Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Pilda lucrătorilor viei

201Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis-de-dimineaţă să-și tocmească lucrători la vie. 2S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu20:2 Grecește: dinar. pe zi și i-a trimis la vie. 3A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. 4‘Duceţi-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Și s-au dus. 5A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. 6Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă și le-a zis: ‘De ce staţi aici toată ziua fără lucru?’ 7Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.’ ‘Duceţi-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și veţi primi ce va fi cu dreptul.’ 8Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’ 9Cei din ceasul al unsprezecelea au venit și au luat, fiecare, câte un leu. 10Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. 11După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului 12și ziceau: ‘Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei.’ 13Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ‘Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? 14Ia-ţi ce ţi se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ţie. 15Nu pot

20:15
Rom. 9:2
să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori
20:15
Deut. 15:9Prov. 23:6
este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’ 16Tot așa
20:16
Cap. 19:30.
, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că
20:16
Cap. 22:14.
mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleși.”

Isus vestește moartea și învierea Sa

17Pe când

20:17
Marcu 10:32Luca 18:31Ioan 12:12
Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici și le-a zis: 18„Iată
20:18
Cap. 16:21.
că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 19și-L
20:19
Cap. 27:2.
vor da în mâinile neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească, dar a treia zi va învia.”

Cererea fiilor lui Zebedei

20Atunci

20:20
Marcu 10:35
, mama fiilor
20:20
Cap. 4:21.
lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, și I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. 21El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, acești doi fii ai mei să șadă
20:21
Cap. 19:28.
unul la dreapta și altul la stânga Ta.” 22Drept răspuns, Isus a zis: „Nu știţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul
20:22
Cap. 26:39,42.
pe care am să-l beau Eu și să fiţi botezaţi cu botezul
20:22
Luca 12:50
cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei. 23Și El le-a răspuns: „Este adevărat
20:23
Fapte 12:2Rom. 8:172 Cor. 1:7Apoc. 1:9
că veţi bea paharul Meu și veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a ședea la dreapta și la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o
20:23
Cap. 25:34.
dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” 24Cei zece, când
20:24
Marcu 10:41Luca 22:24,25
au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi. 25Isus i-a chemat și le-a zis: „Știţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. 26Între
20:26
1 Pet. 5:3
voi să nu fie așa. Ci oricare
20:26
Cap. 23:11.
va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 27și
20:27
Cap. 18:4.
oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 28Pentru
20:28
Ioan 13:4
că nici Fiul
20:28
Filip. 2:7
omului n-a venit să I se slujească, ci
20:28
Luca 22:27Ioan 13:14
El să slujească și să-Și
20:28
Is. 53:10,11Dan. 9:24,26Ioan 11:51,521 Tim. 2:6Tit 2:141 Pet. 1:19
dea viaţa ca răscumpărare pentru
20:28
Cap. 26:28.
mulţi.”

Doi orbi vindecaţi la Ierihon

29Când

20:29
Marcu 10:46Luca 18:35
au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. 30Și doi
20:30
Cap. 9:27.
orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 31Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32Isus S-a oprit, i-a chemat și le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?” 33„Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!” 34Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după El.

21

Intrarea lui Isus în Ierusalim

211Când

21:1
Marcu 11:1Luca 19:29
s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele
21:1
Zah. 14:14
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2și le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegaţi-i și aduceţi-i la Mine. 3Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Și îndată îi va trimite.” 4Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: 5„Spuneţi
21:5
Is. 62:11Zah. 9:9Ioan 12:15
fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgăriţe.’” 6Ucenicii
21:6
Marcu 11:4
s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. 7Au adus măgăriţa și măgărușul, și-au
21:7
2 Împ. 9:13
pus hainele peste ei și El a șezut deasupra. 8Cei mai mulţi din norod își așterneau hainele pe drum; alţii
21:8
Lev. 23:40Ioan 12:13
tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. 9Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: „Osana
21:9
Ps. 118:25
, Fiul lui David! Binecuvântat
21:9
Ps. 118:26
este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

Gonirea vânzătorilor din Templu

10Când

21:10
Marcu 11:15Luca 19:45Ioan 2:13,15
a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?” 11„Este Isus, Prorocul
21:11
Cap. 2:23.
, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. 12Isus a intrat
21:12
Marcu 11:11Luca 19:45Ioan 2:15
în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor
21:12
Deut. 14:25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei 13și le-a zis: „Este scris: ‘Casa
21:13
Is. 56:7
Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar
21:13
Ier. 7:11Marcu 11:17Luca 19:46
voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.” 14Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu și El i-a vindecat. 15Dar preoţii cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. 16Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din
21:16
Ps. 8:2
gura pruncilor și din gura celor ce sug’?” 17Și, lăsându-i, a ieșit din cetate și S-a îndreptat spre Betania
21:17
Marcu 11:11Ioan 11:18
și a rămas acolo.

Blestemarea smochinului

18Dimineaţa

21:18
Marcu 11:12
, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. 19A văzut
21:19
Marcu 11:13
un smochin lângă drum și S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Și îndată smochinul s-a uscat. 20Ucenicii, când
21:20
Marcu 11:20
au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă
21:21
Cap. 17:20.
veţi avea credinţă și nu
21:21
Iac. 1:6
vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci
21:21
1 Cor. 13:2
, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici și aruncă-te în mare’, se va face. 22Tot
21:22
Cap. 7:7.
ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii

23Isus

21:23
Marcu 11:27Luca 20:1
S-a dus în Templu și, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă și bătrânii norodului și I-au zis
21:23
Exod 2:14Fapte 4:7
7:27
: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea și cine Ţi-a dat puterea aceasta?” 24Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune și Eu o întrebare și, dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei și ziceau: „Dacă vom răspunde: ‘Din cer’, ne va spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’ 26Și dacă vom răspunde: ‘De la oameni’, ne temem de norod, pentru că
21:26
Cap. 14:5.
toţi socotesc pe Ioan drept proroc.” 27Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Și El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. 28Ce credeţi? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ 29‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. 30S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, doamne!’ Și nu s-a dus. 31Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat
21:31
Luca 7:29,50
vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. 32Fiindcă Ioan
21:32
Cap. 3:1.
a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-aţi crezut. Dar
21:32
Luca 3:12,13
vameșii și curvele l-au crezut. Și, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi.

Pilda vierilor

33Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care

21:33
Ps. 80:9Cânt. 8:11Is. 5:1Ier. 2:21Marcu 12:1Luca 20:9
a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat
21:33
Cap. 25:14,15.
în altă ţară. 34Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca
21:34
Cânt. 8:11,12
să ia partea lui de rod. 35Vierii
21:35
2 Cron. 24:21
36:16Neem. 9:26Fapte 7:521 Tes. 2:15Evr. 11:36,37
au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; și vierii i-au primit la fel. 37La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu!’ 38Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată
21:38
Ps. 2:8Evr. 1:2
moștenitorul; veniţi
21:38
Ps. 2:227:1Ioan 11:53Fapte 4:27
să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui.’ 39Și
21:39
Cap. 26:50.
au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. 40Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” 41Ei I-au răspuns
21:41
Luca 20:16
: „Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde
21:41
Luca 21:24Evr. 2:3
, și
21:41
Fapte 13:46
15:7
18:6
28:28Rom. 9
10
11
via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” 42Isus le-a zis: „N-aţi
21:42
Ps. 118:22Is. 28:16Marcu 12:10Luca 20:17Fapte 4:11Efes. 2:201 Pet. 2:6,7
citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri’? 43De aceea vă spun că
21:43
Cap. 8:12.
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44Cine va
21:44
Is. 8:14,15Zah. 12:3Luca 20:18Rom. 9:331 Pet. 2:8
cădea peste piatra aceasta va
21:44
Is. 60:12Dan. 2:44
fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 45După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă și fariseii au înţeles că Isus vorbește despre ei 46și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele
21:46
Vers. 11.
Îl socoteau drept proroc.

22

Pilda nunţii fiului de împărat

221Isus a

22:1
Luca 14:16Apoc. 19:7,9
luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Și a zis: 2„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 3A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. 4A trimis iarăși alţi robi și le-a zis: ‘Spuneţi celor poftiţi: «Iată că am gătit ospăţul meu; juncii
22:4
Prov. 9
și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.»’ 5Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui și altul la negustoria lui. 6Ceilalţi au pus mâna pe robi, și-au bătut joc de ei și i-au omorât. 7Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile
22:7
Dan. 9:26Luca 19:27
sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. 8Atunci a zis robilor săi: ‘Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici
22:8
Cap. 10:11,13.
de ea. 9Duceţi-vă dar la răspântiile drumurilor și chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.’ 10Robii au ieșit la răspântii, au
22:10
Cap. 13:38,47.
strâns pe toţi pe care i-au găsit, și buni, și răi, și odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. 11Împăratul a intrat să-și vadă oaspeţii și a zărit acolo pe un om care
22:11
2 Cor. 5:3Efes. 4:24Col. 3:10,12Apoc. 3:4
16:15
19:8
nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 12‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit. 13Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i mâinile și picioarele și luaţi-l și aruncaţi-l în
22:13
Cap. 8:12.
întunericul de afară; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor. 14Căci
22:14
Cap. 20:16.
mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleși.’”

Birul

15Atunci

22:15
Marcu 12:13Luca 20:20
, fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. 16Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: „Învăţătorule, știm că ești adevărat și că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. 17Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?” 18Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? 19Arătaţi-Mi banul birului.” Și ei I-au adus un ban22:19 Grecește: dinar.. 20El i-a întrebat: „Chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt?” 21„Ale Cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: „Daţi
22:21
Cap. 17:25.
dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” 22Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat și au plecat.

Despre înviere

23În aceeași

22:23
Marcu 12:18Luca 20:27
zi, au venit la Isus saducheii, care
22:23
Fapte 23:8
zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare: 24„Învăţătorule, Moise
22:24
Deut. 25:5
a zis: ‘Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș.’ 25Erau dar la noi șapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat și a murit și, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. 26Tot așa și al doilea, și al treilea, până la al șaptelea. 27La urmă, după ei toţi, a murit și femeia. 28La înviere, nevasta căruia din cei șapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” 29Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoașteţi
22:29
Ioan 20:9
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi
22:30
1 Ioan 3:2
ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 31Cât privește învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: 32‘Eu
22:32
Exod 3:6,16Marcu 12:26Luca 20:37Fapte 7:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.” 33Noroadele care ascultau au
22:33
Cap. 7:28.
rămas uimite de învăţătura lui Isus.

Porunca cea mai mare

34Când

22:34
Marcu 12:28
au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. 35Și unul din ei, un învăţător al Legii
22:35
Luca 10:25
, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 36„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37Isus i-a răspuns: „‘Să
22:37
Deut. 6:5
10:12
30:6Luca 10:27
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.’ 38Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. 39Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să
22:39
Lev. 19:18Marcu 12:31Luca 10:27Rom. 13:9Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ 40În aceste
22:40
Cap. 7:12.
două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.”

Al cui fiu este Hristosul?

41Pe

22:41
Marcu 12:35Luca 20:41
când erau strânși la un loc fariseii, Isus i-a întrebat: 42„Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei. 43Și Isus le-a zis: „Cum atunci, David, fiind insuflat de Duhul, Îl numește Domn, când zice: 44‘Domnul
22:44
Ps. 110:1Fapte 2:341 Cor. 15:25Evr. 1:13
10:12,13
a zis Domnului Meu: «Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale»’? 45Deci, dacă David Îl numește Domn, cum este El fiul lui?” 46Nimeni
22:46
Luca 14:6
nu I-a putut răspunde un cuvânt. Și, din ziua aceea, n-a
22:46
Marcu 12:34Luca 20:40
îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.