Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Intrarea lui Isus în Ierusalim

211Când

21:1
Marcu 11:1Luca 19:29
s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele
21:1
Zah. 14:14
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegaţi-i și aduceţi-i la Mine. 3Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Și îndată îi va trimite.” 4Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: 5„Spuneţi
21:5
Is. 62:11Zah. 9:9Ioan 12:15
fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgăriţe.’” 6Ucenicii
21:6
Marcu 11:4
s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. 7Au adus măgăriţa și măgărușul, și-au
21:7
2 Împ. 9:13
pus hainele peste ei și El a șezut deasupra. 8Cei mai mulţi din norod își așterneau hainele pe drum; alţii
21:8
Lev. 23:40Ioan 12:13
tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. 9Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: „Osana
21:9
Ps. 118:25
, Fiul lui David! Binecuvântat
21:9
Ps. 118:26
este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

Gonirea vânzătorilor din Templu

10Când

21:10
Marcu 11:15Luca 19:45Ioan 2:13,15
a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?” 11„Este Isus, Prorocul
21:11
Cap. 2:23.
Luca 7:16Ioan 6:14
7:40
9:17
, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. 12Isus a intrat
21:12
Marcu 11:11Luca 19:45Ioan 2:15
în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor
21:12
Deut. 14:25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le-a zis: „Este scris: ‘Casa
21:13
Is. 56:7
Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar
21:13
Ier. 7:11Marcu 11:17Luca 19:46
voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.” 14Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu și El i-a vindecat. 15Dar preoţii cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. 16Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din
21:16
Ps. 8:2
gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” 17Și, lăsându-i, a ieșit din cetate și S-a îndreptat spre Betania
21:17
Marcu 11:11Ioan 11:18
și a rămas acolo.

Blestemarea smochinului

18Dimineaţa

21:18
Marcu 11:12
, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. 19A văzut
21:19
Marcu 11:13
un smochin lângă drum și S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Și îndată smochinul s-a uscat. 20Ucenicii, când
21:20
Marcu 11:20
au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă
21:21
Cap. 17:20.
Luca 17:6
veţi avea credinţă și nu
21:21
Iac. 1:6
vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci
21:21
1 Cor. 13:2
, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici și aruncă-te în mare’, se va face. 22Tot
21:22
Cap. 7:7.
Marcu 11:24Luca 11:9Iac. 5:16Ioan 3:22
5:15
ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii

23Isus

21:23
Marcu 11:27Luca 20:1
S-a dus în Templu și, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului și I-au zis
21:23
Exod 2:14Fapte 4:7
7:27
: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea și cine Ţi-a dat puterea aceasta?” 24Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune și Eu o întrebare și, dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei și ziceau: „Dacă vom răspunde: ‘Din cer’, ne va spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’ 26Și dacă vom răspunde: ‘De la oameni’, ne temem de norod, pentru că
21:26
Cap. 14:5.
Marcu 6:20Luca 20:6
toţi socotesc pe Ioan drept proroc.” 27Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Și El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. 28Ce credeţi? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ 29‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. 30S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, doamne!’ Și nu s-a dus. 31Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat
21:31
Luca 7:29,50
vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan
21:32
Cap. 3:1.

a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-aţi crezut. Dar
21:32
Luca 3:12,13
vameșii și curvele l-au crezut. Și, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi.

Pilda vierilor

33Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care

21:33
Ps. 80:9Cânt. 8:11Is. 5:1Ier. 2:21Marcu 12:1Luca 20:9
a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat
21:33
Cap. 25:14,15.

în altă ţară. 34Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca
21:34
Cânt. 8:11,12
să ia partea lui de rod. 35Vierii
21:35
2 Cron. 24:21
36:16Neem. 9:26Fapte 7:521 Tes. 2:15Evr. 11:36,37
au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; și vierii i-au primit la fel. 37La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu!’ 38Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată
21:38
Ps. 2:8Evr. 1:2
moștenitorul; veniţi
21:38
Ps. 2:227:1Ioan 11:53Fapte 4:27
să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui.’ 39Și
21:39
Cap. 26:50.
Marcu 14:46Luca 22:54Ioan 18:12Fapte 2:23
au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” 41Ei I-au răspuns
21:41
Luca 20:16
: „Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde
21:41
Luca 21:24Evr. 2:3
, și
21:41
Fapte 13:46
15:7
18:6
28:28Rom. 9
10
11
via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” 42Isus le-a zis: „N-aţi
21:42
Ps. 118:22Is. 28:16Marcu 12:10Luca 20:17Fapte 4:11Efes. 2:201 Pet. 2:6,7
citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri’? 43De aceea vă spun că
21:43
Cap. 8:12.

Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44Cine va
21:44
Is. 8:14,15Zah. 12:3Luca 20:18Rom. 9:331 Pet. 2:8
cădea peste piatra aceasta va
21:44
Is. 60:12Dan. 2:44
fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 45După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă și fariseii au înţeles că Isus vorbește despre ei 46și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele
21:46
Vers. 11.
Luca 7:16Ioan 7:40
Îl socoteau drept proroc.