Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Trimiterea celor doisprezece

91Isus

9:1
Mat. 10:1Marcu 3:13
6:7
a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toţi dracii și să vindece bolile. 2Apoi, i-a
9:2
Mat. 10:7,8Marcu 6:12
trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. 3„Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a
9:3
Mat. 10:9Marcu 6:8
zis El; „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. 4În
9:4
Mat. 10:11Marcu 6:10
orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela. 5Și
9:5
Mat. 10:14
dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiţi din cetatea aceea și să scuturaţi
9:5
Fapte 13:51
praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.” 6Ei
9:6
Marcu 6:12
au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri.

Irod nu știe ce să creadă despre Isus

7Cârmuitorul

9:7
Mat. 14:1Marcu 6:14
Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Isus și stătea în cumpănă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morţi; 8alţii ziceau că s-a arătat Ilie; și alţii ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. 9Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?” Și
9:9
Cap. 23:8.

căuta să-L vadă.

Înmulţirea pâinilor

10Apostolii, când

9:10
Marcu 6:30
s-au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El
9:10
Mat. 14:13
i-a luat cu Sine și S-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. 11Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare. 12Fiindcă
9:12
Mat. 14:15Marcu 6:35Ioan 6:1,5
ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au apropiat și I-au zis: „Dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele și cătunele de primprejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.” 13Isus le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce!” Dar ei au răspuns: „N-avem decât cinci pâini și doi pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.” 14Și erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să șadă jos în cete de câte cincizeci.” 15Așa au și făcut: i-au pus pe toţi să șadă jos. 16Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi, le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. 17Au mâncat toţi și s-au săturat și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimiturile rămase.

Mărturisirea lui Petru

18Într-o

9:18
Mat. 16:13Marcu 8:27
zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 19Ei I-au răspuns: „Unii zic că ești Ioan
9:19
Mat. 14:2
Botezătorul; alţii zic că ești Ilie; alţii zic că a înviat un proroc din cei din vechime.” 20„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru
9:20
Mat. 16:16Ioan 6:69
. 21Isus
9:21
Mat. 16:20
le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. 22Apoi, a adăugat că Fiul
9:22
Mat. 16:21
17:22
omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze.

Cum să urmăm pe Isus

23Apoi

9:23
Mat. 10:38
16:24Marcu 8:34
a zis tuturor: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze. 24Fiindcă oricine va voi să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. 25Și
9:25
Mat. 16:20Marcu 8:36
ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? 26Căci
9:26
Mat. 20:33Marcu 8:382 Tim. 2:12
de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și a sfinţilor îngeri. 27Adevărat
9:27
Mat. 16:28Marcu 9:1
vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Schimbarea la faţă

28Cam

9:28
Mat. 17:1Marcu 9:2
la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage. 29Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţișarea feţei, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. 30Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise și Ilie, 31care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 32Petru și tovarășii lui erau
9:32
Dan. 8:18
10:9
îngreuiaţi de somn, dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. 33În clipa când se despărţeau bărbaţii aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune. 34Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. 35Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta
9:35
Mat. 3:17
este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi
9:35
Fapte 3:22
.” 36Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii
9:36
Mat. 17:9
au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.

Vindecarea unui îndrăcit

37A

9:37
Mat. 17:14Marcu 9:14,17
doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. 38Și un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. 39Îl apucă un duh și, deodată, răcnește; și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropșit de tot. 40Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată și n-au putut.” 41„O, neam necredincios și pornit la rău”, a răspuns Isus, „până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.” 42Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. 43Și toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu.

Isus vestește moartea și învierea Sa

Pe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: 44„Voi ascultaţi

9:44
Mat. 17:22
bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!” 45Dar
9:45
Marcu 9:32
ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, și se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.

Cine este cel mai mare?

46Apoi

9:46
Mat. 18:1Marcu 9:34
, le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. 47Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă El 48și le-a zis: „Oricine
9:48
Mat. 10:40
18:5Marcu 9:37Ioan 12:44
13:20
primește pe acest copilaș în Numele Meu pe Mine Mă primește și oricine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă
9:48
Mat. 23:11,12
cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare.” 49Ioan a luat cuvântul și a zis
9:49
Marcu 9:38Num. 11:28
: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi.” 50„Nu-l opriţi”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine
9:50
Mat. 12:30
nu este împotriva voastră este pentru voi.”

„Foc din cer”

51Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer

9:51
Marcu 16:19Fapte 1:2
, Isus Și-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim. 52A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. 53Dar
9:53
Ioan 4:4,9
ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 54Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie
9:54
2 Împ. 1:10,12
?” 55Isus S-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: „Nu știţi de ce duh sunteţi însufleţiţi! 56Căci Fiul
9:56
Ioan 3:17
12:47
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Și au plecat într-alt sat.

Cum să urmăm pe Isus

57Pe

9:57
Mat. 8:10
când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.” 59Altuia
9:59
Mat. 8:21
i-a zis: „Vino după Mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.” 60Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-și îngroape morţii, și tu du-te de vestește Împărăţia lui Dumnezeu.” 61Un altul a zis: „Doamne, Te
9:61
1 Împ. 19:20
voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.” 62Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”