Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Pilda semănătorului

131În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea

13:1
Marcu 4:1
lângă mare. 2O mulţime de noroade s-au
13:2
Luca 8:4
strâns la El, așa că a trebuit să Se
13:2
Luca 5:3
suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe ţărm. 3El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. 6Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. 7O altă
13:7
Luca 8:5
parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o. 8O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută
13:8
Gen. 26:12
, altul, șaizeci și altul, treizeci. 9Cine
13:9
Cap. 11:15.
Marcu 4:9
are urechi de auzit să audă.” 10Ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „De ce le vorbești în pilde?” 11Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă
13:11
Cap. 11:25;
16:17Marcu 4:111 Cor. 2:101 Ioan 2:27
v-a fost dat să cunoașteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. 12Căci
13:12
Cap. 25:29.
Marcu 4:25Luca 8:18
19:26
celui ce are, i se va da și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. 13De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. 14Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi
13:14
Is. 6:9Ezec. 12:2Marcu 4:12Luca 8:10Ioan 12:40Fapte 28:26,27Rom. 11:82 Cor. 3:14,15
auzi cu urechile voastre și nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voștri și nu veţi vedea.’ 15Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns
13:15
Evr. 5:11
tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. 16Dar ferice
13:16
Cap. 16:17.
Luca 10:23,24Ioan 20:29
de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud! 17Adevărat vă spun că mulţi
13:17
Evr. 11:131 Pet. 1:10,11
proroci și oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziţi voi, și nu le-au auzit. 18Ascultaţi
13:18
Marcu 4:14Luca 8:11
dar ce înseamnă pilda semănătorului. 19Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie
13:19
Cap. 4:23.

și nu-l înţelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. 20Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu
13:20
Is. 58:2Ezec. 33:31,32Ioan 5:35
bucurie, 21dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se
13:21
Cap. 11:6.
2 Tim. 1:15
leapădă îndată de el. 22Sămânţa
13:22
Cap. 19:23.
Marcu 10:23Luca 18:241 Tim. 6:92 Tim. 4:10
căzută între
13:22
Ier. 4:3
spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor. 23Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.”

Pilda neghinei

24Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. 25Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. 26Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. 27Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’ 28El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.’ Și robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’ 29‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi și grâul

13:29
Cap. 3:12.

împreună cu ea. 30Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina și legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»’”

Pilda grăuntelui de muștar și aluatului

31Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăţia

13:31
Is. 2:2,3Mica 4:1Marcu 4:30Luca 13:18,19
cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în ţarina sa. 32Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui.” 33Le-a spus
13:33
Luca 13:20
o altă pildă, și anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.” 34Isus a spus noroadelor toate aceste
13:34
Marcu 4:33,34
lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, 35ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „Voi
13:35
Ps. 78:2
vorbi în pilde, voi
13:35
Rom. 16:25,261 Cor. 2:7Efes. 3:9Col. 1:26
spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”

Tâlcuirea pildei neghinei

36Atunci, Isus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El și I-au zis: „Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din ţarină.” 37El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. 38Ţarina

13:38
Cap. 24:14;
28:19Marcu 16:15,20Luca 24:47Rom. 10:18Col. 1:6
este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii
13:38
Gen. 3:15Ioan 8:44Fapte 13:101 Ioan 3:8
celui rău. 39Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul; secerișul
13:39
Ioel 3:13Apoc. 14:15
este sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii. 40Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. 41Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și
13:41
Cap. 18:7.
2 Pet. 2:12
ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea 42și-i
13:42
Cap. 3:12.
Apoc. 19:20
20:10
vor arunca în cuptorul aprins; acolo
13:42
Cap. 8:12;
13:50
vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor. 43Atunci
13:43
Dan. 12:31 Cor. 15:42,43,58
, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine
13:43
Vers. 9.

are urechi de auzit să audă.

Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

44Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde

13:44
Filip. 3:7,8
tot ce are și cumpără
13:44
Is. 55:1Apoc. 3:18
ţarina aceea. 45Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46Și, când găsește un
13:46
Prov. 2:4
3:14,15
8:10,19
mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără.

Pilda năvodului

47Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde

13:47
Cap. 22:10.

tot felul de pești. 48După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. 49Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărţi
13:49
Cap. 25:32.

pe cei răi din mijlocul celor buni 50și-i
13:50
Vers. 42.

vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.” 51„Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. 52Și El le-a zis: „De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi
13:52
Cânt. 7:13
și lucruri vechi.”

Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor

53După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo. 54A

13:54
Cap. 2:23.
Marcu 6:1Luca 4:16,23
venit în patria Sa și a început să înveţe pe oameni în sinagogă; așa că cei ce-L auzeau se mirau și ziceau: „De unde are El înţelepciunea și minunile acestea? 55Oare
13:55
Is. 49:7Marcu 6:3Luca 3:23Ioan 6:42
nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Și Iacov
13:55
Marcu 15:40
, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei fraţii
13:55
Cap. 12:46.

Lui? 56Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?” 57Și găseau astfel în El o pricină de poticnire
13:57
Cap. 11:6.
Marcu 6:3,4
. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu
13:57
Luca 4:24Ioan 4:44
este preţuit un proroc mai puţin decât în patria și în casa Lui.” 58Și n-a
13:58
Marcu 6:5,6
făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor.