Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor! 2Dacă

2:2
Lev. 26:14Deut. 28:15
nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu”, zice Domnul oștirilor, „voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea. 3Iată, vă voi nimici sămânţa și vă voi arunca balega în faţă, balega vitelor pe care le jertfiţi, și veţi fi luaţi
2:3
1 Împ. 14:10
împreună cu ele. 4Veţi ști atunci că Eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul Meu cu Levi să rămână în picioare”, zice Domnul oștirilor. 5„Legământul
2:5
Num. 25:12Ezec. 34:25
37:26
Meu cu el era un legământ de viaţă și de pace. I l-am dat ca să se teamă
2:5
Deut. 33:8,9
de Mine, și el s-a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu. 6Legea
2:6
Deut. 33:10
adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace și în neprihănire și pe mulţi
2:6
Ier. 23:22Iac. 5:20
i-a abătut de la rău. 7Căci buzele
2:7
Lev. 10:11Deut. 17:9,10
24:8Ezra 7:10Ier. 18:8Hag. 2:11,12
preotului trebuie să păzească știinţa și din gura lui se așteaptă învăţătură, pentru că el
2:7
Gal. 4:14
este un sol al Domnului oștirilor. 8Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi
2:8
1 Sam. 2:17Ier. 18:15
și aţi călcat
2:8
Neem. 13:29
legământul lui Levi”, zice Domnul oștirilor. 9„De aceea și Eu vă voi face
2:9
1 Sam. 2:30
să fiţi dispreţuiţi și înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor când tălmăciţi Legea.”

Împotriva căsătoriilor cu femei străine

10N-avem toţi

2:10
1 Cor. 8:6Efes. 4:6
un singur Tată? Nu ne-a făcut
2:10
Iov 31:15
un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noștri? 11Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit
2:11
Ezra 9:1
10:2Neem. 13:23
cu fiica unui dumnezeu străin. 12Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar
2:12
Neem. 13:28,29
de mâncare Domnului oștirilor. 13Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. 14Și dacă întrebaţi: „Pentru ce?” Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereţea ta
2:14
Prov. 5:18
, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta
2:14
Prov. 2:17
cu care ai încheiat legământ! 15Nu ne-a dat Unul
2:15
Mat. 19:4,5
singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel Unul singur? Sămânţă
2:15
Ezra 9:21 Cor. 7:14
dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! 16„Căci Eu
2:16
Deut. 24:1Mat. 5:32
19:8
urăsc despărţirea în căsătorie”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, „și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie”, zice Domnul oștirilor. „De aceea, luaţi seama în mintea voastră și nu fiţi necredincioși!”

Răsplata dumnezeiască

17Voi

2:17
Is. 43:24Amos 2:13
obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?” Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere!” Sau: „Unde este Dumnezeul dreptăţii?”

3

31„Iată, voi

3:1
Mat. 11:10Marcu 1:2Luca 1:76
7:27
trimite pe solul Meu; el va pregăti
3:1
Is. 40:3
calea înaintea Mea. Și deodată va intra în Templul Său Domnul, pe care-L căutaţi: Solul
3:1
Is. 63:9
legământului, pe care-L doriţi; iată că vine
3:1
Hag. 2:7
”, zice Domnul oștirilor. 2„Cine va putea să sufere însă ziua venirii
3:2
Cap. 4:1.
Lui? Cine
3:2
Apoc. 6:17
va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El
3:2
Is. 4:4Mat. 3:10-12
va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. 3El va ședea
3:3
Is. 1:25Zah. 13:9
, va topi și va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce
3:3
1 Pet. 2:5
Domnului daruri neprihănite. 4Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi
3:4
Cap. 1:11.
plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. 5Mă voi apropia de voi pentru judecată și Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb
3:5
Zah. 5:4Iac. 5:4,12
, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptăţesc pe străin și nu se tem de Mine”, zice Domnul oștirilor. 6„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă
3:6
Num. 23:19Rom. 11:29Iac. 1:17
schimb; de aceea
3:6
Plâng. 3:22
voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. 7Din vremea părinţilor voștri
3:7
Fapte 7:51
, voi v-aţi abătut de la poruncile Mele și nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă
3:7
Zah. 1:3
la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi”, zice Domnul oștirilor. „Dar voi întrebaţi
3:7
Cap. 1:6.
: ‘În ce trebuie să ne întoarcem?’ 8Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelaţi voi? Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înșelat?’ Cu zeciuielile și darurile de
3:8
Neem. 13:10,12
mâncare. 9Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înșelaţi, tot poporul în întregime! 10Aduceţi
3:10
Prov. 3:9,10
însă la casa vistieriei
3:10
1 Cron. 26:202 Cron. 31:11Neem. 10:38
13:13
toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oștirilor, „și veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile
3:10
Gen. 7:112 Împ. 7:2
cerurilor și dacă nu voi turna
3:10
2 Cron. 31:10
peste voi belșug de binecuvântare. 11Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă
3:11
Amos 4:9
(lăcusta) și nu vă va nimici roadele pământului, și viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre”, zice Domnul oștirilor. 12„Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară
3:12
Dan. 8:9
plăcută”, zice Domnul oștirilor. 13„Cuvintele
3:13
Cap. 2:17.
voastre sunt aspre împotriva Mea”, zice Domnul. „Și mai întrebaţi
3:13
Iov 21:14,15
22:17Ps. 73:13Ţef. 1:12
: ‘Ce-am spus noi împotriva Ta?’ 14Aţi zis: ‘Degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? 15Acum
3:15
Ps. 73:12
fericim pe cei trufași; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu
3:15
Ps. 95:9
și scapă!’” 16Atunci, și cei ce se tem
3:16
Ps. 66:16
de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte
3:16
Evr. 3:13
la lucrul acesta și a ascultat și o carte
3:16
Ps. 56:8Is. 65:6Apoc. 20:12
de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui. 17„Ei vor
3:17
Exod 19:5Deut. 7:6Ps. 135:4Tit 2:141 Pet. 2:9
fi ai Mei”, zice Domnul oștirilor, „Îmi vor fi o comoară
3:17
Is. 62:3
deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea
3:17
Ps. 103:13
milă de ei cum are milă un om de fiul său care-i slujește.” 18Și veţi vedea
3:18
Ps. 58:11
din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I slujește.

4

41„Căci iată, vine ziua

4:1
Ioel 2:312 Pet. 3:7
care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufași
4:1
Cap. 3:18.
și toţi cei răi vor fi ca miriștea
4:1
Obad. 18
; ziua care vine îi va arde”, zice Domnul oștirilor, „și nu le va lăsa
4:1
Amos 2:9
nici rădăcină, nici ramură. 2Dar pentru voi, care vă temeţi
4:2
Cap. 3:16.
de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii
4:2
Luca 1:78Efes. 5:142 Pet. 1:19Apoc. 2:28
și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieși
4:2
2 Sam. 22:43Mica 7:10Zah. 10:5
și veţi sări ca viţeii din grajd. 3Și veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu”, zice Domnul oștirilor. 4„Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise
4:4
Exod 20:3
, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb
4:4
Deut. 4:10
rânduieli
4:4
Ps. 147:19
și porunci pentru tot Israelul! 5Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie
4:5
Mat. 11:14
17:11Marcu 9:11Luca 1:17
înainte
4:5
Ioel 2:31
de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 6El va întoarce inima părinţilor spre copii și inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc
4:6
Zah. 14:12
ţara cu blestem
4:6
Zah. 3:5
!”