Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

101Apoi, Isus a chemat

10:1
Marcu 3:13,14
6:7Luca 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputinţă. 2Iată numele celor doisprezece apostoli:

Cel dintâi, Simon, zis

10:2
Ioan 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4Simon
10:4
Luca 6:15Fapte 1:13
Canaanitul și Iuda Iscarioteanul
10:4
Ioan 13:26
, cel care a vândut pe Isus. 5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să
10:5
Cap. 4:15.

nu mergeţi pe calea păgânilor și să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2 Împ. 17:24Ioan 4:9,20
, 6ci
10:6
Cap. 15:24.
Fapte 13:46
să mergeţi mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ezec. 34:5,6,161 Pet. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Și
10:7
Luca 9:2
pe drum, propovăduiţi și ziceţi: ‘Împărăţia
10:7
Cap. 3:2;
4:17Luca 10:9
cerurilor este aproape!’ 8Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără
10:8
Fapte 8:18,20
plată aţi primit, fără plată să daţi. 9Să nu
10:9
1 Sam. 9:7Marcu 6:8Luca 9:3
10:4
22:35
luaţi nici aur, nici argint, nici aramă
10:9
Marcu 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci
10:10
Luca 10:71 Cor. 9:71 Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Luca 10:8
orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic și să rămâneţi la el până veţi pleca. 12La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 13și
10:13
Luca 10:5
dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar
10:13
Ps. 35:13
, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Marcu 6:11Luca 9:5
10:10,11
nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiţi din casa sau din cetatea aceea și să scuturaţi
10:14
Neem. 5:13Fapte 13:51
18:6
praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:15
Cap. 11:22,24.

ușor pentru ţinutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de lume

16Iată

10:16
Luca 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar
10:16
Rom. 16:19Efes. 5:15
înţelepţi ca șerpii și fără răutate
10:16
1 Cor. 14:20Filip. 2:15
ca porumbeii. 17Păziţi-vă de oameni, căci vă
10:17
Cap. 24:9.
Marcu 13:9Luca 12:11
21:12
vor da în judecata soboarelor și vă
10:17
Fapte 5:40
vor bate în sinagogile lor. 18Din pricina Mea, veţi
10:18
Fapte 12:1
24:10
25:7,232 Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19Dar
10:19
Marcu 13:11-13Luca 12:11
21:14,15
, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă
10:19
Exod 4:12Ier. 1:7
va fi dat chiar în ceasul acela; 20fiindcă
10:20
2 Sam. 23:2Fapte 4:8
6:102 Tim. 4:17
nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21Fratele
10:21
Mica 7:6Luca 21:16
va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 22Veţi
10:22
Luca 21:17
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Dan. 12:12,13Marcu 13:13
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 23Când
10:23
Cap. 2:13;
4:12
12:15Fapte 8:1
9:25
14:6
vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până
10:23
Cap. 16:28.

va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu
10:24
Luca 6:40Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe
10:25
Cap. 12:24.
Marcu 3:22Luca 11:15Ioan 8:48,52
Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui? 26Așa că să nu vă temeţi de ei. Căci
10:26
Marcu 4:22Luca 8:17
12:2,3
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; și ce auziţi șoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperișul caselor. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Luca 12:41 Pet. 3:14
vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. 29Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30Cât
10:30
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Luca 21:18Fapte 27:34
despre voi, până și perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 31Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 32De aceea
10:32
Luca 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și
10:32
Apoc. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Marcu 8:38Luca 9:262 Tim. 2:12
de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. 34Să nu
10:34
Luca 12:49,51-53
credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35Căci am venit să despart pe fiu de
10:35
Mica 7:6
tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 36Și omul va avea de vrăjmași
10:36
Ps. 41:9
55:13Mica 7:6Ioan 13:18
chiar pe cei din casa lui. 37Cine
10:37
Luca 14:26
iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38Cine
10:38
Cap. 16:24.
Marcu 8:34Luca 9:23
14:27
nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Cap. 16:25.
Luca 17:33Ioan 12:25
își va păstra viaţa o va pierde și cine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

40Cine

10:40
Cap. 18:5.
Luca 9:48
10:16Ioan 12:44
13:20Gal. 4:14
vă primește pe voi Mă primește pe Mine și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 41Cine
10:41
1 Împ. 17:10
18:42 Împ. 4:8
primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. 42Și
10:42
Cap. 18:5,6;
25:40Marcu 9:41Evr. 6:10
oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”