Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Isus mustră pe cărturari și farisei

231Atunci, Isus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor Săi, 2a zis: „Cărturarii

23:2
Neem. 8:4,8Mal. 2:7Marcu 12:38Luca 20:45
și fariseii șed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le și faceţi-le, dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei
23:3
Rom. 2:19
zic, dar nu fac. 4Ei
23:4
Luca 11:46Fapte 15:10Gal. 6:13
leagă sarcini grele și anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. 5Toate faptele lor le fac
23:5
Cap. 6:1,2,5,16.

pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, își fac filacterele late, își
23:5
Num. 15:38Deut. 6:8
22:12Prov. 3:3
fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, 6umblă
23:6
Marcu 12:38,39Luca 11:43
20:463 Ioan 9
după locurile dintâi la ospeţe și după scaunele dintâi în sinagogi, 7le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe și să le zică: ‘Rabbi! Rabbi!’ 8Voi
23:8
Iac. 3:12 Cor. 1:241 Pet. 5:3
să nu vă numiţi ‘Rabbi’. Fiindcă
23:8
Mal. 1:6
Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, și voi toţi sunteţi fraţi. 9Și ‘Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. 10Să nu vă numiţi dascăli; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. 11Cel
23:11
Cap. 20:26,27.

mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12Oricine
23:12
Iov 22:29Prov. 15:33
29:23Luca 14:11
18:14Iac. 4:61 Pet. 5:5
se va înălţa va fi smerit; și oricine se va smeri va fi înălţat.

Nelegiuirile cărturarilor și fariseilor

13Vai

23:13
Luca 11:52
de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. 14Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
23:14
Marcu 12:40Luca 20:472 Tim. 3:6Tit 1:11
voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi, de aceea veţi lua o mai mare osândă. 15Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea și pământul ca să faceţi un tovarăș de credinţă și, după ce a ajuns tovarăș de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înșivă. 16Vai de voi, povăţuitori
23:16
Cap. 15:14. Vers. 24.

orbi, care ziceţi: ‘Dacă jură cineva
23:16
Cap. 5:33,34.

pe Templu, nu este nimic, dar, dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.’ 17Nebuni și orbi! Care este mai mare: aurul sau
23:17
Exod 30:29
Templul, care sfinţește aurul? 18‘Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar, dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.’ 19Nebuni și orbi! Care este mai mare: darul sau altarul
23:19
Exod 29:37
, care sfinţește darul? 20Deci, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este deasupra lui; 21cine jură pe Templu jură pe el și pe Cel ce
23:21
1 Împ. 8:132 Cron. 6:2Ps. 26:8
132:14
locuiește în el; 22și cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie
23:22
Ps. 11:4Fapte 7:49
al lui Dumnezeu și pe Cel ce șade pe el. 23Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
23:23
Luca 11:42
voi daţi zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsaţi nefăcute
23:23
1 Sam. 15:22Osea 6:6Mica 6:8
cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuie să le faceţi, și pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. 24Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul și înghiţiţi cămila! 25Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
23:25
Marcu 7:4Luca 11:39
voi curăţiţi partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. 26Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. 27Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că
23:27
Luca 11:44Fapte 23:3
voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor și de orice fel de necurăţie. 28Tot așa și voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie și de fărădelege. 29Vai
23:29
Luca 11:47
de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi 30și ziceţi: ‘Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.’ 31Prin aceasta mărturisiţi despre voi înșivă că sunteţi
23:31
Fapte 7:51,521 Tes. 2:16
fiii celor ce au omorât pe proroci. 32Voi
23:32
Gen. 15:161 Tes. 2:16
dar umpleţi măsura părinţilor voștri! 33Șerpi, pui
23:33
Cap. 3:7;
12:34
de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? 34De aceea
23:34
Cap. 21:34,35.
Luca 11:49
, iată, vă trimit proroci, înţelepţi și cărturari. Pe
23:34
Fapte 5:40
7:58,59
22:19
unii din ei îi veţi omorî și răstigni, pe
23:34
Cap. 10:17.
2 Cor. 11:24,25
alţii îi veţi bate în sinagogile voastre și-i veţi prigoni din cetate în cetate, 35ca
23:35
Apoc. 18:24
să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la
23:35
Gen. 4:81 Ioan 3:12
sângele neprihănitului Abel până la sângele
23:35
2 Cron. 24:20,21
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta.

Pedeapsa Ierusalimului

37Ierusalime

23:37
Luca 13:34
, Ierusalime, care omori pe proroci și
23:37
2 Cron. 24:21
ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să
23:37
Deut. 32:11,12
strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub
23:37
Ps. 17:8
91:4
aripi, și n-aţi vrut! 38Iată că vi se lasă casa pustie; 39căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: ‘Binecuvântat
23:39
Ps. 118:26
este Cel ce vine în Numele Domnului!’”