Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni și să propovăduiască în cetăţile lor.

Trimișii lui Ioan Botezătorul

2Ioan

11:2
Luca 7:18
a auzit din
11:2
Cap. 14:3.

temniţă despre lucrările lui Hristos 3și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu ești Acela
11:3
Gen. 49:10Num. 24:17Dan. 9:24Ioan 6:14
care are să vină sau să așteptăm pe altul?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi și ce vedeţi: 5Orbii
11:5
Is. 29:18
35:4-6
42:7Ioan 2:23
3:2
5:36
10:25,38
14:11
își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, și săracilor
11:5
Ps. 22:26Is. 61:1Luca 4:18Iac. 2:5
li se propovăduiește Evanghelia. 6Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi
11:6
Is. 8:14,1524:10Rom. 9:32,331 Cor. 1:23
2:14Gal. 5:111 Pet. 2:8
un prilej de poticnire.”

Mărturia lui Isus despre Ioan

7Pe când

11:7
Luca 7:24
se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieșit să vedeţi în pustie? O trestie
11:7
Efes. 4:14
clătinată de vânt? 8Dacă nu, atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor. 9Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, și
11:9
Cap. 14:5;
21:26Luca 1:76
7:26
mai mult decât un proroc; 10căci el este acela despre care s-a scris:

‘Iată

11:10
Mal. 3:1Marcu 1:2Luca 1:76
7:27
, trimit înaintea Feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’

11Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12Din

11:12
Luca 16:16
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. 13Căci până la Ioan au prorocit toţi
11:13
Mal. 4:6
prorocii și Legea. 14Și, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie
11:14
Mal. 4:5Luca 1:17
, care trebuia să vină. 15Cine
11:15
Cap. 13:9.
Luca 8:8Apoc. 2:7,11,17,29
3:6,13,22
are urechi de auzit să audă. 16Cu
11:16
Luca 7:31
cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în pieţe și strigă la tovarășii lor: 17‘V-am cântat din fluier, și n-aţi jucat; v-am cântat de jale, și nu v-aţi tânguit.’ 18Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: ‘Are drac!’ 19A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten
11:19
Cap. 9:10.

al vameșilor și al păcătoșilor!’ Totuși
11:19
Luca 7:35
Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”

Mustrarea cetăţilor nepocăite

20Atunci

11:20
Luca 10:13
, Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 21„Vai de tine, Horazine!” , a zis El. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu
11:21
Iona 3:6-8
sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va
11:22
Cap. 10:15. Vers. 24.

fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi înălţat
11:23
Is. 14:13Plâng. 2:1
oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru
11:24
Cap. 10:15.

ţinutul Sodomei decât pentru tine.”

Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos

25În

11:25
Luca 10:21
vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai
11:25
Ps. 8:21 Cor. 1:19,27
2:82 Cor. 3:14
ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și
11:25
Cap. 16:17.

le-ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! 27Toate
11:27
Cap. 28:18.
Luca 10:22Ioan 3:35
13:3
17:21 Cor. 15:27
lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și
11:27
Ioan 1:18
6:46
10:15
nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 28Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29Luaţi jugul Meu asupra voastră și
11:29
Ioan 13:15Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit
11:29
Zah. 9:9Filip. 2:7,8
cu inima; și
11:29
Ier. 6:16
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30Căci
11:30
1 Ioan 5:3
jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”