Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Fariseii și datina bătrânilor

151Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au

15:1
Marcu 7:1
venit la Isus și I-au zis: 2„Pentru
15:2
Marcu 7:5
ce calcă ucenicii Tăi datina
15:2
Col. 2:8
bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinstește
15:4
Exod 20:12Lev. 19:3Deut. 5:16Prov. 23:22Efes. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine
15:4
Exod 21:17Lev. 20:9Deut. 27:16Prov. 20:20
30:17
va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.’ 5Dar
15:5
Marcu 7:11,12
voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu» 6nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Și aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. 7Făţarnicilor
15:7
Marcu 7:6
, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8‘Norodul acesta
15:8
Is. 29:13Ezec. 33:31
se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 9Degeaba Mă cinstesc ei învăţând
15:9
Is. 29:13Col. 2:18,22Tit 1:14
ca învăţături niște porunci omenești.’”

Lucrurile care spurcă pe om

10Isus a chemat

15:10
Marcu 7:14
mulţimea la Sine și a zis: „Ascultaţi și înţelegeţi: 11Nu
15:11
Fapte 10:15Rom. 14:14,17,201 Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” 12Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat și I-au zis: „Știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?” 13Drept răspuns, El le-a zis: „Orice
15:13
Ioan 15:21 Cor. 3:12
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsaţi-i: sunt
15:14
Is. 9:16Mal. 2:8Luca 6:39
niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Marcu 7:17
a luat cuvântul și I-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta.” 16Isus a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
Marcu 7:18
voi tot fără pricepere sunteţi? 17Nu înţelegeţi că orice
15:17
1 Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Prov. 6:14Ier. 17:9Marcu 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 20Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Femeia cananeancă

21Isus

15:21
Marcu 7:24
, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” 23El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.” 24Drept răspuns, El a zis: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
Fapte 3:25,26
13:46Rom. 15:8
nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!” 26Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei
15:26
Cap. 7:6.
Filip. 3:2
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor

29Isus

15:29
Marcu 7:31
a plecat din locurile acelea și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.

Marea Galileii. S-a suit pe munte și a șezut jos acolo. 30Atunci
15:30
Is. 35:5,6Luca 7:22
au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muţi, ciungi și mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a tămăduit; 31așa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 32Isus
15:32
Marcu 8:1
a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă Mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2 Împ. 4:43
I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” 34„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei, „și puţini peștișori.” 35Atunci, Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.

cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulţumit
15:36
1 Sam. 9:13Luca 22:19
lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului. 37Au mâncat toţi și s-au săturat; și s-au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei și de copii. 39În urmă
15:39
Marcu 8:10
, Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie și a trecut în ţinutul Magdalei.