Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Despărţirea bărbatului de nevastă

191După

19:1
Marcu 10:1Ioan 10:40
ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. 2După
19:2
Cap. 12:15.
El au mers multe gloate; și acolo a vindecat pe cei bolnavi. 3Fariseii au venit la El și, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?” 4Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că
19:4
Gen. 1:27
5:2Mal. 2:15
Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască 5și a zis: ‘De aceea
19:5
Gen. 2:24Marcu 10:5-9Efes. 5:31
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor
19:5
1 Cor. 6:16
7:2
fi un singur trup’? 6Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” 7„Pentru
19:7
Deut. 24:1
ce dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire și s-o lase?” 8Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de la început n-a fost așa. 9Eu
19:9
Cap. 5:32.
însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă preacurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește.” 10Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă
19:10
Prov. 21:19
astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” 11El le-a răspuns: „Nu
19:11
1 Cor. 7:2,7,9,17
toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. 12Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuţi fameni
19:12
1 Cor. 7:32,34
9:5,15
de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta să-l primească.”

Isus și copilașii

13Atunci

19:13
Marcu 10:13Luca 18:15
I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. 14Și Isus le-a zis: „Lăsaţi copilașii să vină la Mine și nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a
19:14
Cap. 18:3.
celor ca ei.” 15După ce Și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.

Tânărul bogat

16Atunci

19:16
Marcu 10:17Luca 18:18
s-a apropiat de Isus un om și I-a zis: „Învăţătorule
19:16
Luca 10:25
, ce bine să fac, ca să am viaţa veșnică?” 17El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: ‘Ce bine?’ Binele este Unul singur. Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzește poruncile.” 18„Care?” I-a zis el. Și Isus i-a răspuns: „Să
19:18
Exod 20:13Deut. 5:17
nu ucizi; să nu preacurvești; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; 19să cinstești
19:19
Cap. 15:4.
pe tatăl tău și pe mama ta și să
19:19
Lev. 19:18Rom. 13:9Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 20Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea. Ce-mi mai lipsește?” 21„Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te
19:21
Cap. 6:20.
de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vino și urmează-Mă.” 22Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii. 23Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu
19:23
Cap. 13:22.
va intra un bogat în Împărăţia cerurilor. 24Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 25Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot și au zis: „Cine poate atunci să fie mântuit?” 26Isus S-a uitat ţintă la ei și le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la
19:26
Gen. 18:14Iov 42:2Ier. 32:17Zah. 8:6Luca 1:37
18:27
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”

Moștenirea vieţii veșnice

27Atunci

19:27
Marcu 10:28Luca 18:28
, Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Iată că noi
19:27
Deut. 33:9Luca 5:11
am lăsat tot și Te-am urmat. Ce răsplată vom avea?” 28Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi
19:28
Cap. 20:21.
ședea și voi pe douăsprezece scaune de domnie și veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 29Și oricine
19:29
Marcu 10:29,30Luca 18:29-30
a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru Numele Meu va primi însutit și va moșteni viaţa veșnică. 30Dar
19:30
Cap. 20:16;
mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă și mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.

20

Pilda lucrătorilor viei

201Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis-de-dimineaţă să-și tocmească lucrători la vie. 2S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu20:2 Grecește: dinar. pe zi și i-a trimis la vie. 3A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. 4‘Duceţi-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Și s-au dus. 5A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. 6Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă și le-a zis: ‘De ce staţi aici toată ziua fără lucru?’ 7Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.’ ‘Duceţi-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și veţi primi ce va fi cu dreptul.’ 8Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’ 9Cei din ceasul al unsprezecelea au venit și au luat, fiecare, câte un leu. 10Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. 11După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului 12și ziceau: ‘Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei.’ 13Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ‘Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? 14Ia-ţi ce ţi se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ţie. 15Nu pot

20:15
Rom. 9:2
să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori
20:15
Deut. 15:9Prov. 23:6
este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’ 16Tot așa
20:16
Cap. 19:30.
, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că
20:16
Cap. 22:14.
mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleși.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

17Pe când

20:17
Marcu 10:32Luca 18:31Ioan 12:12
Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici și le-a zis: 18„Iată
20:18
Cap. 16:21.
că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 19și-L
20:19
Cap. 27:2.
vor da în mâinile neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească, dar a treia zi va învia.”

Cererea fiilor lui Zebedei

20Atunci

20:20
Marcu 10:35
, mama fiilor
20:20
Cap. 4:21.
lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, și I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. 21El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, acești doi fii ai mei să șadă
20:21
Cap. 19:28.
unul la dreapta și altul la stânga Ta.” 22Drept răspuns, Isus a zis: „Nu știţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul
20:22
Cap. 26:39,42.
pe care am să-l beau Eu și să fiţi botezaţi cu botezul
20:22
Luca 12:50
cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei. 23Și El le-a răspuns: „Este adevărat
20:23
Fapte 12:2Rom. 8:172 Cor. 1:7Apoc. 1:9
că veţi bea paharul Meu și veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a ședea la dreapta și la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o
20:23
Cap. 25:34.
dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” 24Cei zece, când
20:24
Marcu 10:41Luca 22:24,25
au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi. 25Isus i-a chemat și le-a zis: „Știţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. 26Între
20:26
1 Pet. 5:3
voi să nu fie așa. Ci oricare
20:26
Cap. 23:11.
va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 27și
20:27
Cap. 18:4.
oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 28Pentru
20:28
Ioan 13:4
că nici Fiul
20:28
Filip. 2:7
omului n-a venit să I se slujească, ci
20:28
Luca 22:27Ioan 13:14
El să slujească și să-Și
20:28
Is. 53:10,11Dan. 9:24,26Ioan 11:51,521 Tim. 2:6Tit 2:141 Pet. 1:19
dea viaţa ca răscumpărare pentru
20:28
Cap. 26:28.
mulţi.”

Doi orbi vindecaţi la Ierihon

29Când

20:29
Marcu 10:46Luca 18:35
au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. 30Și doi
20:30
Cap. 9:27.
orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 31Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32Isus S-a oprit, i-a chemat și le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?” 33„Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!” 34Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după El.

21

Intrarea lui Isus în Ierusalim

211Când

21:1
Marcu 11:1Luca 19:29
s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele
21:1
Zah. 14:14
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegaţi-i și aduceţi-i la Mine. 3Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Și îndată îi va trimite.” 4Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: 5„Spuneţi
21:5
Is. 62:11Zah. 9:9Ioan 12:15
fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgăriţe.’” 6Ucenicii
21:6
Marcu 11:4
s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. 7Au adus măgăriţa și măgărușul, și-au
21:7
2 Împ. 9:13
pus hainele peste ei și El a șezut deasupra. 8Cei mai mulţi din norod își așterneau hainele pe drum; alţii
21:8
Lev. 23:40Ioan 12:13
tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. 9Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: „Osana
21:9
Ps. 118:25
, Fiul lui David! Binecuvântat
21:9
Ps. 118:26
este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

Gonirea vânzătorilor din Templu

10Când

21:10
Marcu 11:15Luca 19:45Ioan 2:13,15
a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?” 11„Este Isus, Prorocul
21:11
Cap. 2:23.
, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. 12Isus a intrat
21:12
Marcu 11:11Luca 19:45Ioan 2:15
în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor
21:12
Deut. 14:25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le-a zis: „Este scris: ‘Casa
21:13
Is. 56:7
Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar
21:13
Ier. 7:11Marcu 11:17Luca 19:46
voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.” 14Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu și El i-a vindecat. 15Dar preoţii cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. 16Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din
21:16
Ps. 8:2
gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” 17Și, lăsându-i, a ieșit din cetate și S-a îndreptat spre Betania
21:17
Marcu 11:11Ioan 11:18
și a rămas acolo.

Blestemarea smochinului

18Dimineaţa

21:18
Marcu 11:12
, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. 19A văzut
21:19
Marcu 11:13
un smochin lângă drum și S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Și îndată smochinul s-a uscat. 20Ucenicii, când
21:20
Marcu 11:20
au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă
21:21
Cap. 17:20.
veţi avea credinţă și nu
21:21
Iac. 1:6
vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci
21:21
1 Cor. 13:2
, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici și aruncă-te în mare’, se va face. 22Tot
21:22
Cap. 7:7.
ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii

23Isus

21:23
Marcu 11:27Luca 20:1
S-a dus în Templu și, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului și I-au zis
21:23
Exod 2:14Fapte 4:7
7:27
: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea și cine Ţi-a dat puterea aceasta?” 24Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune și Eu o întrebare și, dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei și ziceau: „Dacă vom răspunde: ‘Din cer’, ne va spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’ 26Și dacă vom răspunde: ‘De la oameni’, ne temem de norod, pentru că
21:26
Cap. 14:5.
toţi socotesc pe Ioan drept proroc.” 27Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Și El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. 28Ce credeţi? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ 29‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. 30S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, doamne!’ Și nu s-a dus. 31Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat
21:31
Luca 7:29,50
vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan
21:32
Cap. 3:1.
a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-aţi crezut. Dar
21:32
Luca 3:12,13
vameșii și curvele l-au crezut. Și, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi.

Pilda vierilor

33Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care

21:33
Ps. 80:9Cânt. 8:11Is. 5:1Ier. 2:21Marcu 12:1Luca 20:9
a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat
21:33
Cap. 25:14,15.
în altă ţară. 34Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca
21:34
Cânt. 8:11,12
să ia partea lui de rod. 35Vierii
21:35
2 Cron. 24:21
36:16Neem. 9:26Fapte 7:521 Tes. 2:15Evr. 11:36,37
au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; și vierii i-au primit la fel. 37La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu!’ 38Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată
21:38
Ps. 2:8Evr. 1:2
moștenitorul; veniţi
21:38
Ps. 2:227:1Ioan 11:53Fapte 4:27
să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui.’ 39Și
21:39
Cap. 26:50.
au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” 41Ei I-au răspuns
21:41
Luca 20:16
: „Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde
21:41
Luca 21:24Evr. 2:3
, și
21:41
Fapte 13:46
15:7
18:6
28:28Rom. 9
10
11
via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” 42Isus le-a zis: „N-aţi
21:42
Ps. 118:22Is. 28:16Marcu 12:10Luca 20:17Fapte 4:11Efes. 2:201 Pet. 2:6,7
citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri’? 43De aceea vă spun că
21:43
Cap. 8:12.
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44Cine va
21:44
Is. 8:14,15Zah. 12:3Luca 20:18Rom. 9:331 Pet. 2:8
cădea peste piatra aceasta va
21:44
Is. 60:12Dan. 2:44
fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 45După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă și fariseii au înţeles că Isus vorbește despre ei 46și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele
21:46
Vers. 11.
Îl socoteau drept proroc.