Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Vindecarea unui slăbănog

91Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și

9:1
Cap. 4:13.
a venit în cetatea Sa. 2Și
9:2
Marcu 2:3Luca 5:18
iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut
9:2
Cap. 8:10.
credinţa și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” 3Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” 4Isus, care le cunoștea
9:4
Ps. 139:2Marcu 12:15Luca 5:22
6:8
9:47
11:17
gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? 5Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’? 6Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul și du-te acasă.” 7Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. 8Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Chemarea lui Matei

9De acolo, Isus a mers

9:9
Marcu 2:14Luca 5:27
mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. 10Pe
9:10
Marcu 2:15Luca 5:29
când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. 11Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameșii
9:11
Cap. 11:19.
și cu păcătoșii
9:11
Gal. 2:15
?” 12Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. 13Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă
9:13
Osea 6:6Mica 6:6-8
voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci
9:13
1 Tim. 1:15
pe cei păcătoși.”

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

14Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De

9:14
Marcu 2:18Luca 5:33
ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” 15Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii
9:15
Ioan 3:29
câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci
9:15
Fapte 13:2,3
14:231 Cor. 7:5
vor posti. 16Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. 17Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.”

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

18Pe când

9:18
Marcu 5:22Luca 8:41
le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, și va învia.” 19Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui. 20Și
9:20
Marcu 5:25Luca 8:43
iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. 21Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” 22Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credinţa
9:22
Luca 7:50
8:48
17:19
18:42
ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. 23Când
9:23
Marcu 5:38Luca 8:51
a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii
9:23
2 Cron. 35:25
și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, 24le-a zis: „Daţi-vă la o parte
9:24
Fapte 20:10
, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. 25Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, și fetiţa s-a sculat. 26Și s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.

Vindecarea a doi orbi

27Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul

9:27
Cap. 15:22;
lui David!” 28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. 29Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” 30Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeţi
9:30
Cap. 8:4;
să nu știe nimeni.” 31Dar
9:31
Marcu 7:36
ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit

32Pe

9:32
Cap. 12:22.
când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. 33După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” 34Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El
9:34
Cap. 12:24.
dracii!”

Lui Isus Îi este milă de gloate

35Isus străbătea

9:35
Marcu 6:6Luca 13:22
toate cetăţile și satele, învăţând
9:35
Cap. 4:23.
pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputinţă care era în norod. 36Când
9:36
Marcu 6:34
a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca
9:36
Num. 27:171 Împ. 22:17Ezec. 34:5Zah. 10:2
niște oi care n-au păstor. 37Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul
9:37
Luca 10:2Ioan 4:35
, dar puţini sunt lucrătorii! 38Rugaţi dar
9:38
2 Tes. 3:1
pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”

10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

101Apoi, Isus a chemat

10:1
Marcu 3:13,14
6:7Luca 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputinţă. 2Iată numele celor doisprezece apostoli:

Cel dintâi, Simon, zis

10:2
Ioan 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4Simon
10:4
Luca 6:15Fapte 1:13
Canaanitul și Iuda Iscarioteanul
10:4
Ioan 13:26
, cel care a vândut pe Isus. 5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să
10:5
Cap. 4:15.
nu mergeţi pe calea păgânilor și să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2 Împ. 17:24Ioan 4:9,20
, 6ci
10:6
Cap. 15:24.
să mergeţi mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ezec. 34:5,6,161 Pet. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Și
10:7
Luca 9:2
pe drum, propovăduiţi și ziceţi: ‘Împărăţia
10:7
Cap. 3:2;
cerurilor este aproape!’ 8Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără
10:8
Fapte 8:18,20
plată aţi primit, fără plată să daţi. 9Să nu
10:9
1 Sam. 9:7Marcu 6:8Luca 9:3
10:4
22:35
luaţi nici aur, nici argint, nici aramă
10:9
Marcu 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci
10:10
Luca 10:71 Cor. 9:71 Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Luca 10:8
orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic și să rămâneţi la el până veţi pleca. 12La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 13și
10:13
Luca 10:5
dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar
10:13
Ps. 35:13
, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Marcu 6:11Luca 9:5
10:10,11
nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiţi din casa sau din cetatea aceea și să scuturaţi
10:14
Neem. 5:13Fapte 13:51
18:6
praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:15
Cap. 11:22,24.
ușor pentru ţinutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de lume

16Iată

10:16
Luca 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar
10:16
Rom. 16:19Efes. 5:15
înţelepţi ca șerpii și fără răutate
10:16
1 Cor. 14:20Filip. 2:15
ca porumbeii. 17Păziţi-vă de oameni, căci vă
10:17
Cap. 24:9.
vor da în judecata soboarelor și vă
10:17
Fapte 5:40
vor bate în sinagogile lor. 18Din pricina Mea, veţi
10:18
Fapte 12:1
24:10
25:7,232 Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19Dar
10:19
Marcu 13:11-13Luca 12:11
21:14,15
, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă
10:19
Exod 4:12Ier. 1:7
va fi dat chiar în ceasul acela; 20fiindcă
10:20
2 Sam. 23:2Fapte 4:8
6:102 Tim. 4:17
nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21Fratele
10:21
Mica 7:6Luca 21:16
va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 22Veţi
10:22
Luca 21:17
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Dan. 12:12,13Marcu 13:13
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 23Când
10:23
Cap. 2:13;
vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până
10:23
Cap. 16:28.
va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu
10:24
Luca 6:40Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe
10:25
Cap. 12:24.
Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui? 26Așa că să nu vă temeţi de ei. Căci
10:26
Marcu 4:22Luca 8:17
12:2,3
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; și ce auziţi șoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperișul caselor. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Luca 12:41 Pet. 3:14
vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. 29Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30Cât
10:30
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Luca 21:18Fapte 27:34
despre voi, până și perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 31Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 32De aceea
10:32
Luca 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și
10:32
Apoc. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Marcu 8:38Luca 9:262 Tim. 2:12
de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. 34Să nu
10:34
Luca 12:49,51-53
credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35Căci am venit să despart pe fiu de
10:35
Mica 7:6
tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 36Și omul va avea de vrăjmași
10:36
Ps. 41:9
55:13Mica 7:6Ioan 13:18
chiar pe cei din casa lui. 37Cine
10:37
Luca 14:26
iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38Cine
10:38
Cap. 16:24.
nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Cap. 16:25.
își va păstra viaţa o va pierde și cine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

40Cine

10:40
Cap. 18:5.
vă primește pe voi Mă primește pe Mine și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 41Cine
10:41
1 Împ. 17:10
18:42 Împ. 4:8
primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. 42Și
10:42
Cap. 18:5,6;
oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”

11

111După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni și să propovăduiască în cetăţile lor.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

2Ioan

11:2
Luca 7:18
a auzit din
11:2
Cap. 14:3.
temniţă despre lucrările lui Hristos 3și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu ești Acela
11:3
Gen. 49:10Num. 24:17Dan. 9:24Ioan 6:14
care are să vină sau să așteptăm pe altul?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi și ce vedeţi: 5Orbii
11:5
Is. 29:18
35:4-6
42:7Ioan 2:23
3:2
5:36
10:25,38
14:11
își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, și săracilor
11:5
Ps. 22:26Is. 61:1Luca 4:18Iac. 2:5
li se propovăduiește Evanghelia. 6Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi
11:6
Is. 8:14,1524:10Rom. 9:32,331 Cor. 1:23
2:14Gal. 5:111 Pet. 2:8
un prilej de poticnire.”

Mărturia lui Isus despre Ioan

7Pe când

11:7
Luca 7:24
se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieșit să vedeţi în pustie? O trestie
11:7
Efes. 4:14
clătinată de vânt? 8Dacă nu, atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor. 9Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, și
11:9
Cap. 14:5;
mai mult decât un proroc; 10căci el este acela despre care s-a scris:

‘Iată

11:10
Mal. 3:1Marcu 1:2Luca 1:76
7:27
, trimit înaintea Feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’

11Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12Din

11:12
Luca 16:16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. 13Căci până la Ioan au prorocit toţi
11:13
Mal. 4:6
prorocii și Legea. 14Și, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie
11:14
Mal. 4:5Luca 1:17
, care trebuia să vină. 15Cine
11:15
Cap. 13:9.
are urechi de auzit să audă. 16Cu
11:16
Luca 7:31
cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în pieţe și strigă la tovarășii lor: 17‘V-am cântat din fluier, și n-aţi jucat; v-am cântat de jale, și nu v-aţi tânguit.’ 18Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: ‘Are drac!’ 19A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten
11:19
Cap. 9:10.
al vameșilor și al păcătoșilor!’ Totuși
11:19
Luca 7:35
Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”

Mustrarea cetăţilor nepocăite

20Atunci

11:20
Luca 10:13
, Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 21„Vai de tine, Horazine!” , a zis El. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu
11:21
Iona 3:6-8
sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va
11:22
Cap. 10:15. Vers. 24.
fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi înălţat
11:23
Is. 14:13Plâng. 2:1
oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru
11:24
Cap. 10:15.
ţinutul Sodomei decât pentru tine.”

Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos

25În

11:25
Luca 10:21
vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai
11:25
Ps. 8:21 Cor. 1:19,27
2:82 Cor. 3:14
ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și
11:25
Cap. 16:17.
le-ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! 27Toate
11:27
Cap. 28:18.
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și
11:27
Ioan 1:18
6:46
10:15
nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 28Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29Luaţi jugul Meu asupra voastră și
11:29
Ioan 13:15Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit
11:29
Zah. 9:9Filip. 2:7,8
cu inima; și
11:29
Ier. 6:16
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30Căci
11:30
1 Ioan 5:3
jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”