Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Cartea neamului lui Isus Hristos

11Cartea neamului

1:1
Luca 3:23
lui Isus Hristos, fiul
1:1
Ps. 132:11Is. 11:1Ier. 23:5Ioan 7:42Fapte 2:30
13:23Rom. 1:3
lui David, fiul
1:1
Gen. 12:3
22:18Gal. 3:16
lui Avraam. 2Avraam
1:2
Gen. 21:2,3
a născut pe Isaac; Isaac
1:2
Gen. 25:26
a născut pe Iacov; Iacov
1:2
Gen. 29:35
a născut pe Iuda și fraţii lui; 3Iuda
1:3
Gen. 38:27
a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares
1:3
Rut 4:181 Cron. 2:5,9
a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6Iese
1:6
1 Sam. 16:1
17:12
a născut pe împăratul David. Împăratul David
1:6
2 Sam. 12:24
a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon
1:7
1 Cron. 3:3,10
a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10Ezechia
1:10
2 Împ. 20:211 Cron. 13:1
a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11Iosia
1:11
1 Cron. 3:15,16
a născut pe Iehonia și fraţii lui, pe vremea strămutării
1:11
2 Împ. 24:14,15,16
25:112 Cron. 36:10,20Ier. 27:20
39:9
52:11,15,28-30Dan. 1:2
în Babilon. 12După strămutarea în Babilon, Iehonia
1:12
1 Cron. 3:17,19
a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel
1:12
Ezra 3:2
5:2Neem. 12:1Hag. 1:1
; 13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Nașterea lui Isus Hristos

18Iar nașterea

1:18
Luca 1:27
lui Isus Hristos a fost așa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt

1:18
Luca 1:35
. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine
1:19
Deut. 24:1
înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit
1:20
Luca 1:35
în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște
1:21
Luca 1:31
un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El
1:21
Fapte 4:12
5:31
13:23,28
va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată
1:23
Is. 7:14
, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu
1:25
Exod 13:2Luca 2:7,21
. Și el i-a pus numele Isus.

2

Magii la Ierusalim. Irod

21După ce S-a născut

2:1
Luca 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61 Împ. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Luca 2:11
este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4A adunat pe toţi preoţii
2:4
2 Cron. 36:14
cei mai de seamă și pe
2:4
2 Cron. 34:13
cărturarii norodului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6‘Și tu, Betleeme
2:6
Mica 5:2Ioan 7:42
, ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul
2:6
Apoc. 2:27
poporului Meu Israel.’” 7Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 9După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12În urmă, au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.
să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.” 14Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama lui, noaptea, și a plecat în Egipt. 15Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din

2:15
Osea 11:1
Egipt.” 16Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

17Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia

2:17
Ier. 31:15
, care zice:

18„Un ţipăt s-a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își jelea copiii

și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” 21Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în ţara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; și, fiind înștiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile

2:22
Cap. 3:13.
Galileii. 23A venit acolo și a locuit într-o cetate numită
2:23
Ioan 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51 Sam. 1:11
prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.