Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Moartea lui Ioan Botezătorul

141În vremea aceea, cârmuitorul Irod

14:1
Marcu 6:14Luca 9:7
a auzit vorbindu-se despre Isus 2și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morţi și de aceea se fac minuni prin el.” 3Căci Irod
14:3
Marcu 6:17Luca 3:19,20
prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi
14:4
Lev. 18:16
20:21
este îngăduit s-o ai de nevastă.” 5Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că
14:5
Cap. 21:26.
norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. 6Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor și a plăcut lui Irod. 7De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. 8Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!” 9Împăratul s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea. 10Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă. 11Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. 12Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de au dat de știre lui Isus.

Înmulţirea pâinilor

13Isus, când a auzit

14:13
Cap. 10:23;
vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăţi și s-au luat după El pe jos. 14Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I
14:14
Cap. 9:36.
s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. 15Când
14:15
Marcu 6:35Luca 9:12Ioan 6:5
s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu, și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.” 16„N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus; „daţi-le voi să mănânce.” 17Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini și doi pești.” 18Și El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine!” 19Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat
14:19
Cap. 15:36.
, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor. 20Toţi au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășiţele de firimituri. 21Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei și de copii.

Umblarea pe mare

22Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. 23După

14:23
Marcu 6:46
ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte. Se înnoptase
14:23
Ioan 6:16
, și El era singur acolo. 24În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. 25Când se îngâna ziua cu noaptea14:25 Grecește: în a patra strajă., Isus a venit la ei, umblând
14:25
Iov 9:8
pe mare. 26Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și, de frică, au ţipat. 27Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!” 28„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape!” 29„Vino!”, i-a zis Isus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 30Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 31Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” 32Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul. 33Cei ce erau în corabie au venit de s-au
14:33
Ps. 2:7Marcu 1:1Luca 4:41Ioan 1:49
6:69
11:27Fapte 8:37Rom. 1:2
închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” 34După
14:34
Marcu 6:53
ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului. 35Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Isus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la El pe toţi bolnavii. 36Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Și toţi câţi
14:36
Cap. 9:20.
s-au atins s-au vindecat.

15

Fariseii și datina bătrânilor

151Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au

15:1
Marcu 7:1
venit la Isus și I-au zis: 2„Pentru
15:2
Marcu 7:5
ce calcă ucenicii Tăi datina
15:2
Col. 2:8
bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinstește
15:4
Exod 20:12Lev. 19:3Deut. 5:16Prov. 23:22Efes. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine
15:4
Exod 21:17Lev. 20:9Deut. 27:16Prov. 20:20
30:17
va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.’ 5Dar
15:5
Marcu 7:11,12
voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu» 6nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Și aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. 7Făţarnicilor
15:7
Marcu 7:6
, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8‘Norodul acesta
15:8
Is. 29:13Ezec. 33:31
se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 9Degeaba Mă cinstesc ei învăţând
15:9
Is. 29:13Col. 2:18,22Tit 1:14
ca învăţături niște porunci omenești.’”

Lucrurile care spurcă pe om

10Isus a chemat

15:10
Marcu 7:14
mulţimea la Sine și a zis: „Ascultaţi și înţelegeţi: 11Nu
15:11
Fapte 10:15Rom. 14:14,17,201 Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” 12Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat și I-au zis: „Știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?” 13Drept răspuns, El le-a zis: „Orice
15:13
Ioan 15:21 Cor. 3:12
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsaţi-i: sunt
15:14
Is. 9:16Mal. 2:8Luca 6:39
niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Marcu 7:17
a luat cuvântul și I-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta.” 16Isus a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
voi tot fără pricepere sunteţi? 17Nu înţelegeţi că orice
15:17
1 Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Prov. 6:14Ier. 17:9Marcu 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 20Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Femeia cananeancă

21Isus

15:21
Marcu 7:24
, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” 23El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.” 24Drept răspuns, El a zis: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!” 26Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei
15:26
Cap. 7:6.
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor

29Isus

15:29
Marcu 7:31
a plecat din locurile acelea și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.
Marea Galileii. S-a suit pe munte și a șezut jos acolo. 30Atunci
15:30
Is. 35:5,6Luca 7:22
au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muţi, ciungi și mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a tămăduit; 31așa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 32Isus
15:32
Marcu 8:1
a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă Mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2 Împ. 4:43
I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” 34„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei, „și puţini peștișori.” 35Atunci, Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.
cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulţumit
15:36
1 Sam. 9:13Luca 22:19
lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului. 37Au mâncat toţi și s-au săturat; și s-au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei și de copii. 39În urmă
15:39
Marcu 8:10
, Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie și a trecut în ţinutul Magdalei.

16

Aluatul fariseilor

161Fariseii

16:1
Cap. 12:38.
și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. 2Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ 3Și dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului știţi s-o deosebiţi, și semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? 4Un neam
16:4
Cap. 12:39.
viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat. 5Ucenicii trecuseră
16:5
Marcu 8:14
de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Isus le-a zis: „Luaţi seama
16:6
Luca 12:1
și păziţi-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 7Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: „Ne zice așa pentru că n-am luat pâini!” 8Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioșilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? 9Tot
16:9
Cap. 14:17.
nu înţelegeţi? Și nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri aţi ridicat? 10Nici
16:10
Cap. 15:34.
de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșniţe aţi ridicat? 11Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 12Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor și a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip

13Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine

16:13
Marcu 8:27Luca 9:18
zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14Ei
16:14
Cap. 14:2.
au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.” 15„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu
16:16
Cap. 14:33.
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă
16:17
Efes. 2:8
nu carnea și sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl
16:17
1 Cor. 2:10Gal. 1:16
Meu, care este în ceruri. 18Și Eu îţi spun: tu
16:18
Ioan 1:42
ești Petru16:18 Grecește: Petros., și pe
16:18
Efes. 2:20Apoc. 21:14
această piatră16:18 Grecește: petra. voi zidi Biserica Mea, și
16:18
Iov 38:17Ps. 9:13
107:18Is. 38:10
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19Îţi
16:19
Cap. 18:18.
voi da cheile Împărăţiei cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20Atunci
16:20
Cap. 17:9.
a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus vestește patimile și moartea Sa

21De atunci încolo, Isus a început să spună

16:21
Cap. 20:17.
ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!” 23Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano
16:23
2 Sam. 19:22
, tu
16:23
Rom. 8:7
ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 24Atunci
16:24
Cap. 10:38.
, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 25Pentru că oricine
16:25
Luca 17:33Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga. 26Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce
16:26
Ps. 49:7,8
ar da un om în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16:27
Cap. 26:64.
omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
16:27
Dan. 7:10Zah. 14:5Iuda 14
îngerii Săi, și
16:27
Iov 34:11Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 17:10
32:19Rom. 2:61 Cor. 3:82 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 2:23
22:12
atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 28Adevărat vă spun că
16:28
Marcu 9:1Luca 9:27
unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”