.” 11Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat
5:11
Mat. 14:20
19:27Marcu 1:18
totul și au mers după El.

Vindecarea unui lepros

12Isus

5:12
Mat. 8:2Marcu 1:40
era într-una din cetăţi. Și iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 13Isus a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra. 14Apoi
5:14
Mat. 8:4
, i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului și adu, pentru curăţirea ta, ce
5:14
Lev. 14:4,10,21,22
a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.” 15Se răspândea tot mai mult vestea despre El, și oamenii se
5:15
Mat. 4:25Marcu 3:7Ioan 6:2
strângeau cu grămada ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor. 16Iar
5:16
Mat. 14:23Marcu 6:46
El Se ducea în locuri pustii și Se ruga.

Vindecarea unui slăbănog

17Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Niște farisei și învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18Și

5:18
Mat. 9:2Marcu 2:3
iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. 19Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. 20Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” 21Cărturarii și fariseii au
5:21
Mat. 9:3Marcu 2:6,7
început să cârtească și să zică în ei înșiși: „Cine
5:21
Ps. 32:5Is. 43:25
este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” 22Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre? 23Ce este mai lesne: a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 24Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul și du-te acasă.’” 25Și numaidecât, slăbănogul s-a sculat în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. 26Toţi au rămas uimiţi și slăveau pe Dumnezeu; plini de frică ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”

Chemarea lui Levi

27După

5:27
Mat. 9:9Marcu 2:13,14
aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!” 28Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după El. 29Levi I-a făcut
5:29
Mat. 9:10Marcu 2:15
un ospăţ mare la el în casă; și o mulţime de vameși și de alţi oaspeţi ședeau la masă cu ei. 30Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi și beţi împreună cu vameșii și cu păcătoșii?” 31Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 32N-am
5:32
Mat. 9:131 Tim. 1:15
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”

Întrebarea despre post

33Ei I-au zis: „Ucenicii

5:33
Mat. 9:14Marcu 2:18
lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă și beau.” 34El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? 35Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.” 36Le-a spus
5:36
Mat. 9:16,17Marcu 2:21,22
și o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, și burdufurile se prăpădesc; 38ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. 39Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice: ‘Este mai bun cel vechi.’”