Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Pescuirea minunată

51Pe când

5:1
Mat. 4:18Marcu 1:16
Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, 2Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. 3S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi, a șezut jos și învăţa pe noroade din corabie. 4Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o
5:4
Ioan 21:6
la adânc și aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” 5Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” 6După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulţime de pești că începeau să li se rupă mrejele. 7Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. 8Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă
5:8
2 Sam. 6:91 Împ. 17:18
de la mine, căci sunt un om păcătos.” 9Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toţi cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. 10Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum
5:10
Mat. 4:19Marcu 1:17
încolo vei fi pescar de oameni.” 11Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat
5:11
Mat. 14:20
19:27Marcu 1:18
totul și au mers după El.

Vindecarea unui lepros

12Isus

5:12
Mat. 8:2Marcu 1:40
era într-una din cetăţi. Și iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 13Isus a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra. 14Apoi
5:14
Mat. 8:4
, i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului și adu, pentru curăţirea ta, ce
5:14
Lev. 14:4,10,21,22
a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.” 15Se răspândea tot mai mult vestea despre El, și oamenii se
5:15
Mat. 4:25Marcu 3:7Ioan 6:2
strângeau cu grămada ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor. 16Iar
5:16
Mat. 14:23Marcu 6:46
El Se ducea în locuri pustii și Se ruga.

Vindecarea unui slăbănog

17Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Niște farisei și învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18Și

5:18
Mat. 9:2Marcu 2:3
iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. 19Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. 20Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” 21Cărturarii și fariseii au
5:21
Mat. 9:3Marcu 2:6,7
început să cârtească și să zică în ei înșiși: „Cine
5:21
Ps. 32:5Is. 43:25
este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” 22Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre? 23Ce este mai lesne: a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 24Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul și du-te acasă.’” 25Și numaidecât, slăbănogul s-a sculat în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. 26Toţi au rămas uimiţi și slăveau pe Dumnezeu; plini de frică ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”

Chemarea lui Levi

27După

5:27
Mat. 9:9Marcu 2:13,14
aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!” 28Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după El. 29Levi I-a făcut
5:29
Mat. 9:10Marcu 2:15
un ospăţ mare la el în casă; și o mulţime de vameși și de alţi oaspeţi ședeau la masă cu ei. 30Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi și beţi împreună cu vameșii și cu păcătoșii?” 31Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 32N-am
5:32
Mat. 9:131 Tim. 1:15
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”

Întrebarea despre post

33Ei I-au zis: „Ucenicii

5:33
Mat. 9:14Marcu 2:18
lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă și beau.” 34El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? 35Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.” 36Le-a spus
5:36
Mat. 9:16,17Marcu 2:21,22
și o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, și burdufurile se prăpădesc; 38ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. 39Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice: ‘Este mai bun cel vechi.’”

6

Spicele de grâu și Sabatul

61Într-o

6:1
Mat. 12:1Marcu 2:23
zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. 2Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceţi ce
6:2
Exod 20:10
nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?” 3Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce
6:3
1 Sam. 21:6
a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că
6:4
Lev. 24:9
nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii?” 5Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”

Omul cu mâna uscată

6În

6:6
Mat. 12:9Marcu 3:114:3Ioan 9:16
altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăţa pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. 7Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască. 8Dar El le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai în mijloc.” El s-a sculat și a stat în picioare. 9Și Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?” 10Atunci, Și-a rotit privirile peste toţi și a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. 11Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece

12În

6:12
Mat. 14:23
zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi și
6:13
Mat. 10:1
a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, și anume: 14pe Simon, pe
6:14
Ioan 1:42
care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, 15pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul, 16pe Iuda, fiul
6:16
Iuda 1
lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Felurite vindecări

17S-a coborât împreună cu ei și S-a oprit într-un podiș, unde se aflau mulţi ucenici de-ai Lui și

6:17
Mat. 4:25Marcu 3:7
o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor. 18Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi. 19Și tot norodul căuta
6:19
Mat. 14:36
să se atingă de El, pentru că din El ieșea
6:19
Marcu 5:30
o putere care-i vindeca pe toţi.

Fericirile

20Atunci, Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii Săi și a zis:

„Ferice

6:20
Mat. 5:3
11:5Iac. 2:5
de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

21Ferice

6:21
Is. 55:1
65:13Mat. 5:6
de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi!

Ferice

6:21
Is. 61:3Mat. 5:4
de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! 22Ferice
6:22
Mat. 5:111 Pet. 2:19
3:14
4:14
de voi când oamenii vă vor urî, vă
6:22
Ioan 16:2
vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! 23Bucuraţi-vă
6:23
Mat. 5:12Fapte 5:41Col. 1:24Iac. 1:2
în ziua aceea și săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot așa
6:23
Fapte 7:51
făceau părinţii lor cu prorocii. 24Dar
6:24
Amos 6:1Iac. 5:1
vai de voi, bogaţilor
6:24
Cap. 12:21.
, pentru că voi v-aţi
6:24
Mat. 6:2,5,16
primit aici mângâierea!

25Vai

6:25
Is. 65:13
de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi!

Vai

6:25
Prov. 14:13
de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge și vă veţi tângui!

26Vai

6:26
Ioan 15:191 Ioan 4:5
de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot așa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoși!

Iubirea vrăjmașilor

27Dar

6:27
Exod 23:4Prov. 25:21Mat. 5:44Rom. 12:20
Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 28binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă
6:28
Cap. 23:34.
pentru cei ce se poartă rău cu voi. 29Dacă
6:29
Mat. 5:39
te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă
6:29
1 Cor. 6:7
îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia și cămașa. 30Oricui
6:30
Deut. 15:7,8,10Prov. 21:26Mat. 5:42
îţi cere, dă-i; și celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. 31Ce
6:31
Mat. 7:12
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le și voi la fel. 32Dacă
6:32
Mat. 5:46
iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. 33Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. 34Și
6:34
Mat. 5:42
dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi întocmai. 35Voi, însă, iubiţi
6:35
Vers. 27.
pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi
6:35
Ps. 37:26
cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veţi
6:35
Mat. 5:45
fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun și cu cei nemulţumitori, și cu cei răi. 36Fiţi
6:36
Mat. 5:48
dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv.

Paiul și bârna, pomul și roada

37Nu

6:37
Mat. 7:1
judecaţi, și nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, și nu veţi fi osândiţi; iertaţi, și vi se va ierta. 38Daţi
6:38
Prov. 19:17
, și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân
6:38
Ps. 79:12
o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu
6:38
Mat. 7:2Marcu 4:24Iac. 2:13
ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” 39Le-a spus și pilda următoare: „Oare
6:39
Mat. 15:14
poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40Ucenicul nu
6:40
Mat. 10:24Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învăţătorul lui. 41De
6:41
Mat. 7:3
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 42Sau cum poţi să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi’ și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate
6:42
Prov. 18:17
întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. 43Nu
6:43
Mat. 7:16,17
este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. 44Căci orice
6:44
Mat. 12:33
pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45Omul
6:45
Mat. 12:35
bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din
6:45
Mat. 12:34
prisosul inimii vorbește gura.

Casa zidită pe stâncă

46De

6:46
Mal. 1:6Mat. 7:21
25:11
ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceţi ce spun Eu? 47Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice
6:47
Mat. 7:24
om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face. 48Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. 49Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată, și prăbușirea acestei case a fost mare.”

7

Vindecarea robului unui sutaș

71După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a

7:1
Mat. 8:5
intrat în Capernaum. 2Un sutaș avea un rob la care ţinea foarte mult și care era bolnav pe moarte. 3Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. 4Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, 5căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” 6Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la El pe niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. 7De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. 8Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.” 9Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.” 10Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

Învierea fiului văduvei din Nain

11În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. 12Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; și cu ea erau o mulţime de oameni din cetate. 13Domnului, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” 14Apoi, S-a apropiat și S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te

7:14
Cap. 8:54.
, îţi spun!” 15Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 16Toţi
7:16
Cap. 1:65.
au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc s-a
7:16
Cap. 24:19.
ridicat între noi; și Dumnezeu
7:16
Cap. 1:68.
a cercetat pe poporul Său.” 17Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

18Ucenicii

7:18
Mat. 11:12
lui Ioan au dat de știre învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. 19Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” 20Aceștia, când s-au înfăţișat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: ‘Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?’” 21Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. 22Și
7:22
Mat. 11:4
, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut și auzit: orbii
7:22
Is. 35:5
văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, și săracilor
7:22
Cap. 4:18.
li se propovăduiește Evanghelia. 23Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.”

Mărturia lui Isus despre Ioan

24După ce

7:24
Mat. 11:7
au plecat trimișii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieșit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? 25Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraţilor. 26Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. 27El
7:27
Mal. 3:1
este acela despre care este scris: ‘Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’ 28Vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. 29Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind
7:29
Mat. 3:5
botezul lui Ioan, 30dar fariseii și învăţătorii Legii au zădărnicit planul
7:30
Fapte 20:27
lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. 31Cu
7:31
Mat. 11:16
cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? 32Seamănă cu niște copii care stau în piaţă și strigă unii către alţii: ‘V-am cântat din fluier, și n-aţi jucat; v-am cântat de jale, și n-aţi plâns.’ 33În adevăr, a venit Ioan
7:33
Mat. 3:1Marcu 1:6
Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceţi: ‘Are drac.’ 34A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ziceţi: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor.’ 35Totuși
7:35
Mat. 11:19
Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.”

Femeia păcătoasă

36Un

7:36
Mat. 26:6Marcu 14:3Ioan 11:2
fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. 37Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor 38și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le ungea cu mir. 39Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: „Omul acesta
7:39
Cap. 15:2.
, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.” 40Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.” „Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el. 41„Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt, cu cincizeci. 42Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?” 43Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: „Drept ai judecat.” 44Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu părul capului ei. 45Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. 46Capul nu Mi l-ai uns cu
7:46
Ps. 23:5
untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. 47De aceea
7:47
1 Tim. 1:14
îţi spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubește puţin.” 48Apoi a zis femeii: „Iertate
7:48
Mat. 9:2Marcu 2:5
îţi sunt păcatele!” 49Cei ce ședeau cu El la masă au început să zică între ei: „Cine
7:49
Mat. 9:3Marcu 2:7
este Acesta de iartă chiar și păcatele?” 50Dar Isus a zis femeii: „Credinţa
7:50
Mat. 9:22Marcu 5:34
10:52
ta te-a mântuit; du-te în pace.”