Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Dărâmarea Ierusalimului

241La ieșirea

24:1
Marcu 13:1Luca 21:5
din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu
24:2
1 Împ. 9:7Ier. 26:18Mica 3:12Luca 19:44
va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3El a șezut jos, pe Muntele Măslinilor. Și ucenicii
24:3
Marcu 13:3
Lui au venit la El, la o parte, și I-au zis: „Spune-ne
24:3
1 Tes. 5:1
, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă
24:4
Efes. 5:6Col. 2:8,182 Tes. 2:31 Ioan 4:1
să nu vă înșele cineva. 5Fiindcă
24:5
Ier. 14:14
23:21,25Ioan 5:43
vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și
24:5
Vers. 11.

vor înșela pe mulţi. 6Veţi auzi de războaie și vești de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. 7Un
24:7
2 Cron. 15:6Is. 19:2Hag. 2:22Zah. 14:13
neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăţie, împotriva altei împărăţii și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. 8Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. 9Atunci
24:9
Cap. 10:17.
Marcu 13:9Luca 21:12Ioan 15:20
16:2Fapte 4:2,3
7:59
12:11 Pet. 4:16Apoc. 2:10,13
vă vor da să fiţi chinuiţi și vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. 10Atunci, mulţi vor
24:10
Cap. 11:6;
13:572 Tim. 1:15
4:10,16
cădea, se vor vinde unii pe alţii și se vor urî unii pe alţii. 11Se vor scula mulţi
24:11
Cap. 7:15.
Fapte 20:292 Pet. 2:1
proroci mincinoși și vor
24:11
1 Tim. 4:1
înșela pe mulţi. 12Și, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. 13Dar
24:13
Cap. 10:22.
Marcu 13:13Evr. 3:6,14Apoc. 2:10
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 14Evanghelia
24:14
Cap. 4:23;
9:35
aceasta a Împărăţiei va
24:14
Rom. 10:18Col. 1:6,23
fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.

Pustiirea Ierusalimului și venirea Fiului omului

15De aceea

24:15
Marcu 13:14Luca 21:20
, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel
24:15
Dan. 9:27
12:11
, așezată în Locul Sfânt – cine
24:15
Dan. 9:23,25
citește să înţeleagă! – 16atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; 17cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă; 18și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. 19Vai
24:19
Luca 23:29
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! 20Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. 21Pentru că
24:21
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2
atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. 22Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar
24:22
Is. 65:8,9Zah. 14:2,3
, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. 23Atunci
24:23
Marcu 13:21Luca 17:23
21:8
, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. 24Căci se
24:24
Deut. 13:12 Tes. 2:9-11Apoc. 13:13
vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe cei aleși
24:24
Ioan 6:27
10:28,29Rom. 8:28-302 Tim. 2:19
. 25Iată că v-am spus mai dinainte. 26Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. 27Căci
24:27
Luca 17:24
, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. 28Oriunde
24:28
Iov 39:30Luca 17:37
va fi stârvul24:28 Sau: hoit, mortăciune., acolo se vor aduna vulturii. 29Îndată
24:29
Dan. 7:11,12
după acele zile de necaz, soarele se
24:29
Is. 13:10Ezec. 32:7Ioel 2:10,31
3:15Amos 5:20
8:9Marcu 13:24Luca 21:25Fapte 2:20Apoc. 6:12
va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. 30Atunci
24:30
Dan. 7:13
se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate
24:30
Zah. 12:12
seminţiile pământului se vor boci și
24:30
Cap. 16:27.
Marcu 13:26Apoc. 1:7
vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. 31El
24:31
Cap. 13:41.
1 Cor. 15:521 Tes. 4:16
va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. 32De la smochin învăţaţi pilda
24:32
Luca 21:29
lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădiţa, știţi că
24:32
Iac. 5:9
vara este aproape. 33Tot așa, și voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să știţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. 34Adevărat vă spun că nu
24:34
Cap. 16:28;
23:36Marcu 13:30Luca 21:32
va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35Cerul
24:35
Ps. 102:26Is. 51:6Ier. 31:35,36Marcu 13:31Luca 21:23Evr. 1:11
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere

36Despre

24:36
Marcu 13:32Fapte 1:71 Tes. 5:22 Pet. 3:10
ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai
24:36
Zah. 14:7
Tatăl. 37Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. 38În adevăr, cum
24:38
Gen. 6:3-5
7:5Luca 17:261 Pet. 3:20
era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie 39și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 40Atunci
24:40
Luca 17:34
, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. 41Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. 42Vegheaţi dar
24:42
Cap. 25:13.
Marcu 13:33Luca 21:36
, pentru că nu știţi în ce zi va veni Domnul vostru. 43Să știţi
24:43
Luca 12:391 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. 44De aceea
24:44
Cap. 25:13.
1 Tes. 5:6
, și voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. 45Care este deci
24:45
Luca 12:42Fapte 20:281 Cor. 4:2Evr. 3:5
robul credincios și înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 46Ferice
24:46
Apoc. 16:15
de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 47Adevărat vă spun că
24:47
Cap. 25:21,23.
Luca 22:29
îl va pune peste toate averile sale. 48Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul meu zăbovește să vină!’ 49Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu beţivii, 50stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, 51îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo
24:51
Cap. 8:12;
25:30
vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.