Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi: 2„V-am

1:2
Deut. 7:8
10:15
iubit”, zice Domnul. „Și voi ziceţi: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuși am iubit pe Iacov
1:2
Rom. 9:13
3și am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii
1:3
Ier. 49:18Ezec. 35:3,4,7,9,14,15Obad. 10
într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie.” 4Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăși dărâmăturile!”, așa vorbește Domnul oștirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, și se vor numi: ‘Ţara răutăţii’ și ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna’! 5Veţi vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veţi zice: ‘Mare
1:5
Ps. 35:27
este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!’ 6‘Un fiu cinstește
1:6
Exod 20:12
pe tatăl său și o slugă, pe stăpânul său. Dacă sunt Tată
1:6
Luca 6:46
, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?’, zice Domnul oștirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu și care ziceţi
1:6
Cap. 2:14,17;
: ‘Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?’ 7Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate
1:7
Deut. 15:21
necurate! Și dacă ziceţi: ‘Cu ce Te-am spurcat?’ – Prin faptul că aţi zis: ‘Masa Domnului este de
1:7
Ezec. 41:22
dispreţuit!’ 8Când aduceţi
1:8
Lev. 22:22Deut. 15:21
ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama
1:8
Iov 42:8
de ea?”, zice Domnul oștirilor. 9„‘Și acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi!’ Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac
1:9
Osea 13:9
astfel de lucruri?”, zice Domnul oștirilor. 10„Cine din voi va închide porţile ca să n-aprindeţi
1:10
1 Cor. 9:13
degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi”, zice Domnul oștirilor, „și darurile de mâncare
1:10
Is. 1:11Ier. 6:20Amos 5:21
din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute! 11Căci de la răsăritul
1:11
Ps. 113:3Is. 59:19
soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare
1:11
Is. 60:3,5
între neamuri și pretutindeni
1:11
Ioan 4:21,231 Tim. 2:8
se arde tămâie
1:11
Apoc. 8:3
în cinstea Numelui Meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare
1:11
Is. 66:19,20
este Numele Meu între neamuri”, zice Domnul oștirilor. 12„Dar voi îl pângăriţi prin faptul că ziceţi: ‘Masa Domnului
1:12
Vers. 7.
este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de dispreţuit!’ 13Voi ziceţi: ‘Ce mai osteneală!’ și o dispreţuiţi”, zice Domnul oștirilor, „și aduceţi ce este furat, șchiop sau beteag – iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu
1:13
Lev. 22:20
să le primesc din mâinile voastre?”, zice Domnul. 14„Nu! Blestemat
1:14
Vers. 8.
să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească, și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă! Căci Eu sunt
1:14
Ps. 47:21 Tim. 6:15
un Împărat mare”, zice Domnul oștirilor, „și Numele Meu este înfricoșat printre neamuri.

2

21Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor! 2Dacă

2:2
Lev. 26:14Deut. 28:15
nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu”, zice Domnul oștirilor, „voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea. 3Iată, vă voi nimici sămânţa și vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, și veţi fi luaţi
2:3
1 Împ. 14:10
împreună cu ele. 4Veţi ști atunci că Eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul Meu cu Levi să rămână în picioare”, zice Domnul oștirilor. 5„Legământul
2:5
Num. 25:12Ezec. 34:25
37:26
Meu cu el era un legământ de viaţă și de pace. I l-am dat ca să se teamă
2:5
Deut. 33:8,9
de Mine, și el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu. 6Legea
2:6
Deut. 33:10
adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace și în neprihănire și pe mulţi
2:6
Ier. 23:22Iac. 5:20
i-a abătut de la rău. 7Căci buzele
2:7
Lev. 10:11Deut. 17:9,10
24:8Ezra 7:10Ier. 18:8Hag. 2:11,12
preotului trebuie să păzească știinţa și din gura lui se așteaptă învăţătură, pentru că el
2:7
Gal. 4:14
este un sol al Domnului oștirilor. 8Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi
2:8
1 Sam. 2:17Ier. 18:15
și aţi călcat
2:8
Neem. 13:29
legământul lui Levi”, zice Domnul oștirilor. 9„De aceea și Eu vă voi face
2:9
1 Sam. 2:30
să fiţi dispreţuiţi și înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor când tălmăciţi Legea.”

Împotriva căsătoriilor cu femei străine

10N-avem toţi

2:10
1 Cor. 8:6Efes. 4:6
un singur Tată? Nu ne-a făcut
2:10
Iov 31:15
un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noștri? 11Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit
2:11
Ezra 9:1
10:2Neem. 13:23
cu fiica unui dumnezeu străin. 12Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar
2:12
Neem. 13:28,29
de mâncare Domnului oștirilor. 13Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. 14Și dacă întrebaţi: „Pentru ce?” Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereţea ta
2:14
Prov. 5:18
, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta
2:14
Prov. 2:17
cu care ai încheiat legământ! 15Nu ne-a dat Unul
2:15
Mat. 19:4,5
singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel Unul singur? Sămânţă
2:15
Ezra 9:21 Cor. 7:14
dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! 16„Căci Eu
2:16
Deut. 24:1Mat. 5:32
19:8
urăsc despărţirea în căsătorie”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, „și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie”, zice Domnul oștirilor. „De aceea, luaţi seama în mintea voastră și nu fiţi necredincioși!”

Răsplata dumnezeiască

17Voi

2:17
Is. 43:24Amos 2:13
obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?” Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere!” Sau: „Unde este Dumnezeul dreptăţii?”