Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Pilda nunţii fiului de împărat

221Isus a

22:1
Luca 14:16Apoc. 19:7,9
luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Și a zis: 2„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 3A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. 4A trimis iarăși alţi robi și le-a zis: ‘Spuneţi celor poftiţi: «Iată că am gătit ospăţul meu; juncii
22:4
Prov. 9
și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.»’ 5Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui și altul la negustoria lui. 6Ceilalţi au pus mâna pe robi, și-au bătut joc de ei și i-au omorât. 7Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile
22:7
Dan. 9:26Luca 19:27
sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. 8Atunci a zis robilor săi: ‘Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici
22:8
Cap. 10:11,13.
Fapte 13:46
de ea. 9Duceţi-vă dar la răspântiile drumurilor și chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.’ 10Robii au ieșit la răspântii, au
22:10
Cap. 13:38,47.

strâns pe toţi pe care i-au găsit, și buni, și răi, și odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. 11Împăratul a intrat să-și vadă oaspeţii și a zărit acolo pe un om care
22:11
2 Cor. 5:3Efes. 4:24Col. 3:10,12Apoc. 3:4
16:15
19:8
nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 12‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit. 13Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i mâinile și picioarele și luaţi-l și aruncaţi-l în
22:13
Cap. 8:12.

întunericul de afară; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor. 14Căci
22:14
Cap. 20:16.

mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleși.’”

Birul

15Atunci

22:15
Marcu 12:13Luca 20:20
, fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. 16Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: „Învăţătorule, știm că ești adevărat și că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. 17Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?” 18Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? 19Arătaţi-Mi banul birului.” Și ei I-au adus un ban22:19 Grecește: dinar.. 20El i-a întrebat: „Chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt?” 21„Ale Cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: „Daţi
22:21
Cap. 17:25.
Rom. 13:7
dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” 22Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat și au plecat.

Despre înviere

23În aceeași

22:23
Marcu 12:18Luca 20:27
zi, au venit la Isus saducheii, care
22:23
Fapte 23:8
zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare: 24„Învăţătorule, Moise
22:24
Deut. 25:5
a zis: ‘Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș.’ 25Erau dar la noi șapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat și a murit și, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. 26Tot așa și al doilea, și al treilea, până la al șaptelea. 27La urmă, după ei toţi, a murit și femeia. 28La înviere, nevasta căruia din cei șapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.” 29Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoașteţi
22:29
Ioan 20:9
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi
22:30
1 Ioan 3:2
ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 31Cât privește învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: 32‘Eu
22:32
Exod 3:6,16Marcu 12:26Luca 20:37Fapte 7:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.” 33Noroadele care ascultau au
22:33
Cap. 7:28.

rămas uimite de învăţătura lui Isus.

Porunca cea mai mare

34Când

22:34
Marcu 12:28
au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. 35Și unul din ei, un învăţător al Legii
22:35
Luca 10:25
, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 36„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37Isus i-a răspuns: „‘Să
22:37
Deut. 6:5
10:12
30:6Luca 10:27
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.’ 38Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. 39Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să
22:39
Lev. 19:18Marcu 12:31Luca 10:27Rom. 13:9Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ 40În aceste
22:40
Cap. 7:12.
1 Tim. 1:5
două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.”

Al cui fiu este Hristosul?

41Pe

22:41
Marcu 12:35Luca 20:41
când erau strânși la un loc fariseii, Isus i-a întrebat: 42„Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei. 43Și Isus le-a zis: „Cum atunci, David, fiind insuflat de Duhul, Îl numește Domn, când zice: 44‘Domnul
22:44
Ps. 110:1Fapte 2:341 Cor. 15:25Evr. 1:13
10:12,13
a zis Domnului Meu: «Șezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale»’? 45Deci, dacă David Îl numește Domn, cum este El fiul lui?” 46Nimeni
22:46
Luca 14:6
nu I-a putut răspunde un cuvânt. Și, din ziua aceea, n-a
22:46
Marcu 12:34Luca 20:40
îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.