Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Schimbarea la faţă

171După

17:1
Marcu 9:2Luca 9:28
șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. 2El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut albe ca lumina. 3Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. 4Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” 5Pe când
17:5
2 Pet. 1:17
vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta
17:5
Cap. 3:17.
Marcu 1:11Luca 3:22
este Fiul Meu preaiubit, în
17:5
Is. 42:1
care Îmi găsesc plăcerea Mea: de
17:5
Deut. 18:15,19Fapte 3:22,23
El să ascultaţi!” 6Când
17:6
2 Pet. 1:18
au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. 7Dar Isus S-a apropiat, S-a
17:7
Dan. 8:18
9:21
10:10,18
atins de ei și le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” 8Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. 9Pe când coborau din munte, Isus
17:9
Cap. 16:20.
Marcu 8:30
9:9
le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.” 10Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare
17:10
Mal. 4:5Marcu 9:11
de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” 11Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze
17:11
Mal. 4:6Luca 1:16,17Fapte 3:21
din nou toate lucrurile. 12Dar
17:12
Cap. 11:14.
Marcu 9:12,13
vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, ci au
17:12
Cap. 15:3,10.

făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și
17:12
Cap. 16:21.

Fiul omului din partea lor.” 13Ucenicii au înţeles atunci
17:13
Cap. 11:14.

că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui lunatic

14Când

17:14
Marcu 9:14Luca 9:37
au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și I-a zis: 15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău: de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. 16L-am adus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece.” 17„O, neam necredincios și pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.” 18Isus a certat dracul, care a ieșit din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 19Atunci, ucenicii au venit la Isus și I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” 20„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă
17:20
Cap. 21:21.
Marcu 11:23Luca 17:61 Cor. 12:9
13:2
aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 21Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

22Pe

17:22
Cap. 16:21;
20:17Marcu 8:31
9:30,31
10:33Luca 9:22,44
18:31
24:6,7
când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plătește darea pentru Templu

24Când au ajuns

17:24
Marcu 9:33
în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu17:24 Grecește: cele două drahme. au venit la Petru și i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plătește darea?” 25„Ba da”, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte și i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?” 26Petru I-a răspuns: „De la străini.” Și Isus i-a zis: „Așadar, fiii sunt scutiţi. 27Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban17:27 Grecește: stater. pe care ia-l și dă-li-l lor, pentru Mine și pentru tine.”