Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Fariseii și datina bătrânilor

151Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au

15:1
Marcu 7:1
venit la Isus și I-au zis: 2„Pentru
15:2
Marcu 7:5
ce calcă ucenicii Tăi datina
15:2
Col. 2:8
bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinstește
15:4
Exod 20:12Lev. 19:3Deut. 5:16Prov. 23:22Efes. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine
15:4
Exod 21:17Lev. 20:9Deut. 27:16Prov. 20:20
30:17
va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.’ 5Dar
15:5
Marcu 7:11,12
voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu» 6nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Și aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. 7Făţarnicilor
15:7
Marcu 7:6
, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8‘Norodul acesta
15:8
Is. 29:13Ezec. 33:31
se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 9Degeaba Mă cinstesc ei învăţând
15:9
Is. 29:13Col. 2:18,22Tit 1:14
ca învăţături niște porunci omenești.’”

Lucrurile care spurcă pe om

10Isus a chemat

15:10
Marcu 7:14
mulţimea la Sine și a zis: „Ascultaţi și înţelegeţi: 11Nu
15:11
Fapte 10:15Rom. 14:14,17,201 Tim. 4:4Tit 1:15
ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” 12Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat și I-au zis: „Știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?” 13Drept răspuns, El le-a zis: „Orice
15:13
Ioan 15:21 Cor. 3:12
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. 14Lăsaţi-i: sunt
15:14
Is. 9:16Mal. 2:8Luca 6:39
niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 15Petru
15:15
Marcu 7:17
a luat cuvântul și I-a zis: „Deslușește-ne pilda aceasta.” 16Isus a zis: „Și
15:16
Cap. 16:9.
voi tot fără pricepere sunteţi? 17Nu înţelegeţi că orice
15:17
1 Cor. 6:13
intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna? 18Dar ce
15:18
Iac. 3:6
iese din gură vine din inimă, și aceea spurcă pe om. 19Căci
15:19
Gen. 6:5
8:21Prov. 6:14Ier. 17:9Marcu 7:21
din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 20Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Femeia cananeancă

21Isus

15:21
Marcu 7:24
, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea și a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” 23El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii Lui s-au apropiat și L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.” 24Drept răspuns, El a zis: „Eu
15:24
Cap. 10:5,6.
nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!” 26Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei
15:26
Cap. 7:6.
!” 27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar și căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” 28Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor

29Isus

15:29
Marcu 7:31
a plecat din locurile acelea și a venit lângă
15:29
Cap. 4:18.
Marea Galileii. S-a suit pe munte și a șezut jos acolo. 30Atunci
15:30
Is. 35:5,6Luca 7:22
au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muţi, ciungi și mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui și El i-a tămăduit; 31așa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 32Isus
15:32
Marcu 8:1
a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă Mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.” 33Ucenicii
15:33
2 Împ. 4:43
I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?” 34„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei, „și puţini peștișori.” 35Atunci, Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ. 36A luat
15:36
Cap. 14:19.
cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulţumit
15:36
1 Sam. 9:13Luca 22:19
lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului. 37Au mâncat toţi și s-au săturat; și s-au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei și de copii. 39În urmă
15:39
Marcu 8:10
, Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie și a trecut în ţinutul Magdalei.

16

Aluatul fariseilor

161Fariseii

16:1
Cap. 12:38.
și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. 2Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ 3Și dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului știţi s-o deosebiţi, și semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? 4Un neam
16:4
Cap. 12:39.
viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat. 5Ucenicii trecuseră
16:5
Marcu 8:14
de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. 6Isus le-a zis: „Luaţi seama
16:6
Luca 12:1
și păziţi-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 7Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: „Ne zice așa pentru că n-am luat pâini!” 8Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioșilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? 9Tot
16:9
Cap. 14:17.
nu înţelegeţi? Și nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri aţi ridicat? 10Nici
16:10
Cap. 15:34.
de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșniţe aţi ridicat? 11Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor și al saducheilor.” 12Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor și a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip

13Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine

16:13
Marcu 8:27Luca 9:18
zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14Ei
16:14
Cap. 14:2.
au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.” 15„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu
16:16
Cap. 14:33.
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă
16:17
Efes. 2:8
nu carnea și sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl
16:17
1 Cor. 2:10Gal. 1:16
Meu, care este în ceruri. 18Și Eu îţi spun: tu
16:18
Ioan 1:42
ești Petru16:18 Grecește: Petros., și pe
16:18
Efes. 2:20Apoc. 21:14
această piatră16:18 Grecește: petra. voi zidi Biserica Mea, și
16:18
Iov 38:17Ps. 9:13
107:18Is. 38:10
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19Îţi
16:19
Cap. 18:18.
voi da cheile Împărăţiei cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20Atunci
16:20
Cap. 17:9.
a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus vestește patimile și moartea Sa

21De atunci încolo, Isus a început să spună

16:21
Cap. 20:17.
ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!” 23Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano
16:23
2 Sam. 19:22
, tu
16:23
Rom. 8:7
ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 24Atunci
16:24
Cap. 10:38.
, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 25Pentru că oricine
16:25
Luca 17:33Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga. 26Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce
16:26
Ps. 49:7,8
ar da un om în schimb pentru sufletul său? 27Căci Fiul
16:27
Cap. 26:64.
omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
16:27
Dan. 7:10Zah. 14:5Iuda 14
îngerii Săi, și
16:27
Iov 34:11Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 17:10
32:19Rom. 2:61 Cor. 3:82 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 2:23
22:12
atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 28Adevărat vă spun că
16:28
Marcu 9:1Luca 9:27
unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”

17

Schimbarea la faţă

171După

17:1
Marcu 9:2Luca 9:28
șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. 2El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut albe ca lumina. 3Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. 4Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 5Pe când
17:5
2 Pet. 1:17
vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta
17:5
Cap. 3:17.
este Fiul Meu preaiubit, în
17:5
Is. 42:1
care Îmi găsesc plăcerea Mea: de
17:5
Deut. 18:15,19Fapte 3:22,23
El să ascultaţi!” 6Când
17:6
2 Pet. 1:18
au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. 7Dar Isus S-a apropiat, S-a
17:7
Dan. 8:18
9:21
10:10,18
atins de ei și le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” 8Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. 9Pe când coborau din munte, Isus
17:9
Cap. 16:20.
le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.” 10Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare
17:10
Mal. 4:5Marcu 9:11
de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” 11Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze
17:11
Mal. 4:6Luca 1:16,17Fapte 3:21
din nou toate lucrurile. 12Dar
17:12
Cap. 11:14.
vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au
17:12
Cap. 15:3,10.
făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și
17:12
Cap. 16:21.
Fiul omului din partea lor.” 13Ucenicii au înţeles atunci
17:13
Cap. 11:14.
că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui lunatic

14Când

17:14
Marcu 9:14Luca 9:37
au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și I-a zis: 15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău: de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. 16L-am adus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece.” 17„O, neam necredincios și pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.” 18Isus a certat dracul, care a ieșit din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 19Atunci, ucenicii au venit la Isus și I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” 20„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă
17:20
Cap. 21:21.
aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 21Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

22Pe

17:22
Cap. 16:21;
când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plătește darea pentru Templu

24Când au ajuns

17:24
Marcu 9:33
în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu17:24 Grecește: cele două drahme. au venit la Petru și i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plătește darea?” 25„Ba da”, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte și i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?” 26Petru I-a răspuns: „De la străini.” Și Isus i-a zis: „Așadar, fiii sunt scutiţi. 27Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban17:27 Grecește: stater. pe care ia-l și dă-li-l lor, pentru Mine și pentru tine.”