Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Spicele de grâu și Sabatul

61Într-o

6:1
Mat. 12:1Marcu 2:23
zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. 2Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceţi ce
6:2
Exod 20:10
nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?” 3Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce
6:3
1 Sam. 21:6
a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că
6:4
Lev. 24:9
nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii?” 5Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”

Omul cu mâna uscată

6În

6:6
Mat. 12:9Marcu 3:114:3Ioan 9:16
altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăţa pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. 7Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască. 8Dar El le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai în mijloc.” El s-a sculat și a stat în picioare. 9Și Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?” 10Atunci, Și-a rotit privirile peste toţi și a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. 11Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece

12În

6:12
Mat. 14:23
zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi și
6:13
Mat. 10:1
a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, și anume: 14pe Simon, pe
6:14
Ioan 1:42
care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, 15pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul, 16pe Iuda, fiul
6:16
Iuda 1
lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Felurite vindecări

17S-a coborât împreună cu ei și S-a oprit într-un podiș, unde se aflau mulţi ucenici de-ai Lui și

6:17
Mat. 4:25Marcu 3:7
o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecaţi de bolile lor. 18Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi. 19Și tot norodul căuta
6:19
Mat. 14:36
să se atingă de El, pentru că din El ieșea
6:19
Marcu 5:30
o putere care-i vindeca pe toţi.

Fericirile

20Atunci, Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii Săi și a zis:

„Ferice

6:20
Mat. 5:3
11:5Iac. 2:5
de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

21Ferice

6:21
Is. 55:1
65:13Mat. 5:6
de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi!

Ferice

6:21
Is. 61:3Mat. 5:4
de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde! 22Ferice
6:22
Mat. 5:111 Pet. 2:19
3:14
4:14
de voi când oamenii vă vor urî, vă
6:22
Ioan 16:2
vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! 23Bucuraţi-vă
6:23
Mat. 5:12Fapte 5:41Col. 1:24Iac. 1:2
în ziua aceea și săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot așa
6:23
Fapte 7:51
făceau părinţii lor cu prorocii. 24Dar
6:24
Amos 6:1Iac. 5:1
vai de voi, bogaţilor
6:24
Cap. 12:21.

, pentru că voi v-aţi
6:24
Mat. 6:2,5,16
primit aici mângâierea!

25Vai

6:25
Is. 65:13
de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi!

Vai

6:25
Prov. 14:13
de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge și vă veţi tângui!

26Vai

6:26
Ioan 15:191 Ioan 4:5
de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot așa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoși!

Iubirea vrăjmașilor

27Dar

6:27
Exod 23:4Prov. 25:21Mat. 5:44Rom. 12:20
Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 28binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă
6:28
Cap. 23:34.
Fapte 7:60
pentru cei ce se poartă rău cu voi. 29Dacă
6:29
Mat. 5:39
te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă
6:29
1 Cor. 6:7
îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia și cămașa. 30Oricui
6:30
Deut. 15:7,8,10Prov. 21:26Mat. 5:42
îţi cere, dă-i; și celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. 31Ce
6:31
Mat. 7:12
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le și voi la fel. 32Dacă
6:32
Mat. 5:46
iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. 33Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. 34Și
6:34
Mat. 5:42
dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi întocmai. 35Voi, însă, iubiţi
6:35
Vers. 27.

pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi
6:35
Ps. 37:26
cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veţi
6:35
Mat. 5:45
fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun și cu cei nemulţumitori, și cu cei răi. 36Fiţi
6:36
Mat. 5:48
dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv.

Paiul și bârna, pomul și roada

37Nu

6:37
Mat. 7:1
judecaţi, și nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, și nu veţi fi osândiţi; iertaţi, și vi se va ierta. 38Daţi
6:38
Prov. 19:17
, și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân
6:38
Ps. 79:12
o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu
6:38
Mat. 7:2Marcu 4:24Iac. 2:13
ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” 39Le-a spus și pilda următoare: „Oare
6:39
Mat. 15:14
poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40Ucenicul nu
6:40
Mat. 10:24Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învăţătorul lui. 41De
6:41
Mat. 7:3
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 42Sau cum poţi să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi’ și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate
6:42
Prov. 18:17
întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. 43Nu
6:43
Mat. 7:16,17
este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. 44Căci orice
6:44
Mat. 12:33
pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45Omul
6:45
Mat. 12:35
bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din
6:45
Mat. 12:34
prisosul inimii vorbește gura.

Casa zidită pe stâncă

46De

6:46
Mal. 1:6Mat. 7:21
25:11
ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceţi ce spun Eu? 47Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice
6:47
Mat. 7:24
om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face. 48Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. 49Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată, și prăbușirea acestei case a fost mare.”