Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Aluatul fariseilor

161Fariseii

16:1
Cap. 12:38.
Marcu 8:11Luca 11:16
12:54-561 Cor. 1:22
și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. 2Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ 3Și dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului știţi s-o deosebiţi, și semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? 4Un neam
16:4
Cap. 12:39.

viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat. 5Ucenicii trecuseră
16:5
Marcu 8:14
de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Isus le-a zis: „Luaţi seama
16:6
Luca 12:1
și păziţi-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 7Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: „Ne zice așa pentru că n-am luat pâini!” 8Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioșilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? 9Tot
16:9
Cap. 14:17.
Ioan 6:9
nu înţelegeţi? Și nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri aţi ridicat? 10Nici
16:10
Cap. 15:34.

de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșniţe aţi ridicat? 11Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 12Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor și a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip

13Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine

16:13
Marcu 8:27Luca 9:18
zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14Ei
16:14
Cap. 14:2.
Luca 9:7-9
au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.” 15„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu
16:16
Cap. 14:33.
Marcu 8:29Luca 9:20Ioan 6:69
11:27Fapte 8:37
9:20Evr. 1:2,51 Ioan 4:15
5:5
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă
16:17
Efes. 2:8
nu carnea și sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl
16:17
1 Cor. 2:10Gal. 1:16
Meu, care este în ceruri. 18Și Eu îţi spun: tu
16:18
Ioan 1:42
ești Petru16:18 Grecește: Petros., și pe
16:18
Efes. 2:20Apoc. 21:14
această piatră16:18 Grecește: petra. voi zidi Biserica Mea, și
16:18
Iov 38:17Ps. 9:13
107:18Is. 38:10
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19Îţi
16:19
Cap. 18:18.
Ioan 20:23
voi da cheile Împărăţiei cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20Atunci
16:20
Cap. 17:9.
Marcu 8:30Luca 9:21
a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus vestește patimile și moartea Sa

21De atunci încolo, Isus a început să spună

16:21
Cap. 20:17.
Marcu 8:31
9:31
10:33Luca 9:22
18:31
24:6,7
ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!” 23Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano
16:23
2 Sam. 19:22
, tu
16:23
Rom. 8:7
ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 24Atunci
16:24
Cap. 10:38.
Marcu 8:34Luca 9:23
14:27Fapte 14:221 Tes. 3:32 Tim. 3:12
, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 25Pentru că oricine
16:25
Luca 17:33Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga. 26Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce
16:26
Ps. 49:7,8
ar da un om în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16:27
Cap. 26:64.
Marcu 8:38Luca 9:26
omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
16:27
Dan. 7:10Zah. 14:5Iuda 14
îngerii Săi, și
16:27
Iov 34:11Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 17:10
32:19Rom. 2:61 Cor. 3:82 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 2:23
22:12
atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 28Adevărat vă spun că
16:28
Marcu 9:1Luca 9:27
unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”