Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Pilda semănătorului

131În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea

13:1
Marcu 4:1
lângă mare. 2O mulţime de noroade s-au
13:2
Luca 8:4
strâns la El, așa că a trebuit să Se
13:2
Luca 5:3
suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe ţărm. 3El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: „Iată, semănătorul a ieșit să semene. 4Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. 6Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. 7O altă
13:7
Luca 8:5
parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o. 8O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută
13:8
Gen. 26:12
, altul, șaizeci și altul, treizeci. 9Cine
13:9
Cap. 11:15.
are urechi de auzit să audă.” 10Ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „De ce le vorbești în pilde?” 11Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă
13:11
Cap. 11:25;
v-a fost dat să cunoașteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. 12Căci
13:12
Cap. 25:29.
celui ce are, i se va da și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. 13De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. 14Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi
13:14
Is. 6:9Ezec. 12:2Marcu 4:12Luca 8:10Ioan 12:40Fapte 28:26,27Rom. 11:82 Cor. 3:14,15
auzi cu urechile voastre și nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voștri și nu veţi vedea.’ 15Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns
13:15
Evr. 5:11
tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. 16Dar ferice
13:16
Cap. 16:17.
de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud! 17Adevărat vă spun că mulţi
13:17
Evr. 11:131 Pet. 1:10,11
proroci și oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziţi voi, și nu le-au auzit. 18Ascultaţi
13:18
Marcu 4:14Luca 8:11
dar ce înseamnă pilda semănătorului. 19Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie
13:19
Cap. 4:23.
și nu-l înţelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. 20Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu
13:20
Is. 58:2Ezec. 33:31,32Ioan 5:35
bucurie, 21dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se
13:21
Cap. 11:6.
leapădă îndată de el. 22Sămânţa
13:22
Cap. 19:23.
căzută între
13:22
Ier. 4:3
spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor. 23Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.”

Pilda neghinei

24Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. 25Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. 26Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. 27Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’ 28El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.’ Și robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’ 29‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi și grâul

13:29
Cap. 3:12.
împreună cu ea. 30Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina și legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»’”

Pilda grăuntelui de muștar și aluatului

31Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăţia

13:31
Is. 2:2,3Mica 4:1Marcu 4:30Luca 13:18,19
cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în ţarina sa. 32Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui.” 33Le-a spus
13:33
Luca 13:20
o altă pildă, și anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.” 34Isus a spus noroadelor toate aceste
13:34
Marcu 4:33,34
lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, 35ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „Voi
13:35
Ps. 78:2
vorbi în pilde, voi
13:35
Rom. 16:25,261 Cor. 2:7Efes. 3:9Col. 1:26
spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”

Tâlcuirea pildei neghinei

36Atunci, Isus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El și I-au zis: „Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din ţarină.” 37El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. 38Ţarina

13:38
Cap. 24:14;
este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii
13:38
Gen. 3:15Ioan 8:44Fapte 13:101 Ioan 3:8
celui rău. 39Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul; secerișul
13:39
Ioel 3:13Apoc. 14:15
este sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii. 40Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. 41Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și
13:41
Cap. 18:7.
ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea 42și-i
13:42
Cap. 3:12.
vor arunca în cuptorul aprins; acolo
13:42
Cap. 8:12;
vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor. 43Atunci
13:43
Dan. 12:31 Cor. 15:42,43,58
, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine
13:43
Vers. 9.
are urechi de auzit să audă.

Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

44Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde

13:44
Filip. 3:7,8
tot ce are și cumpără
13:44
Is. 55:1Apoc. 3:18
ţarina aceea. 45Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46Și, când găsește un
13:46
Prov. 2:4
3:14,15
8:10,19
mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără.

Pilda năvodului

47Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde

13:47
Cap. 22:10.
tot felul de pești. 48După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. 49Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărţi
13:49
Cap. 25:32.
pe cei răi din mijlocul celor buni 50și-i
13:50
Vers. 42.
vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.” 51„Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. 52Și El le-a zis: „De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi
13:52
Cânt. 7:13
și lucruri vechi.”

Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor

53După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo. 54A

13:54
Cap. 2:23.
venit în patria Sa și a început să înveţe pe oameni în sinagogă; așa că cei ce-L auzeau se mirau și ziceau: „De unde are El înţelepciunea și minunile acestea? 55Oare
13:55
Is. 49:7Marcu 6:3Luca 3:23Ioan 6:42
nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Și Iacov
13:55
Marcu 15:40
, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei fraţii
13:55
Cap. 12:46.
Lui? 56Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?” 57Și găseau astfel în El o pricină de poticnire
13:57
Cap. 11:6.
. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu
13:57
Luca 4:24Ioan 4:44
este preţuit un proroc mai puţin decât în patria și în casa Lui.” 58Și n-a
13:58
Marcu 6:5,6
făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor.

14

Moartea lui Ioan Botezătorul

141În vremea aceea, cârmuitorul Irod

14:1
Marcu 6:14Luca 9:7
a auzit vorbindu-se despre Isus 2și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morţi și de aceea se fac minuni prin el.” 3Căci Irod
14:3
Marcu 6:17Luca 3:19,20
prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi
14:4
Lev. 18:16
20:21
este îngăduit s-o ai de nevastă.” 5Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că
14:5
Cap. 21:26.
norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. 6Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor și a plăcut lui Irod. 7De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. 8Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!” 9Împăratul s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea. 10Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă. 11Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. 12Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de au dat de știre lui Isus.

Înmulţirea pâinilor

13Isus, când a auzit

14:13
Cap. 10:23;
vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăţi și s-au luat după El pe jos. 14Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I
14:14
Cap. 9:36.
s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. 15Când
14:15
Marcu 6:35Luca 9:12Ioan 6:5
s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu, și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.” 16„N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus; „daţi-le voi să mănânce.” 17Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini și doi pești.” 18Și El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine!” 19Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat
14:19
Cap. 15:36.
, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor. 20Toţi au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășiţele de firimituri. 21Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei și de copii.

Umblarea pe mare

22Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. 23După

14:23
Marcu 6:46
ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte. Se înnoptase
14:23
Ioan 6:16
, și El era singur acolo. 24În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. 25Când se îngâna ziua cu noaptea14:25 Grecește: în a patra strajă., Isus a venit la ei, umblând
14:25
Iov 9:8
pe mare. 26Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și, de frică, au ţipat. 27Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!” 28„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape!” 29„Vino!”, i-a zis Isus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 30Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 31Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” 32Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. 33Cei ce erau în corabie au venit de s-au
14:33
Ps. 2:7Marcu 1:1Luca 4:41Ioan 1:49
6:69
11:27Fapte 8:37Rom. 1:2
închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” 34După
14:34
Marcu 6:53
ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului. 35Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Isus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la El pe toţi bolnavii. 36Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Și toţi câţi
14:36
Cap. 9:20.
s-au atins s-au vindecat.

15

Fariseii și datina bătrânilor

151Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au

15:1
Marcu 7:1
venit la Isus și I-au zis: 2„Pentru
15:2
Marcu 7:5
ce calcă ucenicii Tăi datina
15:2
Col. 2:8
bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinstește
15:4
Exod 20:12Lev. 19:3Deut. 5:16Prov. 23:22Efes. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine
15:4
Exod 21:17Lev. 20:9Deut. 27:16Prov. 20:20
30:17
va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.’ 5Dar
15:5
Marcu 7:11,12
voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu» 6nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Și aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. 7Făţarnicilor
15:7
Marcu 7:6
, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8‘Norodul acesta
15:8
Is. 29:13Ezec. 33:31
se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 9Degeaba Mă cinstesc ei învăţând
15:9
Is. 29:13Col. 2:18,22Tit 1:14
ca învăţături niște porunci omenești.’”

Lucrurile care spurcă pe om

10Isus a chemat

15:10
Marcu 7:14
mulţimea la Sine și a zis: „Ascultaţi și înţelegeţi: 11Nu
15:11
Fapte 10:15Rom. 14:14,17,201 Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” 12Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat și I-au zis: „Știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?” 13Drept răspuns, El le-a zis: „Orice
15:13
Ioan 15:21 Cor. 3:12
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsaţi-i: sunt
15:14
Is. 9:16Mal. 2:8Luca 6:39
niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Marcu 7:17
a luat cuvântul și I-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta.” 16Isus a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
voi tot fără pricepere sunteţi? 17Nu înţelegeţi că orice
15:17
1 Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Prov. 6:14Ier. 17:9Marcu 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 20Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Femeia cananeancă

21Isus

15:21
Marcu 7:24
, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” 23El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.” 24Drept răspuns, El a zis: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!” 26Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei
15:26
Cap. 7:6.
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor

29Isus

15:29
Marcu 7:31
a plecat din locurile acelea și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.
Marea Galileii. S-a suit pe munte și a șezut jos acolo. 30Atunci
15:30
Is. 35:5,6Luca 7:22
au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muţi, ciungi și mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a tămăduit; 31așa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 32Isus
15:32
Marcu 8:1
a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă Mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2 Împ. 4:43
I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” 34„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei, „și puţini peștișori.” 35Atunci, Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.
cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulţumit
15:36
1 Sam. 9:13Luca 22:19
lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului. 37Au mâncat toţi și s-au săturat; și s-au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei și de copii. 39În urmă
15:39
Marcu 8:10
, Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie și a trecut în ţinutul Magdalei.