Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

101Apoi, Isus a chemat

10:1
Marcu 3:13,14
6:7Luca 6:13
9:1
pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputinţă. 2Iată numele celor doisprezece apostoli:

Cel dintâi, Simon, zis

10:2
Ioan 1:42
Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4Simon
10:4
Luca 6:15Fapte 1:13
Canaanitul și Iuda Iscarioteanul
10:4
Ioan 13:26
, cel care a vândut pe Isus. 5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să
10:5
Cap. 4:15.
nu mergeţi pe calea păgânilor și să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor
10:5
2 Împ. 17:24Ioan 4:9,20
, 6ci
10:6
Cap. 15:24.
să mergeţi mai degrabă la oile
10:6
Is. 53:6Ier. 50:6,17Ezec. 34:5,6,161 Pet. 2:25
pierdute ale casei lui Israel. 7Și
10:7
Luca 9:2
pe drum, propovăduiţi și ziceţi: ‘Împărăţia
10:7
Cap. 3:2;
cerurilor este aproape!’ 8Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără
10:8
Fapte 8:18,20
plată aţi primit, fără plată să daţi. 9Să nu
10:9
1 Sam. 9:7Marcu 6:8Luca 9:3
10:4
22:35
luaţi nici aur, nici argint, nici aramă
10:9
Marcu 6:8
în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci
10:10
Luca 10:71 Cor. 9:71 Tim. 5:18
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În
10:11
Luca 10:8
orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic și să rămâneţi la el până veţi pleca. 12La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 13și
10:13
Luca 10:5
dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar
10:13
Ps. 35:13
, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă
10:14
Marcu 6:11Luca 9:5
10:10,11
nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiţi din casa sau din cetatea aceea și să scuturaţi
10:14
Neem. 5:13Fapte 13:51
18:6
praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai
10:15
Cap. 11:22,24.
ușor pentru ţinutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de lume

16Iată

10:16
Luca 10:3
, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar
10:16
Rom. 16:19Efes. 5:15
înţelepţi ca șerpii și fără răutate
10:16
1 Cor. 14:20Filip. 2:15
ca porumbeii. 17Păziţi-vă de oameni, căci vă
10:17
Cap. 24:9.
vor da în judecata soboarelor și vă
10:17
Fapte 5:40
vor bate în sinagogile lor. 18Din pricina Mea, veţi
10:18
Fapte 12:1
24:10
25:7,232 Tim. 4:16
fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19Dar
10:19
Marcu 13:11-13Luca 12:11
21:14,15
, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă
10:19
Exod 4:12Ier. 1:7
va fi dat chiar în ceasul acela; 20fiindcă
10:20
2 Sam. 23:2Fapte 4:8
6:102 Tim. 4:17
nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21Fratele
10:21
Mica 7:6Luca 21:16
va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 22Veţi
10:22
Luca 21:17
fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar
10:22
Dan. 12:12,13Marcu 13:13
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 23Când
10:23
Cap. 2:13;
vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până
10:23
Cap. 16:28.
va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu
10:24
Luca 6:40Ioan 13:16
15:20
este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe
10:25
Cap. 12:24.
Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui? 26Așa că să nu vă temeţi de ei. Căci
10:26
Marcu 4:22Luca 8:17
12:2,3
nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; și ce auziţi șoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperișul caselor. 28Nu
10:28
Is. 8:12,13Luca 12:41 Pet. 3:14
vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. 29Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30Cât
10:30
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Luca 21:18Fapte 27:34
despre voi, până și perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 31Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 32De aceea
10:32
Luca 12:8Rom. 10:9,10
, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și
10:32
Apoc. 3:5
Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar
10:33
Marcu 8:38Luca 9:262 Tim. 2:12
de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. 34Să nu
10:34
Luca 12:49,51-53
credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35Căci am venit să despart pe fiu de
10:35
Mica 7:6
tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 36Și omul va avea de vrăjmași
10:36
Ps. 41:9
55:13Mica 7:6Ioan 13:18
chiar pe cei din casa lui. 37Cine
10:37
Luca 14:26
iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38Cine
10:38
Cap. 16:24.
nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39Cine
10:39
Cap. 16:25.
își va păstra viaţa o va pierde și cine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

40Cine

10:40
Cap. 18:5.
vă primește pe voi Mă primește pe Mine și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 41Cine
10:41
1 Împ. 17:10
18:42 Împ. 4:8
primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. 42Și
10:42
Cap. 18:5,6;
oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”

11

111După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni și să propovăduiască în cetăţile lor.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

2Ioan

11:2
Luca 7:18
a auzit din
11:2
Cap. 14:3.
temniţă despre lucrările lui Hristos 3și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu ești Acela
11:3
Gen. 49:10Num. 24:17Dan. 9:24Ioan 6:14
care are să vină sau să așteptăm pe altul?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi și ce vedeţi: 5Orbii
11:5
Is. 29:18
35:4-6
42:7Ioan 2:23
3:2
5:36
10:25,38
14:11
își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, și săracilor
11:5
Ps. 22:26Is. 61:1Luca 4:18Iac. 2:5
li se propovăduiește Evanghelia. 6Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi
11:6
Is. 8:14,1524:10Rom. 9:32,331 Cor. 1:23
2:14Gal. 5:111 Pet. 2:8
un prilej de poticnire.”

Mărturia lui Isus despre Ioan

7Pe când

11:7
Luca 7:24
se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieșit să vedeţi în pustie? O trestie
11:7
Efes. 4:14
clătinată de vânt? 8Dacă nu, atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor. 9Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, și
11:9
Cap. 14:5;
mai mult decât un proroc; 10căci el este acela despre care s-a scris:

‘Iată

11:10
Mal. 3:1Marcu 1:2Luca 1:76
7:27
, trimit înaintea Feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’

11Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12Din

11:12
Luca 16:16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. 13Căci până la Ioan au prorocit toţi
11:13
Mal. 4:6
prorocii și Legea. 14Și, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie
11:14
Mal. 4:5Luca 1:17
, care trebuia să vină. 15Cine
11:15
Cap. 13:9.
are urechi de auzit să audă. 16Cu
11:16
Luca 7:31
cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în pieţe și strigă la tovarășii lor: 17‘V-am cântat din fluier, și n-aţi jucat; v-am cântat de jale, și nu v-aţi tânguit.’ 18Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: ‘Are drac!’ 19A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten
11:19
Cap. 9:10.
al vameșilor și al păcătoșilor!’ Totuși
11:19
Luca 7:35
Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”

Mustrarea cetăţilor nepocăite

20Atunci

11:20
Luca 10:13
, Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 21„Vai de tine, Horazine!” , a zis El. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu
11:21
Iona 3:6-8
sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va
11:22
Cap. 10:15. Vers. 24.
fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi înălţat
11:23
Is. 14:13Plâng. 2:1
oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru
11:24
Cap. 10:15.
ţinutul Sodomei decât pentru tine.”

Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos

25În

11:25
Luca 10:21
vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai
11:25
Ps. 8:21 Cor. 1:19,27
2:82 Cor. 3:14
ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și
11:25
Cap. 16:17.
le-ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! 27Toate
11:27
Cap. 28:18.
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și
11:27
Ioan 1:18
6:46
10:15
nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 28Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29Luaţi jugul Meu asupra voastră și
11:29
Ioan 13:15Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit
11:29
Zah. 9:9Filip. 2:7,8
cu inima; și
11:29
Ier. 6:16
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30Căci
11:30
1 Ioan 5:3
jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”

12

Spicele și ziua Sabatului

121În vremea aceea, Isus trecea

12:1
Deut. 23:25Marcu 2:23Luca 6:1
prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. 2Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” 3Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce
12:3
1 Sam. 21:6
a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile
12:4
Exod 25:30Lev. 24:5
pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci
12:4
Exod 29:32,33Lev. 8:31
24:9
numai preoţilor? 5Sau n-aţi citit în Lege
12:5
Num. 28:9Ioan 7:22
că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, și totuși sunt nevinovaţi? 6Dar Eu vă spun că aici este Unul
12:6
2 Cron. 6:18Mal. 3:1
mai mare decât Templul. 7Dacă aţi fi știut ce înseamnă: ‘Milă
12:7
Osea 6:6Mica 6:6-8
voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe niște nevinovaţi. 8Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.”

Omul cu mâna uscată

9Isus

12:9
Marcu 3:1Luca 6:6
a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. 10Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit
12:10
Luca 13:14
14:3Ioan 9:16
a vindeca în zilele de Sabat?” 11El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i
12:11
Exod 23:4,5Deut. 22:4
cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară? 12Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” 13Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă, ca și cealaltă. 14Fariseii
12:14
Cap. 27:1.
au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.

Isus, Robul Domnului

15Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a

12:15
Cap. 10:23.
plecat de acolo. După
12:15
Cap. 19:2.
El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii 16și le-a poruncit
12:16
Cap. 9:30.
cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut, 17ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 18„Iată
12:18
Is. 42:1
Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în
12:18
Cap. 3:17;
care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor judecata. 19El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. 20Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. 21Și neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”

Îndrăcitul mut și orb. Păcatul împotriva Duhului Sfânt

22Atunci

12:22
Cap. 9:32.
, I-au adus un îndrăcit orb și mut și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. 23Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” 24Când
12:24
Cap. 9:34.
au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” 25Isus, care le cunoștea
12:25
Cap. 9:4.
gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. 26Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui? 27Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia
12:28
Dan. 2:44
7:14Luca 1:33
11:20
17:20,21
lui Dumnezeu a venit peste voi. 29Sau
12:29
Is. 49:24Luca 11:21-23
cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. 30Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu strânge cu Mine risipește. 31De aceea vă spun: Orice
12:31
Marcu 3:28Luca 12:10Evr. 6:4
10:26,291 Ioan 5:16
păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar
12:31
Fapte 7:51
hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. 32Oricine va vorbi
12:32
Cap. 11:19;
împotriva Fiului omului va fi iertat
12:32
1 Tim. 1:13
, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. 33Ori faceţi pomul bun și rodul
12:33
Cap. 7:17.
lui bun, ori faceţi pomul rău și rodul lui rău; căci pomul se cunoaște după rodul lui. 34Pui
12:34
Cap. 3:7;
de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci
12:34
Luca 6:45
din prisosul inimii vorbește gura. 35Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. 36Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. 37Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.”

Minunea cu prorocul Iona

38Atunci

12:38
Cap. 16:1.
, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!” 39Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean și preacurvar
12:39
Is. 57:3Marcu 8:38Ioan 4:48
cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 40Căci
12:40
Iona 1:17
, după cum Iona a stat trei zile și trei nopţi în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopţi în inima pământului. 41Bărbaţii
12:41
Luca 11:32
din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii și-l
12:41
Ier. 3:11Ezec. 16:51,52Rom. 2:27
vor osândi, pentru că
12:41
Iona 3:5
ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona. 42Împărăteasa
12:42
1 Împ. 10:12 Cron. 9:1Luca 11:31
de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii și-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 43Duhul
12:43
Luca 11:24
necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă
12:43
Iov 1:71 Pet. 5:8
prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. 44Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’ Și, când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. 45Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, și
12:45
Evr. 6:4
10:262 Pet. 2:20-22
starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean.”

Mama și fraţii lui Isus

46Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată

12:46
Marcu 3:31Luca 8:19-21
că mama și fraţii Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. 47Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama Ta și fraţii
12:47
Cap. 13:55.
Tăi stau afară și caută să vorbească cu Tine.” 48Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese știrea aceasta: „Cine este mama Mea și care sunt fraţii Mei?” 49Apoi, Și-a întins mâna spre ucenicii Săi și a zis: „Iată mama Mea și fraţii Mei! 50Căci oricine
12:50
Ioan 15:14Gal. 5:6
6:15Col. 3:11Evr. 2:11
face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.”