Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Spicele și ziua Sabatului

121În vremea aceea, Isus trecea

12:1
Deut. 23:25Marcu 2:23Luca 6:1
prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. 2Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” 3Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce
12:3
1 Sam. 21:6
a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? 4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile
12:4
Exod 25:30Lev. 24:5
pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci
12:4
Exod 29:32,33Lev. 8:31
24:9
numai preoţilor? 5Sau n-aţi citit în Lege
12:5
Num. 28:9Ioan 7:22
că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, și totuși sunt nevinovaţi? 6Dar Eu vă spun că aici este Unul
12:6
2 Cron. 6:18Mal. 3:1
mai mare decât Templul. 7Dacă aţi fi știut ce înseamnă: ‘Milă
12:7
Osea 6:6Mica 6:6-8
voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe niște nevinovaţi. 8Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.”

Omul cu mâna uscată

9Isus

12:9
Marcu 3:1Luca 6:6
a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. 10Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit
12:10
Luca 13:14
14:3Ioan 9:16
a vindeca în zilele de Sabat?” 11El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i
12:11
Exod 23:4,5Deut. 22:4
cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară? 12Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” 13Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă, ca și cealaltă. 14Fariseii
12:14
Cap. 27:1.
Marcu 3:6Luca 6:11Ioan 5:18
10:39
11:53
au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.

Isus, Robul Domnului

15Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a

12:15
Cap. 10:23.
Marcu 3:7
plecat de acolo. După
12:15
Cap. 19:2.

El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii 16și le-a poruncit
12:16
Cap. 9:30.

cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut, 17ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 18„Iată
12:18
Is. 42:1
Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în
12:18
Cap. 3:17;
17:5
care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor judecata. 19El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. 20Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. 21Și neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”

Îndrăcitul mut și orb. Păcatul împotriva Duhului Sfânt

22Atunci

12:22
Cap. 9:32.
Marcu 3:11Luca 11:14
, I-au adus un îndrăcit orb și mut și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. 23Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” 24Când
12:24
Cap. 9:34.
Marcu 3:22Luca 11:15
au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” 25Isus, care le cunoștea
12:25
Cap. 9:4.
Ioan 2:25Apoc. 2:23
gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. 26Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui? 27Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia
12:28
Dan. 2:44
7:14Luca 1:33
11:20
17:20,21
lui Dumnezeu a venit peste voi. 29Sau
12:29
Is. 49:24Luca 11:21-23
cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. 30Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu strânge cu Mine risipește. 31De aceea vă spun: Orice
12:31
Marcu 3:28Luca 12:10Evr. 6:4
10:26,291 Ioan 5:16
păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar
12:31
Fapte 7:51
hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. 32Oricine va vorbi
12:32
Cap. 11:19;
13:55Ioan 7:12,52
împotriva Fiului omului va fi iertat
12:32
1 Tim. 1:13
, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. 33Ori faceţi pomul bun și rodul
12:33
Cap. 7:17.
Luca 6:43,44
lui bun, ori faceţi pomul rău și rodul lui rău; căci pomul se cunoaște după rodul lui. 34Pui
12:34
Cap. 3:7;
23:33
de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci
12:34
Luca 6:45
din prisosul inimii vorbește gura. 35Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. 36Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. 37Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.”

Minunea cu prorocul Iona

38Atunci

12:38
Cap. 16:1.
Marcu 8:11Luca 11:16,29Ioan 2:181 Cor. 1:22
, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!” 39Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean și preacurvar
12:39
Is. 57:3Marcu 8:38Ioan 4:48
cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 40Căci
12:40
Iona 1:17
, după cum Iona a stat trei zile și trei nopţi în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopţi în inima pământului. 41Bărbaţii
12:41
Luca 11:32
din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii și-l
12:41
Ier. 3:11Ezec. 16:51,52Rom. 2:27
vor osândi, pentru că
12:41
Iona 3:5
ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona. 42Împărăteasa
12:42
1 Împ. 10:12 Cron. 9:1Luca 11:31
de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii și-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 43Duhul
12:43
Luca 11:24
necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă
12:43
Iov 1:71 Pet. 5:8
prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. 44Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’ Și, când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. 45Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, și
12:45
Evr. 6:4
10:262 Pet. 2:20-22
starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean.”

Mama și fraţii lui Isus

46Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată

12:46
Marcu 3:31Luca 8:19-21
că mama și fraţii Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. 47Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama Ta și fraţii
12:47
Cap. 13:55.
Marcu 6:3Ioan 2:12
7:3,5Fapte 1:141 Cor. 9:5Gal. 1:19
Tăi stau afară și caută să vorbească cu Tine.” 48Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese știrea aceasta: „Cine este mama Mea și care sunt fraţii Mei?” 49Apoi, Și-a întins mâna spre ucenicii Săi și a zis: „Iată mama Mea și fraţii Mei! 50Căci oricine
12:50
Ioan 15:14Gal. 5:6
6:15Col. 3:11Evr. 2:11
face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.”